مالیات انحلال اشخاص حقوقی

بخشنامه

مالیات انحلال اشخاص حقوقی

در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد و یا موضوع شرکت انجام یافته و یا انجام آن غیرممکن شده باشد و… شرکت منحل می­شود.

 

مأخذ محاسبه مالیات دوره انحلال

مطابق ماده 115 ق.م.م مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می­شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی­ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته­ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.

(سرمایه پرداخت شده + اندوخته­ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت شده + بدهی­ها) – ارزش دارایی­ها = مأخذ مالیات انحلال

نکته 1- بنا به صراحت ماده 115 ق.م.م سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت نشده است قابل کسر از ارزش دارایی­های اشخاص حقوقی منحله در رسیدگی به مالیات آخرین دوره عملیاتی آنها دوره انحلال نخواهد بود.

نکته 2- به استناد بخشنامه شماره 16762/3368/211 مورخ 30/2/86 از آنجایی که اندوخته­ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات در حکم اندوخته­ها و سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است تلقی نمی­گردد بنابراین اندوخته­ها و سودهای مزبور قابل کسر از ارزش دارایی­های اشخاص حقوقی منحله در رسیدگی به مالیات آخرین دوره عملیاتی آنها دوره انحلال نخواهد بود.

نکته 3- در صورتی که در دوره انحلال از اول سال تا تاریخ انحلال اقلام کتمان شده وجود داشته باشد به میزان دارایی­های کتمان شده صندوق، بانک، بدهکاران، اسناد دریافتنی و… باید به ارزش دارایی­ها اضافه شود همچنین اگر بابت آن دوره هزینه­های غیرمستند یا غیرمرتبطی ابراز شده که موجب کاهش ارزش یا تقلیل دارایی­ها گردیده بایستی معادل آن به ارزش دارایی­ها افزوده شود. در صورتی که جمع ارزش تعیین شده اقلام مربوط به طرف بدهکار ترازنامه بیشتر از جمع ارزش اقلام طرف بستانکار ترازنامه باشد با رعایت سایر مقررات مربوط برای مازاد داریی بر بدهی و سرمایه عنداللزوم برگ  تشخیص مالیات صادر می­گردد.

مبنای ارزشیابی دارایی­های اشخاص حقوقی منحله

مطابق تبصره 1 ماده 115 ق.م.م ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته براساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز انحلال تعیین می­شود.

مطابق تبصره 2 ماده 115 ق.م.م چنانچه در بین دارایی­های شخصی حقوقی که منحل می­شود دارایی یا دارایی­های موضوع مالیات بر درآمد املاک و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی­ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات مواد 59 و 143 و 143 مکرر الحاقی ق.م.م باشند در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی­های مذکور جزء اقلام دارایی­های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی­گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی­ها کسر می­گردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی­های مزبور حسب مورد براساس مقرراتمواد 59 و 143 و 143 مکرر الحاقی ق.م.م تعیین و مورد مطالبه قرار می­گیرد.

مطابق تبصره 3 ماده 115 ق.م.م آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع مواد 59 و 143 و 143 مکرر الحاقی ق.م.م باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

نرخ محاسبه مالیات اشخاص حقوقی منحله

مطابق تبصره ماده 116 ق.م.م مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می­شوند با رعایت تبصره (2) ماده 115 ق.م.م به نرخ مذکور در ماده 105 ق.م.م یعنی بیست و پنج درصد (25%) محاسبه می­گردد. در خصوص املاک، حق واگذاری محل، سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام نرخ­ها متفاوت بوده و به شرح ذیل می­باشد.

2% × ارزش روز حق واگذاری محل = مالیات انحلال

5% × ارزش معاملاتی ساختمان و زمین = مالیات انحلال

4% × ارزش اسمی سرمایه گذاری در شرکتهای غیر بورسی = مالیات انحلال

5/0% × ارزش روز سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی = مالیات انحلال

تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی منحله

* مطابق ماده 114 ق.م.م آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظف­اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت­دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه­ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه­ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می­گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند اظهارنامه­ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

* مطابق ماده 116 ق.م.م مدیران تصفیه مکلف­اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت­ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را براساس ماده 115 ق.م.م تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

مواعد تشخیص مالیات و ابلاغ برگ تشخیص اشخاص حقوقی منحله

* مطابق ماده 117 ق.م.م اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات قانون مالیات­های مستقیم به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از  نوبت رسیدگی نموده و در صورتیکه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه (کسی که امر تصفیه بر عهده اوست) قطعی تلقی می­گردد. در صورتیکه بعداً معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده 118 ق.م.م مالیات مطالبه خواهد شد.

مطابق ماده 118 ق.م.م تقسیم دارایی  اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپرده تامین معادل میزان مالیات مجاز نیست.

مطابق تبصره ماده 118 ق.م.م آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 ق.م.م یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع مواد 116 و 118 ق.م.م و ضامن یا ضامن­های شخص حقوقی و شرکای ضامن موضوع قانون تجارت متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنها تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنها شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 ق.م.م رعایت مرور زمان مالیاتی از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.

نکته- چنانچه مدیر یا مدیران تصفیه اشخاص حقوقی اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را وفق مقررات ماده 116 ق.م.م تسلیم واحد مالیاتی ذی ربط نموده باشند طبق ماده 117 ق.م.م واحد مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید ولی در صورتیکه مدیران تصفیه در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام ننموده باشند برابر قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 118 ق.م.م معطوفاً به مفاد ماده 157 ق.م.م مهلت رسیدگی و تعیین ماخذ محاسبه مالیات و صدور برگ تشخیص مالیات پنج سال از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور و حداکثر مهلت ابلاغ برگ تشخیص صادره به مودی سه ماه از انقضای پنج سال مذکور می­باشد.

در خصوص موعد زمان رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی قبل از انحلال و بعد از انحلال تفاوت­هایی وجود دارد که در جدول ذیل ارائه گردیده است:

تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی مهلت رسیدگی و تعیین مأخذ محاسبه مالیات و صدور برگ تشخیص مالیات حداکثر مهلت ابلاغ برگ تشخیص مالیات
شرکت دایر شرکت منحل شده شرکت دایر شرکت منحل شده
تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ انقضای یک سال مهلت رسیدگی حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه
عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان حداکثر ظرف مدت پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه حداکثر ظرف مدت پنج سال از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای پنج سال مهلت رسیدگی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای پنج سال مهلت رسیدگی

 

 

 

جرایم مالیاتی دوره انحلال اشخاص حقوقی

* مطابق ماده 195 ق.م.م جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 ق.م.م ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

* مطابق ماده 196 ق.م.م جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده 118 ق.م.م معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می­گردد.

مثال- شرکت کوروش در تاریخ 24/6/86 با تشکیل مجمع عمومی انحلال شرکت را به تصویب رساند و در تاریخ 17/7/86 انحلال شرکت در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید. شایان ذکر است مدیران شرکت قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت اظهارنامه­ای حاوی صورت دارایی و بدهی شرکت را تهیه و تسلیم اداره امور مالیاتی نموده­اند. متعاقباً مدیران تصفیه اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را تنظیم و در تاریخ 17/9/86 به شرح ذیل تسلیم اداره امور مالیاتی نمودند. اطلاعات ذیل از اظهارنامه­های موضوع مواد 114 و 116 ق.م.م و دفاتر شرکت استخراج گردیده است. ضمناً ارزش وسائط نقلیه به مبلغ 190 ریال ماشین آلات به مبلغ 1200 ریال و موجودی کالا به مبلغ 520 ریال توسط اداره امور مالیاتی تعیین شده است. ارقام به میلیون ریال می­باشد مطلوب است محاسبه مالیات دوره انحلال شرکت

 

ترازنامه شرکت کوروش
صندوق                                       50

بانک                                            600

بدهکاران                                     100

موجودی کالا                               520

اسناد دریافتنی                              160

وسائط نقلیه                                  100

ماشین آلات                                  810

بستانکاران                                   780

اسناد پرداختنی                             260

سرمایه (پرداخت شده)                   260

سود و زیان انباشته                       1.040

جمع                                            2.340 جمع                                            2.340

 

ترازنامه دوره انحلال
صندوق                                       50

بانک                                            600

بدهکاران                                     100

موجودی کالا                               520

اسناد دریافتنی                              160

وسائط نقلیه                                  190

ماشین آلات                                  1200

بستانکاران                                   780

اسناد پرداختنی                             260

سرمایه (پرداخت شده)                   260

سود و زیان انباشته                       1.040

جمع                                            2.820 جمع                                            2.340

مأخذ مالیات دوره انحلال                         480 = 2.340 – 2.820

مالیات دوره انحلال                                 120 = 25% × 480

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...