مالیات ارث ملک

مالیات بر ارث
معافیت مالیات بر ارث
دی ۱, ۱۳۹۶
مالیات بر ارث
مراحل تشکیل پرونده مالیات ارث
دی ۱, ۱۳۹۶
مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

مالیات ارث ملک

 

۵ نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (۵/۱) برابر نرخهای مذکور در ماده(۵۹)

 

این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
ماده۱۷-تبصره ۲- نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

ماده ۵۹ ـ نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ‌مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات ‌می‌باشد.

تبصره ۱ ـ چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین‌ نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه ‌مالیات خواهد بود.

تبصره ۲ ـ حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است ازحق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت ‌تجاری محل‌

قانون جدید مالیات بر ارث

 

مالیات بر ارث ؛ مالیات بدون جریمه و مقرون به صرفه

مقررات مالیات بر ارث جهت متوفیان از ۱/۱/ ۱۳۹۵:

الف – کاهش در مالیات از۵۷%تا۹۶% نسبت به قانون قبل

ب – در صورت تسلیم اظهارنامه ظرف یکسال از فوت ، بدهی ها از ارزش روز فوت ماترک کسر ودر صورت مازاد و یا در موارد عدم تسلیم اظهارنامه ماترک به ارزش روز انتقال به وراث مشمول مالیات خواهد بود

ج – حل اختلاف :
۱- ناشی از ارزیابی ماترک به ارزش روز فوت و یا کسر بدهی مورد قبول ،در مراجع موضوع مواد ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۱، ۲۵۱مکرر
۲– ناشی از ارزیابی ماترک به ارزش روز انتقال و میزان مالیات پس از پرداخت مالیات ، در مراجع موضوع مواد ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۱۶، ۲۵۱، ۲۵۱مکرر

د – بابت مالیات بر ارث هیچ گونه تکلیف وجریمه ای در نظر گرفته نشده است.

 

 

کاهش در مالیات بر ارث نسبت به قبل از سال ۱۳۹۵ :

•تا(۵۷%)کاهش درمالیات ارث سپرده های بانکی و اوراق مشارکت

•تا (۹۶%) کاهش در مالیات ارث سهام بورس

•تا (۹۴%) کاهش در مالیات ارث وسائل نقلیه

•تا (۷۸%) کاهش در مالیات ارث املاک

•تا (۹۱%) کاهش در مالیات ارث حق واگذاری(سرقفلی)

•تا (۷۱%) کاهش در مالیات ارث سایر اموال ودارائیها

•کاهش مالیات ارث سرمایه گذاران خارجی در ایران از نرخ وراث طبقه دوم به نرخ وراث طبقه اول

(نرخ مالیات ارث طبقه دوم دوبرابر طبقه اول است)

 

 

ویژگی های خاص مالیات بر ارث :

الف – کسر بدهی اظهار شده ظرف یکسال از فوت ، از ارزش روز فوت ماترک :

واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی با ارایه تأییدیه و تسویه مربوط از مراجع ذی ربط و همچنین هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادت و سایر بدهی های متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی که اصالت آن مورد تایید اداره امور مالیاتی صلاحیت دار قرار گرفته و به موجب اظهارنامه ظرف مدت یکسال از تاریخ فوت ابراز گردیده ، از ماترک ابرازی یا شناسایی شده ،که معادل ارزش روز فوت ارزیابی شده ، به ترتیب اموال و دارایی های موضوع بند های (۱) ٬(۲) ٬(۳) ٬(۴) و (۵) ماده (۱۷) قانون کسر می گردد.

ب –حل اختلاف ارزیابی ماترک به ارزش روز فوت و یا کسر بدهی مورد قبول ، فقط در مراجع موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون :

در خصوص مودیانی که اظهارنامه مالیات بر ارث ظرف یکسال از فوت ارائه نموده اند ، در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی های اظهارشده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی وبدهی های متوفی جهت کسر از ماترک اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیتدار و مؤدیان ایجاد گردد٬ با اعتراض مؤدی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۴۴ ،۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رأی قطعی مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون) ملاک عمل قرار میگیرد.(پس از ابلاغ کاربرگ (فرم) ارزیابی اموال و دارایی ها و بدهی ها ، مهلت اعتراض حسب مقررات مواد مذکور خواهد بود)

ج – مازاد ماترک پس از کسر بدهی های اظهارشده حسب مورد به مأخذ (ارزش روز انتقال)به شرح زیر مشمول مالیات است:

۱- نسبت به سپرده‌های بانکی،اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد(۳% )

۲ – نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها در بورس هفتاد و پنج صدم درصد(۷۵٫%) و خارج از بورس شش درصد(۶%) در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

۳ – نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث.

۴ – نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

۵ – نسبت به املاک به نرخ هفت ونیم درصد(۷٫۵%)به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و حق واگذاری سه درصد(۳%)به مأخذ ارزش روز حق واگذاری ، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

۶ – نسبت به اموال ودارائیهای متعلق به متوفی ایرانی که در خارج از کشور واقع شده پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال ودارائیها پرداخت شده به نرخ ده درصد(۱۰%)ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات برارث درکشور محل وقوع مال قرارگرفته است.درصورت عدم شمول مالیات برارث درکشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یاتحویل به نام وراث.

 

قانون جدید مالیات بر ارث

د- حل اختلاف ارزیابی ماترک به ارزش روز انتقال و میزان مالیات پس از پرداخت مالیات ، در مراجع حل اختلاف قانون :

چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مؤدی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد٬ پس از پرداخت مالیات تعیین شده٬ ضمن صدور گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون٬ اعتراض مؤدی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد (۲۳۸) ٬(۲۱۶)؛ (۲۵۱) ٬(۲۴۷) ٬(۲۴۴) و (۲۵۱) مکرر قانون می باشد. در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور٬ مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است٬ اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.( پس از ابلاغ کاربرگ (فرمی) که حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی٬ نوع و ارزش اموال و داراییها٬ نرخ و مبلغ مالیات متعلق ، مهلت اعتراض حسب مقررات مواد مذکور خواهد بود)

 

 

و – مالیات بدون جریمه :

عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (۲۶) قانون یا تسلیم اظهارنامه خارج از موعد مقرر یا تاخیر در پرداخت مالیات موجب تعلق جریمه مواد(۱۹۰و۱۹۲) قانون نخواهد بود.

بدهی های اظهار شده در اظهارنامه از ارزش روز فوت ماترک کسر و در هرحال مالیات در زمان پرداخت به ماخذ ارزش روز انتقال دارائی ها و ارزش معاملاتی املاک محاسبه و اعتراض مودی پس از پرداخت مالیات رسیدگی می شود.

 

 

موارد ذیل از شمول ارزیابی ماترک خارج می باشد:

 

۱- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا مورد وقف یا نذر یا حبس یا به صورت بلاعوض در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ، دستگاه‌هایی که بودجه آن‌ها به وسیله دولت تأمین می شود،شهرداری‌ها ، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی قرار گیرد و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد ، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.
۲-وجوه بازنشستگی و وظیفه وپس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت ومرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آن‌ها حسب مورد که یک جا و یا بطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد.
۳- اثاث البیت محل سکونت متوفی
۴ – اموال شهدای انقلاب اسلامی جهت وراث طبقات اول و دوم

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده ارث :

۱- اظهارنامه مالیات بر ارث
۲-رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی‌ها و مطالبات متوفی.
۳-رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
۴-رونوشت یا تصویرگواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.
۵-در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا قیم نامه.
۶- رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط.
۷ – گواهی حصر وراثت

شرکت حسابداری ارمان پرداز خبره

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.