لغات انگلیسی پرکاربرد حسابداری برای حسابداران

دفاتر قانونی

  

 لغات انگلیسی پرکاربرد حسابداری برای حسابداران

 

اوراق قرضه کم ارزش

baby bonds  

 

دارای مدرک کارشناسی

bachelor  

 

پشت نویسی ، پشت نویسی (ت حسابداری)

back  

 

تضمین بازپرداخت وام (ت حسابداری)

back a loan to  

لغات انگلیسی پرکاربرد حسابداری

پرداخت مخارج انجام شده

back charges  

 

لیست مداد ، لیست مداد (ت حسابداری)

back flush  

 

هزینه یابی معکوس هزینه یابی از انتها به ابتدا هزینه یابی دیر هنگام

back flush costing  

 

هزینه یابی همتراز

back flush costing (bc)  

 

هزینه یابی همتراز

back flush costing (bc),bc  

 

اعتبار اسنادی اتکایی (ت حسابداری)

back to back l/c  

 

تامین مالی غیر مستقیم تامین مالی از طرق غیر متعارف

backdoor financing  

 

پس‌زمينه

background  

 

پس مانده

backlog  

 

استهلاک پس مانده

backlog depreciation  

 

گزارشگری مقادیر پس مانده

backlog reporting  

 

پشتیبان

backup  

 

سیستم پشتیبانی و بازیافت

backup and recovery system  

 

روش پسرفتی

backward method  

لغات انگلیسی پرکاربرد حسابداری

بدهی های مشکوک الوصول

bad debt  

 

هزینه مطالبات سوخت شده ، هزینه مطالبات مشکوک الوصول

bad debt expense  

 

اندوخته (ذخیره) مطالبات سوخت شده / مشکوک الوصول

bad debt reserve  

 

طلب وصول نشدنی

bad debts  

 

حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

bad debts allowance account  

 

هزینه مطالبات سوخت شده

bad debts expense  

 

تحقیقات رفتاری حسابداری

bahavioral accounting research  

 

رویکرد رفتاری

bahavioral approach  

 

نجات سرمایه

bail out  

 

دوره بازیافت / نجات سرمایه

bailout payback  

 

تراز- بالانس ، تراز- بالانس (ت حسابداری) ، مانده ، مانده _ تراز

balance  

 

تراز بودجه ، تراز بودجه (ت حسابداری)

balance a budget  

 

مانده موجودی ، مانده موجودی (ت حسابداری)

balance in hand  

 

مانده حساب توازن حساب

balance of account  

 

تراز پرداخت‌ها

balance of payment  

 

تراز بازرگانی ؛ موازنه تجاری

balance of trade  

لغات انگلیسی پرکاربرد حسابداری

مانده (طبق) صورتحساب بانک

balance per bank statement  

 

مانده (طبق) دفاتر شرکت

balance per books  

 

اهداف حسابرسی مربوط به مانده حسابها

balance related audit objectives  

 

مانده باقیمانده ، مانده مستهلک نشده _ارزش دفتری

balance remaining  

 

کارت امتیازی متوزان

BALANCE SCORE CARD  

 

ترازنامه

balance sheet  

 

( حسابهای ترازنامه (ای

balance sheet account  

 

رویکرد ترازنامه ای ، رویکرد( نگرش ) ترازنامه ای

balance sheet approach  

 

(حسابرسی ترازنامه (ای

balance sheet audit  

 

تاریخ ترازنامه (ت حسابداری)

balance sheet date  

 

معادله ترازنامه

balance sheet equation  

 

روش ترازنامه

balance sheet method  

 

ترازنامه صورت وضعیت مالی

balance sheet statement of financial position  

 

روش ارزیابی متوازن

balanced scorecard approach  

لغات انگلیسی پرکاربرد حسابداری

مدلهای ترازنامه ای

balancing models  

 

هزینه بهره اوراق قرضه

 

 

 

اصطلاحات تخصصی انگلیسی حسابداری حرف B

بانک (ت حسابداری)

bank  

 

حساب بانکی ، حساب بانکی (ت حسابداری)

bank account  

 

موجودی حساب جاری در بانک

bank balance  

 

کارمزد بانکی (ت حسابداری)

bank charge  

 

هزینه‌های بانکی ، هزینه‌های بانکی (ت حسابداری)

bank charges  

 

وصولیهای بانک

bank collection  

 

تاییدیه بانک

bank confirmation  

 

مصارف بانک (ت حسابداری)

bank consumptions  

 

اعتبار بانکی

bank credit  

 

سپرده بانکی ، سپرده بانکی (ت حسابداری)

bank deposit  

 

سپرده های بانکی

bank deposits  

 

مبنای تنزیل بانک

bank discount basis  

 

روش نرخ تنزیل بانکی

bank discount rate method  

 

حواله بانکی (ت حسابداری)

bank draft  

 

حواله بانکی ، حواله های بانکی

bank drafts  

 

حساسیت بانکی (ت حسابداری)

bank elasticity  

 

ضمانت بانکی (ت حسابداری)

bank guarantee  

 

اوراق بهادار بانکی

Bank Instrument  

 

وام بانکی

bank loan  

 

شرایط و مدت وام بانکی

Bank loan terms and conditions  

 

وامهای بانکی

bank loans  

 

بازاریابی بانک

Bank marketing  

 

چک تضمینی (ت حسابداری)

bank note  

 

بانک ناشر اسکناس (ت حسابداری)

bank of issue  

 

اضافه برداشت از حساب بانکی (ت حسابداری) ، اضافه برداشت بانکی

bank overdraft  

 

نرخ بانکی ، نرخ بانکی (ت حسابداری)

bank rate  

 

صورت مغایرت بانکی

bank reconciliation  

 

مقررات و نظارت بانکی

Bank regulation and supervision  

 

ذخایر بانکی (ت حسابداری)

bank reserves  

 

منابع بانک (ت حسابداری)

bank resources  

 

هجوم بانکی (ت حسابداری)

bank run  

لغات انگلیسی پرکاربرد حسابداری

هزینه (کارمزد) خدمات بانک

bank service charge  

 

صورتحساب بانک ، صورتحساب (کارت) بانک

bank statement  

 

ساختار بانک

Bank structure  

 

برات قابل معامله دربانک (ت حسابداری)

bankable bill  

 

صراف (ت حسابداری)

banker  

 

استاندارد تضمین شده بانکی

bankers acceptance  

 

استاندارد تضمین شده بانکی (ت حسابداری) ، اسناد تضمین شده توسط بانک

banker’s acceptance  

 

برات / حواله بانکی

bankers bill  

 

برات / حواله بانکی (ت حسابداری)

banker’s bill  

 

حواله عهده بانک (ت حسابداری)

banker’s order  

 

بانکداری

banking  

 

عملیات بانکی (ت حسابداری)

banking operations  

 

بخش بانکداری پاکستان

Banking Sector of Pakistan  

لغات انگلیسی پرکاربرد حسابداری

ورشکسته

bankrupt  

 

ورشکستگی

bankruptcy  

 

پیش بینی ورشکستگی

Bankruptcy prediction  

 

ریسک ورشکستگی

bankruptcy risk  

 

ورشکستگی

bankruptcy.  

 

نمودار ستونی

bar chart  

 

 

 

اصطلاحات تخصصی انگلیسی حسابداری حرف B

خرید ارزان ، چانه زنی ، چانه زنی (ت حسابداری)

bargain  

 

اختیار خرید به قیمتی ارزانتر از قیمت جاری بازار اختیار خرید مذاکره ای

bargain purchase option  

 

قدرت چانه زنی

bargaining power  

 

دوبه

barge  

 

بشکه

barrel  

 

بشکه سازی ، بشکه پرکنی

barrel house  

 

(موانع ورود (به بازار

barriers to entry  

لغات انگلیسی پرکاربرد حسابداری

تهاتر- مبادله ، تهاتر- مبادله (ت حسابداری)

barter  

 

قراردادهای تهاتری (ت حسابداری)

barter arrangements  

 

معاملات تهاتری (ت حسابداری)

barter transactions  

 

مبنا _ ماخذ

base  

 

(موجودی پایه (مبنا

base inventory  

 

حقوق پایه

base pay  

 

(دوره پایه (مبنا ، دوره مبنا

base period  

 

حقوق پایه ، حقوق(نرخ) پایه

base rate  

 

روش موجودی کالای پایه ، روش موجودی پایه

base stock method  

 

(سال پایه (مبنا

base year  

 

(هزینه های سال پایه (مبنا

base year costs  

 

بال 3، قوانین بال 3

Basel III  

 

مبانی

bases  

 

مبانی طبقه بندی کردن

bases for stratification  

 

پایه اساسی ، پایه اساسی (ت حسابداری)

basic  

لغات انگلیسی پرکاربرد حسابداری

مفاهیم اساسی حسابداری

basic accounting concepts  

 

نظريه بنياد حسابداري

basic accounting theory  

 

فرضیات مبنا

basic assumption  

 

مفروضات بنیادی فرضیات مبنا

basic assumptions  

 

فرآیند اساسی حسابرسی

basic audit process  

 

مفاهیم بنیادی

basic concepts  

 

کنترل اساسی

basic control  

 

اصطلاحات اساسی / بنیادی هزینه

basic cost terms  

 

سود اولیه (پایه) هر سهم ، سود اولیه (پایه) هر سهم (ت حسابداری)

basic earnings per share (beps)  

 

سود اولیه (پایه) هر سهم

basic earnings per share beps  

 

( عناصر اصلی (اساسی یا بنیادین

basic elements  

 

( معادله اصلی (اساسی

basic equation  

 

صورتهای مالی اساسی

basic financial statements  

 

صورتهای مالی اساسی

basic financial statements  

 

مبنای حسابداری

basic of accounting  

 

دوره مبنا / پایه

basic period  

لغات انگلیسی پرکاربرد حسابداری

( نقطه مبنا (پایه

basic point  

 

مفروضات بنیادی ، فرضیات بنیادی

basic premises  

 

فرضیات بنیادی

basic premises,postulates  

 

( ریسک پایه (مبنا

basic risk  

 

راه حلهای اساسی

basic solution  

 

استاندارد اساسی

basic standard  

 

مفاهیم اساسی آماری

basic statistical concepts  

 

ساختار اصلی

basic structure  

 

( اصطلاحات بنیادین ( اصلی یا اساسی

basic terminology  

 

مبنا

basis  

 

خرید دسته جمعی داراییها خرید مجموعه ای از دارایی ها به صورت یکجا

basket lump sum purchase  

 

خرید دسته جمعی داراییها خرید مجموعه ای از دارایی ها به صورت یکجا ، خر …

basket purchase 

 

 

 

اصطلاحات تخصصی انگلیسی حسابداری حرف B

مدل باسو

Basu’s model  

لغات انگلیسی پرکاربرد حسابداری

پارتی- محموله ، پارتی- محموله (ت حسابداری) ، دسته ، تعدادی برگ بهم ال …

batch  

 

کنترل دسته ، برگ کنترل دسته

batch control (sheet)  

 

کنترل دسته

batch control (sheet),batch control  

 

هزینه یابی دسته ای

batch costing  

 

هزینه در سطح دسته ای (گروهی) از محصولات

batch level cost  

 

محرک های هزینه در سطح دسته (گروه) محصول

batch level drivers  

 

پردازش دسته ای

batch processing  

 

سیستم پردازش دسته ای

batch processing system  

 

سیستم پردازش دسته ای

batch processing system,batch (processing) system  

 

بازار كم رونق

bear market  

 

اوراق قرضه بی نام

bearer bonds  

 

غلبه بر بازار (کسب بازده) بیش از بازده متعارف بازار

beating the market  

 

مانده اول دوره مانده در ابتدای دوره

beginning balance  

 

مانده وجه نقد در ابتدای دوره مانده اول دوره وجه نقد

beginning cash balance  

 

موجودی اول دوره (ت حسابداری) ، موجودی ابتدای دوره

beginning inventory  

 

رفتارمحور

behavior oriented  

لغات انگلیسی پرکاربرد حسابداری

حسابداری رفتاری

behavioral accounting  

 

تحقیقات رفتاری حسابداری تحقیقات حسابداری رفتاری

behavioral accounting research  

 

روش (رویکرد) رفتاری

behavioral approach  

 

تورش های رفتاری

behavioral biases  

 

ملاحظات رفتاری

behavioral considerations  

 

اقتصاد رفتاری

behavioral economics  

 

مالیه رفتاری

behavioral finance  

 

تئوری مالی رفتاری

behavioral finance theory  

 

 

behavioral finances  

 

بازتابهای رفتاری

behavioral implications  

 

تحقیقات رفتاری

behavioral research  

 

رفتاری

behavioural  

 

متغیرهای رفتاری

behavioural variables  

 

شبیه زنگ

bell shaped  

 

منحنی متقارن منحنی زنگوله ای شکل

bell shaped curve  

 

به شکل زنگ

bell-shapd  

لغات انگلیسی پرکاربرد حسابداری

کمتر از ارزش اسمی

below par  

 

( پرتفولیوی الگو(معیار

benchmark portfolio  

 

محک زنی ، مقایسه برای محک زنی – بهینه کاوی – الگوبرداری ، الگوربرداری …

benchmarking  

 

سودمند ، سودمند (ت حسابداری)

beneficial  

 

حقوق انتفاعی

beneficial interests  

 

بهره مندان

beneficiaries  

 

ذینفع

beneficiary  

 

بانک کارگزار

beneficiary’s bank  

 

روش (رویکرد) دوره انتفاع / سنوات خدمت

benefit years of service approach  

 

سود – مزایا ، سود – مزایا (ت حسابداری)

benefits  

 

اولویت بندی بر مبنای ارائه خدمات

benefits provided ranking  

 

فروش (عرضه) اوراق بهادار بر مبنای نهایت تلاش

best efforts basis  

 

بهترین خط برازنده

best fitting line  

 

بهترین روش ، بهترین روش (ت حسابداری)

best practice  

 

بهترین الگوها

best practices  

 

فاکتور بتا

beta factor  

لغات انگلیسی پرکاربرد حسابداری

ثابت بودن ضریب بتا

beta stationary  

 

 

 

اصطلاحات تخصصی انگلیسی حسابداری حرف B

احتمال خطر بتا

betta risk  

 

کتابنامه / کتابشناسی فهرست کتابهای مرتبط ماخذ شناسی

bibliography  

 

پیشنهاد مزایده یا مناقصه ، پیشنهاد مزایده یا مناقصه (ت حسابداری) ، پی …

bid  

 

اختلاف قیمت خرید و فروش

bid ask spread  

 

ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده ، سپرده شرکت در مزایده

bid bond  

 

قیمت پیشنهادی خرید

bid price  

 

قسط مناقصه درخواست

Bid/ask spread  

 

اختلاف قيمت خريد و فروش

bid-ask spread  

 

شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش

bid-ask spreads  

 

پیشنهاد دهنده مزایده یا مناقصه ، پیشنهاد دهنده مزایده یا مناقصه (ت حس …

bidder  

 

مناقصه

bidding  

 

چهار شرکت بزرگ حسابرسی

Big 4  

لغات انگلیسی پرکاربرد حسابداری

چهار شرکت بزرگ حسابرسی4

Big 44  

 

استقرار یکباره ، استقرار یکباره (ت حسابداری)

big bang  

 

رویکرد و استقرار یکباره ، رویکرد و استقرار یکباره (ت حسابداری)

big bang approach  

 

شستشوی بزرگ

Big bath  

 

بوس (سهام) نیویورک

big board  

 

شركت هشت بزرگ

Big eight firm  

 

کمیته معاملات دو جانبه یا تهاتری

bilateral trade committee(btc)  

 

کمیته معاملات دو جانبه یا تهاتری

bilateral trade committee(btc),bilateral trade committee,btc  

 

دو زبانه ، دو زبانه (ت حسابداری)

bilingual  

 

صورتحساب – قبض ، صورتحساب – قبض (ت حسابداری) ، صورتحساب کردن

bill  

 

برگ سفته- برات ، برات (ت حسابداری) ، برات یا حواله کتبی

bill of exchange  

 

بارنامه ، بارنامه سند حمل کالا

bill of lading  

 

پردازشگرهای لیست مواد ، پردازشگرهای لیست مواد (ت حسابداری)

bill of material processors  

 

صورت مواد ، فهرست قطعات ، صورت مواد برگ درخواست مواد

bill of materials  

لغات انگلیسی پرکاربرد حسابداری

لیست خدمات یا صورتحساب خدمات ، لیست خدمات یا صورتحساب خدمات (ت حسابدا …

bill of service  

 

بارنامه

bill of  lading(b/l)  

 

ارسال صورتحساب

billing  

 

صورت حسابهای پرداختنی – اسناد پرداختنی ، صورت حسابهای پرداختنی – اسنا …

bills payable  

 

کارت انبار

bin card  

 

محدودیت الزام آور

binding constraint  

 

توزیع دو جمله ای

binomial distribution  

 

مدل دو جمله ای قیمت گذاری اختیار معامله

binomial option pricing model  

 

نظریه (استدلال) پرنده در دست

bird in the hand argument theory  

 

لیست سیاه ، لیست سیاه (ت حسابداری)

black list  

 

جای خالی- خالی ، جای خالی- خالی (ت حسابداری)

blank  

 

چک سفید ، چک سفید (ت حسابداری)

blank check  

 

( فرم تاییدیه خالی (سفید

blank confirmation form  

لغات انگلیسی پرکاربرد حسابداری

ظهرنویسی بدون قید شرط ظهرنویسی سفید مهر

blank endorsement  

 

تاییدیه خالی یا بدون درج مانده حساب

blank or zero balance confirmation  

 

کلی ، کلی (ت حسابداری)

blanket  

 

سفارشات کلی ، سفارشات کلی (ت حسابداری)

blanket order  

 

نمودار جریان پردازش اطلاعات در برنامه

block diagram of program  

 

نمودار جریان پردازش اطلاعات در برنامه

block diagram of program,processing flow chart  

 

نمودار ساده گردش کار

block flowchart  

 

( انتخاب نمونه به صورت خوشه ای (مقطعی

block sample selection  

لغات انگلیسی پرکاربرد حسابداری

حساب مسدود (ت حسابداری)

blocked account  

 

منابع مسدود (ت حسابداری)

blocked resources  

 

سهامدار عمده

blockholder  

 

 

 

اصطلاحات تخصصی انگلیسی حسابداری حرف B

شرکت مقتدر و معتبر

blue chip company  

 

قوانین ایالتی حمایتی از حقوق سرمایه گذاران

blue sky laws  

 

طرح تقلب

blueprint for fraud  

لغات انگلیسی پرکاربرد حسابداری

استقلال هیات مدیره

board independence  

 

هیئت مدیره (ت حسابداری)

board of director  

 

هیات مدیره

Board of Directors  

 

هیات مدیره (ت حسابداری)

board of director’s  

 

هیات امنا

board of trustees  

 

هیات مدیره2

boards of director2  

 

هیات مدیره

boards of directors  

 

متن صورتهای مالی

body of the financial statements  

 

نقطه جوش

boiling point  

 

قرضه ، ضمانت نامه

bond  

 

ارزش دفتری اوراق قرضه

bond carrying amount  

 

دیل اوراق قرضه

bond conversion  

 

امضای کسر اوراق قرضه

bond discount amortization  

لغات انگلیسی پرکاربرد حسابداری

کسر واضافه اوراق قرضه

bond discount and premium  

 

شرائط اوراق قرضه

bond indenture  

 

قیمت گذاری اوراق قرضه

bond pricing  

 

رتبه بندی (تعیین درجه یا کیفیت) اوراق قرضه ، رده بندی اوراق قرضه

bond rating  

 

بازخرید اوراق قرضه در سررسید

bond redemption  

 

بازپرداخت اوراق قرضه در سررسید

bond redemptions  

 

تصمیم جایگزینی اوراق قرضه

bond refunding decision  

لغات انگلیسی پرکاربرد حسابداری

سپرده وجوه برای بازپرداخت اوراق قرضه

bond sinking fund  

 

معاوضه اوراق قرضه

bond swapping  

 

ضمانت نامه پیش پرداخت

bond to guarantee the reimbursement of prepayment  

 

قرض دهنده،وام دهنده

bondholder  

 

اوراق قرضه

bonds  

 

اوراق قرضه پرداختی

bonds payable  

 

صرف اوراق قرضه پرداختنی

bonds payable premium  

لغات انگلیسی پرکاربرد حسابداری

پاداش

bonus  

 

صدور سهام جایزه

bonus issues  

 

نظریه (فرضیه) طرح پاداش

bonus plan hypothesis  

 

طرح های پاداش

bonus plans  

 

سهام جایزه

bonus shares  

 

دفترداری

book keeping  

 

دفتر ثبت اولیه

book of original entry  

 

دفتر ثبت اولیه

book of prime entry  

 

دفتر ثبت اولیه

book of prime entry,book of original entry  

 

ارزش دفتری به قیمت بازار

book to market  

 

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

book to market ratio  

 

ارزش دفتری

book value  

 

روش ارزش دفتری

book value method  

لغات انگلیسی پرکاربرد حسابداری

روش استهلاک بر اساس ارزش دفتری ، روش استهلاک بر اساس ارزش دفتری _ روش …

book value method of depreciation  

 

( ارزش دفتری (دارایی ثابت مشهود

book value of a plant asset  

 

ارزش دفتری دارایی ها

book value of assets  

 

ارزش دفتری سهام

book value of stock  

 

ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

book value of the equity  

 

ارزش دفتری هر سهم

book value per share  

 

ارزش دفتری هر سهم عادی

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...