5 شیوه برتر واحدهای حسابرسی داخلی موفق

ستهلاک دارایی های نامشهود و نسبت نقدینگی

 

5  شیوه برتر واحدهای حسابرسی داخلی موفق

ﺷيوه برتر و بﻬترين عﻤلكرد كه حسابرﺳان داخلي موﻓق به ٥ به Grant Thornton Internationalموﺳسه  ﺷيوه ترجﻤه گرديده و جﻬﺖ اﺳتﻔاده حسابرﺳان داخلي ايران قرار مي ٥  اﺷاره كرده اﺳﺖ اين ، كار گرﻓته اﻧد گيرد

– مﻨﺸور حسابرﺳي داخلي به موقﻊ توﺳط كﻤيته ي حسابرﺳي براي توﺻيﻒ ماموريﺖ و اﻫداف واحد ١ حسابرﺳي داخلي، ﻫﻤراه با حوزه مسوﻟيﺖ و اختيارات خود تاييد ﺷده اﺳﺖ – واحد حسابرﺳي داخلي تحﺖ رﻫبري يك مدير اجرايي ارﺷد حسابرﺳي گزارش ﻫاي خود را به كﻤيته ي

شیوه برتر واحدهای حسابرسی

٢ حسابرﺳي اراه كرده اﺳﺖ – ﺳياﺳﺖ ﻫاي مدون حسابرﺳي داخلي و روش ﻫاي حسابرﺳي به خوبي با محيط كسﺐ و كار، ﻓرﻫﻨ و ٣ ارزش ﻫاي ﺳازمان ﺳازگار ﺷده اﺳﺖ – ﺳاختار ﺳازماﻧي واحد حسابرﺳي داخلي اﻧعﻄاف پذير مسوﻟيﺖ پذيري، ارتباﻃات مور، كار تيﻤي، حرﻓه ٤ اي گري و اﺳتﻔاده بﻬيﻨه از مﻨابﻊ را تروي داده اﺳﺖ  – از ابزارﻫاي مور، روش ﻫا، ريسك و چارچوب ﻫاي كﻨترﻟي اﺳتﻔاده ﺷده اﺳﺖ ٥ – ﺷاخ ﻫاي عﻤلكرد چاﻟش ﻫا به خوبي با  محيط كسﺐ و كار ﺳازمان ﺳازگار ﺷده اﺳﺖ   تعریف ماموریت ها ، اهداف و چارچوب عملیاتی حسابرسی داخلی به طور شفاف

شیوه برتر واحدهای حسابرسی

– مﺸاوره مﻄﻤن به مديريﺖ ارﺷد و كﻤيته ي حسابرﺳي داده ﺷده اﺳﺖ بي  ، – واحد حسابرﺳي داخلي مورد احترام مديريﺖ ارﺷد بوده و تخﺼ، ﺷايستگي ﻫا، و حرﻓه اي گري ﻃرﻓي و اﺳتﻘﻼل، و ﻫﻤچﻨين تواﻧايي براي پاﺳ ﺳريﻊ به رويدادﻫاي ﻧاگﻬاﻧي و يا غير مﻨتﻈره به كﻤيته حسابرﺳي را داﺷته اﺳﺖ – پروتكﻞ ارتباﻃي به ﺻورت ﺷﻔاف اﻧتﻈارات مديريﺖ ارﺷد و كﻤيته ي حسابرﺳي را تعريﻒ كرده اﺳﺖ  – برﻧامه اي براي اﻓزايش ﺳﻄح آگاﻫي كﻤيته ي حسابرﺳي از ﻧكات بااﻫﻤيﺖ ﻓعلي و ريسك ﻫاي ١ در حال ﻬور در برابر ﺳازمان ايﺠاد ﺷده اﺳﺖ  – دﺳترﺳي مستﻘيم كامﻼ مور به كﻤيته حسابرﺳي وجود داﺷته اﺳﺖ

 

شیوه برتر واحدهای حسابرسی

١١ – ﻫر ﺳه ماﻫه به مديريﺖ ارﺷد و كﻤيته ي حسابرﺳي به ﺻورت رﺳﻤي گزارش داده ﺷده اﺳﺖ ١٢ – جلسات غيرحضوريويدو كﻨﻔراﻧﺲ با كﻤيته حسابرﺳي به ﺻورت دوره اي وجود داﺷته اﺳﺖ ١٣ – حﻤايﺖ ﻫاي مداوم كﻤيته حسابرﺳي براي جلسات و اﻧﺠام مسوﻟيﺖ ﻫايش، ﻃراحي مﻨﺸور و ١٤ ارزيابي عﻤلكرد خودخودارزيابي وجود داﺷته اﺳﺖ – كاﻧال ﻫاي ارتباﻃي رﺳﻤي و غير رﺳﻤي با اﻓراد كليدي در عرﺻه ﻫاي راﻫبري، مديريﺖ ريسك ١٥ و كﻨترل داخلي وجود داﺷته اﺳﺖ ١ مدير اجرايي حسابرﺳي و حسابرس حرﻓه اي خود را با توجه به ﻧيازﻫا و اﻧتﻈارات مديريﺖ ارﺷد ﻫﻤاﻫﻨ كرده اﺳﺖ  – ﺳﻬم پايدار و ﻓعال در كﻤيته اﺳتراتيك و ابتكارات مرتبط داﺷته اﺳﺖ ١

ارتباط قوی و ارتباطات موثر با مدیریت ارشد و کمیته ی حسابرسی

شیوه برتر واحدهای حسابرسی

– آموزش، اﻃﻼعات و آگاﻫي از ﻧﺸستﻬاي مديريﺖ ارﺷد و مياﻧي در تﻔكر ﻓعلي در زميﻨه ﻫايي ماﻧﻨد ١ راﻫبري، مديريﺖ ريسك، امﻨيﺖ و كﻨترل داﺷته اﺳﺖ – حسابرﺳان داخلي بر جديد ترين تﻐييرات داخلي و خارجي ار گذار بر محيط كسﺐ و كار ﺳازمان ١ واقﻒ بوده اﻧد- تعامﻞ پويا بين ﻫر يك از ﻃرﻓين و به اﺷتراك گذاري ﻓعال از اﻃﻼعات، از جﻤله برﻧامه ﻫاي ٢ حسابرﺳي، ﻓايﻞ ﻫا و گزارش ﻫا، ماﻧﻨد ارزيابي ﻫاي راﻫبري و موارد مديريﺖ ريسك، براي بﻬيﻨه ﺳازي اﺳتﻔاده از مﻨابﻊ و اﻃﻤيﻨان بخﺸي ﻫﻤه جاﻧبه مورد ﻧياز مديريﺖ و كﻤيته ي حسابرﺳي ﺻورت گرﻓته اﺳﺖ- برﻧامه ﻫاي حسابرﺳي داخلي چﻨد ﺳاﻟه و ﺳاﻻﻧه ﻧه تﻨﻬا بر اﺳاس ريسك ﻫاي ماﻟي و مورد ٢١ پذيرش، بلكه بر اﺳاس ريسك ﻫاي كليدي اﺳتراتيك و عﻤلياتي ﻫﻤراﺳتا با برﻧامه ﻫاي ﺳازمان بوده اﺳﺖ  – برﻧامه ريزي حسابرﺳي داخلي يك ﻓرايﻨد مستﻤر، اﻧعﻄاف پذير و پاﺳخگو براي ﺷﻨاﺳايي اوﻟويﺖ ٢٢ ﻫاي حسابرﺳي داخلي و ريسك ﻫاي مرتبط بوده اﺳﺖ  – ﻓايﻞ ﻫاي مستﻨدپيوﺳﺖ حسابرﺳي داخلي به خوبي از ﻧتيﺠه گيري ﻫاي گزارش حسابرﺳي ٢٣ داخلي پﺸتيباﻧي كرده اﺳﺖ  – ﻓايﻞ ﻫاي مستﻨد به خوبي اقدامات ﻧﻈارت بر حرﻓه اي گري و پاﺳخگويي را تروي داده اﺳﺖ ٢٤

ارتباط قوی بین حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل

روش مبتنی بر بالاترین استانداردهای حرفه حسابرسی داخلی

شیوه برتر واحدهای حسابرسی

– چرخه ﻫاي كوتاه تر حسابرﺳي داخلي، تﻤركز بيﺸتر بر اﻫداف حسابرﺳي داخلي و چابكي بيﺸتر و ارتباط ٢٥ به موقﻊ تر از ﻧتاي حسابرﺳي به مديريﺖ را  تروي داده اﺳﺖ ٢ تضﻤين كيﻔيﺖ و برﻧامه بﻬبود مداوم در ﻫر دو ارزيابي كيﻔيﺖ داخلي و خارجي در اﻧﻄباق با اﺳتاﻧداردﻫاي اﻧﺠﻤن حسابرﺳان داخلي بوده اﺳﺖ   آماده مداخله ﺳريﻊ در ﻫﻨگام رويداد ﻧاگﻬاﻧي و يا غير مﻨتﻈره بحران ﻃبيعي SWAT – يك تيم ٢ وجود داﺷته اﺳﺖ  – ﻓايﻞ ﻫاي حسابرﺳي داخلي اﻟكتروﻧيكي و بدون كاغذ بوده اﺳﺖ ٢- گزارش حسابرﺳي داخلي مختﺼر، عاري از  اﻃﻼعات اضاﻓي و زاد بوده اﺳﺖ ٢ – پيﺸﻨﻬادﻫاي عﻤلي حسابرﺳي داخلي بر ريسك كسﺐ و كار ﻫﻤراﺳتا با ﻧسبﺖ ﻫزيﻨه-مﻨﻔعﺖ ٣ متﻤركز ﺷده اﺳﺖ  – ﻓعاﻟيﺖ ﻫاي مديريﺖ براي پاﺳخگويي ﺳريﻊ به موقعيﺖ ﻫاي ﻓوري در ﻧﻈر گرﻓته ﺷده اﺳﺖ

 

٣١ – اﻓراد حرﻓه اي حسابرﺳي داخلي در خﺼوص كﻔايﺖ و اربخﺸي محيط كﻨترل داخلي، از جﻤله ٣٢ رﻓيﺖ آن براي ﻧگﻬداري ريسك ﻫاي كليدي در ﺳﻄح قابﻞ قبول ﺳازمان با ﺷﻔاﻓيﺖ ﻧﻈرات خود را بيان كرده اﻧد  – به موقﻊ و به ﺻورت متﻤركز پيﺸﻨﻬادﻫاي حسابرﺳان داخلي پيگيري ﺷده اﺳﺖ ٣٣ – كار حسابرﺳي داخلي و ﻧتاي مربوط به موقﻊ به مديريﺖ ارﺷد ابﻼغ ﺷده  و كﻤيته ي حسابرﺳي، ٣٤ با تﻤركز ﺷﻔاف بر چاﻟش ﻫا و ريسك ﻫاي كليدي و ﻫﻤچﻨين برﻧامه چرخﺸي مربوط به اين ﻧتاي اﻧﺠام ﺷده اﺳﺖ ارزش افزوده گزارش های حسابرسی داخلی

 

 – چارچوب ﺷايستگي به روﺷﻨي ﻧيازﻫا و اﻫداف را تعريﻒ كرده و يك برﻧامه مور و متﻤركز براي ٣٥ اﺻﻼح كاﺳتي ﻫاي قابﻞ توجﻬي وجود داﺷته اﺳﺖ ٣ يك تركيﺐ بﻬيﻨه از ﺷايستگي اجازه داده تا حسابرس داخلي براي رﺳيدگي به تﻤام ريسك ﻫاي كليدي پيش روي ﺷركﺖ و واحدﻫاي كسﺐ و كار، با به كارگيري متخﺼﺼان برون ﺳازماﻧي مﺠاز و ترغيﺐ دﺳترﺳي به بودجه كاﻓي و با دقﺖ واحد خود را اداره كﻨد – ﺻﻼحيﺖ كاﻓي اﻓراد در درون و خارج از مﻨابﻊ حسابرﺳي داخلي براي پوﺷش ريسك ﻫاي كليدي، ٣ از جﻤله كساﻧي كه مربوط به ﻓﻨاوري اﻃﻼعات، تﻘلﺐ و اخﻼق، چاﻟش ﻫاي زيسﺖ محيﻄي، و معامﻼت ماﻟي پيچيده وجود دارد – برﻧامه ﻫاي اﺳتخدام و ﻧگﻬداري پرﺳﻨﻞ از پيگيري ﻓعال به موقﻊ، پويا و درحال اﻧﺠام برخوردار ٣ بوده اﺳﺖ

 

– مديريﺖ پوياي مﻨابﻊ اﻧساﻧي بر مبﻨاي توﺳعه تخﺼﺼي و برﻧامه ريزي كار حرﻓه اي براي كاركﻨان ٣ حسابرﺳي داخلي ﺻورت گرﻓته اﺳﺖ – ارزيابي عﻤلكرد برمبﻨاي اﻫداف چاﻟش براﻧگيز و واقﻊ بيﻨاﻧه به كاركﻨان اجازه مي دﻫد تا در ٤ مﻬارت ﻫاي خود را توﺳعه دﻫﻨد ، مﻨاﻃق مستعد بﻬبود – حسابرﺳان داخلي با پتاﻧسيﻞ باﻻ به ﺳﻤﺖ مديريﺖ در ﺳازمان ترﻓيﻊ داده ﺷده اﻧد ٤١ – جلسات تيم براي اﻧگيزه و وحدت تﺸكيﻞ ﺷده اﺳﺖ ٤٢ – حسابرﺳان داخلي خبره اﺳتاﻧداردﻫاي بين اﻟﻤللي اﻧﺠﻤن حسابرﺳان داخلي را براي بكارگيري ٤٣ حرﻓه اي حسابرﺳي داخلي به اﺷتراك گذاﺷته اﻧد

مدیریت فعال و پویای منابع انسانی

شیوه برتر واحدهای حسابرسی

– حسابرﺳان داخلي پﻬلو به پﻬلو با اﺳتاﻧداردﻫاي قابﻞ اجراي ديگر اﻧﺠﻤن ﻫاي حرﻓه اي و ﻫﻤچﻨين ٤٤ اﻟزامات قاﻧوﻧي بخش كسﺐ و كار ﺳازمان خود آﺷﻨا بوده اﻧد  – حسابرﺳان داخلي به ﻃور ﻓعال در اﻧﺠﻤن ﻫاي حرﻓه اي خود را درگير كرده اﻧد ٤٥ ٤ برﻧامه اراه ﺷده توﺳط حسابرﺳان خارج از ﺳازمان به كاركﻨان و مديران دﺳتگاه ﻫاي ﺳازماﻧي و عﻤلكرد ﺳازمان بسيار ﻧويد دﻫﻨده بوده اﺳﺖ  ﺳال بوده ٢-٣ – تكﻤيﻞ تعداد معيﻨي از مواضﻊ حسابرﺳي داخلي بر اﺳاس يك برﻧامه چرخﺸي ٤ اﺳﺖ

– يك ﻓرآيﻨد مور و كارآمد براي ﻧﻈارت بر اجراي تﻤام پروژه ﻫاي حسابرﺳي داخلي در برﻧامه ٤ حسابرﺳي ﺳاﻻﻧه، از جﻤله ﺳير تكاملي واحد در ﻃول زمان ﺻورت پذيرﻓته اﺳﺖ  – ﻧرم اﻓزار يكارچه اجازه داده تا ﻧﻈارت بر برﻧامه حسابرﺳي ﺳاﻻﻧه، ماﻧﻨد مديريﺖ زمان، و پيگيري ٤ پروژه ﻫا و ﺷاخ ﻫاي عﻤلكرد ﺻورت گيرد  يك چﺸم اﻧداز ﺷﻔاف از عﻤلكرد واحدﻫاي  حسابرﺳي ، – گزارش ﻓعاﻟيﺖ حسابرﺳي داخلي مﻨﻈم ٥ داخلي اراه كرده اﺳﺖ

 

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
حسابداری
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
دسته‌بندی نشده
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
حسابداری
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
حسابداری
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
حسابداری مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
حسابداری
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
حسابداری
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...