صورتهای مالی تلفیقی

علام تعارض في‎مابين رأي شماره 633مورخ25/4/84 که در تاييد دادنامه شماره 1858-1857 مورخ30/9/82 صادره درکلاسه پرونده16/82/1063 شعبه16 صادر گرديده است مبني بر ور

شركت سهامي عام نمونه
صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شركت اصلي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13X2

پيشگفتار

وجود اطلاعات مالي شفاف يكي از الزامات اساسي كارآيي بازار سرمايه است و در قانون بازار اوراق بهادار در راستاي حمايت از
حقوق سرمايهگذاران، و با هدف ساماندهي، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كارآي اوراق بهادار، وظايف و اختياراتي براي
سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تهيه و انتشار اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت درنظر گرفته شده است.
همچنين طبق مواد 41 و 42 قانون بازار اوراق بهادار (مصوب 01/09/1384″ ،(سازمان موظف است بورسها، ناشران اوراق
بهادار، كارگزاران، معاملهگران، بازارگردانان، مشاوران سرمايهگذاري و كليه تشكلهاي فعال در بازار سرمايه را ملزم نمايد تا
براساس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي كشور اطلاعات جامع فعاليت خود را انتشار دهند.” و “ناشر اوراق بهادار موظف
است صورتهاي مالي را طبق مقررات قانوني، استانداردهاي حسابداري و گزارشدهي مالي و آييننامهها و دستورالعملهاي
اجرايي كه توسط سازمان ابلاغ ميشود، تهيه نمايد.”
با توجه به تغييرات بعمل آمده در استانداردهاي حسابداري و در جهت بهبود افشاي اطلاعات در صورتهاي مالي شركتهاي
توليدي، سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود و به منظور تامين نيازهاي اطلاعاتي
سرمايهگذاران و ساير ذينفعان، صورتهاي مالي نمونه تلفيقي گروه و شركت اصلي براي شركتهاي توليدي را با همكاري كميته
فني سازمان حسابرسي و برخي اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران و مديران شركتهاي توليدي و هلدينگ تهيه نموده و سعي
شده است كه صورتهاي مالي مذكور حاوي اطلاعات لازم براي كليه ذينفعان جهت انجام ارزيابيهاي مختلف باشد. در اين
خصوص، توجه استفادهكنندگان محترم را به نكات زير جلب مينمايد:
 اين صورتهاي مالي در برگيرنده حداقل الزامات ارائه و افشا توسط شركتهاست و در صورتيكه سازمان بورس و اوراق
بهادار، الزامات بيشتري براي ارائه و افشا در صورتهاي مالي اعلام نمايد، شركتها مكلف به ارائه اطلاعات موردنياز ميباشند.
 در تهيه صورتهاي مالي نمونه، به افشاي مناسب و كافي اطلاعات تحت شرايط عمومي و كلي تاكيد گرديده و از
پرداختن به اطلاعات مرتبط با شرايط خاص، خودداري شده است. در موارد بااهميت، اطلاعات مرتبط با شرايط خاص نيز بايد
حسب مورد و ضرورت طبق استانداردهاي حسابداري گزارش شود.
 در برخي شركتها ممكن است سرفصلهايي وجود داشته باشد كه در اين مجموعه پيشبيني نگرديده است. در چنين
شرايطي، سرفصلهاي مذكور بايد حسب مورد در جاي مناسب خود به اين مجموعه اضافه شود.
 در صورتيكه يك قلم در يادداشتهاي توضيحي حداقل برابر 10 درصد مجموع اقلام در آن يادداشت باشد، بايد افشاي
كافي در مورد آن صورت گيرد.
مفروضات بكار رفته در تهيه اين صورتهاي مالي به شرح زير است:
– شركت اصلي شركتي غيردولتي است و علاوه بر فعاليتهاي توليدي و خدماتي، از طريق شركتهاي فرعي و وابسته به
فعاليتهاي توليدي، خدماتي و ساخت املاك ميپردازد.
– هيچيك از شركتهاي فرعي، فعاليت خريد و فروش سرمايهگذاري ندارد.
در پايان، از اعضاي محترم كميته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار و كميته فني سازمان حسابرسي و ساير
صاحبنظراني كه در تهيه اين صورتهاي مالي نقش داشتهاند قدرداني ميشود.

شركت سهامى عام نمونه
صورتهاى مالى تلفيقى گروه و شركت اصلى
سال مالى منتهى به 29 اسفند 13×2
مجمع عمومى عادى صاحبان سهام
با احترام
به پيوست صورتهاى مالى تلفيقى گروه به همراه صورتهاى مالى شركت سهامى عام نمونه (شركت اصلى) مربوط بـه
سال مالى منتهى به 29 اسفند 13×2 تقديم مىشود. اجزاى تشكيلدهنده صورتهاى مالى به قرار زير است:
شماره صفحه
الف – صورتهاى مالى اساسى تلفيقى گروه:
ترازنامه تلفيقى 2
صورت سود و زيان تلفيقى 3
گردش حساب سود(زيان) انباشته تلفيقى 3
صورت سود و زيان جامع تلفيقى 4
صورت جريان وجوه نقد تلفيقى 5
ب – صورتهاى مالى اساسى شركت سهامى عام نمونه:
ترازنامه 6
صورت سود و زيان 7
گردش حساب سود (زيان) انباشته 7
صورت سود و زيان جامع 8
صورت جريان وجوه نقد 9
پ – يادداشتهاى توضيحى:
تاريخچه و فعاليت 10
اهم رويههاى حسابدارى 10-17
يادداشتهاى مربوط به اقلام مندرج در صورتهاى مالى و ساير اطلاعات مالى 18-61
صورتهاى مالى تلفيقى گروه و صورتهاى مالى شركت سهامى عام نمونه طبق استانداردهاى حسـابدارى تهيـه
شده و در تاريخ …../…../13×3 به تأييد هيئت مديره رسيده است.
اعضاي هيئت مديره و مديرعامل نام نماينده اشخاص حقوقي سمت امضا
……… ……… رئيس هيئت مديره ………
……… ……… نايب رئيس هيئت مديره ………
……… ……… عضو هيئت مديره و مدير عامل ………
……… ……… عضو هيئت مديره و مدير فروش ………
……… ……… عضو هيئت مديره ………
……… ……… ……… ………

2
شركت سهامي عام نمونه
ترازنامه تلفيقي
در تاريخ 29 اسفند 13×2
(تجديد ارائه شده) (تجديد ارائه شده)
13×1/12/29 13×2/12/29 يادداشت سهام صاحبان حقوق و بدهيها 13×1/12/29 13×2/12/29 يادداشت داراييها
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
داراييهاي جاري بدهيهاي جاري
موجودي نقد 3 ………. ………. پرداختنيهاي تجاري و غيرتجاري 15………. ……….
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت 4 ………. ………. ماليات پرداختني 16………. ……….
دريافتنيهاي تجاري و غيرتجاري 5 ………. ………. سود سهام پرداختني 17………. ……….
موجودي مواد و كالا 6 ………. ………. تسهيلات مالي 18………. ……….
پيشپرداختها 7 ………. ………. ذخاير 19………. ……….
داراييهاي نگهداريشده براي فروش 8 ………. ………. پيشدريافتها 20………. ……….
جمع داراييهاي جاري ………. ………. بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش 8………. ……….
داراييهاي غيرجاري جمع بدهيهاي جاري ………. ……….
دريافتنيهاي بلندمدت 5 ………. ………. بدهيهاي غيرجاري
سرمايهگذاريهاي بلندمدت 9 ………. ………. پرداختنيهاي بلندمدت 15………. ……….
سرمايهگذاري در املاك 10 ………. ………. تسهيلات مالي بلندمدت 18………. ……….
داراييهاي نامشهود 11 ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان 21………. ……….
سرقفلي 12 ………. ………. جمع بدهيهاي غيرجاري ………. ……….
داراييهاي ثابت مشهود 13 ………. ………. جمع بدهيها ………. ……….
ساير داراييها 14 ………. ………. حقوق صاحبان سهام
جمع داراييهاي غيرجاري ………. ………. سرمايه 22………. ……….
افزايش سرمايه در جريان 23………. ……….
صرف سهام 24………. ……….
صرف سهام خزانه 25………. ……….
اندوخته قانوني 26………. ……….
ساير اندوختهها 27………. ……….

مازاد تجديد ارزيابي داراييها 28……….
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي 29………. ……….
سود انباشته ………. ……….
سهام شركت اصلي در مالكيت شركتهاي فرعي 30(……….) (……….)
سهام خزانه 31(……….) (……….)
جمع حقوق قابلانتساب به صاحبان سهام شركت اصلي ………. ……….
سهم اقليت 32………. ……….
جمع حقوق صاحبان سهام ………. ……….
جمع داراييها ………. ………. جمع بدهيها و حقوق صاحبان سهام ………. ……….
يادداشتهاي توضيحي، بخش جداييناپذير صورتهاي مالي است.

3
شركت سهامى عام نمونه
صورت سود و زيان تلفيقي
سال مالى منتهى به 29 اسفند 13×2
يادداشت سال 13×2
(تجديدارائهشده)
سال13×1
درآمدهاي عملياتي 33 ………. ………. ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي 34 (……….) (……….)
سودناخالص ………. ……….
هزينه مطالبات مشكوكالوصول (هزينه استثنايي) 36 – (……….) هزينههاى فروش، ادارى و عمومى 35 (……….) (……….)
ساير اقلام عملياتى 37 ………. ……….
(……….) (……….)
سود عملياتى ………. ……….
هزينههاى مالى 38 (……….) (……….)
ساير درآمدها و هزينههاى غيرعملياتى 39 ………. ……….
………. ……….
سودقبلازاحتسابسهم گروهاز سود شركتهايوابسته ………. ……….
سهم گروه از سود شركتهاي وابسته 9-1-1 ………. ……….
سود عمليات در حال تداوم قبل از ماليات ………. ……….
ماليات بر درآمد (……….) (……….)
سود خالص (زيان) عمليات متوقف شده 40 (……….) ………. سود خالص عمليات در حال تداوم ………. ……….
سود خالص ………. ……….
سهم اقليت از سود خالص ………. ……….
سود خالص قابلانتساب به صاحبان سهام شركت اصلي ………. ……….
ناشي از عمليات در حال تداوم: سود پايه هر سهم:
غيرعملياتي ………. ………. عملياتي ………. ……….
ناشي از عمليات متوقف شده ………. (……….) ………. ……….
سود پايه هر سهم 41 ………. ……….
سود خالص ………. ………. گردش حساب سود (زيان) انباشته تلفيقي
سود انباشته ابتداي سال ………. ……….
تعديلات سنواتى 43 (……….) ……….
افزايش سرمايه 22 (……….) (……….) سود سهاممصوب 17 (……….) (……….) سود انباشتهابتداي سال- تعديلشده ………. ……….
انتقال از ساير اقلام حقوق صاحبان سهام 28 ………. ………. – ……….
سود قابل تخصيص ………. ……….
اندوخته قانونى 26(……….) (……….)
27 (……….) (……….) 1 ساير اندوختهها
(……….) (……….)
سود انباشته پايان سال ………. ……….
سهم اقليت از سود انباشته 32………. ……….
سود انباشته قابلانتساب به صاحبان سهام شركت اصلي ………. ……….
يادداشتهاي توضيحي، بخش جداييناپذير صورتهاي مالي است.
اندوختههاي الزامي طبق اساسنامه در اين بخش ارايه ميشود و اندوختههاي مصوب مجمع، قبل از سود قابل تخصيص ارايه خواهد شد. 1
4

شركت سهامى عام نمونه
1 صورت سود و زيان جامع تلفيقي

سال مالى منتهى به 29 اسفند 13×2
(تجديد ارائه شده)
يادداشت سال 13×2 سال 13×1
ميليون ريال ميليون ريال
سود خالص سال ………. ……….
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود 28 – ……….
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي 29 ………. ……….
سود جامع سال ………. ……….
تعديلات سنواتي 43 (……….) ……….
سود جامع شناسايي شده از تاريخ گزارشگري سال قبل ………. ……….
سهم اقليت از سود جامع سال ………. ……….
سود جامع قابلانتساب به صاحبان سهام شركت اصلي ………. ……….

يادداشتهاي توضيحي، بخش جداييناپذير صورتهاي مالي است.

چنانچه اجزاى صورت سود و زيان جامع محدود به سود يا زيان خالص سال و تعديلات سنواتى باشد، ارائه صورت سود و زيان جامع ضرورتى ندارد. در 1
چنين حالتى بايد در يادداشتى ذيل صورت سود و زيان، نبود الزام ارائه صورت سود و زيان جامع افشا شود.

5
شركت سهامى عام نمونه
صورت جريان وجوه نقد تلفيقي
سال مالى منتهى به 29 اسفند 13×2
يادداشت سال 13×2 سال13×1) تجديد ارائهشده)
ميليونريال ميليونريال ميليونريال
فعاليتهاىعملياتى:
جريانخالصورود(خروج)وجهنقدناشىازفعاليتهاىعملياتى 44(……….) ……….
بازدهسرمايهگذاريهاوسودپرداختىبابتتأمينمالى:
………. ……….  سود سهامدريافتى
سوددريافتىبابتساير سرمايهگذارىها ………. (……….)
سودپرداختىبابتتسهيلات (……….) ……….
سودپرداختيبابتاوراقمشاركت (……….) (……….)
سودپرداختيبابتاجاره سرمايهاي (……….) (……….)
سود سهامپرداختىبه سهامدارانشركتاصلي (……….) (……….)
سود سهامپرداختيبه سهامداراناقليت (……….) (……….)
جريانخالصورود(خروج)وجهنقدناشىازبازده سرمايهگذاريهاو سودپرداختىبابتتأمينمالى ………. (……….)
مالياتبردرآمد:
مالياتبردرآمدپرداختى (……….) (……….)
فعاليتهاىسرمايهگذارى:
وجوهدريافتيبابتفروشداراييهاىثابتمشهود ………. ……….
وجوهپرداختىبابتخريدداراييهاىثابتمشهود (……….) (……….)
وجوهدريافتيبابتفروشداراييهاينگهداريشدهبرايفروش ………. ……….
وجوهدريافتيبابتفروشداراييهاىنامشهود ………. ……….
وجوهپرداختىبابتخريدداراييهاىنامشهود (……….) (……….)
وجوهدريافتيبابتفروششركتفرعي ………. ……….
وجوهپرداختيبابتخريد شركتفرعيپسازكسروجوهنقدتحصيلشده (……….) (……….)
وجوهدريافتيبابتفروشسايرسرمايهگذاريهايبلندمدت ………. ……….
وجوهپرداختيبابتتحصيلسايرسرمايهگذاريهايبلندمدت (……….) (……….)
تسهيلاتاعطاييبهاشخاص (……….) (……….)
استردادتسهيلاتاعطاييبهاشخاص ………. ……….
وجوهدريافتيبابتفروشسرمايهگذاريهاىكوتاهمدت ………. ……….
وجوهپرداختيبابتتحصيلسرمايهگذاريهاىكوتاهمدت (……….) (……….)
وجوهدريافتيبابتفروشسرمايهگذاريدراملاك ………. ……….
وجوهپرداختيبابتتحصيلسرمايهگذاريدراملاك (……….) (……….)
جريانخالصورود(خروج)وجهنقدناشىازفعاليتهاىسرمايهگذارى (……….) ……….
جريانخالصورود(خروج)وجهنقدقبلازفعاليتهايتأمينمالي ………. (……….)
فعاليتهاىتأمينمالى:
وجوه حاصلازافزايشسرمايه شركتاصلي ………. ……….
وجوه حاصلازصرفسهام – ……….
وجوه حاصلازافزايشسرمايه شركتهايفرعي-سهم اقليت ………. ……….
وجوهپرداختيبابتتحصيلسهام شركتاصليتوسطشركتهايفرعي/ سهام خزانه (……….) (……….)
وجوهدريافتيبابتفروشسهام شركتاصليدرمالكيتشركتهايفرعي / سهام خزانه ………. ……….
دريافتتسهيلات ………. ……….
بازپرداختاصلتسهيلات (……….) (……….)
وجوه حاصلازاوراقمشاركت ………. ……….
بازپرداختاصلاوراقمشاركت (……….) (……….)
بازپرداختاقساطاجاره سرمايهاي (اصل) (……….) (……….)
جريانخالصورود(خروج) وجهنقدناشىازفعاليتهاىتأمينمالى ………. (……….)
خالصافزايش(كاهش)دروجهنقد ………. (……….)
موجودينقددرابتدايسال ………. ……….
تأثيرتغييراتنرخ ارز ………. ……….
موجودينقددرپايانسال ………. ……….
مبادلاتغيرنقدي 45………. ……….
يادداشتهاي توضيحي، بخش جداييناپذير صورتهاي مالي است.
منظور، سود حاصل از سرمايهگذاريهايى است كه جزء فعاليتهاى اصلى و مستمر گروه محسوب نمىشود. 
6
شركت سهامي عام نمونه
ترازنامه
در تاريخ 29 اسفند 13×2
(تجديد ارائه شده) (تجديد ارائه شده)
13×1/12/29 13×2/12/29 يادداشت سهام صاحبان حقوق و بدهيها 13×1/12/29 13×2/12/29 يادداشت داراييها
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
داراييهاي جاري بدهيهاي جاري
موجودي نقد 3 ………. ………. پرداختنيهاي تجاري و غيرتجاري 15………. ……….
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت 4 ………. ………. ماليات پرداختني 16………. ……….
دريافتنيهاي تجاري و غيرتجاري 5 ………. ………. سود سهام پرداختني 17………. ……….
موجودي مواد و كالا 6 ………. ………. تسهيلات مالي 18………. ……….
پيشپرداختها 7 ………. ………. ذخاير 19………. ……….
داراييهاي نگهداريشده براي فروش 8 ………. ………. پيشدريافتها 20………. ……….
جمع داراييهاي جاري ………. ………. بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش 8………. ……….
داراييهاي غيرجاري جمع بدهيهاي جاري ………. ……….
دريافتنيهاي بلندمدت 5 ………. ………. بدهيهاي غيرجاري
سرمايهگذاريهاي بلندمدت 9 ………. ………. پرداختنيهاي بلندمدت 15………. ……….
سرمايهگذاري در املاك 10 ………. ………. تسهيلات مالي بلندمدت 18………. ……….
داراييهاي نامشهود 11 ………. ………. ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان 21………. ……….
داراييهاي ثابت مشهود 13 ………. ………. جمع بدهيهاي غيرجاري ………. ……….
ساير داراييها 14 ………. ………. جمع بدهيها ………. ……….
جمع داراييهاي غيرجاري ………. ………. حقوق صاحبان سهام
سرمايه 22………. ……….
افزايش سرمايه در جريان 23………. ……….
صرف سهام 24………. ……….

صرف سهام خزانه 25……….
اندوخته قانوني 26………. ……….
ساير اندوختهها 27………. ……….

مازاد تجديد ارزيابي داراييها 28……….
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي 29………. ……….
سود انباشته ………. ……….
سهام خزانه 31(……….) (……….)
جمع حقوق صاحبان سهام ………. ……….
جمع داراييها ………. ………. جمع بدهيها و حقوق صاحبان سهام ………. ……….
يادداشتهاي توضيحي، بخش جداييناپذير صورتهاي مالي است.

7
شركت سهامى عام نمونه
صورت سود و زيان
سال مالى منتهى به 29 اسفند 13×2
يادداشت سال 13×2
(تجديدارائهشده)
سال13×1
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
درآمدهاي عملياتي 33 ………. ……….
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي 34 (……….) (……….)
سودناخالص ………. ……….
هزينههاى فروش، ادارى و عمومى 35 (……….) (……….)
هزينه مطالبات مشكوكالوصول (هزينه استثنايي) 36 – (……….)
ساير اقلام عملياتى 37 ………. ……….
(……….) (……….)
سود عملياتى ………. ……….
هزينههاى مالى 38 (……….) (……….)
ساير درآمدها و هزينههاى غيرعملياتى 39 ………. ……….
………. ……….
سود عمليات در حال تداوم قبل از ماليات ………. ……….
ماليات بر درآمد (……….) (……….)
سود خالص عمليات در حال تداوم ………. ……….
سود خالص (زيان) عمليات متوقف شده 40(……….) ……….
سود خالص ………. ……….
سود پايه هر سهم:
ناشي از عمليات در حال تداوم:
عملياتي ………. ……….
غيرعملياتي ………. ……….
………. ……….
ناشي از عمليات متوقف شده ………. (……….)
سود پايه هر سهم 41 ………. ……….
گردش حساب سود (زيان) انباشته
سود خالص ………. ……….
سود انباشته ابتداي سال ………. ……….
تعديلات سنواتى 43 (……….) ……….
سود انباشتهابتداي سال- تعديلشده ………. ……….
سود سهاممصوب 17(……….) (……….)
افزايش سرمايه 22(……….) (……….)
………. ……….
انتقال از ساير اقلام حقوق صاحبان سهام 28 – ……….
سود قابل تخصيص ………. ……….
اندوخته قانونى 26(……….) (……….)
27 (……….) (……….) 1 ساير اندوختهها
(……….) (……….)
سود انباشته پايان سال ………. ……….

يادداشتهاي توضيحي، بخش جداييناپذير صورتهاي مالي است.
اندوختههاي الزامي طبق اساسنامه در اين بخش ارايه ميشود و اندوختههاي مصوب مجمع، قبل از سود قابل تخصيص ارايه خواهد شد. 1

8
شركت سهامى عام نمونه

صورت سود و زيان جامع1
سال مالى منتهى به 29 اسفند 13×2
(تجديد ارائه شده)
سال 13×1 سال 13×2 يادداشت
ميليون ريال ميليون ريال
سود خالص سال ………. ……….
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود 28 – ……….
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي 29 ………. ……….
سود جامع سال ………. ……….
تعديلات سنواتي 43 (……….) ……….
سود جامع شناسايي شده از تاريخ گزارشگري سال قبل ………. ……….

يادداشتهاي توضيحي، بخش جداييناپذير صورتهاي مالي است.

چنانچه اجزاى صورت سود و زيان جامع محدود به سود يا زيان خالص سال و تعديلات سنواتى باشد، ارائه صورت سود و زيان جامع ضرورتى ندارد. در چنين حالتى بايد در 1
يادداشتى ذيل صورت سود و زيان، نبود الزام ارائه صورت سود و زيان جامع افشا شود.

9
شركت سهامي عام نمونه
صورت جريان وجوه نقد
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
يادداشت سال 13×2 سال13×1) تجديد ارائهشده)
ميليونريال ميليونريال ميليونريال
فعاليتهاىعملياتى:
جريانخالصورود(خروج)وجهنقدناشىازفعاليتهاىعملياتى 44(……….) ……….
بازدهسرمايهگذاريهاوسودپرداختىبابتتأمينمالى:
………. ……….  سود سهامدريافتى
سوددريافتىبابتساير سرمايهگذارىها ………. ……….
سودپرداختىبابتتسهيلات (……….) (……….)
سودپرداختيبابتاوراقمشاركت (……….) (……….)
سودپرداختيبابتاجاره سرمايهاي (……….) (……….)
سود سهامپرداختي (……….) (……….)
جريانخالصورود(خروج)وجهنقدناشىازبازده سرمايهگذاريهاو سودپرداختىبابتتأمينمالى ………. (……….)
مالياتبردرآمد:
مالياتبردرآمدپرداختى (……….) (……….)
فعاليتهاىسرمايهگذارى:
وجوهدريافتيبابتفروشداراييهاىثابتمشهود ………. ……….
وجوهپرداختىبابتخريدداراييهاىثابتمشهود (……….) (……….)
وجوهدريافتيبابتفروشداراييهاينگهداريشدهبرايفروش ………. ……….
وجوهدريافتيبابتفروشداراييهاىنامشهود ………. ……….
وجوهپرداختىبابتخريدداراييهاىنامشهود (……….) (……….)
وجوهدريافتيبابتفروشسرمايهگذاريهايبلندمدت ………. ……….
وجوهپرداختيبابتتحصيلسرمايهگذاريهايبلندمدت (……….) (……….)
تسهيلاتاعطاييبهاشخاص (……….) (……….)
استردادتسهيلاتاعطاييبهاشخاص ………. ……….
وجوهدريافتيبابتفروشسرمايهگذاريهاىكوتاهمدت ………. ……….
وجوهپرداختيبابتتحصيلسرمايهگذاريهاىكوتاهمدت (……….) (……….)
وجوهدريافتيبابتفروشسرمايهگذاريدراملاك ………. ……….
وجوهپرداختيبابتتحصيلسرمايهگذاريدراملاك (……….) (……….)
جريانخالصورود(خروج)وجهنقدناشىازفعاليتهاىسرمايهگذارى (……….) ……….
جريانخالصورود(خروج)وجهنقدقبلازفعاليتهايتأمينمالي ………. (……….)
فعاليتهاىتأمينمالى:
وجوه حاصلازافزايشسرمايه ………. ……….
وجوه حاصلازصرفسهام – ……….
وجوهدريافتيبابتفروشسهام خزانه ………. ……….
وجوهپرداختيبابتخريد سهام خزانه (……….) (……….)
دريافتتسهيلات ………. ……….
بازپرداختاصلتسهيلات (……….) (……….)
وجوه حاصلازاوراقمشاركت ………. ……….
بازپرداختاصلاوراقمشاركت (……….) (……….)
بازپرداختاقساطاجاره سرمايهاي (اصل) (……….) (……….)
جريانخالصورود(خروج) وجهنقدناشىازفعاليتهاىتأمينمالى ………. (……….)
خالصافزايش(كاهش)دروجهنقد ………. (……….)
موجودينقددرابتدايسال ………. ……….
تأثيرتغييراتنرخ ارز ………. ……….
موجودينقددرپايانسال ………. ……….
مبادلاتغيرنقدي 45………. ……….

يادداشتهاي توضيحي، بخش جداييناپذير صورتهاي مالي است.
منظور، سود حاصل از سرمايهگذاريهايى است كه جزء فعاليتهاى اصلى و مستمر شركت اصلى محسوب نمىشود. 
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
10
1 -تاريخچه و فعاليت
تاريخچه- 1-1
گروه شامل شركت سهامى عام نمونه (شركت اصلى) و شركتهاى فرعى آن است. شركت سهامى عام نمونه در تاريخ
…….. به صورت شركت سهامى خاص تأسيس شده و طى شماره …….. مورخ …….. در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتى
……… (محل ثبت) به ثبت رسيد و متعاقبا از تاريخ ……….، شروع به بهرهبرداري نموده است. شركت در تاريخ ………. به موجب
صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ ………. به شركت سهامى عام تبديل و در تاريخ ……… در بورس اوراق بهادار پذيرفته
شده است. در حال حاضر، شركت نمونه جزء واحدهاى تجارى فرعى شركت ………. است و واحد تجارى نهايى گروه، شركت
………. ميباشد. نشاني مركز اصلى شركت ………. و محل فعاليت اصلي آن در شهر ………. واقع است.

1-2 -فعاليتهاى اصلى
موضوع فعاليت شركت طبق ماده ……. اساسنامه، ……. ميباشد. فعاليت اصلي شركت نمونه طي سال مورد گزارش
……. و شركتهاى فرعى آن عمدتا در زمينههاى ……، …… و …… به شرح يادداشت 4-9 است.

1-3 -تعداد كاركنان
ميانگين ماهانه تعداد كاركنان در استخدام و نيز تعداد كاركنان شركتهاي خدماتي كه بخشي از امور خدماتي گروه
و شركت اصلي را به عهده دارند، طى سال به شرح زير بوده است:
گروه شركت اصلي
13×1 13×2 13×1 13×2
نفر نفر نفر نفر
كاركنان رسمي ….. ….. ….. …..
كاركنان قراردادي ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. …..
كاركنان شركتهاي خدماتي ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. …..

 2 -اهم رويههاي حسابدارى
2-1 -مبناى تهيه صورتهاى مالى
صورتهاى مالى تلفيقى گروه و شركت اصلى برمبناى بهاى تمام شده تاريخى تهيه و در موارد زير از ارزشهاى
جارى استفاده شده است:
الف) سرمايهگذاريهاي جاري سريعالمعامله با استفاده از روش ارزش بازار (يادداشت 4 (
ب) ماشينآلات و تجهيزات با استفاده از روش تجديدارزيابي (يادداشت 5-13 (
2-2 -مبانى تلفيق
2-2-1 -صورتهاى مالى تلفيقى حاصل تجميع اقلام صورتهاى مالى شركت اصلي و شركتهاى فرعى
(شركتهاي تحت كنترل شركت اصلي) آن پس از حذف معاملات و مانده حسابهاى درون گروهى و سود و زيان
تحققنيافته ناشى از معاملات فيمابين است.
رويههاي حسابدارى كهموضوعيتندارد، نبايدافشا شود. 
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
11
2-2-2 -در مورد شركتهاى فرعى تحصيل شده طى سال، نتايج عمليات آنها از تاريخى كه كنترل آنها به طور
مؤثر به شركت اصلى منتقل ميشود و در مورد شركتهاى فرعى واگذار شده، نتايج عمليات آنها تا زمان واگذارى، در
صورت سود و زيان تلفيقى منظور ميگردد.
2-2-3 -سهام تحصيل شده شركت اصلى توسط شركتهاى فرعى، به بهاى تمام شده در حسابها منظور و در
ترازنامه تلفيقى به عنوان كاهنده حقوق صاحبان سهام تحت سرفصل «سهام شركت اصلى در مالكيت شركتهاى
فرعى» منعكس ميگردد.
2-2-4 -سال مالى شركت فرعى ….. در 30 آذر ماه هر سال خاتمه مىيابد. با اين حال، صورتهاى مالى شركت
مذكور به همان ترتيب در تلفيق مورد استفاده قرار مىگيرد. با اين وجود، در صورت وقوع هر گونه رويدادى تا تاريخ
صورتهاى مالى شركت اصلى كه تأثير عمدهاى بر كليت صورتهاى مالى تلفيقى داشته باشد آثار آن از طريق اعمال
تعديلات لازم در اقلام صورتهاى مالى شركت فرعى ….. به حساب گرفته ميشود.
2-2-5 -صورتهاي مالي تلفيقي با استفاده از رويههاي حسابداري يكسان در مورد معاملات و ساير رويدادهاي
مشابهي كه تحت شرايط يكسان رخ دادهاند، تهيه ميشود.

2-3 -موجودى مواد و كالا
2-3-1 -موجودى مواد و كالا به «اقل بهاى تمام شده و خالص ارزش فروش» هر يك از اقلام/گروههاى اقلام
مشابه ارزشيابى ميشود. در صورت فزونى بهاى تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابهالتفاوت به عنوان زيان
كاهش ارزش موجودى شناسايى ميشود. بهاى تمام شده موجوديها با بكارگيرى روشهاى زير تعيين ميشود:

روش مورد استفاده
مواد اوليه و بستهبندى اولين صادره از اولين وارده
كالاى در جريان ساخت اولين صادره از اولين وارده
كالاى ساخته شده ميانگين موزون
قطعات و لوازم يدكى ميانگين موزون
2-3-2 -موجودى مواد اوليه و بستهبندى در شركتهاى عضو گروه تا قبل از سال مالى 13×2 با بكارگيرى روش
ميانگين موزون اندازهگيري ميشد، اما به دليل ……… از ابتداى سال 13×2 روش مزبور به روش «اولين صادره از اولين
وارده» تغيير يافته و روش جديد با فرض تسرى به سالهاى قبل اعمال شده است (يادداشت 1 -43 .(
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
12
سرمايهگذاريها- 4-2
تلفيقى گروه شركت اصلى
اندازهگيري:
سرمايهگذاريهاى بلندمدت:
بهـاى تمـام شــده به كسـر كاهش ارزش سرمايهگذاري در شركتهاى فرعى مشمول تلفيق
انباشتههر يك از سرمايهگذاريها
بهـاى تمـام شــده به كسـر كاهش ارزش سرمايهگذاري در شركتهاى وابسته ارزش ويژه
انباشتههر يك از سرمايهگذاريها
بهـاى تمـام شــده به كسـر كاهش ارزش ساير سرمايهگذاريهاى بلندمدت
انباشتههر يك از سرمايهگذاريها
بهـاى تمـام شــده به كسـر كاهش ارزش
انباشتههر يك از سرمايهگذاريها
بهـاى تمـام شــده به كسـر كاهش ارزش سرمايهگذاري در املاك
انباشتههر يك از سرمايهگذاريها
بهـاى تمـام شــده به كسـر كاهش ارزش
انباشتههر يك از سرمايهگذاريها
سرمايهگذاريهاى جارى:
سرمايهگذاري سريعالمعامله در بازار ارزش بازار ارزش بازار
اقل بهاى تمام شده و خالص ارزش فروش ساير سرمايهگذاريهاى جارى
هر يك از سرمايهگذاريها
اقل بهاى تمام شده و خالص ارزش
فروش هر يك از سرمايهگذاريها
شناخت درآمد:
سرمايهگذاري در شركتهاى فرعى مشمول تلفيق
در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومى
صاحبان سهام شركت سرمايهپذير (تا تاريخ
تصويب صورتهاى مالى)
سرمايهگذاري در شركتهاى وابسته روش ارزش ويژه
در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومى
صاحبان سهام شركت سرمايهپذير (تا تاريخ
تصويب صورتهاى مالى)
ساير سرمايهگذاريهاى جاري و
بلندمدت در سهام شركتها
در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومى
صاحبان سهام شركتسرمايهپذير (تا تاريخ
ترازنامه)
در زمان تصويب سود توسط مجمع
عمومى صاحبان سهام شركت سرمايهپذير
(تا تاريخ ترازنامه)
سرمايهگذاري در ساير اوراق بهادار درزمانتحققسودتضمينشده درزمانتحققسودتضمينشده

2-5 -داراييهاي نگهداريشده براي فروش
2-5-1 -داراييهاي غيرجاري (مجموعههاي واحد) كه مبلغ دفتري آنها، عمدتا از طريق فروش و نه استفاده
مستمر بازيافت ميگردد، به عنوان «نگهداريشده براي فروش» طبقهبندي ميشود. اين شرايط تنها زماني احراز ميشود
كه داراييهاي غيرجاري (مجموعههاي واحد) جهت فروش فوري در وضعيت فعلي آن، فقط برحسب شرايطي كه براي
فروش چنين داراييهايي مرسوم و معمول است، آماده بوده و فروش آن بسيار محتمل باشد و سطح مناسبي از مديريت،
متعهد به اجراي طرح فروش داراييهاي غيرجاري (مجموعههاي واحد) باشد به گونهاي كه انتظار رود شرايط تكميل
فروش طي يكسال از تاريخ طبقهبندي، به استثناي مواردي كه خارج از حيطه اختيار مديريت شركت است، احراز گردد.
2-5-2 -داراييهاي غيرجاري (مجموعههاي واحد) نگهداريشده براي فروش، به «اقل مبلغ دفتري و خالص
ارزش فروش» اندازهگيري ميگردد.

شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
13
سرقفلي- 6-2
حسابدارى تركيب واحدهاى تجارى از نوع تحصيل براساس روش خريد انجام ميشود. مازاد بهاى تمام شده
تحصيل سرمايهگذاري در شركتهاى فرعى مشمول تلفيق و شركتهاى وابسته مشمول اعمال روش ارزش ويژه بر
سهم گروه از خالص ارزش منصفانه خالص داراييهاى قابل تشخيص آنها در زمان تحصيل به عنوان سرقفلى شناسايى و
طى 20 سال به روش خط مستقيم مستهلك ميشود. سرقفلى ناشى از تحصيل شركتهاى وابسته، جزء مبلغ دفترى
سرمايهگذاري بلندمدت در شركتهاى وابسته، در ترازنامه تلفيقى منعكس ميشود. علاوه بر اين، سرقفلي به بهاي تمام
شده پس از كسر استهلاك انباشته و كاهش ارزش انباشته منعكس ميشود.

2-7 -داراييهاي نامشهود
2-7-1 -داراييهاي نامشهود، بر مبناى بهاى تمام شده اندازهگيري و در حسابها ثبت مىشود. مخارجي از قبيل
مخارج معرفي يك محصول يا خدمت جديد مانند مخارج تبليغات، مخارج انجام فعاليت تجاري در يك محل جديد يا با
يك گروه جديد از مشتريان مانند مخارج آموزش كاركنان، و مخارج اداري، عمومي و فروش در بهاي تمام شده دارايي
نامشهود منظور نميشود. شناسايي مخارج در مبلغ دفتري يك دارايي نامشهود، هنگامي كه دارايي آماده بهرهبرداري
است، متوقف ميشود. بنابراين، مخارج تحمل شده براي استفاده يا بكارگيري مجدد يك دارايي نامشهود، در مبلغ دفتري
آن منظور نميشود.
2-7-2 -استهلاك داراييهاي نامشهود با عمر مفيد معين، با توجه به الگوي مصرف منافع اقتصادي آتي مورد
انتظار مربوط و براساس نرخها و روشهاي زير محاسبه ميشود:

نوع دارايي نرخ استهلاك روش استهلاك
دانش فني ….. …..
نرمافزارهاي رايانهاي ….. …..
….. ….. …..
2-7-3 -سرقفلي محل كسب به دليل داشتن عمر مفيد نامعين، مستهلك نميشود.

2-8 -داراييهاى ثابت مشهود
2-8-1 -داراييهاى ثابت مشهود، به استثناى موارد مندرج در يادداشتهاي 2-8-2 و 3 -8-2 ،بر مبناى بهاى
تمام شده اندازهگيري ميشود. مخارج بعدي مرتبط با داراييهاى ثابت مشهود كه موجب بهبود وضعيت دارايي در مقايسه
با استاندارد عملكرد ارزيابيشده اوليه آن گردد و منجر به افزايش منافع اقتصادي حاصل از دارايي شود، به مبلغ دفتري
دارايي اضافه و طي عمر مفيد باقيمانده داراييهاي مربوط مستهلك ميشود. مخارج روزمره تعمير و نگهداري داراييها
كه به منظور حفظ وضعيت دارايي در مقايسه با استاندارد عملكرد ارزيابيشده اوليه دارايي انجام ميشود، در زمان وقوع به
عنوان هزينه شناسايي ميگردد.
2-8-2 -ماشينآلات و تجهيزات بر مبناى مبلغ تجديد ارزيابى در حسابها انعكاس يافته است. تجديد ارزيابي در
تاريخ ……. و با استفاده از كارشناسان مستقل، صورت پذيرفته است. تناوب تجديد ارزيابي به تغييرات ارزش منصفانه
داراييهاي تجديد ارزيابي شده بستگي دارد. چنانچه ارزش منصفانه داراييهاي تجديد ارزيابيشده، تفاوت بااهميتي با
مبلغ دفتري آن داشته باشد، تجديد ارزيابي بعدي ضرورت دارد. دوره تناوب تجديد ارزيابي …… ساله ميباشد.
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
14
2-8-3 -داراييهاي ثابت مشهود تحصيل شده از طريق قرارداد اجاره به شرط تمليك، به «اقل ارزش منصفانه
دارايي در آغاز اجاره و ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره» اندازهگيري ميشود. جهت محاسبه ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره،
از نرخ ضمني سود تضمينشده اجاره استفاده ميگردد.
2-8-4 -استهلاك داراييهاى ثابت مشهود، مشتمل بر داراييهاي ناشي از اجاره سرمايهاي، با توجه به الگوي
مصرف منافع اقتصادي آتي مورد انتظار (شامل عمر مفيد برآوردى) داراييهاى مربوط و با در نظر گرفتن آييننامه
استهلاكات موضوع ماده 151 قانون مالياتهاى مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن و براساس
نرخها و روشهاى زير محاسبه ميشود:

نوع دارايي نرخ استهلاك روش استهلاك
ساختمان ….. …..
تاسيسات ….. …..
ماشينآلات و تجهيزات ….. …..
وسايل نقليه ….. …..
اثاثه و منصوبات ….. …..
ابزارآلات ….. …..
….. ….. …..
2-8-4-1 -براى داراييهاى ثابتى كه طى ماه تحصيل ميشود و مورد بهرهبردارى قرار مىگيرد، استهلاك از اول
ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور ميشود. در مواردى كه هر يك از داراييهاى استهلاكپذير پس از آمادگى جهت
بهرهبردارى به علت تعطيل كار يا علل ديگر براى مدتى مورد استفاده قرار نگيرد، ميزان استهلاك آن براى مدت ياد شده
معادل 30 درصد نرخ استهلاك منعكس در جدول بالاست.
2-8-4-2 -استهلاك داراييهاي تجديدارزيابيشده با توجه به مبلغ دفتري جديد (پس از تجديدارزيابي)، طي عمر
مفيد باقيمانده محاسبه و در حسابها منظور ميشود.

2-9 -مازاد تجديدارزيابي داراييها
2-9-1 -افزايش مبلغ دفتري يك دارايي ثابت مشهود در نتيجه تجديد ارزيابي آن (درآمد غيرعملياتي تحققنيافته
ناشي از تجديد ارزيابي) مستقيماً تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابي ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشي از حقوق صاحبان
سرمايه طبقهبندي ميشود و در صورت سود و زيان جامع انعكاس مييابد. هرگاه افزايش مزبور عكس يك كاهش قبلي
ناشي از تجديد ارزيابي باشد كه به عنوان هزينه شناسايي گرديده است، در اين صورت، اين افزايش تا ميزان هزينه قبلي
شناسايي شده در رابطه با همان دارايي بايد بهعنوان درآمد به سود و زيان دوره منظور شود.
2-9-2 -كاهش مبلغ دفتري يك دارايي ثابت مشهود در نتيجه تجديد ارزيابي آن به عنوان هزينه شناسايي
ميشود. هرگاه كاهش مزبور عكس يك افزايش قبلي ناشي از تجديد ارزيابي باشد كه به حساب مازاد تجديد ارزيابي
منظور شده است، در اين صورت، اين كاهش بايد تا ميزان مازاد تجديد ارزيابي مربوط به همان دارايي به بدهكار حساب
مازاد تجديد ارزيابي منظور گردد و در صورت سود و زيان جامع انعكاس يابد و باقيمانده بهعنوان هزينه شناسايي شود.
2-9-3 -مازاد تجديد ارزيابي منعكس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمايه، در زمان بركناري يا واگذاري دارايي
مربوط يا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاري، مستقيماً به حساب سود (زيان) انباشته منظور شود. مبلغ مازاد قابل
انتقال معادل تفاوت بين استهلاك مبتني بر مبلغ تجديد ارزيابي دارايي و استهلاك مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي آن
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
15
است. افزايش سرمايه به طور مستقيم، از محل مازاد تجديد ارزيابي مجاز نيست، مگر در مواردي كه بهموجب قانون
تجويز شده باشد.

2-10 -زيان كاهش ارزش داراييهاي غيرجاري
2-10-1 -در پايان هر دوره گزارشگري، در صورت وجود هرگونه نشانهاي دال بر امكان كاهش ارزش داراييها،
آزمون كاهش ارزش انجام ميگيرد. در اين صورت مبلغ بازيافتني دارايي، برآورد و با ارزش دفتري آن مقايسه ميگردد.
چنانچه برآورد مبلغ بازيافتني يك دارايي منفرد ممكن نباشد، مبلغ بازيافتني واحد مولد وجه نقدي كه دارايي متعلق به آن
است تعيين ميگردد.
2-10-2 -آزمون كاهش ارزش داراييهاي نامشهود با عمر مفيد نامعين، بدون توجه به وجود يا عدموجود هرگونه
نشانهاي دال بر امكان كاهش ارزش، به طور سالانه انجام ميشود.
2-10-3 -مبلغ بازيافتني يك دارايي (يا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به كسر مخارج فروش يا ارزش
اقتصادي، هر كدام بيشتر است ميباشد. ارزش اقتصادي برابر با ارزش فعلي جريانهاي نقدي آتي ناشي از دارايي با
استفاده از نرخ تنزيل قبل از ماليات كه بيانگر ارزش زماني پول و ريسكهاي مختص دارايي كه جريانهاي نقدي آتي
برآوردي بابت آن تعديل نشده است، ميباشد.
2-10-4 -تنها در صورتيكه مبلغ بازيافتني يك دارايي از مبلغ دفتري آن كمتر باشد، مبلغ دفتري دارايي (يا واحد
مولد وجه نقد) تا مبلغ بازيافتني آن كاهش يافته و تفاوت به عنوان زيان كاهش ارزش بلافاصله در صورت سود و زيان
شناسايي ميگردد، مگر اينكه دارايي تجديدارزيابيشده باشد كه در اين صورت منجر به كاهش مبلغ مازاد تجديدارزيابي
ميگردد.
2-10-5 -در صورت افزايش مبلغ بازيافتني از زمان شناسايي آخرين زيان كه بيانگر برگشت زيان كاهش ارزش
دارايي (واحد مولد وجه نقد) ميباشد، مبلغ دفتري دارايي تا مبلغ بازيافتني جديد حداكثر تا مبلغ دفتري با فرض
عدمشناسايي زيان كاهش ارزش در سالهاي قبل، افزايش مييابد. برگشت زيان كاهش ارزش دارايي (واحد مولد وجه
نقد) نيز بلافاصله در صورت سود و زيان شناسايي ميگردد مگر اينكه دارايي تجديدارزيابيشده باشد كه در اين صورت
منجر به افزايش مبلغ مازاد تجديدارزيابي ميگردد.

2-11 -اوراق مشاركت
اوراق مشاركت منتشر شده به كسر، بر مبناي «روش ناخالص» در حسابها ثبت ميگردد. مبلغ كسر اوراق
مشاركت و همچنين مخارج انتشار آن در مقاطع سررسيد پرداخت سود و كارمزد بر اساس روش «نرخ سود تضمينشده
موثر» مستهلك ميگردد.

ذخاير- 12-2
2-12-1 -ذخيره تضمين محصولات (گارانتي)
ذخيره تضمين محصولات (گارانتي) بر مبناي ………. درصد فروش سالانه محصولات مشمول تضمين، برآورد و بـه
حساب گرفته ميشود.

2-12-2 -ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان
ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان براساس يك ماه آخرين حقوق ثابت و مزاياى مستمر براى هر سال خدمت
آنان محاسبه و در حسابها منظور ميشود.
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
16
2-13 -درآمد عملياتي
2-13-1 -درآمد عملياتي به ارزش منصفانه مابهازاي دريافتي يا دريافتني و به كسر مبالغ برآوردي از بابت برگشت
از فروش و تخفيفات اندازهگيري ميشود.
1 2-13-2 -درآمد عملياتي حاصل از فروش كالا، در زمان تحويل كالا به مشتري، شناسايي ميگردد.

1 2-13-3 -درآمد ارائه خدمات، در زمان ارائه خدمات، شناسايي ميگردد.
2-13-4 -درآمد املاك فروخته شده كه حداقل 20 درصد مبلغ آن نقداً وصول شده باشد، بر اساس درصد تكميل
پروژه شناسايي ميشود. درصد تكميل پروژه بر اساس نسبت مخارج تحمل شده براي كار انجام شده تا تايخ ترازنامه به
كل مخارج برآوردي ساخت تعيين ميشود. هرگونه زيان موردانتظار پروژه (شامل مخارج رفع نقص) بلافاصله به سود و
زيان دوره منظور ميشود.

2-14 -مخارج تأمين مالى
مخارج تأمين مالى در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايى ميشود به استثناى مخارجى كه مستقيماً قابلانتساب به
تحصيل «داراييهاى واجد شرايط» است.

2-15 -تسعير ارز
2 2-15-1 -اقلام پولي ارزي با نرخ رسمي
ارز در تاريخ ترازنامه و اقلام غيرپولي كه به بهاي تمام شده تاريخي بر
ارز در تاريخ انجام معامله، تسعير ميشود. تفاوتهاي ناشي از تسويه يا تسعير 1 حسب ارز ثبت شده است، با نرخ رسمي
اقلام پولي ارزي حسب مورد به شرح زير در حسابها منظور ميشود:
الف) تفاوتهاي تسعير بدهيهاي ارزي مربوط به “داراييهاي واجد شرايط”، به بهاي تمام شده دارايي منظور
ميشود.
ب) در ساير موارد، به عنوان درآمد يا هزينه دوره وقوع شناسايي و در صورت سود و زيان گزارش ميشود.
ارز در تاريخ ترازنامه و درآمدها و هزينههاي آنها 1 2-15-2 -داراييها و بدهيهاي عمليات خارجي به نرخ رسمي
به نرخ ارز در تاريخ انجام معامله تسعير ميشود. تمام تفاوتهاي تسعير حاصل، در صورت سود و زيان جامع شناسايي و
تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه طبقهبندي ميشود. مضافا تفاوتهاي تسعير اقلام پولي كه ماهيتا بخشي
از خالص سرمايهگذاري در عمليات خارجي را تشكيل ميدهد، در صورت سود و زيان جامع شناسايي و تا زمان واگذاري
سرمايهگذاري، تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه طبقهبندي ميشود.

2-16 -سهام خزانه
2-16-1 -سهام خزانه به روش بهاي تمام شده در دفاتر شناسايي و ثبت ميشود و به عنوان يك رقم كاهنده در
بخش حقوق صاحبان سهام در ترازنامه ارائه ميشود.
2-16-2 -هنگام فروش سهام خزانه، هيچگونه مبلغي در صورت سود و زيان و صورت سود و زيان جامع شناسايي
نميشود و مابهالتفاوت خالص مبلغ فروش و مبلغ دفتري تحت عنوان «صرف (كسر) سهام خزانه» شناسايي و ثبت
ميشود.
زمان شناسايي در مورد هر واحد تجاري بايد با توجه به معيارهاي مندرج در بندهاي 15 و 21 استاندارد حسابداري شماره 3 با عنوان «درآمد عملياتي» 1
حسب مورد تعديل گردد. به عنوان مثال در موارد فروش كالا به شرط نصب، درآمد فروش كالا پس از نصب كالا شناسايي ميشود.
در موارد استفاده از نرخ ارز قابلدسترس ديگر، نرخ مربوط افشا ميشود. 2
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
17
2-16-3 -در تاريخ گزارشگري، مانده بدهكار «صرف (كسر) سهام خزانه» به حساب سود (زيان) انباشته منتقل
ميشود. مانده بستانكار حساب مزبور تا ميزان كسر سهام خزانه منظور شده قبلي به حساب سود (زيان) انباشته، به آن
حساب منظور و باقيمانده به عنوان «صرف سهام خزانه» در ترازنامه در بخش حقوق صاحبان سهام ارائه و در زمان
فروش كل سهام خزانه، به حساب سود (زيان) انباشته منتقل ميشود.
2-16-4 -هرگاه تنها بخشي از مجموع سهام خزانه، واگذار شود، مبلغ دفتري هر سهم خزانه بر مبناي ميانگين
بهاي تمام شده مجموع سهام خزانه محاسبه ميشود.
2-17 -گزارشگرى برحسب قسمتهاى مختلف
2-17-1 -قسمتهاى گروه در صورتى به عنوان قسمت قابل گزارش مشخص ميشود كه اكثر درآمد عملياتى آنها
از فروش به مشتريان برون سازمانى عايد گردد و درآمد عملياتى حاصل از فروش به مشتريان برونسازمانى و معاملات با
ساير قسمتها، حداقل 10 درصد جمع درآمد تمام قسمتها اعم از برونسازمانى يا داخلى باشد، يا نتيجه عمليات قسمت،
اعم از سود يا زيان، حداقل 10 درصد مجموع سود عملياتى قسمتهاى سود ده يا مجموع زيانهاى عملياتى قسمتهاى
زيان ده، هركدام كه قدرمطلق آن بزرگتر است باشد؛ يا داراييهاى آن حداقل 10 درصد جمع داراييهاى تمام قسمتها
باشد. توضيح اين كه جمع درآمد عملياتى حاصل از فروش به مشتريان برونسازمانى كه قابلانتساب به قسمتهاى
1 قابلگزارش است، بايد بيش از 75 درصد جمع درآمد عملياتى گروه باشد.

2-17-2 -اطلاعات قسمتهاي قابلگزارش بر اساس همان رويههاي حسابداري مورد استفاده در تهيه صورتهاي
مالي گروه، تهيه شده است.
2-17-3 -درآمد عملياتي قسمت ناشي از معاملات با ساير قسمتها (انتقالات بين قسمتها)، بر مبناي همان رويه
مورد عمل گروه براي قيمتگذاري آن انتقالات، اندازهگيري ميشود. هزينههاي عملياتي قسمت شامل هزينههاي مرتبط
با فعاليت اصلي و مستمر قسمت، ساير هزينههاي مستقيم قابلانتساب به قسمت و نيز آن بخش از هزينههاي مشترك
ميباشد كه بر مبناي نسبت درآمد عملياتي قسمت به كل درآمد عملياتي گروه، به قسمت قابلگزارش تخصيص مييابد.
در مواردكمتراز75درصديا ساير حالتها طبق استاندارد حسابدارى مربوط، متن اين يادداشتحسبمورد تعديل ميشود. 1
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
18
3 -موجودى نقد
گروه شركت اصلي
13×1 13×2 13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
………. ………. ………. ……….  موجودي نزد بانكها
موجودي صندوق و تنخواهگردانها ………. ………. ………. ……….
وجوه در راه ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
3-1 -موجودى نقد گروه و شركت اصلى در تاريخ ترازنامه شامل وجوه ارزى به ترتيب معادل ….. و ….. ميليون
ريال (سال قبل به ترتيب ….. و ….. ميليون ريال) است.
3-2 -مبلغ ….. ميليون ريال از موجودي نزد بانكهاي گروه به دليل ….. توسط …..، مسدود شده است كه انتظار
ميرود ظرف چند ماه آينده حل و فصل شود.
3-3 -وجوه در راه، مربوط به چكهاي به تاريخ تا 29/12/13×2 ميباشد كه براي وصول به بانك ارائه شده است.

4 -سرمايهگذاريهاى كوتاهمدت
13×1 13×2
بهاي تمام شده كاهش ارزش خالص خالص
گروه: ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
سرمايهگذاريهاي سريعالمعامله در بازار:
………. ………. ** – ** سهام شركتهاي پذيرفتهشده در بورس/فرابورس –
………. ………. ** – ** ساير اوراق بهادار –
………. ………. – –
سرمايهگذاري در سهام ساير شركتها ………. (……….) ………. ……….
سرمايهگذاري در اوراق بهادار ………. (……….) ………. ……….
سپردههاي سرمايهگذاري كوتاهمدت بانكي ………. – ………. ……….
………. ………. ………. ……….
شركت اصلي:
سرمايهگذاريهاي سريعالمعامله در بازار:
………. ………. ** – ** سهام شركتهاي پذيرفتهشده در بورس/فرابورس –
………. ………. ** – ** ساير اوراق بهادار –
………. ………. – –
سرمايهگذاري در سهام ساير شركتها ………. (……….) ………. ……….
سرمايهگذاري در اوراق بهادار ………. (……….) ………. ……….
سپردههاي سرمايهگذاري كوتاهمدت بانكي ………. – ………. ……….
………. ………. (……….) ……….
موجودى فوق شامل سپرده سرمايهگذاري كوتاهمدت بدون سررسيد (ديدارى) در بانك است. 
از آنجا كه سرمايهگذاريهاي سريعالمعامله در بازار به ارزش بازار انعكاس مييابد لذا درج بهاي تمامشده و كاهش ارزش، موضوعيت نداشته ليكن چنانچه **
از روش اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش استفاده شود، مبالغ مربوط بايد درج گردد.
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
19
5 -دريافتنىهاي تجارى و غيرتجاري
5-1 -دريافتنىهاي كوتاهمدت
13×1 13×2

ريالي ارزي جمع
ذخيره مطالبات
مشكوكالوصول خالص خالص
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
تجاري: گروه:
اسناد دريافتني:
اشخاص وابسته ………. ………. ………. – ………. ……….
ساير مشتريان ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. (……….) ………. ………. ……….
حسابهاي دريافتني:
اشخاص وابسته ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
ساير مشتريان ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. (……….) ………. ………. ……….
………. ………. (……….) ………. ………. ……….
غيرتجاري:
اسناد دريافتني ………. ………. ………. – ………. ……….
كاركنان (وام و مساعده) ………. – ………. (……….) ………. ……….
سپردههاي موقت ………. – ………. – ………. ……….
سود سهام دريافتني ………. – ………. – ………. ……….
سود تحققيافته اوراق مشاركت ………. – ………. – ………. ……….
اشخاص وابسته ………. ………. ………. – ………. ……….
ساير ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. (……….) ………. ………. ……….
………. ………. (……….) ………. ………. ……….
تجاري: شركت اصلي:
اسناد دريافتني:
شركتهاي گروه ………. ………. ………. – ………. ……….
ساير اشخاص وابسته ………. ………. ………. – ………. ……….
ساير مشتريان ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. (……….) ………. ………. ……….
حسابهاي دريافتني:
شركتهاي گروه ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
ساير اشخاص وابسته ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
ساير مشتريان ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. (……….) ………. ………. ……….
………. ………. (……….) ………. ………. ……….
غيرتجاري:
اسناد دريافتني ………. ………. ………. – ………. ……….
كاركنان (وام و مساعده) ………. – ………. (……….) ………. ……….
سپردههاي موقت ………. – ………. – ………. ……….
سود سهام دريافتني ………. – ………. – ………. ……….
سود تحققيافته اوراق مشاركت ………. – ………. – ………. ……….
شركتهاي گروه ………. ………. ………. – ………. ……….
ساير اشخاص وابسته ………. ………. ………. – ………. ……….
ساير ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. (……….) ………. ………. ……….
………. ………. (……….) ………. ………. ……….
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
20
5-2 -دريافتنىهاي بلندمدت
13×1 13×2

ريالي ارزي جمع
ذخيره مطالبات
مشكوكالوصول خالص خالص
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
گروه:
تجاري:
اسناد دريافتني:
اشخاص وابسته ………. ………. ………. – ………. ……….
ساير مشتريان ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. (……….) ………. ………. ……….
حسابهاي دريافتني:
اشخاص وابسته ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
ساير مشتريان ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. (……….) ………. ………. ……….
………. ………. (……….) ………. ………. ……….
غيرتجاري:
اسناد دريافتني ………. ………. ………. – ………. ……….
كاركنان (وام و مساعده) ………. – ………. (……….) ………. ……….
اشخاص وابسته ………. ………. ………. – ………. ……….
ساير ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. (……….) ………. ………. ……….
تجاري: شركت اصلي:
اسناد دريافتني:
شركتهاي گروه ………. ………. ………. – ………. ……….
ساير اشخاص وابسته ………. ………. ………. – ………. ……….
ساير مشتريان ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. (……….) ………. ………. ……….
حسابهاي دريافتني:
شركتهاي گروه ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
ساير اشخاص وابسته ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
ساير مشتريان ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. (……….) ………. ………. ……….
………. ………. (……….) ………. ………. ……….
غيرتجاري:
اسناد دريافتني ………. ………. ………. – ………. ……….
كاركنان (وام و مساعده) ………. – ………. (……….) ………. ……….
شركتهاي گروه ………. ………. ………. – ………. ……….
ساير اشخاص وابسته ………. ………. ………. – ………. ……….
ساير ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
………. ………. (……….) ………. ………. ……….
………. ………. (……….) ………. ………. ……….
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
21
6 -موجودى مواد و كالا
13×1 13×2
بهاي تمامشده ذخيره كاهش ارزش خالص خالص
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
گروه:
كالاي ساختهشده ………. – ………. ……….
واحدهاي ساختماني تكميلشده ………. – ………. ……….
كالاي در جريان ساخت ………. – ………. ……….
املاك در جريان ساخت ………. – ………. ……….
مواد اوليه و بستهبندي ………. – ………. ……….
قطعات و لوازم يدكي ………. (……….) ………. ……….
ساير موجوديها ………. (……….) ………. ……….
………. ………. (……….) ……….
………. (……….) ………. ……….  كالاي در راه
………. ………. (……….) ……….
شركت اصلي:
كالاي ساختهشده ………. – ………. ……….
كالاي در جريان ساخت ………. – ………. ……….
مواد اوليه و بستهبندي ………. – ………. ……….
قطعات و لوازم يدكي ………. (……….) ………. ……….
ساير موجوديها ………. (……….) ………. ……….
………. ………. (……….) ……….
………. (……….) ………. ……….  كالاي در راه
………. ………. (……….) ……….

6-1 -موجودى مواد اوليه و بستهبندى، كالاى ساخته شده، قطعات و لوازم يدكى گروه تا مبلغ ….. ميليون ريال و
شركت اصلى تا مبلغ ….. ميليون ريال در مقابل خطرات ناشى از ….. بيمه شده است.
6-2 -بخشي از موجوديهاي شركت به شرح زير نزد ديگران نگهداري ميشود:
نوع موجودي محل نگهداري علت
گروه شركت اصلي
13×1 13×2 13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
مواد اوليه قطعهسازان ساخت قطعه ….. ….. ….. …..
كالاي ساخته شده انبارهاي عمومي نگهداري ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. ………. ………. ……….
….. ….. ….. …..

6-3 -موجودي مواد اوليه، كالاي ساخته شده و ….. به بهاي تمام شده ….. ميليون ريال در وثيقه بانكها ميباشد.
كالاى در راه آن بخش از سفارشات است كه مالكيت كالاى مرتبط با آن تا تاريخ ترازنامه به شركتهاى عضو گروه انتقال يافته است. 
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
22
6-4 -اطلاعات مربوط به واحدهاي ساختماني تكميلشده و املاك در جريان ساخت (مبالغ به ميليون ريال):
واحدهاي ساختماني تكميلشده املاك در جريان ساخت
پروژه ….. پروژه ….. پروژه ….. پروژه ….. پروژه ….. پروژه …..
مخارج انباشته در ابتداي سال:
زمين …… …… …… …… …… ……
تامين مالي …… …… …… …… …… ……
ساير …… …… …… …… …… ……
…… …… …… …… …… ……
مخارج سال:
زمين …… …… …… …… …… ……
تامين مالي …… …… …… …… …… ……
ساير …… …… …… …… …… ……
…… …… …… …… …… ……
مخارج شناساييشده به عنوان هزينه:
طي سال (……) (……) (……) (……) (……) (……)
سالهاي گذشته (……) (……) (……) (……) (……) (……)
(……) (……) (……) (……) (……) (……)
مبلغ دفتري پايان سال …… …… …… …… …… ……
مبلغ دفتري پايان سال 13×1…… …… …… …… …… ……
تعداد واحد …… …… …… …… …… ……
متراژ …… …… …… …… …… ……
برآورد زمان تكميل – – – …… …… ……
برآورد مخارج تكميل – – – …… …… ……
درصد تكميل:
…… …… …… 100 100 100 13×2
…… …… …… …… …… …… 13×1

شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
23
7 -پيشپرداختها
گروه شركت اصلي
13×1 13×2 13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
پيشپرداختهاي خارجي:
سفارشات مواد اوليه ………. ………. ………. ……….
سفارشات قطعات و لوازم يدكي ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. …….
ساير ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
پيشپرداختهاي داخلي:
خريد مواد اوليه ………. ………. ………. ……….
بيمه داراييها ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. …….
ساير ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….

7-1 -پيشپرداختهاي گروه و شركت اصلي به ترتيب شامل …….. و …….. ميليون ريال پيشپرداخت به اشخاص وابسته
طبق يادداشت 3-45 ميباشد.

8 -داراييهاي نگهداريشده براي فروش و بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش
گروه شركت اصلي
13×1 13×2 13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
زمين و ساختمان انبار ………. ………. ………. ……….
داراييهاي مرتبط با كارخانه توليد محصولات غذايي ….. ………. ………. ………. ……….
داراييهاي نگهداريشده براي فروش ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش

8-1 -شركت اصلي در سال مالي 13×2 تصميم گرفته است يك باب انبار واقع در ….. را واگذار نمايد. براي فروش
انبار به قيمت منطقي، بازاريابي موثري انجام شده است.
8-2 -شركت اصلي مصمم است كارخانه توليد محصولات غذايي ….. را به منظور ….. واگذار نمايد و پيشبيني
ميگردد كه فرآيند واگذاري تا تاريخ …../…../13×3 تكميل شود. به همين منظور، فعاليت اين كارخانه از تاريخ ….. متوقف
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
24
گرديده است (يادداشت 40 .(گروههاي اصلي داراييها و بدهيهاي كارخانه قابلواگذاري در پايان دوره گزارشگري به
شرح زير است:
13×2
ميليون ريال
داراييهاي ثابت مشهود ……….
موجودي كالا ……….
دريافتنيهاي تجاري ……….
داراييهاي كارخانه ……….
پرداختنيهاي تجاري ……….
………. ……….
………. بدهيهاي كارخانه

9 -سرمايهگذاريهاي بلندمدت
13×1 13×2
بهاي تمام شده/
ارزش ويژه
كاهش ارزش
انباشته مبلغ دفتري مبلغ دفتري
گروه: ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
سرمايهگذاري در شركتهاي وابسته (يادداشت 1-1 -9………. ………. (……….) ………. (
سرمايهگذاري در ساير شركتها ………. (……….) ………. ……….
سرمايهگذاري در سهام شركتها (يادداشت 1-9………. ………. (……….) ………. (
سرمايهگذاري در ساير اوراق بهادار ………. (……….) ………. ……….
سپرده سرمايهگذاري بلندمدتبانكي ………. – ………. ……….
………. ………. (……….) ……….
شركت اصلي:
سرمايهگذاري در شركتهاي فرعي ………. (……….) ………. ……….
سرمايهگذاري در شركتهاي وابسته ………. (……….) ………. ……….
سرمايهگذاري در ساير شركتها ………. (……….) ………. ……….
سرمايهگذاري در سهام شركتها (يادداشت 1-9………. ………. (……….) ………. (
سرمايهگذاري در ساير اوراق بهادار ………. (……….) ………. ……….
سپرده سرمايهگذاري بلندمدتبانكي ………. – ………. ……….
………. ………. (……….) ……….
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
25
9-1 -سرمايهگذاري در سهام شركتها
شركتهاي
پذيرفتهشده در
بورس/فرابورس
13×1 13×2
تعداد
سهام
درصد
سرمايهگذاري
بهاي تمام شده/
ارزش ويژه
كاهش ارزش
انباشته
مبلغ
دفتري
ارزش
بازار
مبلغ
دفتري
ارزش
بازار
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال گروه:
ســــــرمايهگذاري در
شركتهاي وابسته:

شركت ……… √ ….. ….. ………. (……….) ………. ………. ………. ……….
شركت ……… √ ….. ….. ………. (……….) ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. (……….) ……….
سرمايهگذاري در ساير
شركتها:

شركت ……… √ ….. ….. ………. (……….) ………. ………. ………. –
شركت ……… – ….. ….. ………. (……….) ………. – ………. –
………. ………. ………. ………. (……….) ……….
………. ………. ………. ………. (……….) ……….
شركت اصلي:
ســــــرمايهگذاري در
شركتهاي فرعي:

شركت ……… √ ….. ….. ………. (……….) ………. ………. ………. ……….
شركت ……… √ ….. ….. ………. (……….) ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. (……….) ……….
ســــــرمايهگذاري در
شركتهاي وابسته:

شركت ……… √ ….. ….. ………. (……….) ………. ………. ………. –
شركت ……… – ….. ….. ………. (……….) ………. – ………. –
………. ………. ………. ………. (……….) ……….
سرمايهگذاري در ساير
شركتها:

شركت ……… – ….. ….. ………. (……….) ………. – ………. –
شركت ……… √ ….. ….. ………. (……….) ………. ………. ………. –
………. ………. ………. ………. (……….) ……….
………. ………. ………. ………. (……….) ……….
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
26
9-1-1 -سرمايهگذاري گروه در شركتهاى وابسته
سهم از خالص
داراييها سرقفلي
سهم از خالص
كل داراييها
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
مانده در اول سال ………. ………. ……….
تحصيل طي سال ………. ………. ……….
سهم از سود شركتهايوابسته طيسال قبلازاستهلاكسرقفلي ………. – ……….
سود سهامدريافتي يا دريافتني طي سال (……….) – (……….)
استهلاك سرقفلي – (……….) (……….)
………. ………. ……….
9-2 -سرمايهگذاري در ساير اوراق بهادار
ناشر نوع اوراق نرخ سود 13×2 13×1
گروه: درصد ميليون ريال ميليون ريال
شركت ……. مشاركت ………. ………. ……….
شركت ……. مرابحه ………. ………. ……….
شركت …… صكوك ………. ………. ……….
شركت ……. ………. ………. ………. ……….
………. ……….
شركت اصلي:
شركت ……. مشاركت ………. ………. ……….
شركت ……. مرابحه ………. ………. ……….
شركت …… صكوك ………. ………. ……….
شركت ……. ………. ………. ………. ……….
………. ……….
9-3 -شركت اصلى در تاريخ … اقدام به تحصيل 70 درصد سهام داراى حق رأى شركت …… نموده است. بهاى
تمام شده تحصيل و مابهازاى واگذار شده به قرار زير است:
ميليون ريال
داراييهاي ثابت مشهود ……….
سرمايهگذاري ……….
موجودي مواد و كالا ……….
دريافتنيها ……….
موجودي نقد ……….
پرداختنيها (……….)
سهم اقليت (……….)
خالصداراييهاي قابلتشخيص ……….
سرقفلي ……….
ناخالص مابهازاي نقدي پرداختي ……….
موجودي نقدي تحصيل شده (……….)
جريان خالص خروج وجه نقد ……….
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
27
9-4 -مشخصات شركتهاى فرعى و وابسته گروه به قرار زير است:
اقامتگاه درصد سرمايهگذاري فعاليت اصلي
13×1 13×2
گروه شركت اصلي گروه شركت اصلي
شركتهاي فرعي:
………. 100 100 100 100 ايران …… شركت
………. 45 60 55 75 ايران …… شركت
شركتهاي وابسته:
………. 20 30 25 35 ايران …… شركت
………. 25 30 30 40 آلمان …… شركت

10 -سرمايهگذاري در املاك
گروه شركت اصلي
13×1 13×2 13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
يك قطعه زمين به مساحت …..
………. ………. ………. ………. مترمربع واقع در …..
………. ………. ………. ………. ……
………. ………. ………. ……….

شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
28
11 -داراييهاى نامشهود
مبالغ به ميليون ريال
بهاي تمام شده استهلاك انباشته و كاهش ارزش انباشته مبلغ دفتري
مانده در ابتداي سال افزايش فروختهشده مانده در پايان سال مانده در ابتداي سال استهلاك و كاهش ارزش فروختهشده مانده در پايان سال 13×2 13×1
گروه:
دانش فني ………. ………. (……….) ………. ………. ………. (……….) ………. ………. ……….
نرمافزار رايانهاي ………. ………. (……….) ………. ………. ………. (……….) ………. ………. ……….
………. ……….
– – – –
سرقفلي محل كسب ………. ………. (……….) ……….
حق امتياز خدمات عمومي ………. ………. (……….) ………. – – – ………. ……….
………. ………. ………. (……….) ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
شركت اصلي:
دانش فني ………. ………. (……….) ………. ………. ………. (……….) ………. ………. ……….
نرمافزار رايانهاي ………. ………. (……….) ………. ………. ………. (……….) ………. ………. ……….
………. ……….
– – – –
سرقفلي محل كسب ………. ………. (……….) ……….
………. ……….
– – – –
حق امتياز خدمات عمومي ………. ………. (……….) ……….
………. ………. ………. (……….) ………. ………. ………. (……….) ………. ……….
12 -سرقفلى
13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال
بهاي تمام شده در ابتداي سال ………. ……….
سرقفلي تحصيل شده طي سال ………. ……….
تعديلات ………. ……….
بهاي تمام شده در پايان سال ………. ……….
استهلاك انباشته در ابتداي سال ………. ……….
استهلاك سال ………. ……….
تعديلات ………. ……….
استهلاك انباشته در پايان سال ………. ……….
مبلغ دفتري ………. ……….
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
29
13 -داراييهاى ثابت مشهود
گروه- 1-13
مبالغ به ميليون ريال
بهاي تمام شده يا مبلغ تجديدارزيابي استهلاك انباشته و كاهش ارزش انباشته مبلغ دفتري
مانده در
ابتداي
سال افزايش
افزايش (كاهش)
ناشي از
تجديدارزيابي فروختهشده
نقل و انتقالات و
ساير تغييرات
مانده در
پايان سال
مانده در
ابتداي سال
استهلاك و
كاهش ارزش فروختهشده
نقل و انتقالات و
ساير تغييرات
مانده در
13×1 13×2 سال پايان
زمين ………. ………. – (……….) (……….) ………. ـ ـ ـ ـ ـ ………. ……….
ساختمان ………. ………. – (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
ساختمان (اجاره سرمايهاي) – ………. – – – ………. – ………. – (……….) ………. ………. ……….
تاسيسات ………. ………. – (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
ماشينآلات و تجهيزات ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
وسايل نقليه ………. ………. – (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
اثاثه و منصوبات ………. ………. – (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
ابزارآلات ………. ………. – (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
داراييهاي در جريان تكميل ………. ………. – – (……….) ………. ………. ……….
پيشپرداختهاي سرمايهاي ………. ………. – – (……….) ………. ………. ……….
اقلام سرمايهاي در انبار ………. ………. – (……….) (……….) ………. ………. ……….
………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
30
13-2 -شركت اصلي
مبالغ به ميليون ريال
بهاي تمام شده يا مبلغ تجديدارزيابي استهلاك انباشته و كاهش ارزش انباشته مبلغ دفتري
مانده در
ابتداي
سال افزايش
افزايش (كاهش)
ناشي از تجديدارزيابي فروختهشده
نقل و انتقالات و
ساير تغييرات
مانده در
پايان سال
مانده در
ابتداي سال
استهلاك و
كاهش ارزش فروختهشده
نقل و انتقالات و
ساير تغييرات
مانده در
پايان سال 13×2 13×1
زمين ………. ………. – (……….) (……….) ………. ـ ـ ـ ـ ـ ………. ……….
ساختمان ………. ………. – (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
تاسيسات ………. ………. – (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
ماشينآلات و تجهيزات ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
وسايل نقليه ………. ………. – (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
اثاثه و منصوبات ………. ………. – (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
ابزارآلات ………. ………. – (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
داراييهاي در جريان تكميل ………. ………. – – (……….) ………. ………. ……….
پيشپرداختهاي سرمايهاي ………. ………. – – (……….) ………. ………. ……….
اقلام سرمايهاي در انبار ………. ………. – (……….) (……….) ………. ………. ……….
………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
31
13-3 -نقل و انتقالات و ساير تغييرات شامل موارد زير است:
گروه شركت اصلي
بهاي تمام
شده
استهلاك
انباشته
مبلغ
دفتري
بهاي تمام
شده
استهلاك
انباشته
مبلغ
دفتري
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
داراييهاي كارخانه توليد محصولات غذايي ….. ………. (……….) ………. ………. (……….) ……….
زمين و ساختمان انبار ………. (……….) ………. ………. (……….) ……….
جمع داراييهاي طبقهبنديشده به عنوان نگهداريشده براي فروش ………. (……….) ………. ………. (……….) ……….
ساير نقل و انتقالات ………. (……….) ………. ………. (……….) ……….
………. (……….) ………. ………. (……….) ……….

13-4 -داراييهاى ثابت مشهود گروه تا ارزش ….. ميليون ريال و شركت اصلى تا ارزش … ميليون ريال در مقابل
خطرات احتمالى ناشى از حريق، سيل و زلزله از پوشش بيمهاى برخوردار است.
13-5 -ماشينآلات و تجهيزات گروه و شركت اصلى، در سال 13×2 مورد تجديدارزيابى قرار گرفته و تفاوت آن به
ترتيب به مبلغ ….. و ….. ميليون ريال تحت عنوان مازاد تجديدارزيابى در سرفصل حقوق صاحبان سهام طبقهبندى شده و
در صورت سود و زيان جامع نيز انعكاس يافته است. مقايسه مبلغ دفتري ماشينآلات و تجهيزات مبتني بر روش
تجديدارزيابي با مبلغ دفتري مبتني بر روش بهاي تمام شده به شرح زير است:

13×1 13×2
بر مبناي بهاي
تمام شده
بر مبناي
تجديدارزيابي
بر مبناي بهاي
تمام شده
بر مبناي
تجديدارزيابي
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
گروه:
ماشينآلات و تجهيزات ………. ………. ………. –
– ………. ………. ……….
شركت اصلي:
ماشينآلات و تجهيزات ………. ………. ………. –
– ………. ………. ……….
13-6 -زمين و بخشى از ساختمانها و ماشينآلات گروه و شركت اصلى در قبال تسهيلات مالى دريافتى در وثيقه
بانكها ميباشد.
13-7 -مالكيت قانوني داراييهاي مورد استفاده زير به گروه/شركت منتقل نشده يا گروه/شركت در اعمال حقوق
قانوني خود نسبت به آنها با محدوديت مواجه ميباشد:
گروه شركت اصلي
مبلغ دفتري مبلغ دفتري
13×1 13×2 13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
زمين ….. ………. ………. ………. ……….
ساختمان ….. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ……
………. ………. ………. ……….
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
32
13-8 -داراييهاى در جريان تكميل به شرح زير است:
درصد تكميل
برآورد تاريخ
بهرهبرداري
برآورد مخارج
تكميل مخارج انباشته
تاثير پروژه بر
عمليات
13×1 13×2 13×1 13×2
گروه: ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
احداثخطتوليد ….. …… …… …… …… …… …… افزايش ظرفيت
احداثكارخانهتوليد….. …… …… …… …… …… …… ……
…… …… ……
شركت اصلي:
احداثخطتوليد ….. …… …… …… …… …… …… افزايش ظرفيت
احداثكارخانهتوليد….. …… …… …… …… …… …… ……
…… …… ……

13-8-1 -بخشي از منابع براي پروژه احداث خط توليد ….. از محل انتشار اوراق مشاركت به مبلغ ….. ميليون ريال
تامين شده است.
13-8-2 -مبالغ زير به حساب داراييهاي در جريان تكميل منظور شده است:

گروه- مخارج انباشته شركت اصلي- مخارج انباشته
13×1 13×2 13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
مخارج تامين مالي ………. ………. ………. ……….
سود اوراق مشاركت ………. ………. ………. ……….
زيان تسعير ارز تسهيلات مالي دريافتي ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
14 -ساير داراييها
گروه شركت اصلي
13×1 13×2 13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
………. ………. ………. ………. * وجوه بانكي مسدودشده
سپرده نزد صندوق دادگستري ………. ………. ………. ……….
ساير ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
وجوه بانكي مسدودشده، وجوهي است كه انتظار نميرود ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه قابلدسترس باشد. *
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
33
15 -پرداختنىهاي تجارى و غيرتجاري
15-1 -پرداختنيهاي كوتاهمدت
13×1 13×2
ريالي ارزي جمع جمع
گروه: ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
تجاري:
اسناد پرداختني:
اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
حسابهاي پرداختني:
اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
غيرتجاري:
اسناد پرداختني ………. ………. ………. ……….
حقبيمههاي پرداختني ………. ………. ………. ……….
سپرده حسن انجام كار ………. ………. ………. ……….
هزينههاي پرداختني ………. ………. ………. ……….
اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
ساير ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
تجاري: شركت اصلي:
اسناد پرداختني:
شركتهاي گروه ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
حسابهاي پرداختني:
شركتهاي گروه ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
غيرتجاري:
اسناد پرداختني ………. ………. ………. ……….
حقبيمههاي پرداختني ………. ………. ………. ……….
سپرده حسن انجام كار ………. ………. ………. ……….
هزينههاي پرداختني ………. ………. ………. ……….
شركتهاي گروه ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
ساير ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….

شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
34
15-2 -پرداختنيهاي بلندمدت
13×1 13×2
ريالي ارزي جمع جمع
گروه: ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
تجاري:
اسناد پرداختني:
اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
حسابهاي پرداختني:
اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
غيرتجاري:
اسناد پرداختني ………. ………. ………. ……….
اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. …..
ساير ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
شركت اصلي:
تجاري:
اسناد پرداختني:
شركتهاي گروه ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
حسابهاي پرداختني:
شركتهاي گروه ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
غيرتجاري:
اسناد پرداختني ………. ………. ………. ……….
شركتهاي گروه ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. …..
ساير ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
35
15-3 -سررسيد اسناد پرداختنى بلندمدت در تاريخ ترازنامه به شرح زير است:
سال گروه شركت اصلي
ميليون ريال ميليون ريال
………. ………. 13×4
………. ………. 13×5
………. ………. 13×6
– ………. 13×7
………. ……….

16 -ماليات پرداختني
13×1 13×2

ذخيره
اسناد
پرداختني جمع ذخيره
اسناد
پرداختني جمع
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
گروه ………. ………. ………. ………. ………. ……….
شركت اصلي ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ……….

16-1 -گردش حساب ماليات پرداختني گروه به قرار زير است:
13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال
مانده در ابتداي سال ………. ……….
ذخيره ماليات عملكرد سال ………. ……….
تعديل ذخيره مالياتعملكرد سالهايقبل ………. ……….
پرداختي طي سال (……….) (……….)
………. ……….
پيشپرداختهاي مالياتي (……….) (……….)
………. ……….
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
36
16-2 -خلاصه وضعيت ماليات پرداختني شركت اصلى

ميليونريال-13×1 ريال ميليون- 13×2
نحوه
تشخيص
سال مالي
سود (زيان)
ابرازي
درآمد
مشمول
مالياتابرازي
ماليات
مانده پرداختني

ابرازي تشخيصي قطعي پرداختي
مانده
پرداختني

13×0 ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. عليالرأس
13×1 ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. رسيدگيبهدفاتر
13×2 ……. ……. – – – ……. ……. ……. رسيدگينشده
……. …….
پيشپرداختهاي مالياتي (……….) (……….)
……. …….

16-2-1 -ماليات بر درآمد شركت اصلي براى كليه سالهاى قبل از 13×0 قطعى و تسويه شده است.
16-2-2 -شركت نسبت به ماليات تشخيصى براى عملكرد سال مالى 13×0 اعتراض كرده و موضوع توسط هيئت
حلاختلاف مالياتى در دست رسيدگى است.
16-3 -جمع مبالغ پرداختي شامل اسناد پرداختني و ماليات پرداختني گروه و شركت اصلى در پايان سال مورد
گزارش به ترتيب بالغ بر ….. و ….. ميليون ريال كمتر از مجموع برگهاى تشخيص يا قطعى مالياتى صادره توسط ادارات
مالياتى مربوط است كه مورد اعتراض قرار گرفته لذا ذخيرهاى بابت آنها در حسابها منظور نشده است.

مانده ماليات
پرداختني
ماليات
تشخيصي/قطعي
مبالغ پرداختي شامل
اسناد پرداختني
مازاد مورد مطالبه
حوزههاي مالياتي
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
شركت اصلي ………. ………. ………. ……….
شركتهاي فرعي ………. ………. ………. ……….
گروه ………. ………. ………. ……….
17 -سود سهام پرداختنى
13×1 13×2
مانده پرداخت
نشده
اسناد
پرداختني جمع
مانده پرداخت
نشده
اسناد
پرداختني جمع
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
شركت اصلي:
سنوات قبل 0×13………. ………. ………. ………. ………. ……….
سال 13×0………. ………. ………. ………. ………. ……….
سال 13×1………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ……….
گروه:
شركتهاي فرعي- متعلق به اقليت ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ……….

17-1 -سود نقدي هر سهم در سال 13×1 مبلغ ….. ريال و در سال 13×0 مبلغ ….. ريال است.

شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
37
18 -تسهيلات مالى
13×1 13×2
جاري بلندمدت جمع جاري بلندمدت جمع
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
گروه:
تسهيلات دريافتي ………. ………. ………. ………. ………. ……….
اوراق مشاركت ………. ………. ………. ………. ………. ……….
تعهدات اجاره سرمايهاي ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ………. …..
………. ………. ………. ………. ………. ……….
شركت اصلي:
تسهيلات دريافتي ………. ………. ………. ………. ………. ……….
اوراق مشاركت ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ………. …..
………. ………. ………. ………. ………. ……….

18-1 -تسهيلات دريافتي بر حسب مبانى مختلف به شرح زير است:
18-1-1 -به تفكيك تأمينكنندگان تسهيلات
گروه شركت اصلي
13×1 13×2 13×1 13×2
ريالي ارزي جمع جمع ريالي ارزي جمع جمع
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. بانكها
شركتهاي گروه – – – – ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص وابسته ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
ساير اشخاص ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
سود و كارمزد سالهاي آتي (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….)
………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
حصه بلندمدت (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….)
حصه جاري ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
سود، كارمزد و جرائم معوق ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
38
18-1-2 -به تفكيك نرخ سود و كارمزد
گروه شركت اصلي
13×1 13×2 13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
25 درصد به بالا ………. ………. ………. ……….
20 تا 25 درصد ………. ………. ………. ……….
15 تا 20 درصد ………. ………. ………. ……….
10 تا 15 درصد ………. ………. ………. ……….
1 تا 10 درصد ………. ………. ………. ……….
بدون سود و كارمزد ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
18-1-3 -به تفكيك زمانبندي پرداخت
گروه شركت اصلي
13×2 13×2
ميليون ريال ميليون ريال
………. ………. 13×3
………. ………. 13×4
………. ………. 13×5
– ………. 13×6
7×13 و پس از آن ………. –
………. ……….
18-1-4 -به تفكيك نوع وثيقه
گروه شركت اصلي
13×2 13×2
ميليون ريال ميليون ريال
زمين، ساختمان و ماشينآلات ………. ……….
چك و سفته ………. ……….
موجودي مواد وكالا ………. ……….
………. ………. ……….
………. ……….
تسهيلات بدون وثيقه ………. ……….
………. ……….

18-2 -به منظور احداث خط توليد …..، بر اساس مجوز شماره ….. مورخ ……. صادره توسط سازمان بورس و اوراق
بهادار، شركت اصلي مبلغ ….. ميليون ريال اوراق مشاركت به سررسيد سال ….. و نرخ سود عليالحساب ….. درصد، در
تاريخ ….. صادر نموده كه وضعيت آن در تاريخ ترازنامه به شرح زير است:
13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال
ارزش اسمي ………. ……….
كسر اوراق (……….) (……….)
ناخالص ………. ……….
استهلاك كسر ………. ……….
مبلغ دفتري ………. ……….
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
39
18-2-1 -سود عليالحساب در مقاطع ….. ماهه به دارندگان اوراق پرداخت ميشود. سود قطعي پروژه در سررسيد
طبق ضوابط انتشار اوراق مشاركت، محاسبه و در صورت فزوني آن نسبت به سودهاي عليالحساب پرداختي، مابهالتفاوت
به دارندگان اوراق پرداخت ميشود. بر اساس برآورد مديريت تا تاريخ ترازنامه، سود قطعي پروژه كمتر از مبالغ سود
عليالحساب متعلقه ميباشد.
18-3 -تعهدات اجاره سرمايهاي مرتبط با تحصيل ساختمان دفتر مركزي شركت فرعي ….. از طريق اجاره به شرط
تمليك ميباشد. طبق قرارداد اجاره، مدت قرارداد ….. سال، مبلغ اجاره سالانه ….. ميليون ريال ميباشد و ضمنا اختيار
خريد دارايي با پرداخت مبلغ ….. ميليون ريال در پايان قرارداد به آن شركت اعطا شده است.

19 -ذخاير

13×1 13×2
مانده ابتداي
سال افزايش مصرف
برگشت ذخيره
استفاده نشده
مانده پايان
سال
مانده پايان
سال
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
گروه:
ذخيره تضمين محصولات (گارانتي) ………. ………. (……….) (……….) ………. ……….
………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ……….
………. ………. (……….) (……….) ………. ……….
شركت اصلي:
ذخيره تضمين محصولات (گارانتي) ………. ………. (……….) (……….) ………. ……….
………. ………. (……….) (……….) ………. ………. ……….
………. ………. ………. (……….) (……….) ………. ……….
………. ………. (……….) (……….) ………. ……….
20 -پيشدريافتها
گروه شركت اصلي
13×1 13×2 13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
پيشدريافت از مشتريان:
نمايندگيهاي فروش ………. ………. ………. ……….
شركتهاي گروه – – ………. ……….
ساير اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
ساير مشتريان ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
ساير پيشدريافتها ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
مبلغ ….. ميليون ريال از پيشدريافتهاي گروه (سال قبل ….. ميليون ريال) مربوط به پيشفروش واحدهاي
ساختماني ميباشد.
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
40
21 -ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان
گروه شركت اصلي
13×1 13×2 13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
مانده در ابتداي سال ………. ………. ………. ……….
پرداخت شده طي سال (……….) (……….) (……….) (……….)
ذخيره تأمين شده ………. ………. ………. ……….
مانده در پايان سال ………. ………. ………. ……….
22 -سرمايه
سرمايه شركت در تاريخ 29/12/13×2 مبلغ ….. ميليون ريال، شامل ….. سهم ….. ريالي با نام تمام پرداخت شده
ميباشد.
22-1 -تركيب سهامداران در تاريخ ترازنامه به شرح زير است:

13×1 13×2
تعداد سهام درصد مالكيت تعداد سهام درصد مالكيت
….. ………. ….. ………. ……….
….. ………. ….. ………. ……….
سايرين (كمتر از پنج درصد) ………. ….. ………. …..
100 ………. 100 ……….

22-2 -طي سال مورد گزارش، سرمايه شركت از مبلغ ….. ميليون ريال به مبلغ ….. ميليون ريال (معادل ….. درصد)
از محل سود انباشته، افزايش يافته كه در تاريخ …../…../13X2 به ثبت رسيده است.

23 -افزايش سرمايه در جريان
طي سال مالي مورد گزارش، سرمايه شركت به موجب مصوبه مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام مورخ ….. از
محل آورده نقدي و مطالبات سهامداران به مبلغ ….. ميليون ريال افزايش يافته و از اين بابت مبلغ ….. ميليون ريال در
سرفصل افزايش سرمايه در جريان انعكاس يافته است. مراحل ثبت افزايش سرمايه در جريان ميباشد.

24 -صرف سهام
طبق مصوبه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ …../…../13X1 ،افزايش سرمايه شركت نمونه با سلب حقتقدم صاحبان
سهام به ميزان ….. درصد از محل فروش سهام تصويب و مقرر گرديد هر سهم به قيمت ….. ريال به فروش برسد و
مابهالتفاوت مبلغ فروش و مبلغ اسمي سهام جمعا به ميزان ….. ميليون ريال به حساب صرف سهام منظور شود.
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
41
25 -صرف سهام خزانه
13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال
مانده ابتداي دوره – ………..
سود حاصل از فروش ……….. ………..
زيان حاصل از فروش – (………..)
(………..) ……….. مانده انتقالي
……….. – مانده پايان دوره

26 -اندوخته قانونى
در اجراى مفاد مواد 140 و 238 اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 مبلغ …. ميليون ريال از محل سود
قابلتخصيص شركت اصلى و شركتهاى فرعى به اندوخته قانونى منتقل شده است. به موجب مفاد مواد ياد شده تا
رسيدن اندوخته قانونى هر شركت به ده درصد سرمايه همان شركت، انتقال يك بيستم از سود خالص هر سال به اندوخته
فوقالذكر الزامى است. اندوخته قانونى، قابل انتقال به سرمايه نميباشد و جز در هنگام انحلال شركت، قابلتقسيم بين
سهامداران نيست.

27 -ساير اندوختهها
13×1 13×2
مانده در
ابتداي سال افزايش كاهش
مانده در پايان
سال
مانده در
پايان سال
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
گروه:
اندوختهتوسعهو تكميل ………. – – ………. ……….
اندوخته عمومي ………. ………. – ………. ……….
………. ………. – ………. ……….  افزايشسرمايهشركتهايفرعي از محل سود انباشته
………. ………. – ………. ……….
شركت اصلي:
اندوخته توسعه و تكميل ………. – – ………. ……….
اندوخته عمومي ………. ………. – ………. ……….
………. ………. – ………. ……….
با در نظر گرفتن ميزان اهميت، انعكاس جداگانه مانده در متن ترازنامه قبل از سرفصل ساير اندوختهها و مبلغ افزايش سرمايه طى دوره در متن گردش 
حساب سود و زيان انباشته تلفيقى مناسب است.

شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
42
28 -مازاد تجديدارزيابي داراييها
گروه شركت اصلي
13×1 13×2 13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
مانده در ابتداي سال – – – –
افزايش ………. ………. ………. ……….
انتقال به سود انباشته (………) (-) (………) (-)
مانده در پايان سال ………. ………. ………. ……….

29 -تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي به شرح زير است:
گروه شركت اصلي
13×1 13×2 13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
عمليات ….. در كشور ….. ………. ………. ………. ……….
عمليات ….. در كشور ….. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
مبلغ منظور شده به سود و زيان جامع ………. ………. ………. ……….

30 -سهام شركت اصلى در مالكيت شركتهاى فرعى
13×1 13×2
شركت فرعي سرمايهگذار درصد مالكيت تعداد سهام بهايتمامشده بهايتمامشده
ميليون ريال ميليون ريال
شركت … ………. ………. ………. ……….
شركت … ………. ………. ………. –
………. ……….

31 -سهام خزانه
13×1 13×2
تعداد مبلغ تعداد مبلغ
سهم ميليون ريال سهم ميليون ريال
مانده ابتداي دوره ………. ………. ………. ……….
خريد طي دوره ………. ………. ………. ……….
فروش طي دوره ………. ………. ………. ……….
مانده پايان دوره ………. ………. ………. ……….

شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
43
طبق ماده 28 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور، شركت ميتواند براساس ميزان سهام
شناور، تا سقف ده درصد (%10 (از سهام خود را خريداري و تحت عنوان سهام خزانه در شركت نگهداري كنند. خريد و
فروش سهام خزانه طبق آييننامه و دستورالعمل اجرايي خريد، نگهداري و عرضه سهام خزانه صورت ميگيرد. شركت
نسبت به سهام خزانه، فاقد حق راي در مجامع بوده و حقتقدم در خريد سهام جديد را ندارد و در زمان انحلال حق
دريافت هيچ گونه دارايي ندارد. به سهام خزانه در موقع تقسيم سود، سودي تعلق نميگيرد.

31-1 -صورت تطبيق برنامه خريد و فروش سهام خزانه با عملكرد واقعي:
……

32 -سهم اقليت
13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال
سرمايه ………. ……….
………. ………. افزايش سرمايه در جريان
………. ………. اندوخته قانوني
ساير اندوختهها ………. ……….
مازاد تجديدارزيابي داراييها ………. ……….
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي ………. ……….
سود انباشته ………. ……….
………. ……….
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
44
33 -درآمدهاي عملياتي
گروه شركت اصلي
13×1 13×2 13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
فروش خالص ………. ………. ………. ……….
ارائه خدمات ………. ………. ………. ……….
سود سرمايهگذاريها – – ………. ……….
ساخت املاك ………. ………. – –
………. ………. ………. ……….
33-1 -فروش خالص
13×1 13×2
مقدار ميليون ريال مقدار ميليون ريال
گروه:
داخلي:
گروه محصولات/محصول …… ………. ………. ………. ……….
گروه محصولات/محصول …… ………. ………. ………. ……….
ساير (كمتر از 10 درصد فروش ناخالص) ………. ……….
………. ……….
صادراتي:
گروه محصولات/محصول …… ………. ………. ………. ……….
گروه محصولات/محصول …… ………. ………. ………. ……….
ساير (كمتر از 10 درصد فروش ناخالص) ………. ……….
………. ……….
………. ……….
برگشت از فروش و تخفيفات (……….) (……….)
………. فروش خالص ……….
شركت اصلي:
داخلي:
گروه محصولات/محصول ….. ………. ………. ………. ……….
گروه محصولات/محصول …… ………. ………. ………. ……….
ساير (كمتر از 10 درصد فروش ناخالص) ………. ……….
………. ……….
صادراتي:
گروه محصولات/محصول ….. ………. ………. ………. ……….
گروه محصولات/محصول …… ………. ………. ………. ……….
ساير (كمتر از 10 درصد فروش ناخالص) ………. ……….
………. ……….
………. ……….
برگشت از فروش و تخفيفات (……….) (……….)
فروش خالص ………. ……….
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
45
33-2 -درآمد ارائه خدمات
گروه شركت اصلي
13×1 13×2 13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
خدمات كارمزدي ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ……….
ساير (كمتر از 10 درصد درآمد ارائه خدمات) ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
33-3 -سود سرمايهگذاريها
شركت اصلي
13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال
سود سهام شركتهاي فرعي ………. ……….
سود سهام شركتهاي وابسته ………. ……….
………. ……….
33-4 -درآمد ساخت املاك
گروه
13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال
پروژه …. ………. ……….
پروژه …. ………. ……….
ساير (كمتر از 10 درصد درآمد ساخت املاك) ………. ……….
………. ……….
33-5 -فروش خالص، درآمد ارائه خدمات و درآمد ساخت املاك، به تفكيك وابستگى اشخاص:
13×1 13×2
مبلغ درصد نسبت به كل مبلغ درصد نسبت به كل
ميليون ريال ميليون ريال
گروه:
اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
سايراشخاص ………. ………. ………. ……….
………. ……….
شركت اصلي:
شركتهايگروه ………. ………. ………. ……….
سايراشخاصوابسته ………. ……….
سايراشخاص ………. ………. ………. ……….
………. ……….

شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
46
33-6 -جدول مقايسهاى درآمدهاي عملياتي و بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي:
درآمد عملياتي
بهاي تمام شده
درآمد عملياتي سود ناخالص
درصدسودناخالصبه
درآمد عملياتي
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
فروش خالص:
گروه محصولات/محصول ….. ………. (……….) ………. ……….
گروه محصولات/محصول ….. ………. (……….) ………. ……….
ساير (كمتر از 10 درصد درآمد عملياتي) ………. (……….) ………. ……….
………. ………. (……….) ……….
ارائه خدمات:
خدمات كارمزدي ………. (……….) ………. ……….
………. ………. (……….) ………. ……….
ساير (كمتر از 10 درصد درآمد عملياتي) ………. (……….) ………. ……….
………. ………. (……….) ……….
ساخت املاك:
پروژه ….. ………. (……….) ………. ……….
پروژه ….. ………. (……….) ………. ……….
ساير (كمتر از 10 درصد درآمد عملياتي) ………. (……….) ………. ……….
………. ………. (……….) ……….
………. ………. (……….) ……….

شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
47
34 -بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي
13×1 13×2

فروش
ارائه
خدمات
ساخت
املاك جمع فروش
ارائه
خدمات
ساخت
املاك جمع
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
گروه:
مواد مستقيم مصرفي ………. – ………. ………. ………. – ………. ……….
دستمزد مستقيم ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
سربار ساخت:
دستمزد غيرمستقيم ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
مواد غيرمستقيم ………. – ………. ………. ………. – ………. ……….
استهلاك ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
ساير (كمتر از 10 درصد سربار توليد) ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
هزينههاي جذبنشده (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….) (……….)
جمع هزينههاي ساخت ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
(افزايش) كاهش موجوديهاي در جريان ساخت ………. – ………. ………. (……….) – ………. ……….
ضايعات غيرعادي (……….) – – (……….) (……….) – – (……….)
بهاي تمام شده ساخت ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. – (……….) ………. ………. – ………. ………. ) افزايش) كاهش موجوديهاي ساختهشده
بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
شركت اصلي:
مواد مستقيم مصرفي ………. – – ………. ………. – – ……….
دستمزد مستقيم ………. ………. – ………. ………. ………. – ……….
سربار ساخت:
دستمزد غيرمستقيم ………. ………. – ………. ………. ………. – ……….
مواد غيرمستقيم ………. – – ………. ………. – – ……….
استهلاك ………. ………. – ………. ………. ………. – ……….
………. – ………. ………. ………. – ………. ………. ……….
ساير (كمتر از 10 درصد سربار توليد) ………. ………. – ………. ………. ………. – ……….
………. – ………. ………. ………. – ………. ……….
هزينههاي جذبنشده (……….) (……….) – (……….) (……….) (……….) – (……….)
جمع هزينههاي ساخت ………. ………. – ………. ………. ………. – ……….
(افزايش) كاهش موجوديهاي در جريان ساخت ………. – – ………. (……….) – – ……….
ضايعات غيرعادي (……….) – – (……….) (……….) – – (……….)
بهاي تمام شده ساخت ………. ………. – ………. ………. ………. – ……….
………. – – ………. ………. – – ………. * (افزايش) كاهش موجوديهاي ساختهشده
بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي ………. ………. – ………. ………. ………. – ……….

با توجه به انعكاس زيان كاهش ارزش موجوديها تحت سرفصل ساير اقلام عملياتى (يادداشت توضيحي 37 ،(اقلام موجودى در جدول محاسبه بهاى تمامشده 
كالاى فروش رفته، به صورت ناخالصدرج ميشود.
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
48
34-1 -در سال مورد گزارش مبلغ ….. ميليون ريال (سال قبل ….. ميليون ريال) مواد اوليه توسط گروه و مبلغ ….. ميليون
ريال (سال قبل ….. ميليون ريال) توسط شركت اصلى خريدارى شده است. تأمينكنندگان اصلى مواد اوليه (بيش از ده
درصد خريد) به تفكيك كشور و مبلغ خريد از هر يك به شرح زير است:
گروه شركت اصلي
13×2 13×1 13×2 13×1
نوع مواد
اوليه كشور ميليون ريال
درصد نسبت
بهكلخريدسال ميليون ريال
درصد نسبت به
كلخريدسال ميليون ريال
درصد نسبت به
كلخريدسال ميليون ريال
درصد نسبت
بهكلخريدسال
………. انگلستان ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. آلمان ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ايران ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ايران ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
………. ايران ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

34-2 -مقايسه مقدار توليد اصلي گروه در سال مالى مورد گزارش با ظرفيت اسمى و ظرفيت معمول (عملى)، نتايج
زير را نشان مىدهد:
واحد اندازهگيري ظرفيت اسمي ظرفيت معمول (عملي) توليد واقعي سال
گروه محصولات/محصول ….. ………. ………. ………. ……….
گروه محصولات/محصول ….. ………. ………. ………. ……….

35 -هزينههاي فروش، ادارى و عمومى
گروه شركت اصلي
13×1 13×2 13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
حقوق و دستمزد و مزايا ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. 1 پاداش هيئت مديره
حمل و نقل ………. ………. ………. ……….
حقالعملكاري و كميسيون فروش ………. ………. ………. ……….
استهلاك ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ……….
ساير (اقلام كمتر از 10 درصد هزينههاي فروش، اداري و عمومي) ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….

36 -هزينه مطالبات مشكوكالوصول (هزينه استثنايي)
در سال مورد گزارش مبلغ ….. ميليون ريال از مطالبات در نتيجه ورشكستگي يكي از مشتريان عمده شركت اصلي،
مشكوكالوصول شده است.
پاداش هيئت مديره بر اساس سال عملكرد (و نه بر اساس سال تصويب) به حساب هزينه منظور ميشود. 1
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
49
37 -ساير اقلام عملياتى
گروه شركت اصلي
13×1 13×2 13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
استهلاك سرقفلي (……….) (……….) – –
فروش ضايعات ………. ………. ………. ……….
سود (زيان) ناشي از تسعير يا تسويه داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي (……….) ………. ………. ……….
هزينههاي جذبنشده در توليد (……….) (……….) – –
ضايعات غيرعادي توليد (……….) (……….) (……….) (……….)
درآمد اجاره ………. ………. ………. ……….
زيان كاهش ارزش موجوديها (……….) (……….) (……….) (……….)
خالص كسري و اضافي انبار ………. (……….) ………. ……….
………. ………. ………. ……….
37-1 -مبلغ ….. ميليون ريال ضايعات غيرعادي توليد، ناشي از ….. است.

38 -هزينههاي مالى
گروه شركت اصلي
13×1 13×2 13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
وامهاي دريافتي:
………. ………. ………. ………. بانكها
– – ………. ………. شركتهاي گروه
………. ………. ………. ………. ساير اشخاص وابسته
ساير اشخاص ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
اوراق مشاركت ………. ………. ………. ……….
تعهدات اجاره سرمايهاي ………. ………. – –
…… ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
50
39 -ساير درآمدها و هزينههاي غيرعملياتى
گروه شركت اصلي
13×1 13×2 13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
سود (زيان) ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود ………. (……….) ………. (……….)
سود (زيان) ناشي از فروش داراييهاي ثابت نامشهود ………. (……….) ………. (……….)
سود حاصل از فروش مواد اوليه ………. ………. ………. ……….
سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپردههاي سرمايهگذاري بانكي ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….  سود سهام
زيان كاهش ارزش سرمايهگذاريهاي بلندمدت (……….) (……….) (……….) (……….)
………. ………. ………. ……….  سود ناشي از فروش سرمايهگذاريها
درآمد (هزينه) ناشي از ارزيابي سرمايهگذاريهاي جاري سريعالمعامله به ارزش بازار ………. (……….) ………. (……….)
سود (زيان) تسعير يا تسويه داراييها و بدهيهاي ارزي غيرمرتبط با عمليات ………. (……….) ………. (……….)
………. ………. ………. ……….
40 -سود خالص (زيان) عمليات متوقف شده
نتايج عمليات متوقفشده كارخانه توليد محصولات غذايي ….. طبق يادداشت 2-8 در سود و زيان سال جاري به
شرح زير است. اثرات اين تصميم بر نتايج عمليات و جريان وجوه نقد سال 13×1 ارائه مجدد شده است.
سال 13×2
(تجديدارائهشده)
سال13×1
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
درآمدهاي عملياتي ………. ……….
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي (……….) (……….)
سود ناخالص ………. ……….
هزينههاى فروش، ادارى و عمومى (……….) (……….)
ساير اقلام عملياتى ………. ……….
(……….) (……….)
سود عملياتى ………. ……….
ساير درآمدها و هزينههاى غيرعملياتى ………. ……….
سود عمليات متوقفشده قبل از ماليات (زيان) ………. (……….)
اثر مالياتي (……….) ……….
سود خالص (زيان) عمليات متوقفشده ………. (……….)
منظور، سود سهام و سود فروش حاصل از سرمايهگذاريهايى است كه فعاليت اصلى و مستمر گروه يا شركت اصلى محسوب نميشود. 
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
51
13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال
جريانهاي نقدي حاصل از عمليات متوقفشده:
جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي ………. ……….
جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از بازده سرمايهگذاريها و سود پرداختي بابت تامين مالي ………. ……….
ماليات بر درآمد (……….) (……….)
جريانخالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي سرمايهگذاري ………. ……….
جريانخالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي تامين مالي ………. ……….
خالص افزايش (كاهش) وجه نقد ………. ……….
41 -مبناي محاسبه سود (زيان) پايه هر سهم
گروه شركت اصلي
13×1 13×2 13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
سود ناشي از عمليات در حال تداوم- عملياتي ………. ………. ………. ……….
اثر مالياتي (……….) (……….) (……….) (……….)
سهم اقليت از سود ناشي از عمليات در حال تداوم- عملياتي (……….) (……….) – –
………. ………. ………. ……….
سود ناشي از عمليات در حال تداوم- غيرعملياتي ………. ………. ………. ……….
اثر مالياتي (……….) (……….) (……….) (……….)
سهم اقليت از سود ناشي از عمليات در حال تداوم- غيرعملياتي (……….) (……….) – –
………. ………. ………. ……….
سود (زيان) ناشي از عمليات متوقف شده ………. (……….) ………. (……….)
اثر مالياتي (……….) ………. (……….) ……….
سهم اقليت از سود (زيان) ناشي از عمليات متوقفشده (……….) ………. – –
(……….) ………. (……….) ……….
سود خالص ………. ………. ………. ……….
اثر مالياتي (……….) (……….) (……….) (……….)
سهم اقليت از سود خالص (……….) (……….) – –
………. ………. ………. ……….
گروه شركت اصلي
13×1 13×2 13×1 13×2
تعداد تعداد تعداد تعداد
ميانگين موزون تعداد سهام عادي ………. ………. ………. ……….
ميانگين موزون تعداد سهام شركت اصلي در مالكيت شركتهاي فرعي (……….) (……….) – –
ميانگين موزون تعداد سهام عادي ………. ………. ………. ……….
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
52
(1 (42 -گزارشگرى برحسب قسمتهاى مختلف
اطلاعات مربوط به قسمتهاى تجاري گروه به شرح زير است (مبالغ به ميليون ريال):
گروه محصولات/
محصول …..
گروه محصولات/
محصول ….. ساير عمليات حذفها تلفيقي
13×1 13×2 13×1 13×2 13×1 13×2 13×1 13×2 13×1 13×2
درآمد عملياتي:
فروش به مشتريان برونسازماني … … … … … … … … … …
فروش به ساير قسمتها … … … … … … … … … …
جمع درآمد عملياتي … … … … … … … … … …
… … نتيجه عمليات قسمت … … … … … … … …
هزينههاي مشترك تخصيصنيافته (…) (…)
سود عملياتي … …
ساير اطلاعات:
داراييهاي قسمت … … … … … … … … … …
داراييهاي مشترك تخصيصنيافته … …
جمع داراييهاي تلفيقي … …
بدهيهاي قسمت … … … … … … … … … …
بدهيهاي مشترك تخصيصنيافته … …
جمع بدهيهاي تلفيقي … …
مخارج سرمايهاي … … … … … …
استهلاك … … … … … …
ساير هزينههاي غيرنقدي بهاستثناي استهلاك … … … … … …

42-1 -گروه داراى دو قسمت عمليات اصلى شامل توليد گروه محصولات/محصول ….. و ….. در سطح ايرانميباشد. مسئوليت هر يك از قسمتهاى فوق بعهده مدير توليد جداگانه و با نظارت مديرعامل است. اين قسمتهامبنايى براى گزارش اطلاعات قسمتهاى گروه ميباشد. محصولات عمده توليدى هر دو قسمت به شرح زير است:قسمت نام محصولات عمدهگروه محصولات/ محصول ….. ……….گروه محصولات/ محصول ….. ……….42-2 -داراييهاى هر قسمت شامل تمام داراييهاى عملياتى استفاده شده توسط قسمت است كه عمدتاً وجه نقد،مطالبات، موجودى مواد و كالا و داراييهاى ثابت مشهود (پس از كسر اقلام كاهنده مربوط) را در برمىگيرد. با وجوداينكه بيشتر اين داراييها مىتواند مستقيماً به هر يك از قسمتها منتسب شود اما مبلغ دفترى برخى از داراييهايى كهبه طور مشترك توسط دو يا چند قسمت استفاده ميشود بر مبنايى منطقى به آن قسمتها تخصيص مىيابد. بدهيهاىقسمت شامل تمام بدهيهاى عملياتى است و به طور عمده دربرگيرنده حسابها و اسناد پرداختنى، پيشدريافتها و سايراقلام پرداختنى است. بدهيهاى قسمت، ماليات بر درآمد را در بر نمىگيرد.كليه شركتهايي كه اوراق سهام آنها به عموم عرضه ميشود يا در جريان انتشار عمومى است بايد اين اطلاعات را طبق استاندارد حسابدارى شماره 25) 1(تهيه و ارائه كنند. ساير شركتها نيز در صورت تمايل مىتوانند ارائه كنند.چنانچه ارائه اطلاعات برحسب قسمتهاى جغرافيايى نيز ضرورت يابد، اطلاعات مربوط به نحو مقتضى در اين يادداشت ارائه خواهد شد.شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
53
42-3 -درآمد عملياتى قسـمت، هزينـههاي عمليـاتى قسـمت و نتيجـه عمليـات قسـمت شـامل انتقـالات بـين
قسمتهاى تجارى است. چنين انتقالاتى، به قيمتهاى بازار رقابتى براى مشتريان برون سازمانى منظـور ميشـود. ايـن
انتقالات در تلفيق حذف ميشود.

43 -تعديلات سنواتى
گروه شركت اصلي
13×1 13×2 13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
آثار انباشته تغيير در رويه حسابداري ………. ………. ………. ……….
………. (……….) ………. (……….)  اصلاح اشتباهات
(……….) ………. (……….) ……….

43-1 -در سال 13×2 روش ارزيابى موجودى مواد اوليه و بستهبندى شركتهاى عضو گروه به دليل ….. از روش
ميانگين موزون به روش اولين صادره از اولين وارده تغيير يافته است. اتخاذ روش جديد سود سال 13×2 را بـه مبلـغ …..
ميليون ريال افزايش داده است.

43-2 -اصلاح اشتباهات شامل اقلام زير است:
گروه شركت اصلي
13×1 13×2 13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
اصلاح هزينهاستهلاك ماشينآلات در سال 1×13 – ………. – ……….
اصلاح ذخيره ماليات عملكرد سال ××13 (……….) – (……….) –
(……….) ………. (……….) ……….

43-3 -به منظور ارائه تصويرى مناسـب از وضـعيت مـالى و نتـايج عمليـات، كليـه اقـلام مقايسـهاى مربـوط در
صورتهاى مالى مقايسهاى اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همين دليل اقلام مقايسهاى بعضاً بـا صـورتهاى مـالى
ارائه شده در سال مالى قبل مطابقت ندارد.
لازم به تأكيد است به موجب بند 41 استاندارد حسابدارى شماره 6 ،با عنوان “ گزارش عملكرد مالى” اصلاح اشتباهات در صورتى كه با اهميت نباشد، در 
سود يا زيان خالص دوره جارى منظور ميگردد.
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
54
44 -صورت تطبيق سود عملياتى
صورت تطبيق سود عملياتى با جريان خالص ورود وجه نقد ناشى از فعاليتهاى عملياتى به شرح زير است:
گروه شركت اصلي
13×1 13×2 13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
سود عملياتي ………. ………. ………. ……….
استهلاك داراييهاي ثابت مشهود و داراييهاي نامشهود ………. ………. ………. ……….
استهلاك سرقفلي ………. ………. – –
خالص افزايش در ذخيره مزاياي پايان خدمتكاركنان ………. ………. ………. ……….
(……….) (……….) (……….) (……….)  افزايش دريافتنيهاي عملياتي
………. ………. ………. ………. * كاهش موجودي مواد و كالا
افزايش پيشپرداختها (……….) (……….) (……….) (……….)
………. ………. ………. ………. * افزايش پرداختنيهاي عملياتي
كاهش پيشدريافتهاي عملياتي (……….) (……….) (……….) (……….)
سود سهام دريافتي از شركتهاي وابسته ………. ………. – –
………. ………. ………. ……….  *ساير درآمدها و هزينههاي غيرعملياتي
………. ………. ………. ……….
45 -مبادلات غيرنقدى
گروه شركت اصلي
13×1 13×2 13×1 13×2
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
………. ………. ………. ………. افزايش سرمايه از محل مطالبات حالشده بستانكاران
………. ………. ………. ………. تحصيل داراييهاي ثابت مشهود در قبال تسهيلات مالي
………. ………. – – اجاره سرمايهاي ساختمان
………. ………. ………. ………. جايگزيني وامهاي بلندمدت با وامهاي بلندمدت
………. ………. ………. ……….
اين مبلغ با در نظر گرفتن مبالغ متناظر مندرج در يادداشت 8 ،مربوط به داراييهاي نگهداريشده براي فروش و بدهيهاي مرتبط با داراييهاي 
نگهداريشده براي فروش محاسبه ميشود.
اقلامى كه در تعيين سود (زيان) عملياتى منظور نشده و در ساير سرفصلهاي اصلي صورت جريان وجوه نقد نيز قابل طبقهبندى نبوده است، در *
فعاليتهاى عملياتى طبقهبندى ميشود.
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
55
46 -تعهدات، بدهيهاى احتمالى و داراييهاي احتمالي
46-1 -تعهدات سرمايهاى ناشى از قراردادهاى منعقده و مصوب در تاريخ ترازنامه به شرح زير است:
گروه شركت اصلي
ميليون ريال ميليون ريال
احداث ساختمان خط توليد … ………. ……….
خريد ماشينآلات خط توليد … ………. ……….
مبلغ تعهدشده سرمايهگذاري در شركت ….. ………. ……….
………. ……….
46-2 -بدهيهاي احتمالي به شرح زير است:
گروه شركت اصلي
ميليون ريال ميليون ريال
بدهيهاى احتمالى موضوع ماده 235 اصلاحيه قانون تجارت:
تضمين وام شركت ….. ………. ……….
تضمين بدهي كاركنان به بانكها ………. ……….
………. ……….
ساير بدهيهاى احتمالى:
فروش دين به بانكها ………. ……….
دعاوي حقوقي مطروحه عليه شركت در خصوص ….. ………. ……….
………. ……………….. ……….46-2-1 -دعوي حقوقي در تاريخ ….. توسط ….. عليه شركت به مبلغ ….. ميليون ريال در دادگاه مطرح گرديده كهپيامدهاي ناشي از آن در شرايط حاضر مشخص نميباشد.46-3 -در تاريخ ….. ادعايي بر عليه شركت ….. مبني بر ورود خسارت بـه مبلـغ ….. ميليـون ريـال بـه سـاختمانشركت، مطرح شده است كه در حال بررسي است و وصول خسارت از اين بابت محتمل ميباشد.47 -رويدادهاى بعد از تاريخ ترازنامهرويدادهايى كه در دوره بعد از تاريخ ترازنامه تا تاريخ تأييد صورتهاى مالى اتفاق افتاده اما مستلزم تعديل اقلامصورتهاى مالى نبوده، به شرح زير است:47-1 -مجمع عمومى فوقالعاده شركت اصلى در تاريخ 31/03/13×3 تشكيل و به منظور تأمين وجوه لازم جهت…..، افزايش سرمايه شركت را به ميزان ….. ميليون ريال تصويب كرده است.47-2 -در تاريخ …..، انبار شركت ….. دچار آتشسوزى شده كه از اين بابت در حدود ….. ميليون ريال به آنشركت خسارت وارد گرديده است. لازم به ذكر است كه موجوديهاى مزبور در قبال آتشسوزى تحت پوشش بيمهايقرار داشته است.
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
56
48 -معاملات با اشخاص وابسته
48-1 -معاملات گروه با اشخاص وابسته طي سال مورد گزارش
مبالغ به ميليون ريال
شرح
نام
شخص
وابسته
نوع
1 وابستگي
خريد كالا
و خدمات
فروش كالا
و خدمات
تسهيلات
دريافتي
تسهيلات
پرداختي
فروش خريد …..
…..
تضامين
اعطايي/
دريافتي
….. …..
واحدهاي تجاري اصلي و
نهايي
شركت ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
شركت ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
شركتهاي وابسته
شركت ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
شركت ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
شركتهاي تحت كنترل
مشترك
شركت ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
شركت ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
سهامداران داراي نفوذ
قابلملاحظه
شركت ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
شركت ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
مديران اصلي شركت و
واحدهاي تجاري اصلي آن
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
ساير اشخاص وابسته
شركت ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
شركت ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
جمع كل ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
1
– تمام انواع وابستگي بايد ذكر شود. به عبارت ديگر، در صورتيكه طرف معامله هم شركت وابسته است و هم يكي از اعضاي هيئت مديره كه 5 درصد از سهام آنها را در اختيار دارد هر دو بايد افشا و در جدول ارائه گردد.
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
57
48-2 -مانده حسابهاي نهايي اشخاص وابسته گروه
مبالغ به ميليون ريال
شرح
نام
شخص
وابسته
دريافتنيهاي
تجاري
دريافتنيهاي
غيرتجاري
تسهيلات
پرداختي
پيش
پرداختها
پرداختنيهاي
تجاري
پرداختنيهاي
غيرتجاري
تسهيلات
دريافتي
پيش
دريافتها
سود سهام
پرداختني
…..
13×1 13×2
خالص خالص
طلب بدهي طلب بدهي
واحدهاي تجاري اصلي و
نهايي
شركت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شركت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شركتهاي وابسته
شركت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شركت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شركتهاي تحت كنترل
مشترك
شركت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شركت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
سهامداران داراي نفوذ
قابلملاحظه
شركت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شركت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
مديران اصلي شركت و
واحدهاي تجاري اصلي آن
….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
ساير اشخاص وابسته
شركت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شركت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
جمع كل ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
58
48-3 -معاملات شركت اصلي با اشخاصوابسته طي سال مورد گزارش
مبالغ به ميليون ريال
….. ….. دريافتي تضامين اعطايي/ ….. فروش خريد ….. پرداختي تسهيلات دريافتي تسهيلات خدمات فروش كالا و خدمات خريد كالا و ماده 129 مشمول 1 وابستگي نوع وابسته نام شخص شرح
هاي شركت
شركتهاي فرعي گروه
….. √ ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. شركت …..
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

…..
شركت …..
جمع ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
خاص وابسته ساير اش
واحدهاي تجاري اصلي و
نهايي
شركت ….. ….. √ ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

شركت ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
شركتهاي وابسته
شركت ….. ….. √ ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

شركت ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
شركتهاي تحت كنترل
مشترك
شركت ….. ….. √ ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

شركت ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
سهامداران داراي نفوذ
قابلملاحظه
شركت ….. ….. √ ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

شركت ….. …..
مديران اصلي شركت و
واحدهاي تجاري اصلي آن
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. √ ….. …..
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. √ ….. …..
ساير اشخاص وابسته
شركت ….. ….. √ ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

شركت ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
جمع كل ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
1
تمام انواع وابستگي بايد ذكر شود. به عبارت ديگر، در صورتيكه طرف معامله هم شركت وابسته است و هم يكي از اعضاي هيئت مديره كه 5 درصد از سهام آنها را در اختيار دارد هر دو بايد افشا و در جدول ارائه گردد.
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
59
48-4 -مانده حسابهاي نهايي اشخاص وابسته شركت اصلي
مبالغ به ميليون ريال
شرح
نام
شخص
وابسته
دريافتنيهاي
تجاري
دريافتنيهاي
غيرتجاري
تسهيلات
پرداختي
پيش
پرداختها
پرداختنيهاي
تجاري
پرداختنيهاي
غيرتجاري
تسهيلات
دريافتي
پيش
دريافتها
سود سهام
پرداختني
…..
13×1 13×2
خالص خالص
طلب بدهي طلب بدهي
شركت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. ….. شركت ….. شركتهاي فرعي هاي گروه شركت
جمع ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
ساير اشخاص وابسته
واحدهاي تجاري اصلي و
نهايي
شركت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شركت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شركتهاي وابسته
شركت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شركت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شركتهاي تحت كنترل
مشترك
شركت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شركت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
سهامداران داراي نفوذ
قابلملاحظه
شركت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شركت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
مديران اصلي شركت و
واحدهاي تجاري اصلي آن
….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
ساير اشخاص وابسته
شركت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شركت ….. ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
جمع ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
جمع كل ….. ….. ….. ….. (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) ….. ….. ….. ….. …..
شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
60
48-5 -به استثناي موارد زير، ساير معاملات با اشخاص وابسته با شرايط حاكم بر معاملات حقيقي تفاوت بااهميتي
نداشته است:
48-5-1 -فروش ساختمان به شركت ….. بدون انجام كارشناسي و مزايده به مبلغ ….. ميليون ريال صورت گرفته
است.
48-5-2 -تسهيلات به شركت ….. با نرخ ترجيحي 10 درصد بدون دريافت وثيقه پرداخت شده است.
48-6 -به استثناي مورد زير هيچگونه هزينه يا ذخيرهاي در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در سالهاي
13×2 و 13×1 شناسايي نشده است.
48-6-1 -ذخيره مطالبات مشكوكالوصول در پايان سال مالي 13×1 بابت طلب از شركت ….. بالغ بر ….. ميليون
ريال ميباشد كه به دليل ….. تعديل گرديده است.
49 -سود انباشته در پايان سال
تخصيص سود انباشته پايان سال در موارد زير موكول به تصويب مجمع عمومى عادى صاحبان سهام ميباشد:
مبلغ كل هر سهم
تكليف قانوني (طبق ماده 90 اصلاحيه قانون تجارت):
تقسيم حداقل 10 درصد سود خالص سال 13×2
ميليون ريال ريال
…………. ………….
پيشنهاد هيئت مديره:
سود سهام پيشنهادي هيئت مديره

…………. …………

شركت سهامي عام نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند 13×2
61
50 -وضعيت ارزى
داراييها و بدهيهاى پولى ارزى و تعهدات ارزي در پايان سال به شرح زير است:
شماره
يادداشت دلار آمريكا يورو پوند انگلستان درهم امارات ……..
گروه:
موجودي نقد 3 ………. ………. ………. ………. ……….
دريافتنيهاي تجاري و غيرتجاري 5 ………. ………. ………. ………. ……….
دريافتنيهاي بلندمدت 5 ………. ………. ………. ………. ……….
جمع داراييهاي پولي ارزي ………. ………. ………. ………. ……….
پرداختنيهاي تجاري و غيرتجاري 14 ………. ………. ………. ………. (……….)
تسهيلات مالي 17 (……….) (……….) (……….) (……….) (……….)
پرداختنيهاي بلندمدت 14 (……….) (……….) (……….) (……….) (……….)
جمع بدهيهاي پولي ارزي (……….) (……….) (……….) (……….) (……….)
خالص داراييها (بدهيهاي) پولي ارزي ………. (……….) ………. (……….) ……….
خالص داراييها (بدهيهاي) پولي ارزي در تاريخ 29/12/13×1 ………. (……….) ………. (……….) ……….
………. ………. ………. ………. ………. تعهدات سرمايهاي ارزي 43
شركت اصلي:
موجودي نقد 3 ………. ………. ………. ………. ……….
دريافتنيهاي تجاري و غيرتجاري 5 ………. ………. ………. ………. ……….
دريافتنيهاي بلندمدت 5 ………. ………. ………. ………. ……….
جمع داراييهاي پولي ارزي ………. ………. ………. ………. ……….
پرداختنيهاي تجاري و غيرتجاري 14 ………. ………. ………. ………. (……….)
تسهيلات مالي 17 (……….) (……….) (……….) (……….) (……….)
پرداختنيهاي بلندمدت 14 (……….) (……….) (……….) (……….) (……….)
جمع بدهيهاي پولي ارزي (……….) (……….) (……….) (……….) (……….)
خالص داراييها (بدهيهاي) پولي ارزي ………. (……….) ………. (……….) ……….
خالص داراييها (بدهيهاي) پولي ارزي در تاريخ 29/12/13×1 ………. (……….) ………. (……….) ……….
………. ………. ………. ………. ………. تعهدات سرمايهاي ارزي 43
50-1 -ارز حاصل از صادرات و ارز مصرفي براى واردات و ساير پرداختها طي سال به شرح زير است:
گروه شركت اصلي
دلار يورو دلار يورو
فروش و ارائه خدمات ………. ………. ………. ……….
خريد مواد اوليه ………. ………. ………. ……….
ساير پرداختها ………. ………. ………. ……….

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...