اصلاح و تصویب قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 95

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب¬های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شو

اصلاح و تصویب قانون مالياتهاي مستقيم ماده 95

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.
آیین‌نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی(مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.(1)
________________________________________
1.به موجب بند 21 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم،مصوب 31/04/1394، این متن جایگزین متن ماده (95) قانون و تبصره های آن شد.
“ماده 95 – صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف¬اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان‌ مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 95

الف – صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر ‌و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.ب – صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. نمونه‌های دفاتر مذکور توسط‌ سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد و در دسترس قرار می‌گیرد. ج – صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (‌الف) و (ب) فوق نیستند مکلف¬اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و ‌نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 95

تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تاپایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (‌الف) و (ب) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل‌های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به مودیان اعلام ‌می‌دارد.
تبصره 2 – آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی براساس ‌نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه‌ حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.”

ایین نامه ها
[1368/01/21][30/4/33/1565] *آئین نامه تبصره 1 ماده 95 نحوه تحریر دفاتر

[1382/01/18][211/148/118] *آئین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95

[1384/04/11][13593] اصلاح آئین نامه تحریر دفاتر

[1394/12/04][230761] آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31

بخشنامه ها
[1367/12/28][30/5/4699/66072] *مالیات شغلی وسائط نقلیه

[1368/02/16][30/4/1308/6764] *دفتر مشاغل

[1374/02/13][5204] *جریمه موسساتی که از انعکاس فعالیتهای مربوط دردفاتر قانونی خودداری می کنند

[1374/05/07][30/4/4583/25064] *عدم استفاده فرم فاکتور عملکرد 72 موجب رد دفاتر نمیشود

[1375/02/25][30/4/1753/7378] *صورتحساب فروش کامپیوتری

[1375/10/20][49278] *در مورد تسلیم لیستهای سه ماهه خرید و فروش

[1376/01/26][30/4/605/2814] *لزوم اخذ مجوز جهت تعیین سیستم نگهداری حسابها

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 95

[1376/03/11][30/4/2405/9790] *عدم کسب مجوز جهت تغییر وسایل نگهداری حسابها موجب رد دفاتر نمی شود

[1380/03/30][10085] دستورالعمل ارشادی در خصوص نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مودیان به مامورین تشخیص و ممیز کل و هیأتهای حل اختلاف

[1380/11/10][30/4/8980/67334] دستورالعمل در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد 1380 شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با توجه به لغو معافیت و سعی بر قبولی دفاتر

[1381/01/28][3246] نحوه استفاده از دفاتر درآمد وهزینه صاحبان مشاغل موضوع بند«ب» ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم

[1381/02/16][14247] مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی برای نگهداری دفاتر درآمد وهزینه موضوع بندب ماده 95 و صورتجلسه توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی با کانون سردفتر و دفتر یاران در ارتباط با چگونگی تعیین و پرداخت مالیات عملکرد سالهای 79و80

[1381/07/28][211/4678/42770] بخشنامه به ثبت اسناد مبنی بر پلمپ دفاتر برای اشخاص حقیقی موضوع بند الف ماده 95

[1381/11/01][230/3382/61643] واحدهای مالیاتی دفاتر مشاغل را صرف نظر از اعتبار یا عدم اغتبار ثبت وامضاءنمایند

[1382/01/18][211/148/118] آئین نامه تحریردفاتر

[1382/02/23][211/647/7600] ارسال اطلاعات مربوط به مودیان موضوع ماده 95 از طرف ادارات کل طبق جداول پیوست به سازمان امور مالیاتی

[1382/03/21][13325] *خوداظهاری مودیان بندالف وب ماده 95

[1382/03/21][13323] *خوداظهاری مودیان بندالف وب ماده 95

[1382/03/22][13434] *ضوابط اجرایی مشمولین بندج ماده 95

[1382/04/18][230/2312/19636] تعیین مالیات مشاغل وصاحبان وسایط نقلیه عمومی بانظر تحادیه صنف

[1382/05/14][211/1979/24752] پذیرش هزینه های اشخاص حقیقی که دراجرای احکام مقرر در برنامه سوم پرداخت می شود بدون قید شرط وعدم ارتباط موضوع به قبولی دفاتر یا علی الراسی آن

[1382/12/10][211/6709/12904] نحوه تهیه صورت خلاصه درآمد وهزینه اشخاص بند ج ماده 95

[1383/03/09][213/301/3377] فرم اظهارنامه مالیاتی که بر اساس اصلاحیه قانون ….

[1383/03/17][3897] خوداظهاری و تسلیم اظهار نامه 82و مالیات متعلقه طبق توافق

[1383/03/17][3857] تهیه وارسال معاملات بالای پنجاه میلیون ریال توسط رسیدگی کنندگان

[1383/04/03][230/1342] تعیین درآمد مشمول مالیات مشمول بند ج با نظر اتحادیه صنف

[1383/04/13][211/1511/5830] خود اظهاری مالیات مشاغل عملکرد 82

[1383/04/16][213/444/6060] اصلاح اظهارنامه صاحبان مشاغل موضوع بندج ماده 95ق.م.م

[1383/04/17][231/1233/1566/6164] اعلام فهرست معاملات بیش از 50میلیون ریال توسط واحدهای مالیاتی هنگام رسیدگی

[1383/05/20][230/2240/8551] نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی

[1383/07/27][233/1426/3203] *بخشنامه در خصوص استاندارد کردن رسیدگی و تشخیص مالیات صاحبان مشاغل …

[1383/08/05][233/1483/3334] در مورد پرونده های مالیاتی به لحاظ حجم بالای فعالیت

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 95

[1383/11/04][211/4348/19153] فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف

[1383/12/10][211/4904/21434] تشخیص و مطالبه مالیات پیله وران شاغل در نقاط مرزی کشور و اخذ مالیات مربوطه از مودیان واقعی

[1384/02/14][1933] دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری

[1384/04/21][232/1036/7098] مالیات صاحبان نقلیه در عملکرد 83 که اظهارنامه نداده اند با نظر اتحادیه

[1384/05/04][211/1672/8260] معافیت ماده 101در سال 83به مشاغل بند ج که اظهارنامه نداده اند داده بشود

[1384/06/06][211/1483/10579] بخشنامه در خصوص اصلاحیه آئین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و…

[1384/07/06][213/1152/12262] فرم بازنگری رسیدگی صاحبان مشاغل مشمولین بندهای الف ب ج پیرو بخشنامه 232/373/457 مورخ 1384/02/13

[1384/07/16][211/2642/12726] نگاهداری دفاتر و اسناد و املاک و نحوه ثبت وقایع مالی

[1384/09/14][232/1982/16155] نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد

[1384/11/11][211/4275/19823] پرداختی به مالک وسائط نقلیه (اشخاص حقیقی) نیازی به کسر مالیات ندارد

[1385/02/26][232/545/6544] در خصوص توافق مالیات با اتحادیه ها

[1385/02/27][232/546/6643] اصلاح توافق خوداظهاری مالیات با اتحادیه های امور صنفی

[1385/04/11][211/1261/12571] اجرایی شدن آیین نامه تحریر دفاتر اصلاح شده

[1385/04/25][232/1329/14628] دستورالعمل خوراظهاری

[1385/04/31][232/1472/15578] توافقات مالیاتی سال 1384 با اتحادیه اصناف

[1385/07/22][211/2585/28779] اعمال معافیت مقرر در ماده 101 عملکرد 84

[1386/01/26][232/171/3948] صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین سازمان امور مالیاتی وشورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری برای مالیات عملکرد سال 1385 اعضاء کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور

[1386/02/03][210/6721] احکام مالیاتی بودجه 86

[1386/02/19][13416] در خصوص تفویض اختیار انجام توافق و تفاهم خوداظهاری

[1386/02/19][232/426/13367] بند ج ماده 95 مشاغل عملکرد 85

[1386/02/19][232/427/13364] خوداظهاری و تعیین قرینه مالیاتی از طریق تفاهم با مجامع امور صنفی

[1386/04/30][232/921/38908] خوداظهاری و توافق با اتحادیه های امور صنفی

[1387/04/17][232/785/35320] بخشودگی جرائم موضوع ماده 197 ق.م.م

[1387/07/08][232/1738/65994] در خصوص بهره مندی از معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م

[1387/12/07][127301] تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 مشاغل بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

[1387/12/28][137651] ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره814،813 مورخ 20/11/87

[1390/03/29][220/9238/د] ابلاغ فرم گواهی پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل وسایط نقلیه عمومی

[1390/05/12][200/11544] تمدید مهلت مندرج در جزء ( 2 ) بند « ج » دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 2/3/1390موضوع خود اظهاری در اجرای مقررات ماده (158 )

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 95

[1390/07/16][220/23486/د] ابلاغ تفاهم نامه و قرارداد واگذاری فرآیند مالیات بر مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی

[1390/08/21][200/19494] نحوه اجرای مقررات ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم

[1391/04/05][230/11971/د] بند 25 به صورتجلسه مذکور اضافه و بند 25 به بند 26 تغییر می یابد.

[1391/10/09][200/19907] ابلاغ نمونه اصلاحی جدید دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و راهنمای تحریر و تنظیم آن

[1391/11/15][230/36313/د] معاملات انجام شده توسط کارگزاران در بورس، بازارهای خارج از بورس و بورس کالا

[1391/12/07][200/24290] امضاء و ثبت دفتر مشاغل بند ب ماده 95 ق.م.م

[1392/04/17][200/6778] رسیدگی به دفتر درآمد و هزینه مشاغل موضوع بند(ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

[1392/04/23][230/10446] نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

[1392/12/28][200/24249/ص] رفع ابهام در خصوص صورتحساب فروش کالا و عرضه خدمات

[1393/02/16][230/93/17] جریمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم

[1393/04/02][230/93/44] ارسال دستورالعمل خوداظهاری عملکرد سال 1392 اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 95

[1393/05/13][200/93/56] عدم تلقی طاقه فروشان پارچه به عنوان عمده فروشی

[1393/05/18][200/93/60] اشخاص مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 201 قانون مالیات های مستقیم

[1393/08/03][200/93/86] رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از صندوق¬های مکانیزه فروش (سامانه¬های فروشگاهی) گردیده¬اند.

[1394/03/03][200/94/22] اعمال معافیت درصورت احراز نصب صندوق مکانیزه فروش در مراحل رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی

[1394/03/16][200/94/25] ابلاغ دادنامه شماره 1909 مورخ 27-11-1393 مبنی بر ابطال رأی شماره 6544-4-30 مورخ 13-6-1378 شورای عالی مالیاتی درخصوص ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی

[1394/03/26][200/94/35] اطلاع رسانی در خصوص ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1393

[1394/12/09][200/94/118] ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394

[1395/05/17][230/20248/د] مرحله اول صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال 1394 مودیان موضوع بند ج ماده 95 اصلاحی 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم

[1396/02/19][200/96/25] تسری مفاد تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد مشمول مالیات قطعی شده گروه های اول و دوم صاحبان مشاغل

[1396/03/20][200/96/41] اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31

[1396/05/25][200/96/72] اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394

تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها
[1384/06/06][211/1483/10579] *تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص اصلاحیه آئین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و…

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 95

[1387/11/20][41946/220846] تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 مشاغل بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

دستورالعمل ها
[1380/03/30][10085] دستورالعمل ارشادی در خصوص نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مودیان به مامورین تشخیص و ممیز کل و هیأتهای حل اختلاف

[1380/11/10][30/4/8980/67334] دستورالعمل در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد 1380 شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با توجه به لغو معافیت و سعی بر قبولی دفاتر

[1383/11/04][211/4348/19153] فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف

[1384/02/14][1933] دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری

[1384/02/27][2972] مقررات مزبور را برای عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل به شرح ذیل

[1387/07/13][231/7420/67448] تشکیل پرونده مالیاتی جدید صاحبان مشاغل

[1387/07/30][232/1882/75174] چگونگی اخذ اظهارنامه ی مالیاتی مشاغل بندج ماده ی95 قانون مالیاتهای مستقیم

[1388/11/14][200/73037] پلمپ دفاتر مشاغل بند ب ماده 95 ق.م.م

[1390/02/11][200/2942/ص] اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1389 اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل،اجاره املاک[1390/03/02][200/5116] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با نظر اتحادیه ذی ربط[1390/03/02][200/5117] دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بندهای(الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم[1390/04/08][200/8196] دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری دراجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکردسال1389

[1390/04/08][200/8192] دستورالعمل خوداظهاری اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران دراجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389

[1390/04/11][230/8457/ص] دستور العمل خود اظهاری اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 95

[1390/04/15][200/8948/ص] تمدید مهلت مندرج در جزء (2) بند (ج) دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 02/03/1390

[1390/04/18][230/9248/ص] دستور العمل خود اظهاری اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389

[1390/04/27][200/9892/س] دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکردسال 1389 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان دراجرای ماده 158 جهت مشمولین بند (ب ) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

[1390/04/27][230/10018/ص] دستور العمل خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای انجمن صنفی تولـید کنندگان کـفش ماشینی ( مشمولین بند های الف و ب ماده 95 )در اجرای ماده 158 ق.م.م

[1390/08/22][200/19595] نحوه اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی

[1391/03/31][200/6578] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با نظر اتحادیه ذی ربط

[1391/03/31][200/6577] دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای ( الف ، ب ، ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

[1391/04/03][230/11744/د] ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

[1391/09/07][230/29622/د] صدور برگ قطعی پرونده های مشاغل که در سه سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب شده اند

[1391/12/23][26083] ماده (121) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی ماده (71) قانون نظام صنفی

[1392/01/28][200/953] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1390صاحبان وسایط نقلیه عمومی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 95

[1392/04/04][200/5765] دستورالعمل خود اظهاری ماده 158 ق . م .م سال 1391 صاحبان مشاغل

[1392/12/28][200/24195/ص] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1392صاحبان وسایط نقلیه مسافری،باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

[1393/02/07][200/93/501] نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی وکلای دادگستری

[1393/02/14][200/93/502] تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات کلیه فصول سال های 1391 و 1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

[1393/02/27][200/93/503] مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه های فروشگاهی

[1393/03/19][200/93/506] دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390صاحبان مشاغل موضوع بندهای(الف،ب، ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

[1393/03/26][200/93/509] اعلام حدنصاب معاملات کوچک سال 1393

[1393/04/02][230/93/44] ارسال دستورالعمل خوداظهاری عملکرد سال 1392 اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380

[1393/04/09][200/93/513] تمدید مهلت ارسال فهرست اطلاعات معاملات فصلی کلیه فصول سال های 1391و 1392و فصل بهار سال 1393موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

[1393/04/11][200/93/515] پیرو دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور

[1393/04/25][200/93/522] دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 جهت مشمولین بند (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

[1393/04/25][200/93/523] دستورالعمل خوداظهاری در اجرای ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای سازمان نظام دامپزشکی(مشمولین بندب ماده 95 ق.م.م)

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 95

[1393/06/22][200/93/524] نسعیر ارز

[1393/06/30][200/93/525] دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدیر از مودیان مالیاتی خوش حساب نمونه

[1393/09/03][200/93/530] نحوه انتخاب پرونده های نمونه برای رسیدگی در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل

[1393/09/08][200/93/533] دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مالیات برارزش افزوده طاقه فروش‌های پارچه

[1393/10/21][200/93/537] چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی

[1395/05/27][230/95/512] ضوابط و شرایط صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل بند ج ماده 95 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 5 ماده 100 اصلاحی 27-11-1380

[1395/06/11][230/23873/د] صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 اصلاحی 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم که وفق مقررات دستورالعمل شماره 506-95-200 مورخ 15-2-1395 درآمد مشمول مالیات و مالیات آنها با نظر اتحادیه ذی ربط تعیین گردیده است

[1396/02/18][200/96/504] نحوه شناسایی درآمد مشمول مالیات بیمارستانها،سایر مراکز تشخیصی و درمانی و پزشکان معالج

دیوان عدالت اداری
[1387/11/20][814،813] ابطال قسمت اخیر از ماده 17 و قسمت اخیر بند 12 ماده 20 آیین نامه تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...