فرم رسیدگی مالیاتی

فرم بودجه حسابرسی
آذر ۵, ۱۳۹۶
حسابداری
دارایی
آذر ۷, ۱۳۹۶
حسابداری

حسابداری

مراحل وفرمهای تشخیص پرونده مالیاتی یک شرکت

مراحل رسیدگی پرونده مالیاتی یک شرکتبرنامه حسابرسي مالياتي

فرم رسیگی مالیاتی در واقع نحوه رسیدگی عملکرد مالی شرکت می باشد

نام مشتري: قسمت مورد رسيدگي:
سال مورد رسيدگي: تهيه شده توسط:
شــــــــــــــــرح واقعي
شماره كاربرگ انجام شده توسط زمان صرف شده
۱- اظهار نامه مالياتي شركت، ترازنامه و صورت سود و زيان و جداول پيوست آن اخذ گرديده و مندرجات آن با ترازنامه و سود و زيان شركت مطابقت گردد.

۲- ترازنامه و صورتحساب سود و زيان شركت با دفاتر قانوني شركت مطابقت گردد.

۳- تراز اختتاميه سال قبل با تراز افتتاحيه سال جاري از نظر اقلام و عناوين مطابقت گردد.

۴- اهم رويه‌هاي حسابداري سال جاري و سال گذشته مطابقت گردد.

۵- بررسي گردد كه شركت در سال مورد رسيدگي خلاصه قراردادها و معاملات فصلي مربوطه را جهت مراجع ذيربط ارسال نموده است.

۶- صورت خلاصه كليه قراردادهاي پيمانكاري و حق الزحمه‌اي شركت در سال مورد رسيدگي تهيه، ميزان ماليات تكليفي مكسوره و پرداخت شده توسط شركت بررسي گردد.

۷- صورت خلاصه كليه سهام فروش رفته توسط شركت (غير بورسي) تهيه و كنترل شود كه ۴% ماليات متعلقه نسبت به ارزش اسمي سهام مذكور پرداخت گرديده يا خير؟

(۱)

برنامه حسابرسي مالياتي

نام مشتري: قسمت مورد رسيدگي:
سال مورد رسيدگي: تهيه شده توسط:
شــــــــــــــــرح واقعي
شماره كاربرگ انجام شده توسط زمان صرف شده
۸- خلاصه ليست حقوق و دستمزد ۱۲ ماهه شركت تهيه و ميزان ماليات مكسوره و كفايت آن بررسي گرديده و پيگيري شود كه آيا ماليات حقوق سال مورد رسيدگي پرداخت شده است؟

۹- هزينه ذكر شده طبق جدول بند (۸) با هزينه پرسنلي شركت مقايسه و اقلام خارج از ليست مشخص گرديده و رسيدگي مالياتي گردد.

۱۰- صورت خلاصه كليه منابع درآمدي شركت و مبالغ آنها تهيه و درآمدهاي معاف از ماليات (طبق ماده قانوني) مشخص گردد.

۱۱- فعاليتهايي كه درآمد آنها از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد، زيان مربوط به آن فعاليتها قابل كسر از درآمدها نبوده و هزينه‌هاي مرتبط با آنها نيز جزء هزينه‌هاي قابل قبول منظور نمي‌باشد هزينه‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي معاف با توجه به روشهاي مناسب شناسايي و مشخص گردد.

۱۲- حساب تعديلات سنواتي شركت مورد بررسي قرار گيرد و كليه اقلام بستانكار آن به درآمد مشمول ماليات اضافه گردد مگر آنكه بطريقي در درآمد مشمول ماليات سنوات قبل منظور شده باشد و يا از معافيت قانوني برخوردار باشد و يا طرف حساب آن هزينه‌اي باشد كه غير قابل قبول تلقي و از حساب هزينه برگشت شده باشد. همچنين اقلام بدهكار نيز چنانچه ماهيت هزينه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزينه منظور نشده باشد بايد جزء هزينه‌هاي قابل قبول محسوب شود.

(۲)
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت (حسابداران رسمي)
برنامه حسابرسي مالياتي

نام مشتري: قسمت مورد رسيدگي:
سال مورد رسيدگي: تهيه شده توسط:
شــــــــــــــــرح واقعي
شماره كاربرگ انجام شده توسط زمان صرف شده
۱۳- هزينه‌هاي سال عملكرد مورد رسيدگي شركت بررسي گرديده و ضمن مطابقت با ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم هزينه‌هاي غير قابل قبول با ذكر دليل مشخص گردد.

۱۴- كنترل ثبت دفاتر قانوني به صورت روزانه يا ماهانه در صورت ثبت ماهانه ارسال تراز سه ماهه به دارايي.

۱۵- تهيه نامه معرفي به دارايي.

۱۶- تطبيق اطلاعات و مدارك مالي موجود در پرونده مالياتي در خصوص فعاليتهاي انجام شده و بررسي پرونده در خصوص اجراي ماده ۱۸۱ قانون مالياتهاي مستقيم.

(۳)رسیدگی مالیاتی

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *