مالیات صاحبان خودرو

مالیاتی

 مالیات صاحبان خودرو

بخشنامه جدید مالیات صاحبان خودرو
رئیس کل سازمان امور مالیاتی، بخشنامه جدید تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی را ابلاغ کرد.مالیات صاحبان خودرو

سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه جدید تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال۱۳۹۴ صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم را به کلیه اداره مالیاتی در سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: بنابه اختیارحاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن  و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی، به آن امور مالیاتی/ اداره کل اجازه داده می شود تا درآمد مشمول مالیات و مالیات  عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع بند (ج) ماده ۹۵ ق. م. م را   با رعایت توصیه های زیر و با نظر اتحادیه های مربوط تعیین  و مالیات متعلقه را  که قطعی خواهد بود وصول نماید.مالیات صاحبان خودرو

گروه بندی استان‌ها

استان‌های کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می گردند :گروه  (۱) : استان تهران.گروه (۲) : استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان و مازندران.گروه (۳) : استان های آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان.
گروه (۴) :  استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، ‌خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد و اردبیل.
گروه (۵) : استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان و ایلام.

مقررات عمومی
۱- ادارات کل امور مالیاتی در توافقات ترتیبی اتخاذ نمایند تا  اتحادیه های مربوط، حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۵ فهرست مشخصات اعضای خود را به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

۲- شهر یا شهرستان های تابعه غیر از مراکز استان ها با در نظر گرفتن شاخص های مذکور به دو طبقه شامل :
شهرستان های طبقه (الف) و شهرستان های طبقه (ب)، توسط مدیران کل امور مالیاتی استان ها  تقسیم می گردند.

۳-استان هایی که به لحاظ شرایط آب و هوایی دارای  وضعیت خاص از قبیل  زمستان های بسیار سرد و طولانی و یخ بندان می باشند، ادارات کل امور مالیاتی  مربوط مجاز هستند  در مورد ماشین آلات  موضوع جداول ۱۱ الی ۱۶ پیوست، متناسب با مدت فعالیت آنان  (که کمتر از ۹ ماه در سال نباشد)   با نظر اتحادیه های ذیربط در خصوص  تعیین درآمد مشمول مالیات
قبل از کسر معافیت اعضاء، به نسبت درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت مندرج در جداول مذکور پیوست اقدام نمایند.
۴- درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول ۱ الی ۴ و نیز وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت ۷ تن موضوع جداول ۶  الی ۱۰ پیوست، با اعمال ضرایب جدول زیر تعیین گردد.جدول الگوی درصدهای موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان وسایط نقلیه عمومی گروه های استانی، نسبت به ارقام مندرج در جداول پیوست

مالیات صاحبان خودرو

۵-  اتوبوس های برون شهری موضوع جدول ۵ و انواع وسایط نقلیه عمومی باری و تریلی کش با ظرفیت بالای ۷ تن موضوع جداول ۶ الی ۱۰ و کلیه وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول ۱۱ الی ۱۶ پیوست، مشمول ضرایب جدول الگوی فوق نبوده و درآمد مشمول مالیات آنها بر اساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست محاسبه و تعیین گردد.

 ۶- مالیات های مکسوره مودیان در اجرای ماده ۱۰۴ ق. م. م، با احتساب درآمد مشمول مالیات حاصل از قرارداد مربوطه، با رعایت مقررات از مالیات تعیین شده قابل کسر می باشد.

 ۷- در مواردی که مشخص گردد مودی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار آنان (از قبیل: اسقاط وسیله نقلیه و از رده خارج کردن، تصادف وسیله نقلیه، توقیف، فوت مالک و غیره)، قادر به انجام فعالیت نبوده است و این امر مورد تائید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات آنها به نسبت مدت فعالیت محاسبه و مالیات متعلقه وصول گردد.

۸-درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی صفر کیلومتر که وسیله نقلیه خود را در ضمن سال (۱۳۹۴) شماره گذاری و تحویل گرفته اند، به نسبت مدت مانده سال با کسر ۳۰ روز بعد از تاریخ تحویل وسیله نقلیه (بر مبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط) تعیین گردد.

۹- در مواردی که خودرو بیش از یک مالک داشته باشد، در آمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررات پس از کسر حداکثر دو معافیت موضوع ماده ۱۰۱ ق. م. م محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هر یک از شرکاء وصول گردد.

۱۰- در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستان های مختلف باشند، اداره امور مالیاتی محل استقرار اتحادیه ذیربط، ذیصلاح برای توافق می باشد.

۱۱- درآمد مشمول مالیات صاحبان مؤسسات حمل و نقل مسافری یا باربری (مشمولین بند الف ماده ۹۵ ق. م. م) و آژانس های کرایه اتومبیل (مشمولین بند ب ماده ۹۵ ق. م. م) وصاحبان موسسات ساختمانی، راهسازی، عمرانی و معدنی و… مشمول این دستورالعمل نبوده و مالیات آنان توسط اداره امور مالیاتی ذیربط مورد رسیدگی قرار خوهد گرفت.
ضمناً درآمد مشمول مالیات مالکان خودرو ها و ماشین آلاتی که صاحبان آنها، وسیله مذکور را صرفاً در دیگر مشاغل خود از جمله فعالیت های کشاورزی یا کارگاهی(ساختمانی، راهسازی، عمرانی، معدنی و…)  به کارگرفته و درآمد جداگانه ای از  بابت آن کسب نمی نمایند، درصورتی که درگزارش رسیدگی به مالیات عملکرد اینگونه اشخاص و موسسات، تعداد و مشخصات این خودروها و ماشین آلات تصریح  و مراتب به  اداره امورمالیاتی ذیربط مشاغل خودرو یا ماشین آلات مزبور اعلام و درسامانه مشاغل خودرو ثبت شود، مالکان این خودروها و ماشین آلات، مشمول مقررات این دستورالعمل نخواهند بود.مالیات صاحبان خودرو

۱۲- وسایط نقلیه عمومی که بموجب قرارداد اجاره بشرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می گردد  یا به نحوی از انحاء از بانکها، موسسات اعتباری مجاز غیر بانکی، شرکتهای خودرو سازی، لیزینگ و مشابه آن تسهیلات دریافت می نمایند، از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده  و درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت این دسته از صاحبان وسایط نقلیه، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط، ‌% کمتر از درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت جداول پیوست با رعایت سایر ضوابط تعیین گردد. دراینصورت درصورت درخواست مودی ادارات امور مالیاتی مکلف به استعلام از مراجع ذیربط می باشند.
تبصره : کسر میزان ۳۰% درآمد مشمول فوق درخصوص خودروهای با ظرفیت بالاتر از ۷ تن منوط به تایید اداره امور مالیاتی ذیربط می باشد.

۱۳- اشخاص موضوع این دستورالعمل که فاقد اتحادیه بوده  و یا با اتحادیه آن ها در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم توافق نشده باشد، چنانچه اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس مفاد این دستورالعمل تسلیم نمایند و در رسیدگی ادارات امور مالیاتی با رعایت بند ۱۹ این دستورالعمل، اظهارنامه مالیاتی آن ها مورد قبول واقع گردد، در اجرای تبصره ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ مالیات قطعی آنها اقدام خواهدشد.مالیات صاحبان خودرو

۱۴- درآمد مشمول مالیات خودروهای با مدل های پایین تر از مدل های مذکور در جداول پیوست، به ازای هر مدل/سال کمتر، معادل پنج درصد ( ۵%) کمتر از پایین ترین مدل جدول محاسبه می گردد.

۱۵- طبق مواد ۱۳۷، ۱۶۵و ۱۷۲ ق. م. م (هزینه های درمانی، خسارات وارده، وجوه پرداختی و یا کمک های بلاعوض) در صورتی که مستند به مدارک از مراجع ذیربط باشد، با رعایت مقررات قانونی و آیین نامه های مربوط و تایید اداره امور مالیاتی حسب مورد، از درآمد مشمول مالیات مودی قابل کسر می باشد.

۱۶- درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین سواری های کرایه آژانس ها یا  موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذیربط اعم از دولتی، خصوصی، نهادها و شهرداری ها و… و. برابر جدول مالیات انواع تاکسی ها  محاسبه و وصول گردد.

۱۷- درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت مراجع ذیربط اعم از دولتی، خصوصی، نهادها و شهرداری ها و… و. برابر جدول مالیات انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد.

۱۸- درآمد مشمول مالیات تعیین شده در جداول پیوست، برای یک سال مالیاتی (عملکرد سال ۱۳۹۴) بوده و در صورت انتقال وسیله نقلیه عمومی در طول سال، مالک / مالکان اعم از فروشنده و خریدار، نسبت به مدتی که آن وسیله نقلیه را در اختیار دارند مودی مالیاتی شناخته شده و مالیات آنها نسبت به مدت و همچنین قدرالسهم حاصل از شراکت، با احتساب معافیت موضوع ماده ۱۰۱ق. م. م طبق مقررات، مطابق جداول مربوط محاسبه و وصول گردد.

۱۹- هر گاه طبق اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مودیان مشمول این دستورالعمل مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات حاصل از آن، بیش از درآمد مشمول مالیات مورد توافق یا ابرازی حسب مورد باشد، در این صورت با رعایت مقررات، مالیات مابه التفاوت وفق مقررات قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

۲۰- اتحادیه های مربوط مکلف گردند ضمن رعایت ماده ۱۸۶ ق. م. م از ارائه هر گونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه مربوط، کارنامه تاکسیرانی و مجوز تردد و یا سایر تسهیلات، قبل از مطالبه مفاصا حساب مالیاتی خودداری و اعضای خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند.

۲۱- در صورتی که ظرفیت بار و همچنین نوع و مدل ساخت خودروهای عمومی مانند: انواع کامیون و تریلی، ماشین آلات راهسازی و صنعتی و غیره، در اسناد مربوط مشخص نباشد اداره کل یا اداره امور مالیاتی مربوط با استعلام از مراجع ذیصلاح و با اخذ مستندات لازم، مشخصات وسایط نقلیه و ظرفیت خالص بار خودروی مورد نظر را شناسایی  و طبق جداول پیوست نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

۲۲- درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده، مطابق شرایط و مقررات این دستورالعمل، قطعی می باشد.

۲۳- نحوه و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است، با اتحادیه ها و امور مالیاتی/ ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...