طرز تهیه صورت‌های مالی مبتنی بر ارزش جاری واحد پول دارای قدرت خرید ثابت (CC/CD)

حسابداری

طرز تهیه صورت‌های مالی مبتنی بر ارزش

جاری – واحد پول دارای قدرت خرید ثابت (CC/CD)

به منظور تشریح و تهیه صورت‌های مالی به ارزش جاری – واحد پول دارای قدرت خرید ثابت، از مثال شرکت الفبا که از اول سال 3×13 تأسیس و عملیات خود را طی سال انجام داده، و اطلاعات مربوط به ترازنامه به ارزش تاریخی در 29/12/3×13 (جدول 1-2)، صورت سود و زیان مبتنی بر ارزش تاریخی (جدول 2-2) و ارزش جاری برخی از اقلام صورت سود و زیان و ترازنامه که در جدول (6-2) ارائه شده، مورد استفاده قرار می‌گیرد:

l فروش: درآمد فروش کالا واحد تجاری الفباء طی سال 3×13 بالغ بر 400000 ریال (بهای فروش جاری) بوده، که به طور یکنواخت در سراسر سال حاصل شده، با استفاده از شاخص متوسط قیمت سال   به واحد پول جاری قدرت خرید ثابت تبدیل می‌شود (440000 – 10/1×400000).

l بهای تمام شده کالای فروخته شده: با فرض این‌که، بهای تمام شده کالای فروخته شده، به طور یکنواخت در سراسر سال اتفاق افتاده، ارزش جاری آن طبق جدول شماره (6-2) به مبلغ 260000 ریال می‌باشد، نحوه تبدیل آن با توجه به شاخص قیمت به واحد پول دارای قدرت خرید ثابت به شرح زیر خواهد بود:طرز تهیه صورت‌های مالی

بهای تمام شده کالای فروخته شده تعدیل شده

l هزینه‌های عملیاتی: با فرض این‌که کلیه هزینه‌های عملیاتی به طور یکنواخت در سراسر سال اتفاق افتاده، ارزش جاری آن با استفاده از شاخص متوسط قیمت سال  به واحد پول دارای قدرت خرید ثابت تبدیل می‌شود.

(74000 = 10/1× 68000)

l هزینه استهلاک: ارزش جاری هزینه استهلاک بر مبنای میانگین ارزش جاری دارایی استهلاک پذیر بر طی سال می‌باشد. ارزش جاری این قبیل هزینه با استفاده از شاخص متوسط قیمت سال   به واحد پول دارای قدرت خرید ثابت تبدیل می‌شود:

میانگین ارزش جاری تجهیزات þ

13000 = 10 ÷ 13000 = هزینه استهلاک به ارزش جاری þ

143000 = 10/1 × 13000 =  هزینه استهلاک به ارزش جاری تعدیل شده þ

l مالیات بر درآمد: با فرض این‌که مالیات بر درآمد به طور یکنواخت در سراسر سال اتفاق افتاده، بنابر این، ارزش جاری (40000) آن با استفاده از شاخص متوسط قیمت سال  به واحد پول دارای قدرت خرید ثابت تبدیل می‌شود.

(44000 – 10/1 × 40000) þ

l سود (زیان) حاصل از قدرت خرید خالص اقلام پولی: سود (زیان) حاصل از قدرت خرید خالص اقلام پولی در سیستم ارزش جاری مبتنی بر واحد پول دارای قدرت خرید ثابت به همان روش حسابداری مبتنی بر واحد پول دارای خرید ثابت (HC/ND) محاسبه می‌شود. سود و زیان حاصل از قدرت خرید خالص اقلام پولی طبق جدول شماره (4-2) بالغ بر 8600 ریال می‌باشد، که این مبلغ در صورت سود و زیان بر مبنای ارزش جاری – واحد پول دارای قدرت خرید ثابت بعد از سود عملیاتی جاری گزارش می‌گردد.

l سود تحقق یافته از نگهداشت تعدیل شده بر مبنای تورم: سود (زیان) تحقق یافته ناشی از نگهداشت مربوط به دارایی فروخته شده یا مصرف شده طی دوره مالی می‌باشد. در سیستم ارزش جاری – واحد پو دارای قدرت خرید ثابت، سود (زیان) تحقق یافته پس از حذف آثار تورم گزارش می‌شود. نحوه محاسبه آن به شرح زیر است:

  ارزش جاری بر مبنای واحد پول دارای قدرت خرید ثابت ارزش تاریخی بر مبنای واحد پول دارای قدرت خرید ثابت تقاوت
بهای تمام شده کالای فروخته شده (موجودی کالا) (1) 286000 (2) 253000 33000
تجهیزات مستهلک شده (3) 143000 (4) 14520 (220)
سود (زیان) تحقق یافته ناشی از نگهداشت پس از حذف آثار تورم     

شاخص قیمت در تاریخ گزارشگری × ارزش جاری بهای تمام شده کالای فروخته شده (1)

شاخص متوسط قیمت سال

 

(2) بهای تمام شده کالای فروخته شده بر مبنای ارزش تاریخی مبتنی بر واحد پول دارای قدرت خرید ثابت (HC/CD) در جدول شماره (3-2) محاسبه شده است.

(3) هزینه استهلاک تجهیزات به ارزش جاری بر مبنای واحد پول دارای قدرت خرید ثابت:

14300 = 10/1× 13000 þ

: ارزش تاریخی استهلاک (4) þ

l سود تحقق نیافته ناشی از نگهداشت تعدیل شده بر مبنای تورم: سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداشت، در سیستم حسابداری بر مبنای ارزش‌های جاری مبتنی بر واحد پول دارای قدرت خرید ثابت پس از حذف آثار تورم در صورت‌های مالی گزارش می‌شود. لازم به یادآوری است که سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداشت، مربوط به دارایی‌هایی که در تاریخ گزارشگری موجود می‌باشد. محاسبه آن به شرح زیر خواهد بود:

ارزش جاری بر مبنای واحد پول دارای قدرت خرید ثابتارزش تاریخی بر مبنای واحد پول دارای قدرت خرید ثابتتفاوت
موجودی کالا(1) 102000(2) 990003000
زمین(3) 160000(4) 8470075300
تجهیزات(5) 126000(6) 130680(4680)
جمع پایان دوره73620
کسر می‌شود: سود تحقق نیافته ناشی از نگهداشت تعدیل شده
به علت تورم اول دوره مالی
شناسایی سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداشت
در سال 3×13 تعدیل شده پس از حذف آثار تورم

طرز تهیه صورت‌های مالی

þ 1) ارزش جاری موجودی کالا طبق جدول شماره (6-2)

þ 2) ارزش تاریخی موجودی کالا بر مبنای واحد پول دارای قدرت خرید ثابت طبق جدول (5-2)

þ 3) ارزش جاری زمین طبق جدول شماره (6-2)þ 4) ارزش تاریخی زمین بر مبنای واحد پول دارای قدرت خرید ثابت طبق جدول (5-2)þ 5) ارزش جاری تجهیزات طبق جدول شماره (6-2) بعد از کسر استهلاک انباشته (126000 – 14000 – 140000)þ 6) ارزش تاریخی تجهیزات بر مبنای واحد پول دارای قدرت خرید ثابت بعد از کسر استهلاک طبق جدول شماره (5-2) 130680 = 1452 – 14522l سود سهام پرداختی: نظریه به اینکه سود سهام در پایان دوره مالی اعلام و پرداخت شده است، ارزش جاری آن به واحد پول دارای قدرت خرید ثابت با استفاده از شاخص قیمت در پایان سال  تبدیل می‌شود.l اقلام ترازنامه: ارزش جاری مبتنی بر واحد پول دارای قدرت خرید ثابت (CC/CD) اقلام دارایی‌ها و بدهی‌ها معادل ارزش جاری این‌گونه اقلام در تاریخ گزارشگری می‌باشد. سهام عادی با استفاده از شاخص قیمت در زمان انتشار به واحد پول جاری قدرت خرید ثابت  تبدیل می‌شود.

(254100 = 21/1× 210000)

l سود انباشته: رقم موازنه (مجموع دارایی‌ها منهای بدهی‌ها و سهام به ارزش جاری واحد پول دارای قدرت خرید ثابت) یا به طور مستقیم در پایان هر دوره مالی از طریق اندازه‌گیری محاسبه می‌شود:

سود انباشته اول دوره بر مبنای ارزش جاری مبتنی بر واحد پول دارای قدرت خرید ثابت
سود خالص مبتنی بر ارزش جاری – واحد پول دارای قدرت خرید ثابت135900
جمع135900
کسر می‌شود:
سود سهام پرداختی بر مبنای ارزش جاری – واحد پول دارای قدرت خرید ثابت20000
سود انباشته پایان دوره بر مبنای ارزش جاری – واحد پول دارای قدرت خرید ثابت

 

جدول (9-2) صورت سود و زیان و سود انباشته ترکیبی بر مبنای ارزش جاری مبتنی بر واحد پول دارای قدرت خرید ثابت برای سال مالی منتهی به 29/12/3×13: (CC/CD)

فروش (10/1×400000)440000
بهای تمام شده کالای فروخته (10/1×260000)286000
سود ناخالص154000
هزینه‌های عملیاتی (10/1×68000)74000
هزینه استهلاک (10/1× 13000)1430089100
سود قبل از مالیت64900
مالیات بر درآمد (1/1× 40000)44000
سود عملیات جاری20900
سود ناشی از قدرت خرید (جدول 4-2)8600
سود عملیاتی جاری بعد از سود ناشی از قدرت خرید29500
سود تحقق یافته ناشی از نگهداری بعد از حذف آثار تورم (یادداشت1)32780
سود خالص62280
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری بعد از حذف آثار تورم (یادداشت 2)73620
سود خالص بر مبنای ارزش جاری مبتنی بر واحد پول دارای قدرت خرید ثابت135900
سود انباشته اول دوره
کسر می‌شود سهام پرداختی20000
سود انباشته پایان دوره

طرز تهیه صورت‌های مالی

یادداشت شماره (1):

CC/CDHC/CDتفاوت
بهای تمام شده کالای فروخته شده (موجودی کالا)286000025300033000
تجهیزات مستهلک ده1430014520(220)

طرز تهیه صورت‌های مالی

یادداشت شماره (2):

CC/CDHC/CDتفاوت
موجودی کالا102000990003000
زمین1600008470075300
تجهیزات (خالص)126000130680(4680)
جمع پایان دوره73620
کسر می‌شود:
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری بعد از حذف آثار تورم اول دوره
شناسایی سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداشت پس از حذف آثار تورم

جدول (10-2) ترازنامه شرکت الفباء بر مبنای ارزش جاری مبتنی بر واحد پول دارای قدرت خرید ثابت (CC/CD) در 29/12/3×13

وجوه نقد
حساب‌های دریافتنی40000
موجودی کالا67000
زمین102000
تجهیزات160000
استهلاک انباشته140000
جمع دارایی‌ها(14000)126000
حساب‌های پرداختنی
اسناد پرداختنی35000
اسناد پرداختی بلندمدت
سهام عادی (21/1×210000)90000
سود انباشته (جدول شماره 9-2)254100
جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام115900

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...