صورت جریان وجوه نقد تلفیقی و سود هر سهم تلفیقی

وزارت اموراقتصادي ودارائی برگ درخواست ارائه اسناد ومدارك شمار سازمان امورمالیاتی کشور دراجراي بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهاي مستقیم تاریخ: ه:

 صورت جریان وجوه نقد تلفیقی و سود هر سهم تلفیقی

در این فصل دو موضوع نحوه تهیه صورت جریان وجوه نقد تلفیقی و سود هر سهم تلفیقی تشریح می‌شود. نحوه تهیه این اطلاعات در سطح یک شرکت در حسابداری میانه توصیف می‌شود. در صورتهای مالی تلفیقی، این موضوعات از جنبه‌های خاصی مورد بحث قرار می‌گیرد. در ابتدا نحوه تهیه صورت جریان وجوه نقد تلفیقی پرداخته می‌شود. هدف اصلی از تهیه صورت جریان وجوه نقد، ارائه اطلاعات مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی شرکت‌های تجاری طی یک دوره مالی است. در صورت جریان وجوه نقد تلفیقی یک گروه، جریان‌های نقدی ورودی و خروجی گروه منعکس می‌شود. به بیان دیگر همواره باید این موضوع مدنظر قرار گیرد که آیا وجوه دریافتی و پرداختی از مجموعة شرکت‌های گروه خارج شده است یا خیر. در صورتی که جریان‌های نقدی در ارتباط با معاملات شرکت‌های عضو گروه (شرکت‌های اصلی و فرعی9 باشد، در عضو گروه در ارتباط با معاملات با اشخاص خارج از گروه در نظر گرفته می‌شود. جریان‌های نقدی درون گروهی همانند معاملات درون‌گروهی حذف می‌شود.

در این فصل همچنین نحوه محاسبه سود پایه و سود تقلیل یافته هر سهم از دیدگاه تلفیقی تشریح می‌شود. محاسبات مربوط به سود هر سهم تلفیقی مطابق با الزاماتی است که در استاندارد حسابداری شماره 30 در زمینه تلفیق مطرح شده است (به بند 15 و پیوست شماره 1 این استاندارد مراجعه نمایید).

مبانی تهیه صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

هدف 1:

توصیف مبانی تهیه صورت جریان وجوه نقد تلفیقی. براساس استاندارد حسابداری شماره 2، شرکت‌ها باید صورت جریان وجوه نقد خود را به همراه سایر صورتهای مالی نظیر ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع ارائه کنند. نحوه تهیه این صورتهای مالی در کتابهای حسابداری میانه تشریح شده است. صورت جریان وجوه نقد تلفیقی براساس صورتهای جریان وجوه نقد تلفیقی شرکت‌های عضو گروه تهیه نمی‌شود بلکه ابتدا ترازنامه تلفیقی و صورت سود و زیان تلفیقی تهیه می‌شود و صورت جریان وجوه نقد تلفیقی براساس اطلاعات این دو صورت مالی تهیه می‌شود. صورت جریان وجوه نقد تلفیقی، جریان‌های نقدی کل گروه را نشان می‌دهد و در نتیجه مبتنی بر تئوری شخصیت جداگانه است.

همانگونه که معاملات درون‌گروهی حذف می‌شود، آثار نقدی این معاملات نیز نباشد در صورت جریان وجوه نقد تلفیقی ارائه شود. با حذف معاملات درون‌گروهی در مرحله تهیه ترازنامه و صورت سود و زیان تلفیقی، عملاً آثار آنها در صورت جریان وجوه نقد تلفیقی نیز حذف می‌‌شود. از آنجا که سود و زیان‌های تحقق نیافته نیز برای تهیه ترازنامه و صورت سود و زیان حذف می‌شود در تهیه صورت جریان وجوه نقد تلفیق نیازی به تعدیل از بابت آنها نیست.

از آنجا که شرکت‌های فرعی به طور معمول در طول یک سال مالی تحصیل می‌شود نه اول سال مالی، لذا در اولین دوره تحصیل، مسائل خاصی در این رابطه وجود دارد که نیاز به توضیح بیشتر دارد. به همین دلیل در این فصل توضیحات و مثال‌های صورت جریان وجوه نقد تلفیقی برای دو حالت شرکت‌های فرعی تحصیل شده در دوره‌های قبل و شرکت‌های فرعی تحصیل شده در دوره جاری ارائه می‌شود.

در تهیه صورت جریان وجوه نقد تلفیقی این موارد در نظر گرفته می‌شود (Larsen, 2005, P.397)

  1. هزینه استهلاک براساس رقم مندرج در صورت سود و زیان تلفیقی به سود تلفیقی عملیاتی اضافه می‌شود. هزینه استهلاک در ترکیب تجاری براساس ارزش منصفانه دارایی‌های قابل تشخیص شرکت فرعی در تاریخ تحصیل محاسبه می‌شود.

  2. تنها سود سهام نقدی پرداختی توسط شرکت اصلی و سود سهام نقدی پرداختی شرکت فرعی به سهامداران اقلیت در محاسبه وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی در نظر گرفته می‌شود. سود سهام پرداختی شرکت فرعی به شرکت اصلی تأثیری بر جریان وجوه نقد تلفیقی نخواهد گذاشت، زیرا وجه نقد بین شرکت‌های عضو گروه منتقل شده و از گروه خارج نشده است. سود سهام نقدی پرداختی به سهامداران اقلیت را می‌توان در صورت جریان وجوه نقد تلفیقی و یا در یادداشت‌‌های توضیحی آن افشا نمود.

  3. وجوه نقدی که شرکت اصلی برای تحصیل سهام اضافی شرکت فرعی پرداخت و آن را مستقیماً از شرکت فرعی خریداری می‌کند بر میزان وجوه نقد تلفیقی تأثیری ندارد و بنابراین در صورت جریان وجوه نقد تلفیقی منعکس نمی‌شود.

  4. وجوه نقدی که شرکت اصلی برای تحصیل سهام اضافی شرکت فرعی متعلق به سهامداران وجوه نقد پرداخت می‌کند، میزان وجوه نقد تلفیقی را کاهش می‌دهد. در نتیجه در صورت جریان وجوه نقد تلفیقی این وجوه تحت سرفصل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری گزارش می‌دهد.

  5. وجوه نقد دریافتی بابت فروش بخشی از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت فرعی، وجوه نقد تلفیقی (و مبلغ سهم اقلیت) را افزایش می‌دهد و در سرفصل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری انعکاس می‌یابد.

علاوه بر این باید توجه داشت که وجوه نقد پرداختی بابت خرید یک شرکت فرعی پس از کسر مانده موجودی نقد آن شرکت در تاریخ تحصیل، در صورت جریان وجوه نقد تلفیقی در سرفصل فعالیت‌های سرمایه‌‌گذاری گزارش می‌شود.

تهیه صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

هدف 2:

تهیه صورت جریان وجوه نقد تلفیقی در سالهای پس از تحصیل شرکت فرعی. از آنجا که مبانی تهیه صورت جریان وجوه نقد تلفیقی از طریق ترازنامه تلفیقی و صورت سود و زیان تلفیقی شباهت زیادی به تهیه آن برای یک شرکت با استفاده از صورتهای مالی جداگانه دارد، از این رو ابتدا نحوه تهیه این صورت در حالتی بررسی می‌شود که صورتهای مالی تلفیقی تهیه شده است. انتظار می‌رود صورتهای مالی تلفیقی پس از تاریخ تحصیل تهیه شود. در ادامه نحوه تهیه این صورت با استفاده از یک مثال تشریح می‌شود.

مثال 1. شرکت پاسارگاد 60 درصد سهام شرکت پرسپولیس را در اول فروردین 1389 به مبلغ 000ر1 میلیون ریال خریداری کرده است. در آن تاریخ حقوق صاحبان سرمایه شرکت پرسپولیس شامل موارد مندرج در صفحه بعد بود.

میلیون ریال

سرمایه

600

+ سود انباشته

500

+ اندوخته قانونی

300

= جمع حقوق صاحبان سرمایه

400ر1

شرکت پرسپولیس دارایی‌هایی در اختیار دارد که ارزش منصفانه آنها بیشتر از مبالغ دفتری است. این دارایی‌ها عبارتند از:

عمر مفید باقیمانده ساختمان 10 سال است و موجودی کالا به روش فایفو ارزیابی می‌شود. با محاسبه تفاوت مبلغ سرمایه‌گذاری و سهم شرکت پاسارگاد از ارزش منصفانه خالص دارایی‌های شرکت پرسپولیس می‌توان گفت که سرقفلی ناشی از تحصیل برابر با 100 میلیون ریال خواهد بود:

میلیون ریال

بهای تمام شده سرمایه‌گذاری در شرکت پرسپولیس

000ر1

– ارزش منصفانه خالص دارایی‌های شرکت پرسپولیس (60%´(100+400ر1))

(900)

= سرقفلی

100

عمر مفید سرقفلی 20 سال فرض می‌شود. از این رو می‌توان گفت هزینه استهلاک دارایی‌های غیرپولی در سالهای پس از تحصیل در مدت باقیمانده به میزان افزایش ارزش ساختمانی و شناسایی سرقفلی در صورتهای مالی تلفیقی، به میزان 10 میلیون ریال (5 میلیون ریال هزینه استهلاک ساختمان و 5 میلیون ریال هزینه استهلاک سرقفلی) افزایش خواهد یافت. شرکت پاسارگاد در سال 1389 اقدام به تهیه صورتهای مالی تلفیقی نموده است. در سال 1390 شرکت پرسپولیس مبلغ 100 میلیون ریال و شرکت پاسارگاد مبلغ 200 میلیون ریال سود میان سهامداران خود تقسیم کرده‌اند. ترازنامه و صورت سود و زیان تلفیقی گروه طی دو سال شامل اطلاعات زیر است:

سود خالص شرکت پرسپولیس در سال 1389، 150 میلیون ریال بوده است. سهم اقلیت از سود خالص سال 1389 و ارزش منصفانه خالص دارایی‌های شرکت پرسپولیس به صورت زیر محاسبه می‌شود:

600=40%´(100+400ر1): سهم اقلیت از ارزش منصفانه خالص دارایی‌های شرکت پرسپولیس

                                   58=40%´(5-150): سهم اقلیت از سود خالص شرکت پرسپولیس

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی گروه شرکت‌ها شامل هزینه استهلاک دارایی‌های مشهود و نامشهود (شامل سرقفلی) مبلغ 80 میلیون ریال می‌باشد. همچنین درآمدهای غیرعملیاتی شرکت‌های عضو گروه شامل فروش بخشی از دارایی‌های ثابت مشهود شرکت پرسپولیس است. شرکت پاسارگاد طی سال 1390 بخشی از بدهی‌های غیرجاری خود را تسویه نموده است.

ترازنامه تلفیقی مقایسه‌ای گروه شرکت‌ها به صورت زیر است:

صورت جریانوجوه نقد تلفیقی به دو روش مستقیم و غیرمستقیم تهیه می‌شود. در ابتدا از روش غیرمستقیم استفاده می‌شود. فرض شده است که هر گونه کاهش در دارایی‌های جاری (بدهی‌های جاری) منجر به افزایش (کاهش) وجه نقد در سرفصل فعالیت‌های عملیاتی می‌گردد. پرداخت مالیات موجب کاهش وجه نقد می‌شود و در سرفصل جریان وجه نقد ناشی از مالیات بر درآمد نشان داده می‌شود. ثبت‌های تعدیلی در ادامه مطالب منعکس می‌شود:

1

موجودی نقد (فعالیت‌های عملیاتی)

320

سایر دارایی‌های جاری

320

2

مالیات بر درآمد

80

موجودی نقد (مالیات بر درآمد)

80

3

بدهی‌های جاری

15

موجودی نقد (فعالیت‌های عملیاتی)

15

هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود (سرقفلی) در بخش فعالیت‌های عملیاتی به رقم سود عملیاتی افزوده می‌شود.

4

هزینه استهلاک (فعالیت‌های عملیاتی)

80

دارایی‌های ثابت مشهود

75

دارایی‌‌های نامشهود

5

مبلغ سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت و نیز مالکان شرکت پاسارگاد موجب خروج وجه نقد از مجموعه شرکت‌های عضو گروه می‌شود. در نتیجه در سرفصل‌ بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی انعکاس می‌یابد و ثبت‌های تعدیلی زیر در کاربرگ صورت جریان وجه نقد تلفیقی انجام می‌شود:

5

سهم اقلیت

40

موجودی نقد (بازده سرمایه‌‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی)

40

6

سود انباشته

200

موجودی نقد (بازده سرمایه‌‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی)

200

هزینه‌های مالی پرداختی نیز در سرفصل بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی نشان داده می‌شود.

7

هزینه مالی

250

موجودی نقد (بازده سرمایه‌‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی)

250

ثبت دیگر در کاربرگ تهیه صورت جریان وجوه نقد تلفیقی مربوط به واگذاری دارایی ثابت مشهود شرکت پرسپولیس است که منجر به درآمد غیرعملیاتی به مبلغ 350 میلیون ریال شده است. از آنجا که فرض می‌شود به غیر از این واگذاری و شناسایی هزینه‌های استهلاک، تغییر دیگری در سال جاری درخصوص این دارایی‌ها انجام نشده است، از این‌رو با فرض اینکه مبلغ دفتری دارایی واگذار شده 245 میلیون ریال باشد، خواهیم داشت:

8

موجودی نقد (فعالیت‌های سرمایه‌گذاری)

595

دارایی‌های ثابت مشهود

245

درآمد غیرعملیاتی واگذاری دارایی

350

مبلغ 595 میلیون ریال در سرفصل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در صورت جریان وجوه نقد تلفیقی نشان داده خواهد شد.

ثبت مربوط به تسویه بدهی‌های غیرجاری شرکت پاسارگاد به صورت زیر موجب کاهش جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی خواهد شد:

9

بدهی‌های غیرجاری

670

موجودی نقد (فعالیت‌های تأمین مالی)

670

با توجه به ثبت‌های مزبور کاربرگ صورت جریان وجوه نقد تلفیقی به صورت مندرج در صفحه بعد تهیه خواهد شد:

توضیحات:

الف. این رقم تفاوت مانده وجه نقد تلفیقی ابتدا و پایان دوره را نشان می‌دهد (500-540).

ب. این تعدیل مربوط به احتساب اندوخته قانونی گروه به مبلغ 35 میلیون ریال است.

پ. این تعدیل مربوط به احتساب سهم اقلیت از سود خالص گروه به مبلغ 76 میلیون ریال است.

ت. این تعدیل مربوط به احتساب سهم شرکت پاسارگاد از سود شرکت پرسپولیس به مبلغ 320 میلیون ریال است.

ث. این رقم مربوط به احتساب سود عملیاتی تلفیقی در محاسبه جریان وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی است.

حال می‌توان صورت جریان وجوه نقد تلفیقی را برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1390 به صورت زیر تهیه نمود:

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی به شرح زیر است:

میلیون ریال

سود عملیاتی

300

+ هزینه استهلاک

80

+ کاهش در دارایی‌های جاری

320

– کاهش در بدهی‌های جاری

(15)

= جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

685

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی را می‌توان به روش مستقیم نیز تهیه نمود. بدین‌منظور در مثال بعدی صورت جریان وجوه نقد با استفاده از این روش تهیه می‌شود.

مثال 2: فرض کنید شرکت ایران زمین اکثریت مالکیت شرکت فارس را در اختیار دارد. در تاریخ 29 اسفند 1388، یک سال پس از تحصیل شرکت فارس، صورتهای مالی تلفیقی گروه شرکتها  به صورت زیر است:

گروه ایران زمین

صورت و زیان تلفیقی

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1388

میلیون ریال

فروش

080ر1

بهای تمام شده فروش

(588)

سود ناخالص

492

هزینه‌های عملیاتی

(272)

سود خالص گروه

220

سهم اقلیت از سود خالص

8

سایر اطلاعات گروه به شرح زیر است:

  1. هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود 48 میلیون ریال و هزینه استهلاک سرقفلی 4 میلیون ریال می‌باشد که در بخش هزینه‌های عملیاتی انعکاس یافته است.

  2. در سال 1388، تجهیزات تولیدی به مبلغ 382 میلیون ریال به صورت نقدی خریداری شده است.

  3. سهم اقلیت از سود خالص شرکت فارس معادل 8 میلیون ریال می‌باشد و طی دوره، مبلغ 4 میلیون ریال به صورت سود سهام نقدی به آنها پرداخت شده است.

  4. طی دوره معادل 000ر40 سهام شرکت ایران زمین به ارزش هر سهم 000ر26 ریال منتشر شده است.

  5. سود سهام نقدی شرکت ایران زمین معادل 60 میلیون ریال است.

براساس روش مستقیم محاسبات مربوط به جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی به صورت زیر انجام می‌شود.

(1) وجوه نقد دریافتی از مشتریان به صورت زیر محاسبه می‌شود:

(2) وجوه نقد پرداختی بابت خرید کالا به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

(3) وجوه نقد پرداختی بابت هزینه‌های عملیاتی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

بر این اساس، صورت جریان وجوه نقد تلفیقی ایران زمین به شرح زیر خواهد بود:

اثرات تحصیل شرکت فرعی بر صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

هدف 3:

تهیه صورت جریان وجوه نقد تلفیقی در سال تحصیلی شرکت فرعی

در بخش قبلی فرض بر این بود که صورت جریان وجوه نقد برای سال پس از تحصیل تهیه می‌شود. در این صورت به کمک صورتهای مالی تلفیقی ابتدا و پایان دوره اقدام به تهیه صورت جریان وجوه نقد تلفیقی می‌شد. اما در صورتی که صورت جریان وجوه نقد تلفیقی برای سال تحصیل تهیه شود، ممکن است به صورتهای مالی تلفیقی ابتدا و پایان دوره دسترسی وجود نداشته باشد. موضوعی که در اینجا قابل بررسی است، اثر نوع تحصیل شرکتهای فرعی بر صورت جریان وجوه نقد می‌باشد. در اینجا اثرات تحصیل نقدی و غیرنقدی شرکت‌های فرعی بررسی می‌شود (Fischer et al., 2009, p.321):

الف: تحصیل نقدی شرکت فرعی: تحصیل اکثریت سهام شرکت‌های فرعی به صورت نقدی، نوعی فعالیت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و به عنوان جریان نقدی خروجی در بخش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری صورت جریان وجوه نقد انعکاس می‌یابد. در مثال 3 این موضوع تشریح شده است.

مثال 3. فرض کنید که شرکت اصلی امین اقدام به تحصیل 70 درصد مالکیت شرکت امیر به مبلغ 600 میلیون ریال نماید. در تاریخ اول فروردین 1388 ترازنامه شرکت امیر به صورت زیر است:

اگر ارزش منصفانه دارایی‌های ثابت مشهود 800 میلیون ریال و باقیمانده مبلغ مابه‌التفاوت مربوط به سرقفلی با عمر مفید 20 سال باشد، در این صورت خواهیم داشت:

در این صورت می‌توان گفت از دیدگاه شرکت‌های گروه در تاریخ سرمایه‌گذاری اثرات زیر بر حساب‌های شخصیت تلفیقی ایجاد خواهد شد:

در این صورت مبلغ 570 میلیون ریال، در سرفصل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بابت تحصیل شرکت امیر در نظر گرفته می‌شود. طبق استاندارد حسابداری شماره 2 با عنوان صورت جریان وجوه نقد، مبالغ جریان‌های نقدی ناشی از تحصیل در صورت جریان وجوه نقد تلفیقی باید به طور خالص و پس از کسر مانده‌های وجوه نقد انتقالی در فرآیند تحصیل محاسبه شود. از این رو مانده موجودی نقد شرکت فرعی در محاسبه وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری از رقم سرمایه‌گذاری در تاریخ تحصیل کسر می‌شود.

ب. تحصیل غیرنقدی شرکت فرعی. در صورتی که شرکت اصلی برای تحصیل شرکت فرعی به جای پرداخت وجه نقد، سهام جدید منتشر کند، این مطلب با توجه به اهمیت این نوع معاملات در یادداشت‌های توضیحی به نحو مناسبی افشا می‌شود. این موضوع در مثال 4 تشریح می‌شود.

مثال 4. اگر فرض شود در مثال 3 شرکت امین در قبال تحصیل مالکیت شرکت امیر، 000ر10 سهام جدید به ارزش اسمی هر سهم 000ر10 ریال منتشر کند و ارزش بازار سهام شرکت امین 000ر60 ریال باشد، تغییری در مبلغ تفاوت ناشی از تحصیل ایجاد نمی‌شود، زیرا مبلغ سرمایه‌گذاری (000ر60´000ر10) برابر با مبلغ سرمایه‌گذاری نقدی است. از این‌رو می‌توان گفت از دیدگاه تلفیقی تغییرات زیر از محل تحصیل شرکت امیر در صورتهای مالی ایجاد می‌شود:

در این حالت در سرفصل جدید وجه نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذار خواهیم داشت:

وجه نقد تحصیل شده بابت خرید شرکت امیر 30 میلیون ریال

این مبلغ معرف خالص رقم ناشی از تحصیل شرکت امیر است که به شرکت امین به عنوان شرکت اصلی و سهامداران اقلیت تعلق دارد. در این صورت در یادداشت‌های توضیحی معاملات غیرنقدی به صورت مندرج در صفحه قعد افشا می‌‌شود:

یادداشت شماره 1: معاملات غیرنقدی طی دوره گزارش شده شرکت امین به قرار زیر است:

همچنان که در یادداشت فوق ملاح

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...