همایش بزرگ ناشران اوراق بهادار تدوین صورتهای مالی نمونه شرکتهای سرمایه گذاری

صورتهای مالی نمونه
 • همایش بزرگ ناشران اوراق بهادار تدوین صورتهای مالی نمونه شرکتهای سرمایه گذاری
 • مشورتخواهی درباره ابزار مالی با ویژگی حقوق مالکانه
 • آخرین مهلت ارائه الکترونیکیاظهارنامه

 

 • معافیت سود انتقالی شرکتها به حساب دومین مسابقه سراسری ستارگان بورس سرمایه از مالیات

صورتهای مالی نمونه

 

 

صورتهای مالی نمونه

 • 374 شماره
 • آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه
 • اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری تا پایان تیرماه فرصت دارند
 • نادر جنتی با اشاره به مهلت زمان باقیمانده تا پایان تیرماه تاکید کرد: “

 • نسبت به ارسال الکترونیکی اظهارنامه tax.gov.ir با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی و پرداخت مالیات متعلق به آن اقدام نموده و از تسهیلات مالیاتی همچون معافیت پایه مالیاتی، مشوق های مالیاتی، 1396 عملکرد سال “. معافیت ها، نرخ صفر مالیاتی و سایر موارد مقرر در قانون بهره مند گردند سازمان امورمالیاتی کشور

 • به منظور بهبود افشای اطلاعات توسط شرکت های سرمایه گذاری، تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران و سایر ذینفعان، سازمان بورس و اوراق بهادار به شرکت ها ابلاغ کرده است. در صورت های مالی نمونه ابلاغی سعی 1397 صورت های مالی نمونه شرکت های سرمایه گذاری را تدوین و در خردادماه شده است اطلاعات لازم برای کلیه ذینفعان برای ارزیابی های مختلف فراهم شود. این صورت های مالی در برگیرنده حداقل الزامات ارائه و افشــا طوبی دهقانی مدیر ناشــران ســازمان بورس با بیان مطلب فوق گفت: ” توســط شرکت هاســت و در صورتی که ســازمان بورس و اوراق بهادار، الزامات بیشتری برای ارائه و افشــا در صورت های مالی اعلام کند، “. شرکت ها مکلف به ارائه اطلاعات مورد نیاز هستند sena.ir برای دسترسی به صورتهای مالی نمونه به مرکز اطلاع رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه کنید:
 • سازمان بورس واوراق بهادار
 • تدوین صورت های مالی نمونه شرکت های سرمایه گذاری
 • 4

 

 • 374 شماره

 • مشورتخواهی درباره ابزار مالی با ویژگی حقوق مالکانه

 • منتشر ساخته است درباره اینکه (DP) به تازگی یک سند گفتگو (IASB) هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری شرکت های صادرکننده ابزار مالی چگونه باید آنها را در صورتهای مالی خود طبقه بندی کنند. با عنوان «ابزار مالی» با عنوان «ارایه» در حال حاضر تعیین (IAS 32) 32 استاندارد بین المللی حســابداری شــماره می کند چگونه شــرکتی که ابزار مالی را منتشــر می کند باید بدهی مالی را از ابزار حقوق مالکانه تشخیص دهد.

 • صورتهای مالی نمونه
 • این تمایز مهم است، زیرا طبقه بندی ابزار بر نحوه نمایش وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت تاثیر می گذارد.  به خوبی برای بسیاری از ابزار مالی کار می کند. با این حال، نواوری مالی مداوم به 32استاندارد بین المللی حسابداری شماره این معنی است که برای برخی از شرکتها، طبقه بندی برخی از ابزار پیچیده مالی که برخی از ویژگیهای ابزار بدهی- یعنی طبقه بدهیها- و سهام عادی- یعنی طبقه حقوق مالکانه را ترکیب می کنند، چالش برانگیز است.
 • چالشــها در طبقه بندی این ابزار ممکن اســت در عمل به تنوع در حسابداری منجر شــود، که به نوبه خود ارزیابی و مقایسه وضعیت و عملکرد مالی شــرکتها را برای ســرمایه گذاران دشــوار می سازد. علاوه بر این، ســرمایه گذاران انتظارات خود برای اطلاعات بهتر، به ویژه در باره ابزار حقوق مالکانه را اعلام کرده اند. هیئت به بازخورد از سرمایه گذاران و دیگران پاسخ داده است و کار قبلی روی این موضوع را مورد توجه قرار داده و رویکردی را پیشنهاد کرده است که: کند، بدون              یک منطق روشن برای اینکه چرا ابزار مالی باید به عنوان بدهی یا حقوق مالکانه طبقه بندی شود، ارایه می ؛ و 32 تغییر اساسی در پیامدهای طبقه بندی موجود در استاندارد بین المللی حسابداری شماره دهد.     
 • صورتهای مالی نمونه
 • اطلاعات ارائه شده از طریق ارایه و افشا را، ارتقا می این رویکرد ســرمایه گذاران را با اطلاعاتی غنی تر و قابل مقایســه تر در باره ابزار مالی منتشرشــده توســط شرکت ها تجهیز می کند. اصول روشنتر، به شرکتها در حسابداری ابزار مالی منتشرشده و تحولات بعدی آنها، کمک می-کند. رویکرد ما ” ، رییس هیئت اســتانداردهای بین المللی حســابداری گفــت: (Hans Hoogervorst) هانس هوگرورســت پاســخگویی به نیاز سرمایه گذاران و شرکتها هر دو است، و فراهم ســاختن اطلاعات بهتر برای سرمایه گذاران و شرکتهایی که “.
 • ابزار مالی منتشر می کنند، از طریق ارایه رهنمود واضح تر در مورد چگونگی حسابداری این ابزار هیئت هم اکنون خواستار دریافت بازخورد در مورد رویکرد پیشنهادی است تا به توسعه بیشتر یک راه حل کمک کند.  باز است. خلاصه این سند 2019 ماه ژانویه 7سند گفتگو با عنوان «ابزار مالی با ویژگیهای حقوق مالکان» برای اظهارنظر تا نیز در دسترس است. به مرکز اطلاع رسانی اینترنتی حسابرس، صفحه «آرشیو منابع مهم/حسابداری مالی» سر بزنید.

 • IFRS

 

 

 • را اعلام 1397هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره، مواد، منابع و چگونگی برگزاری آزمون حسابدار مدیریت خبره سال کرد. این شرایط شامل مواد آزمون، تعداد پرسش ها، زمان پاسخگویی و منابع هریک از مواد آزمون می باشد. داوطلبین و علاقه مندان برای اطـــلاع از جـــزئیات این شـرایـط بـــه مـــرکز اطلاع رسانی انجمن حسابداران خبره ایران مراجعه کنند: iica.ir انجمن حسابداران خبره ایران
 • ۱۳۹۷اعلام شرایط، مواد و منابع آزمون حسابدار مدیریت خبره سال
 • صورتهای مالی نمونه
 • 374 شماره
 • همایش بزرگ ناشران اوراق بهادار
 • تیرماه جاری در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار می شود. 24همایش بزرگ ناشران اوراق بهادار روز یکشنبه در این همایش بزرگ ویژگی ها و مزیت های سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) و آخرین وضعیت مقرراتی و الزامات اجرایی افشای اطلاعات ناشران تشریح خواهد شد. ســجام یک سامانه زیرساختی در بازار ســرمایه است که تمام فعالان این بازار اعم از سرمایه گذاران، مشــتریان و مدیران نهادها در این سامانه، فقط یک بار برای همیشه اطلاعات خود را در آن ثبت خواهند کرد. سازمان بورس و اوراق بهادار
 • بخشنامه تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها ابلاغ شد
 • ابلاغ کرد.97 قانون بودجه 10 سیدکامل تقوی نژاد بخشنامه تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها را در اجرای بند «ز» تبصره  97 بودجه 10 رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده راجع به انطباق حکم موضوع بند «ز» تبصره  قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن این بخشنامه چهاربندی را ابلاغ کرد. 149 کل کشور با حکم تبصره یک ماده intamedia.ir برای اطلاع از جزئیات و توضیحات این بخشنامه به مرکز اطلاع رسانی سازمان امورمالیاتی کشور مراجعه کنید: سازمان امورمالیاتی کشورًَ

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...