ماده 165قانون مالیات

ماليات

ماده 165 قانون ماليات مستقيم

باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل چهارم – مقررات عمومی

در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارت‌خانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات عام‌المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی، در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از ۵۰% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نمی‌باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ماده 165قانون مالیات

تبصره- مؤدیان مالیاتی مناطق جنگ‌زده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران اعلام می‌گردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:

(الف)- پنجاه درصد مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۲ بخشوده می‌گردد.

(ب)- به ازای هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال ۱۳۶۷ آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده می‌شود.

(ج)- مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ ۳۰/۰۶/۱۳۵۹ لغایت سال ۱۳۶۷ در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد.

(د)- در مواردی که مؤدی قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلایل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تمام یا قسمتی از بدهی‌های موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.

** به موجب ماده (۴۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم … (مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) این ماده اصلاح شده است. (به موجب ماده (۶۰) قانون یاد شده «اصلاحات مربوط به ماده ۱۶۵ از اول سال ۱۳۶۸ لازم‌الاجرا خواهد بود.»)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۶۵- در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به‌یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارت‌خانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا‌سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات عام‌المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی‌ در آن سال و سنوات بعد کسر نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

شماره 46754/ ت 438 – 5/5/1368
وزارت اموراقتصادی ودارائی
هیأت وزیران درجلسه مورخ 20/3/1368 بنابه پیشنهاد شماره 23377/7927/4/30 مورخ 16/8/1367 وزارت اموراقتصادی ودارائی ، آئین نامه اجرائی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 را بشرح زیر تصویب نمودند.ماده 165قانون مالیات

ماده 1- درمورد مودیانیکه طبق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 دفاتر نگهداری مینمایند ودرآمد مشمول مالیات آنان از طریق رسیدی به دفاتر واسناد ومدارک تشخیص داده میشود میزان خسارت وارده طبق شرایط مقرر درفصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات قانون یاد شده تعیین و ازدرآمد مشمول مالیات آنسال وسالهای بعد قابل کسرخواهد بود.تبصره 1- درمواردیکه زیان سالهای قبل طبق مقررات مربوط قابل استهلاک است خسارت مذکور دراین ماده پس از کسر زیان مزبور قابل کسر ازدرآمد مشمول مالیات خواهد بود.تبصره 2- مرجع رسیدگی به اختلافات حاصله درمورد خسارت وارده موضوع این ماده کمیسیونهای مقرر در مواد 3 و 4 این آئین نامه حسب مورد میباشند.
ماده 2- درمواردیکه درآمد مشمول مالیات طبق مقررات مربوط از طریق علی الراس تشخیص داده میشود خسارت وارده طبق مقررات مواد 3 و 4 و 5 این آئین نامه تعیین و از درآمد مشمول مالیات آنسال و سالهای بعد قابل کسرخواهد بود.ماده 165قانون مالیات
ماده 3- درمواردیکه خسارت به یک منطقه از کشور وارد گردد.
الف – چنانچه منطقه خسارت دیده واقع درمحدوده یک بخش باشد میزان خسارت وارده توسط کمیسیونی مرکب از بخشدار یکنفر نماینده اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان و یکنفر معتمد محل به انتخاب و معرفی شورای بخش و درغیاب شورای مزبور به انتخاب و معرفی دادستان استان تعیین و اعلام خواهد شد.
ب – چنانچه منطقه خسارت دیده واقع در محدوده یک شهر باشد میزان خسارت وارده توسط کمیسیونی مرکب از یکنفر نماینده وزارت اموراقتصادی ودارائی ، یکنفرنماینده فرماندار محل و یمنفر نماینده دادستان استان تعیین و اعلام خواهد شد.ماده 165قانون مالیات
ماده 4- در مواردیکه خسارت به مودی یا مودیان خاصی وارد گردد میزان خسارت وارده توسط کمیسیونی مرکب از یکنفر نماینده وزارت اموراقتصادی و دارائی ، یکنفر نماینده بیمه به انتخاب و معرفی بیمه مرکزی ایران درتهران و در شهرستانها درصورت عدم وجود شعبه یانمایندگی بیمه مرکزی نماینده شرکت بیمه ایران ویکنفر قاضی دادگستری در تهران به انتخاب و معفری وزارت دادگستری و درشهرستانها به انتخاب و معرفی رئیس دادگستری محل تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده 5- مودی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را همراه با مدارکی که دراختیار دارد به حوزه مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم نماید. حوزه مالیاتی مکلف است ظرف یکماه درخواست مودی و مدارک ارائه شده رابه کمیسیونهای مذکور در مادتین 3 و 4 مذکور حسب مورد ارسال دارد وکمیسیونهای یاد شده حداکثر ظرف ششماه با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده و اطلاعات مکتسبه میزان خسارت وارده را تعیین و اعلام نمایند.
تبصره 1- دعوت از مودی جهت حضور درکمیسیونهای فوق الزامی است وعدم حضور وی درجلسه مانع رسیدگی و اعلام نظر کمیسیون نخواهد بود.
تبصره 2- نظر کمیسیونهای مزبور به اکثریت مناط اعتبار است .ماده 165قانون مالیات
ماده 6- درمواردیکه خسارت وارده به یک منطقه از کشور باشد در صورتیکه فرمانداری محل اقدام به اعلام اشخاص خسارت دیده به اداره اموراقتصادی ودارائی بنماید کمیسیونهای مقرر درماده 3 این آئین نامه طبق مقررات ماده 5 و تبصره های ذیل آن براساس اعلام فرمانداری رسیدگی و نسبت به تعیین میزان خسارت وارده اقدام خواهند نمود.
ماده 7- درصورتکیه خسارت وارده مربوط به فعالیت شغلی مودی موضوع منابع فسلهای دوم وچهارم و پنجم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 باشد حسب مورد از درآمد مشمول مالیات منابع مربوط درآنسال و سلاهای بعد قابل کسراست و درصورت ترک شغل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات سایر منابع درآمد باب مذکور قابل کسراست .ماده 165قانون مالیات
نخست وزیر – میرحسین موسوی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...