ماده 219 قانون ماليات

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب¬های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شو
قانون مالياتهاي مستقيم ماده 219

ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به ‌موجب بند (‌الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن‌ تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌این قانون به موجب آیین­نامه‌ای خواهدبود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب‌وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. قانون مالياتهاي مستقيم ماده 219

تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی(مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست. قانون مالياتهاي مستقيم ماده 219

تبصره2- سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به ‌منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به‌استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین‌نامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.تبصره3- درتبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره(5) ماده (109)، ماده(126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌روز» و «منتهی ظرف سی‌روز» می‌شود.(1)1.به موجب بند 53 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، تبصره ماده (219) قانون حذف و سه تبصره به شرح فوق به آن الحاق شد.تبصره حذفی ماده 219:
“تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا تصویب آیین­نامه موضوع این ماده، از روشها، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات ‌مجری استفاده نماید.”

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 219

ایین نامه ها

[1382/10/24][9888] آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم

 

[1383/02/05][3550] اصلاحیه آئین نامه اجرایی در خصوص عناوین شغلی

 

[1384/01/23][230/5] اصلاح آئین نامه موضوع ماده 219 در خصوص تفویض اختیار به سرممیزین جهت تعدیل مالیات

 

[1387/03/01][18720] اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م

 

[1388/12/26][200/77862] اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1389/01/18][200/652] اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1391/03/31][200/6609] اصلاحیه ماده 42آیین نامه اجرائی موضوع ماده 219قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن

 

[1391/09/08][200/17936] اصلاحیه ماده 33 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

 

بخشنامه ها

[1367/03/19][30/5/467/10602] *حوزه صلاحیت دار جهت رسیدگی مالیات نقل و انتقال سهام

 

[1368/07/05][30/5/2315/32678] *تفویض اختیارات رییس دارایی به ممیزین کل و سر ممیزین

 

[1376/08/18][35790] *ارشاد کادر تشخیص جهت قانونی برخورد کردن با مودیان و ثبت کلیه اوراق ایشان بدون قید و شرط

 

[1381/05/28][203/9464] تا تصویب آئین نامه های جدید از روشها ترتیبات اجرایی وعناوین شغلی قبلی استفاده شود

 

[1381/06/14][34656] *تا تصویب آیین نامه کما کان از روش ها ،ترتیبات اجرایی وعناوین شغلی قبلی استفاده بشود

 

[1381/12/26][73747] واگذاری وظیفه تشکیل هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع فصل سوم از باب پنجم به ادارات کل مالیات برشرکتها،مودیان بزرگ مالیاتی، شرق،غرب و مرکز تهران

ماده 219 قانون ماليات

[1382/03/02][230/1424/12918] *صدور گواهی موضوع ماده 89 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص متقاضیان خروج از مبادی خروجی استان بوشهر

 

[1382/03/13][11883] *انجام امور مربوط به واحد ممنوع الخروج بدهکاران مالیاتی به دادستانی محول می گردد

 

[1382/04/08][235/540/1838/17204] *تفویض اختیار انتخاب قضات ونمایندگان هیئت و حق الزهمه ایشان

 

[1382/06/22][230/3658/33094] محول نمودن رسیدگی مالیات شغلی ورزشکاران به استان تهران

 

[1382/10/24][9888] آئین نامه اجرایی ماده 219

 

[1382/12/05][211/6339/12593] استرداد مالیات سنوات قبل نیز باید توسط حوزه فعلی انجام شود

 

[1382/12/18][13354] آئین نامه اجرایی تغییر عناوین شغلی

 

[1382/12/20][230/6324] *بخشنامه در خصوص کدهای واحدهای مالیاتی قابل اجرا از ابتدای سال 1383 بر اساس تشکیلاتسازمان امور مالیاتی بر اساس آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1383/02/06][1342] اصلاحیه آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219ق.م.م

 

[1383/02/07][213/58/1349] مجموعه فرمهای مالیاتی بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم وآئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مذکور

 

[1383/03/16][211/686/3696] برای وصول مالیات وصدور گواهی 187 از آخرین جدول ضرایب استفاده شود

 

[1383/04/13][235/462/639/5818] دستورالعمل در خصوص نحوه رسیدگی وقطعی نمودن پرونده ها

 

[1383/04/16][213/444/6060] اصلاح اظهارنامه صاحبان مشاغل موضوع بندج ماده 95ق.م.م

 

[1383/05/11][230/1981/7868] حق انتخاب نماینده در صورت عدم اعلام مودی به اداره کل مربوط محول می گردد

 

[1383/08/05][235/2412/3284/13433] -دستورالعمل در خصوص تسریع رسیدگی به پرونده ها در هیأتهاواجرای قرار

 

[1383/09/02][213/1311/15051] ارائه فهرست فرمهای مالیاتی بازنگری شده بر اساس اصلاحیه ق.م.م مصوب 1380/11/27

 

[1383/09/21][213/1433/16050] *فرم برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک موضوع ماده 24 آئین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض

 

[1383/10/01][211/3974/16868] دستورالعمل نحوه استردادمالیات عملکرد وتکلیفی اضافه پرداختی

 

[1383/11/07][211/3758/19410] گزارش اجرای قرار در اختنیار مودی قرار می گیرد

 

[1383/11/14][19867] دستورالعمل تفکیک وظایف و مراحل رسیدگی تا وصول و شرح وظایف

 

[1383/11/19][211/4499/20121] *بخشنامه در خصوص اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 الحاقی به ماده 53

 

[1384/01/23][230/5] اصلاح آئین نامه موضوع ماده 219 در خصوص تفویض اختیار به سرممیزین جهت تعدیل مالیات

 

[1384/02/13][232/373/457] دستورالعمل در مورد رسیدگی پرونده مشاغل

 

[1384/03/11][4296] رسیدگی و صدور گواهی املاک خارج از محدوده جغرافیایی، واحد مالیاتی محل وقوع ملک می باشد

 

[1384/07/19][213/1226/12981] طراحی برگ رسیدگی دراجرای تبصره ماده 34آئین نامه اجرایی ماده 219ق.م.م

 

[1385/01/20][203/297/987] در خصوص اضافه پرداختی و استرداد و یا تهاتر یا بدهیهای بعدی

 

[1385/05/18][213/776/16199] تاکید بر تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی از طریق رسیدگی و تحقیق و پرهیز از هرگونه اعلام نظر غیرکارشناسی در امور گزارشگری مالیاتی

 

[1385/07/25][213/259/29233] بازنگری فرمهای مالیاتی

 

[1385/12/02][232/4536/66646] رسیدگی وصدور وابلاغ برگ تشخیص مالیات پرونده های مالیاتی سنوات 83،82،81 و84 مودیانیکه از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده اند.

 

[1386/02/04][7304] دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی

 

[1386/04/16][33168] تعیین مرجع صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م ویژه املاک متعلق به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) و بنیاد مستضعفان در شهر تهران

 

[1387/03/01][18720] اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م

 

[1388/12/26][200/77862] اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1389/01/18][200/652] اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1389/05/11][210/14346] ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 456 مورخ 25/5/88 ابطال مفاد بندهای 2و3 ماده 33 آئین نامه اجرائی ماده 219 ق.م.م

 

[1390/04/21][200/9562] تعیین مدت اعتبار احکام نمایندگان بندهای 2 و3 ماده 244 ق.م.م

 

[1391/03/31][200/6609] اصلاحیه ماده 42آیین نامه اجرائی موضوع ماده 219قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن

 

[1391/06/20][200/12283] اصلاحیه برنامه زمانبندی رسیدگی و وصول مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع دستورالعمل 29052/200 مورخ 08/10/1389

 

[1391/09/08][200/17936] اصلاحیه ماده 33 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1391/09/11][200/18047] رسیدگی به پرونده مالیاتی اصحاب خبر و مطبوعات در هر شهر از استان به طور متمرکز در یک واحد یا اداره امور مالیاتی

 

[1392/04/30][200/7862] وظیفه واحد خدمات و رسیدگی در استخراج اطلاعات مودیان در اجرای پروژه استاندارد سازی فرآیندها

 

[1393/03/12][200/93/36] الحاق مواد 29 مکرر و 34 مکرر به آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1393/05/13][200/93/55] تعدیل مدت اعتبار احکام و تعداد نمایندگان موضوع بندهای 2 و 3 ماده 244 قانون مالیات­های مستقیم

 

[1393/09/09][200/93/101] مسئولیت رئیس امور مالیاتی و اعضای گروه رسیدگی در اجرای مقررات ماده 29 مکرر آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1394/09/22][230/94/93] رسیدگی به پرونده های مالیاتی مشمولین مفاد تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در اجرای ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1395/05/05][200/95/29] ابلاغ رای اکثریت صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 22/2/1395 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به قابل طرح بودن پرونده­های مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشند

 

[1395/09/09][200/95/58] اعلام نتیجه رسیدگی به تراکنش­های بانکی مشکوک، به دفتر بازرسی ویژه،مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی

 

[1396/02/09][230/96/15] ابلاغ تصویبنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جهت مرتفع نمودن مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط در اجرای مقررات تبصره الحاقی ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

 

تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

[1380/06/10][27133/ت23913هـ] *تصویب تشکیلات سازمان امور مالیاتی وآیین نامه اجرایی بند الف 59برنامه سوم

 

[1380/07/14][22480/ ت 25303هـ] در مورد شرح وظایف و پستهای مالیاتی تا تایید و اجرای تشکیل سازمان امور مالیاتی

 

[1396/01/30][9520] اعمال مساعدت در جهت مرتفع نمودن مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط در اجرای مقررات تبصره الحاقی ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

 

دستورالعمل ها

[1383/04/13][235/462/639/5818] دستورالعمل در خصوص نحوه رسیدگی وقطعی نمودن پرونده ها

 

[1383/08/05][235/2412/3284/13433] -دستورالعمل در خصوص تسریع رسیدگی به پرونده ها در هیأتهاواجرای قرار

 

[1383/10/01][211/3974/16868] دستورالعمل نحوه استردادمالیات عملکرد وتکلیفی اضافه پرداختی

 

[1383/11/14][19867] دستورالعمل تفکیک وظایف و مراحل رسیدگی تا وصول و شرح وظایف

 

[1384/02/13][232/373/457] دستورالعمل در مورد رسیدگی پرونده مشاغل

 

[1386/07/10][232/1161/58963] تشکیل گروههای رسیدگی در اجرای مواد 28و 29 آیین نامه 219 و اعلام برنامه زمانبندی

 

[1386/09/12][32/1301/81099] ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 ق.م.م

 

[1388/06/11][200/56352/ص] دستورالعمل اجرایی مالیات بر درآمد شغلی نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل بیش از دوبار در سال

 

[1388/08/02][230/61598/ص] رسیدگی به پرونده های مالیاتی مشاغل عملکرد سال 1387

 

[1389/04/02][230/10260/ص] نسخه برداری الکترونیکی اوراق پرونده های مالیاتی جای و دائم اشخاص حقوقی(با اولویت پرونده های دائم و آخرین عملکرد جاری مالیات بر درآمد)

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 219

[1389/04/02][230/10261/ص] فرم«خلاصه پرونده مالیات بر درآمد مشاغل/ اشخاص حقیقی پرونده های فعال» موضوع پروژه مدیریت پرونده

 

[1389/10/08][200/29052] دستورالعمل فرآیند و برنامه ریزی رسیدگی و وصول مالیات اشخاص حقوقی و مشاغل

 

[1389/10/08][200/29052] دستورالعمل فرآیند و برنامه ریزی رسیدگی و وصول مالیات اشخاص حقوقی و مشاغل

 

[1390/09/16][200/21117] ارائه رسید به مودی در همان روز دریافت مدارک

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 219

[1391/10/04][230/32269/د] تعیین کارگروه رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد لغایت 1390صرافان بصورت متمرکز در هر اداره کل

 

[1392/04/26][7498] الحاق یک تبصره به ماده 29 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1392/10/14][200/17847] الحاق یک تبصره به ذیل ماده 9 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1392/11/19][200/20505/ص] تفویض اختیار در خصوص رفع اختلاف مالیاتی موضوع ماده (29) مالیات و عوارض ارزش افزوده

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 219

[1393/02/07][200/93/501] نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی وکلای دادگستری

 

[1393/04/11][200/93/515] پیرو دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور

 

[1393/04/17][200/93//519] رسیدگی عملکرد سال1392صاحبان مشاغل سنگبری

 

[1393/06/30][200/93/525] دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدیر از مودیان مالیاتی خوش حساب نمونه

 

[1393/07/30][200/93/529] اصلاح نصاب ها در خصوص تقسیم بندی پرونده های مودیان

 

[1395/02/04][200/95/505] نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک

 

[1396/02/24][200/96/505] اصلاح دستورالعمل شماره 505/95/200 مورخ 04/02/1395 موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش­های بانکی مشکوک

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 219

[1396/03/24][200/96/509] صدور برگ مالیات قطعی صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم وفق تبصره الحاقی ماده 29 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

 

دیوان عدالت اداری

[1388/05/25][456] ابطال مفاد بندهای 2 و 3 ماده 33 آیین نامه اجرائی

 

رای شوراها

[1395/02/22][201-1] ابلاغ رای اکثریت صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 22/2/1395 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به قابل طرح بودن پرونده­های مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشند

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...