شناخت حسابداری صنعتی

شناخت حسابداری صنعتی عناوين فصل اول : شناخت حسابداری صنعتی(بهای تمام شده) سئوالات تئوری چهار گزينه ای مسائل فصل دوم: : طبقه بندی عوامل بهای تمام شده سئوالات تئوری چهار گزينه ای مسائل

 

شناخت حسابداری صنعتی

عناوين
فصل اول : شناخت حسابداری صنعتی(بهای تمام شده) سئوالات تئوری چهار گزينه ای مسائل
فصل دوم: : طبقه بندی عوامل بهای تمام شده سئوالات تئوری چهار گزينه ای مسائل
فصل سوم : کنترل مواد سئوالات تئوری چهار گزينه ای مسائل
فصل چهارم: : کنترل دستمزد سئوالات تئوری چهار گزينه ای مسائل
فصل پنجم: کنترل هزينه های سربار سئوالات تئوری چهار گزينه ای مسائل
ي
فصل او ل: شناخت حسابداري صنعتي(بهاي تمام شده)
سئوالات تئوري-تشريحي
رديف سئوالات بارم
١ حسابداری صنعتی را تعريف کنيد.
٢ وظايف حسابداری بهای تمام شده را بنويسيد.٣ کاربردحسابداری بهای تمام شده را در موسسات غير توليدی با ذکر يک مثال بيان کنيد.۴ اصطلاحات زير را تعريف کنيد:
هزينه يابی: ک الای ساخته شده:
کالای در جريان ساخت : ت وليد:
۵ عوامل بهای تمام شده را نام ببريدو هر يک را با ذکر مثالی تعريف کنيد.
۶ اطلاعات اوليه حسابداری شامل چه چيزهايی ميباشد ؟
٧ تفاوت ميان حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده در چيست ؟
٨ حسابداری بهای تمام شده دارای ……….نفر مسول است که تحت نظر ……….انجام وظيفه ميکند.
٩ اطلاعات اوليه حسابداری بايد داری چه ويزگی هايی باشند؟
١٠ پس از تکميل کالا ،معادل بهای تمام شده کالای ساخته شده کدام حساب بستانکار خواهد شد؟
١١ محاسبه بهاي تمام شده كالاي ساخته شده و موجودي كالاي در جريان ساخت ر.ا………………………….گويند.
١٢ حساب کا لای در جريان ساخت معا دل ………………………طی دوره بستانکار ميگردد.
١٣ مانده حساب کا لای در جريان ساخت در پايان دوره نشان دهنده چيست؟
١۴ در کارخانه هايی که داری چند دايره توليدی ميباشند برای افتتاح حساب کالای در جريان ساخت به چه شيوه ای عمل ميشود؟
١۵ از کاربرد های حسابداری بهای تمام شده ۴ مورد بنويسيد .
١۶ مفاهيم ” کالای در جريان ساخت — هزينه يابی ” را تعريف کنيد .
١٧ حسابداری بهای تمام شده يکی از شاخه های حسابداری ………….. است.
١٨ هزينه يابی يعنی محاسبه بهای تمام شده …………. و موجودی ………….. .
19 به تدريج که عوامل بهای تمام شده درتوليد به مصرف می رسد به ………….. حساب…………… انتقال می يابد.
20 پس از فروش کالای ساخته شده معادل بهای تمام شده کالای فروش از حساب کالای ساخته شده به چه حسابی منتقل می شود؟
21 اطلاعات اوليه حسابداری بهای تمام شده چيست ودونمونه رانام ببريد ؟
22 درموسسات هزينه های تشکيل دهنده بهای تما م شده به بدهکار حساب ——————– ا -نتقا ل می يابد

سئوالات چهار گزينه اي ي
رديف سوالات چهار گزينه ای بارم
١ حسابداری بهای تمام شده يکی از شاخه های ……………………….ميباشد.
الف)حسابداری مالی ب)حسابداری دولتی
ج)حسابداری مديريت د)حسابرسی
٢ مهمترين کاربرد حسابداری بهای تمام شده در محاسبه بهای تمام شده در کداميک از موسسات زير ميباشد؟
الف)خدماتی ب) بازرگانی
ج)غير توليدی د) توليدی
٣ اهميت حسابداری صنعتی به کدام دليل می تواند باشد؟
الف) استفاده مديريت از حسابداری صنعتی در برنامه ريزی و کنترل و نظارت نتايج فعاليت ها.
ب)استفاده مديريت از حسابداری صنعتی برای تعيين بهای تمام شده توليد و توانايی اعمال کنترل برهزينه ميباشد.
ج)گزينه (الف و ب) صحيح است.
د)باتوجه به وجود صنايع و کارخانجات توليدی و استفاده از حسابداری صنعتی دارای اهميت بسياری می باشد.
۴ کدام مورد زير از وظايف حسابداری بهای تمام نميباشد :
الف)ياری مديران در جهت اجرای مراتب اداری و مديريتی ب)ياری مديران در جهت انتخاب بهترين راه ممکن
ج) ارزيابی و قيمت گذاری محصولات د)کنترل هزينه و تقليل آنها تا حداقل ممکن
۵ کدام مورد زير جزو مهمترين وظايف حسابداری بهای تمام ميباشد:
الف)شرکتهای هواپيمايی به جهت تعيين بهای تمام شده و هزينه های حمل و نقل هر مسافر و هر کيلو بار و ساير خدما . ت
ب)دانشگاهها به جهت تعيين بهای تمام شده و هزينه های تحصيل هر نفر دانشجو
ج)کارخانجات و صنايع ماشين سازی جهت محاسبه بهای تمام شده توليدات
د) مؤسسات آموزشی جهت جذب مشتريان بيشتر
۶ کدام يک از جملات زير صحيح ميباشد؟
الف)حسابداری بهای تمام شده وظيفه تهيه گزارش وضعيت مالی را به عهده دارد.
ب)حسابداری مالی وظيفه تهيه صورت سودو زيان ترازنامه،گردش وجوه نقد و حسابداری بهای تمام شده گزارشاتی از جزئيات توليد و
مراکز ايجاد هزينه ارائه می دهد.
ج)حسابداری مالی به صورت دقيق مصرف مواد، ميزان توليد و ساعات کار انجام شده و ساير عوامل توليد را در اختيار مديريت قرار
می دهد.
د)حسابداری مالی تحت نظر مدير مالی و حسابداری صنعتی تحت نظر مدير توليد عمل می نمايد.
٧ کدام مورد زير جزواسناد و مدارک اوليه حسابداری ميباشد ؟
رانجام شده توليدي و غيرتوليدي
ج) آمارمربوط به مشخصات فيزيكي كارخانه د)همه موارد ذكر شده
٨ هنکام تکميل کالا چه ثبتی در دفاتر زده ميشود؟
« بستانكار » وكالاي ساخته شده « بدهكار » الف)حساب كالاي درجريان ساخت
« بستانكار » وحساب كالاي درجريان ساخت « بدهكار » ب)حساب كالاي ساخته شده
« بستانكار » وحساب كالاي درجريان ساخت « بدهكار » ج)خلاصه سود وزيان
« بستانكار » وحساب خلاصه سود وزيان « بدهكار » د)حساب كالاي درجريان ساخت
٩ حساب كالاي ساخته شده كه يكي ازاقلام دارايي است؛بعد ازفروش كالا به كدام حساب كه يكي از اقلام هزينه مي باشد؛انتقال مي يابد.
الف)كالاي درجريان ساخت ب)خلاصه سودوزيان
ج)حساب كالاي ساخته شده د)بهاي تمام شده كالاي فروش رفته
10 به تدريج که مواد در توليد مصرف می شود به حساب ……………………… انتقال می يابد؟
الف) کالای ساخته شده ب)کالای در جريان ساخت
ج) کالای فروش رفته د) کنترل سربار
11 اسناد و مدارك اوليه حسابداري بهاي تمام شده عبارتند از :
الف- فاكتور خريد مواد ودفتر روزنامه ب-فاكتور خريد مواد –برگ رسيد مواد
ج- حواله صدور مواد –دفتر كل د- فاكتور فروش – برگ رسيد مواد
12 پس از تکميل محصول ، قيمت تمام شده آن ، از حساب کالای در جريان ساخت به کدام حساب منتقل می شود .
الف- خلاصه حساب سودوزيان ب- حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته
ج- حساب کنترل سربار د- حساب کالای ساخته شده
13 ايجاد روشهای کنترل هزينه و ارزيابی موجوديها ، جزو وظايف …………. است .
الف- حسابداری مالی ب- حسابداری دولتی ج- حسابداری صنعتی د- حسابرسی
14 وظايف تهيه و تدارک اطلاعات مالی، برای تسهيل برنامه ريزی، کنترل و تصميم گيری به عهده کدام واحد حسابداری می باشد ؟
الف)حسابداری بهای تمام شده ب) حسابداری مديريت ج ) حسابداری مالی د) حسابداری ماليات
15 کدام يک از گزينه های زير از وظايف حسابداری بهای تمام شده نمی باشد.
الف – بودجه بندی ب – تفکيک و تسهيم هزينه ها
ج – بازار ا یبی د – ارزيابی موجودی ها
کالا، حساب کالای ساخته شده به کدام حساب انتقال می يابد؟
الف – کالای در جريان ساخت ب – فروش کالا
ج – کالای فروش رفته د – خلاصه سود و زيان
17 كدام يك از شاخه هاي حسابداري به محاسبه بهاي تمام شده خدمات و محصولات مي پردازد.
الف- دولتي ب-حسابداري صنعتي ج- حسابداري مالي د- حسابرسي
18 كدام يك از وظايف حسابداري صنعتي نمي باشد.
الف- هزينه يابي ب- محاسبه قيمت تمام شده توليد
ج- گزارش گردش وجوه نقد د- گزارش قيمت تمام شده توليد
19 حساب كالاي در جريان ساخت چه نوع حسابي است.
الف- دارايي جاري ب- دارايي ثابت ج- حساب موقت د- بدهي
20 مواد اوليه- دستمزد- هزينه هاي غيرمستقيم توليد به بدهكار كدام حساب انتقال مي يابد.
الف- كالاي ساخته شده ب- سربار توليد
ج- كالاي در جريان ساخت د- مواد خام اول دوره
گروه حسابداري استان كردستان ٧
grohhesab@yahoo.com
تهيه و گردآوري : سارا حسيني
مسائل
رديف مسائل بارم
١/ ١ اطلاعات مربوط به حساب کنترل کالای در جريان ساخت در توليدی مهر به شرح زير است در صورتی که بهای موجودی مواد ٣
سربار باشد مطلوب است :محاسبه بهای مواد و سربار طی دوره
کنترل کالای در جريان ساخت
٢٠٠٠٠٠٠ موجودی اول دوره ۵٠٠٠٠٠
مواد ؟
دستمزد ۶٠٠٠٠٠
سربار ؟
٢٠٠٠٠٠٠ ؟
٧٠٠٠٠٠

فصل دو م: طبقه بندي عوامل بهاي تما مشده
سئوالات تئوري-تشريحي
رديف سئوالات بارم
١
بر اساس ارتباط با تغييرات حجم توليد هزينه ها به چند دسته تقسيم ميشوند؟
٢
انواع هزينه های ثابت را نام ببريد.
٣
بهای اوليه چست؟
۴
تقسيم هزينه ها به مستقيم و غيرمستقيم بر اساس چه مبنای صورت می گيرد؟
۵
مواد مستقيم و مواد غير مستقيم را با يک مثال توضيح دهيد؟
۶ منظور از هزينه های تبديل چيست رابطه آن را بنويسيد؟
٧ هزينه ثابت را تعريف کنيد ٢ نوع هزينه ثابت را نام ببريد
٨ طبقه بندی طبيعی هزينه ها را با رسم نمودار نشان دهيد
٩ هزينه متغير را تعريف کنيد؟
١٠ گزارشهای درون سازمانی را با ذکر دو مثال برای هريک توضيح دهيد.
١١ گزارشهای برون سازمانی را با ذکر دو مثال برای هريک توضيح دهيد.
١٢ ……………. شامل هزينه هايی که در بخشهای ديگری به جز کارخانه مصرف می شوند .
١٣ هزينه هايی که بتوان به اسانی انها رابه سفارش،مرحله يا محصول معينی ارتباط داد را هزينه ها ی—————–گويند
١۴ هزينه های ثابتی که با تصميم گيری مديران موسسه توليدی درجهت برنامه ريزی اتی به مصرف می رسند را هزينه ثابت——–
گويند
١۵ رابطه کاهش توليد باهزينه متغير يک واحد و هزينه ثابت يک واحد را بيان کنيد؟
١۶ هزينه های ثابت را با ذکر يک مثال تعريف کنيدوتقسيمات آنرا ق فط نام ببريد؟
١٧ روابط زير راکامل کنيد؟
الف- بهای تمام شده کالای در جريان ساخت پايان دوره -………………………= بهای تمام شده کالای ساخته شده طی دوره
ب – …………………………. + دستمزد مسقيم = هزينه تبديل
ج- با افزايش سطح توليد هزينه ثابت کل…………………و هزينه ثابت هرواحد…………………….می يابد.
د – ……………………….. + ب های اوليه = جمع هزينه های ساخت طی دوره

و- محاسبه ………………………… و ………………………راهزينه يابی گويند.
١٨ عوامل بهای تمام شده راتعريف کنيدواجزای آن رانام ببريد ؟
١٩ طبقه بندی هزينه هادر ارتباط با حجم توليد به چه منظور انجام می شود؟
٢٠ هزينه هايی که بتوان به اسانی انها رابه سفارش،مرحله يا محصول معينی ارتباط داد را هزينه ها ی—————–گويند
٢١ هزينه های ثابتی که با تصميم گيری مديران موسسه توليدی درجهت برنامه ريزی اتی به مصرف می رسند را هزينه ثابت——–
گويند
٢٢ عناوين ديگر سربار ساخت رانام ببريد
ي
رديف سوالات چهار گزينه ای بارم
١ هنگاميکه هزينه ها را به دو دسته هزينه های مستقيم و هزينه های غير مستقيم طبقه بندی می کنيم ملاک اين تقسيم بندی چيست ؟
الف- ارتباط با محصول ب- طبقه بندی طبيعی هزينه ها
ج- ارتباط با تغيير حجم توليد د -هيچکدام
٢ کداميک از موارد زير يک گزارش درون سازمانی نيست؟
الف-گزارش اوقات تلف شده بگ-زارش سود و زيان
ج- گزارش مصرف مواد گد-زارش انبار گردانی
٣
هزينه اجاره ساختمان کارخانه جزو کدام گروه از هزينه های زير ميباشد؟
الف-غير مستقيم و ثابت ب- غير مستقيم و متغير
ج- هزينه ساخت و ثابت د- الف و ج هردو صحيح ميباشن
۴ چنانچه هزينه ثابت لازم برای توليد ۵ واحد محصول ۵٠٠٠٠ ريال باشد اگر تعداد توليد به ١٠ واحد محصول برسد هزينه ثابت هر
واحد محصول کدام است؟
الف -هزينه ثابت هر واحد ثابت ميماند ب- ١٠٠٠٠
ج- ۵٠٠٠ د- ١٠٠٠
۵ کدام عبارت زير نشان دهنده جمع هزينه های ساخت طی دور ميباشد؟
الف- بهای اوليه +سربار ساخت
ب-مواد مستقيم +هزينه تبديل
ج-مواد مستقيم + سربار ساخت +دستمزد مستقيم
د- همه موارد فوق صحيح ميباشد
۶ طبقه بندي هزينه به مديران مي كندتا……..
الف-هزينه رادرطبقه خود موردتجزيه وتحليل قراردهد.
ب)سريعا به ماهيت هزينه پي ببرند.
ج-ازاطلاعات موجودبهره برداري لازم رابنمايند.
د-هرسه گزينه صحيح است.
٧ هزينه ها ازلحاظ طبيعي به دوگروه ……..و……..طبقه بندي مي شوند.
الف-ساخت –توليدي ب-ساخت-تجاري
ج-توزيع –فروش د-توليدي –فروش

٨ هزينه هاي ساخت شامل هزينه هايي است كه……….
الف-دركارخانه به مصرف مي رسد. ب-دربخشهاي ديگر كارخانه توليدمي شود.
ج-دربخش اداري تشكيلاتي مصرف شود. د-دربخش توزيع وفروش مصرف شود.
٩ مواداوليه ،دستمزد،سربارجزءهزينه هاي ………است.
الف- تجاري ب-توزيع ج-فروش د-ساخت
١٠ هزينه هاي اداري وتشكيلاتي –توزيع وفروش جزءكدام يك ازهزينه هاي زير مي باشد؟
الف-عملياتي ب-تجاري ج-ساخت د-گزينه الف وب
١١ مجموع هزينه هايي كه به طورمستقيم درساخت محصول به مصرف مي رسند………مي گويند.
الف- بهاي اوليه ب-هزينه تبديل ج-سربارساخت د-دستمزد مستقيم
١٢ جهت محاسبه بهاي اوليه كدام يك ازگزينه هاي زير صحيح مي باشد؟
الف-بهاي اوليه =دستمزدمستقيم +مواداوليه مصرفي
ب-بهاي اوليه =دستمزدغيرمستقيم +مواداوليه مصرفي
ج-بهاي اوليه =هزينه تبديل +مواداوليه مصرفي
د-بهاي اوليه =دستمزدمستقيم +هزينه تبديل
١٣ مواداوليه مصرفي ودستمزدمستقيم كارگران ازعوامل كدام يك از گزينه هاي زير مي باشد؟
الف-هزينه تبديل ب-بهاي اوليه ج-هزينه هاي غير مستقيم د-سربارساخت
١۴ درطبقه بندي هزينه هاازطريق ارتباط آنها با محصول هزينه هايي كه براي توليد محصول به مصرف مي رسند به دوگروه اصلي
……و…….تقسيم مي شوند؟
الف-مستقيم –غير مستقيم ب—اصلي –غير اصلي
ج-مواد –دستمزد د-دستمزد-سربار
١۵ هزينه هايي كه بتوان به آساني آنهارابه سفارش،مرحله يامحصول معيني ارتباط داد را…….گويند.
الف-مستقيم ب-غيرمستقيم ج-بهاي اوليه د-سربارساخت
١۶ هزينه هايي كه دركارخانه به مصرف مي رسند ولي درارتباط مستقيم با توليد نيستندرا………..گويند.
الف-مستقيم توليد ب- غير مستقيم توليد ج-بهاي اوليه د- سربارساخت
١٧ هرگاه موادي مستقيما درساخت محصول به كار روند آن را ……..گويند.
الف-دستمزد مستقيم ب- سربار مستقيم ج-مواد مستقيم د-هزينه مستقيم

١٨ تعريف كارگران مستقيم توليد كدام يك ازگزينه هاي زير مي باشد؟
الف-به آن گروه ازكارگران كه مستقيما درخط توليد به ساخت محصول اشتغال دارند.
ب- به آن گروه ازكارگران كه مستقيماازشركت توليدي محصول خريداري مي كنند.
ج- به آن گروه ازكارگران كه مستقيماازشركت توليدي دستمزد دريافت مي كنند.
د- به آن گروه ازكارگران كه مستقيماباشركت توليدي درارتباط باشند
١٩ دستمزدكارگري كه درقسمت چوب بري ونجاري كارمي كند دستمزد……….گويند.
الف-مستقيم ب- غيرمستقيم ج- اوليه د-ثانويه
٢٠ هزينه هايي كه دركارخانه به مصرف رسيده ولي مستقيما باتوليد محصول ارتباط ندارند……..گويند.
الف-سربارساخت ب- بهاي اوليه ج-هزينه مستقيم د- هزينه تبديل
١٧ دستمزد سركارگران وسرپرستان جزءكدام يك ازگزينه هاي زير مي باشد. ٢١
الف-مواد مستقيم ب- دستمزدغير مستقيم ج-سربار ساخت د-بهاي اوليه
٢٢ هزينه هايي كه باتغيير حجم توليد تا سطح معيني ازتوليد تغيير نمي كند ……مي گويند.
الف- متغير ب- ثابت ج-نيه متغير د- نيمه ثابت
٢٣ هزينه هاي …….درسطوح مختلف توليد دركل ثابت مي باشند.
الف- متغير ب- نيمه متغير ج- ثابت د-نيمه ثابت
٢۴ سهم هزينه ثابت يك واحد كالا باافزايش تعداد توليد ……مي يابد.
الف-افزايش ب-كاهش ج-تغييرنمي كند د-تغيير مي كند
٢۵ سهم هزينه ثابت يك واحد كالا باكاهش تعداد توليد ……مي يابد.
الف-افزايش ب-كاهش ج-تغييرنمي كند د-تغيير مي كند
٢۶ حقوق مديران توليد واستهلاك ساختمان وماشين آلات جزءهزينه …….مي باشد.
الف-ثابت ب-متغير ج-نيمه متغير د-استهلاك
٢٧ بيمه ساختمان وماشين آلات –اجاره محل كارخانه جزءهزينه ……مي باشد.
الف-ثابت ب-متغير ج-نيمه متغير د-بيمه
٢٨ هزينه اي كه قسمتي ازآن ثابت وقسمتي متغير باشد ……گويند.
الف-ثابت ب-متغير ج-نيمه متغير د-گزينه الف وب
٢٩ مخارجي كه با تغيير سطح توليد تغيير مي كندهزينه ……..نام دارد.
الف-ثابت ب-متغير ج- ي نمه متغير د-نيمه ثابت

 

٣٠ هرچه حجم ياميزان توليد افزايش يابد مبلغ اين هزينه نيز افزايش مي يابد وبرعكس اين موضوع مربوط به كدام يك ازهزينه هاي زير
مي باشد؟
الف- الف-ثابت ب-متغير ج-نيمه متغير د-معكوس
٣١ هرچه حجم ياميزان توليدكاهش يابد مبلغ اين هزينه نيز كاهش مي يابد وبرعكس اين موضوع مربوط به كدام يك ازهزينه هاي زير مي
باشد؟
الف- الف-ثابت ب-متغير ج-نيمه متغير د-معكوس
٣٢ كدام يك ازموارد زير جزءاهداف تهيه گزارش نمي باشد؟
الف-تجزيه وتحليل عملكرد دوره اي كه گزارش براي آن دوره تهيه شده .
ب-دستيابي به نقاط قوت وضعف آن دوره .
ج-تهيه وتنظيم برنامه آينده با استفاده ازتجربيات به دست آمده براي بهبود كمي وكيفي توليد.
د-رضايت مديران داخلي وخارجي درهر دوره
٣٣ گزارشهادرسازمان به طور كلي به دوگروه ……و……طبقه بندي مي شوند.
الف اصلي –فرعي ب-درون سازماني –برون سازماني
ج-اول دوره –پايان دوره د-ورودمواد-صدورمواد
٣۴ گزارشهايي كه به منظور استفاده مديران سطوح مختلف داخل واحد توليدي ويا توسط حسابداري بهاي تمام شده تهيه مي گرددگزارش
…….نام دارد.
الف-درون سازماني ب-برون سازماني ج-اول دوره د-پايان دوره
٣۵ گزارش ساعات كاروگزارش محصولات ساخته شده جزءگزارش …..مي باشد.
الف-درون سازماني ب-برون سازماني ج-اول دوره د-پايان دوره
٣۶ گزارشي كه نشان دهنده مقدار ومواداوليه اي است كه درطول دوره مالي يادرمدتي معين براي ساخت محصول به مصرف رسيده است .
الف- گزارش مصرف مواد ب- گزارش بهاي تمام شده كالاي ساخته شده
ج-گزارش بهاي تمام شده كالاي فروش رفته د-گزارش خلاصه سودوزيان
٣٧ باتوجه به اطلاعات زير بهاي تمام شده موادمصرفي طي دوره كدام يك از موارد زير مي باشد؟
خريد خالص ٣،٧٧٠،٠٠٠ – موجودي مواداول دوره ٨١٠،٠٠٠ – هزينه حمل ١٢٠،٠٠٠ – موجودي پايان دوره ١،۴٣٠،٠٠٠
الف- ٣،٢۶٠،٠٠٠ ب- ٣،٣٨٠،٠٠٠ ج- ٣،٢٧٠،٠٠٠ د- ٣،٣٩٠،٠٠٠
٣٨ به گزارش درون سازماني كه به منظور محاسبه بهاي تمام شده محصولات ساخته شده طي دوره ومحاسبه موجودي كالاي درجريان
ساخت پايان دوره تهيه مي گردد……گويند.
الف-هزينه توليد ب-بهاي تمام شده كالاي ساخته شده
ج-كالاي درجريان ساخت د-مورد الف وب صحيح است
گروه حسابداري استان كردستان ١۴
grohhesab@yahoo.com
تهيه و گردآوري : سارا حسيني
٣٩ باتوجه به اطلاعات زير موادمصرف شده كدام يك ازگزينه هاي زير مي باشد؟
“موجودي مواد اول دوره ٢٠٠،٠٠٠ موجودي مواد پايان دوره ٣٠٠،٠٠٠ بهاي تمام شده موادخريداري شده ۴٠٠،٠٠٠
الف- ٢٠٠،٠٠٠ ب- ٣٠٠،٠٠٠ ج- ۴٠٠،٠٠٠ د- ٩٠٠،٠٠٠
۴٠ باتوجه به اطلاعات زيربهاي تمام شده موادخريداري شده كدام يك ازگزينه هاي زير مي باشد؟
خريد موادطي دوره ٨٠٠،٠٠٠ -برگشت ازخريد ۵٠،٠٠٠ -هزينه حمل ١٠٠،٠٠٠
الف- ٨٠٠،٠٠٠ ب- ٨۵٠،٠٠٠ ج- ٩۵٠،٠٠٠ د- ٩٠٠،٠٠٠
۴١ اگردستمزد مستقيم ١٠٠،٠٠٠ وموادمستقيم ٢٠٠،٠٠٠ وهزينه سوخت ٣٠،٠٠٠ باشدبهاي اوليه كدام يك ازگزينه هاي زير مي باشد
؟
الف ٢٠٠،٠٠٠ ب- ٣٠٠،٠٠٠ ج- ٣٣٠،٠٠٠ د- ٢٧٠،٠٠٠
۴٢ درصورتيكه بهاي مواد ١٠٠،٠٠٠ -دستمزد ٢٠٠،٠٠٠ -سربار ٣٠٠،٠٠٠ جمع هزينه هاي ساخت كدام يك ازمواردزير مي باشد؟
الف- ٢٠٠٠٠٠ ب- ۴٠٠،٠٠٠ ج- ۶٠٠،٠٠٠ د- ٨٠٠،٠٠٠
۴٣ گزارش مصرف موادوگزارش بهاي تمام شده كالاي ساخته جزءگزارش …..مي باشد.
الف-درون سازماني ب-برون سازماني ج-اول دوره د-پايان دوره
۴۴ باتوجه به اين اطلاعات بهاي تمام شده كالاي درجريان ساخت طي دوره كدام يك ازگزينه هاي زير مي باشد؟
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره ٣٠٠٠٠٠ -بهاي اوليه ١٠٠٠٠٠ -سربارساخت ۴٠٠٠٠٠
الف- ۶٠٠٠٠ ب- ٧٠٠٠٠٠ ج- ٨٠٠٠٠٠ د- ٩٠٠٠
۴۵ براي محاسبه بهاي اوليه كدام يك ازگزينه هاي زير صحيح است؟
الف-موادمستقيم +دستمزد مستقيم ب-موادمستقيم +سر ا برساخت
ج-دستمزد مستقيم +سربار ساخت د-موادمستقيم+دستمزد غير مستقيم
۴۶ باتوجه به اطلاعات داده شده بهاي تمام شده كالاي ساخته شده كدام گزينه مي باشد؟
كالاي درجريان ساخت طي دوره ٣۴٠٠٠٠٠ -كالاي درجريان ساخت پايان دوره ٢١٠٠٠٠٠ -بهاي تمام شده مواد مصرفي ٣٠٠٠٠٠
الف- ١۶٠٠٠٠٠ ب- ١٨٠٠٠٠٠ ج- ٣١٠٠٠٠٠ د- ١٣٠٠٠٠٠
۴٧ گزارش بهاي تمام شده كالاي فروش رفته جزءگزارش ……ميباشد.
الف-درون سازماني ب-برون سازماني ج-واقعي د-نهايي
۴٨ -باتوجه به اطلاعات داده شده بهاي تمام شده محصولات آماده براي فروش كدام يك ازگزينه هاي زير مي باشد؟
بهاي تمام شده محصولات ساخته شده طي دوره ۴٠٠٠٠٠٠ – بهاي تمام شده محصولات ساخته شده اول دوره، ٢۵٠٠٠٠٠ – بهاي تمام
شده محصولات ساخته شده اول دوره ٨٠٠٠٠٠
الف ۶۵٠٠٠٠٠ ب- ٣٢٠٠٠٠٠ ج- ۵٧٠٠٠٠٠ د- ٧٣٠٠٠٠٠

۴٩ باتوجه به اطلاعات داده شده سوديازيان خالص كدام يك ازگزينه هاي زيرمي باشد؟
فروش خالص ٨٢٩٠٠٠٠ -بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ۶۵٠٠٠٠٠ -هزينه هاي عمليات ٧٩٠٠٠٠
الف- ١٠٠٠٠٠٠ ب- ١٧٩٠٠٠٠ ج- ١٠٨٧٠٠٠٠ د- ٩٠٨٠٠٠٠
۵٠ باتوجه به اطلاعات داده شده فروش خالص وسود خالص به ترتيب كدام يك ازگزينه هاي زير مي باشد؟
فروش ٨۴٨٠٠٠٠ -برگشت ازفروش ١٩٠٠٠٠ -بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ۶۵٠٠٠٠٠ -هزينه هاي عمليات ٧٩٠٠٠٠
١٧٩٠٠٠٠- ١٠٠٠٠٠٠ ب- ٨٢٩٠٠٠٠ – الف- ٨٢٩٠٠٠٠
٨٢٩٠٠٠٠- ١٧٩٠٠٠٠ د- ١٧٩٠٠٠٠ – ج- ٨٢٩٠٠٠٠
۵١ باتوجه به اطلاعات داده شده هزينه هاي عمليات كدام يك ازگزينه هاي زير مي باشد؟
هزينه هاي اداري وتشكيلاتي ۴٢٠٠٠٠ -هزينه هاي توزيع وفروش ٣٧٠٠٠٠ -هزينه حمل كالاي خريداري شده ٣٠٠٠٠
الف- ٧۶٠٠٠٠ ب- ٧٩٠٠٠٠ ج- ٨٢٠٠٠٠ د- ٨٩٠٠٠٠
52 (سربار+ مواد مستقيم+ دستمزد مستقيم) معرف …. مي باشد.
الف) بهاي تبديل ب) بهاي اوليه ج) هزينه توليد د) كالا ي در جريان ساخت
53 مشخص ترين عامل ساخت محصول كدام است.
الف) مواد اوليه ب) بهاي اوليه ج) هزينه تبديل د) دستمزد
54 گزارش هاي مالي درون سازماني در كدام شاخه حسابداري تهيه مي شود؟
الف) مالي ب) دولتي ج) شركت ها د) مديريت
۵۵ در شرکتی مواد خريداری شده ١٣٠٠ ريال ، سربار کارخانه ٢٠٠ ريال ، دستمزد مستقيم ۵٠٠ ريال، موجودی مواد اول دوره ٣٠٠ ريال و
موجودی مواد آخر دوره ١٠٠ ريال می باشد ، بهای اوليه کدام است؟
الف) ١۵٠٠ ب) ١۶٠٠ ج) ١٧٠٠ د) ٢٠٠٠
۵۶ در توليد کفش ، چسب مصرفی جزو کدام مورد است ؟
الف ) بهای اوليه ب) سربار توليد ج) مواد مستقيم توليد د) دستمزد مستقيم توليد
۵٧ در شرکتی مواد مستقيم ۵٠٠ ريال، بهای اوليه ١١٠٠ ريال، سربار ساخت ۴٠٠ ريال و موجودی کالای در جريان ساخت اول دوره و پايان دوره
به ترتيب ٣٠٠ ريال و ١٠٠ ريال بوده است، بهای تمام شده کالای ساخته شده کدام است ؟
الف ) ١۵٠٠ ب) ١۶٠٠ ج) ١٧٠٠ د) ٢٢٠٠
۵٨ کدام گزينه در مورد هزينه ها صحيح می باشد.
الف ) هزينه ثابت هر واحد کالا با افزايش تعداد توليد افزايش می يابد.
ب ) هزينه متغير هر واحد کالا با افزايش تعداد توليد کاهش می يابد .
ج ) هزينه هايی که دو جزءثابت ومتغير را توأماً دارا هستند اصطلاحاً هزينه های نيمه ثابت (پلکانی) می نامند.
د ) مقصدی که هزينه ها به آن ارتباط و تخصيص داده می شود موضوع هزينه ناميده می شود .

۵٩ کدام گزينه از نوع طبقه بندی هزينه ها بر مبنای حجم توليد نمی باشد؟
الف ) هزينه ثابت ب) هزينه متغير ج) هزينه نيمه متغير د) هزينه مستقيم
۶٠ هزينه برق مصرفی برای روشنايی کارخانه و هزينه تلفن جزو کدام گروه هزينه ها می باشد ؟
الف ) هزينه ثابت ب) هزينه متغير ج) هزينه نيمه متغير د) هزينه پلکانی
۶١ در شرکتی بهای اوليه و بهای تبديل برابر و هر کدام ٩٠٠ ريال است ، مواد غير مستقيم و دستمزد غير مستقيم هر کدام ٢٠٠ ريال ، موجودی
کالای در جريان ساخت اول دوره و پايان دوره به ترتيب ۴٠٠ ريال و ٣٠٠ ريال و موجودی کالای ساخته شده ابتدا و پايان دوره به ترتيب ۶٠٠
ريال و ۵٠٠ ريال می باشد بهای تمام شده کالای فروش رفته کدام است ؟
الف) ١٣٠٠ ب) ١۴٠٠ ج) ١۵٠٠ د) ٢٠٠٠
نمی باشد ؟ (External Reports) ۶٢ کدام مورد جزو گزارش های برون سازمانی
الف ) گزارش سود و زيان ب) گزارش گردش جريانات وجوه نقد
ج ) گزارش بهای تمام شده کالای فروش رفته د) گزارش مصرف مواد
۶٣ در يک توليدی پيراهن دوزی، مصرف پارچه چه نوع هزينه ای است ؟
الف ) هزينه مستقيم ساخت ب) هزينه غير مستقيم ساخت ج ) سربار مستقيم ساخت د) سربارغير مستقيم ساخت
۶۴ هزينه های ساخت در توليد يک محصول شامل:
الف) دستمزد مستقيم+ سربار توليد ب) بهای اوليه+ سربار توليد
ج) مواد مستقيم+ دستمزد مستقيم د) مواد مستقيم+ دستمزد غير مستقيم
۶۵ مواد مستقيم مصرفی ٣٠٠ – دستمزد مستقيم ١٢٠٠ – دستمزد غير مستقيم ۴٠٠ – هزينه سوخت و روشنايی ١٢٠ – بهای
تبديل ….. است.
الف) ۵٢٠ ب) ١۵٠٠ ج) ١۶٠٠ د) ١٧٢٠
۶۶ در توليد يک محصول، کدام مورد جزو سربار ساخت به حساب می آيد.
الف)سنگ آهن در کارخانه ذوب آهن ب) چرم در کفاشی
ج) آرد در نانوايی د) نخ در دوخت لباس
۶٧ در کارخانه توليدی احمدی، موجودی مواد اول دوره ۵٠ ريال، مواد خريداری شده طی دوره ٧٠ ريال، موجودی مواد آخر
دوره ٢٠ ريال، دستمزد مستقيم ۴٠ ريال ، سربار کارخانه ١٠ ريال است، در صورتی که موجودی کالای در جريان ساخت
اول دوره و پايان دوره به ترتيب ٢٠٠ ريال و ۵٠ ريال باشد. بهای تمام شده کالای ساخته شده چند ريال است.
الف) ١۵٠ ب) ٢۵٠ ج) ٣٠٠ د) ٣٢٠

۶٨ در يک موسسه توليدی، کدام يک جزو هزينه متغير تلقی می شود.
الف) هزينه اجاره ساختمان ب) ه زينه حقوق سرپرستان
ج) هزينه حقوق مديرا د) هزينه دستمزد مستقيم
۶٩ موجودی کالای ساخته شده اول دوره ٢۶۵٠ ريال – بهای تمام شده کالای ساخته شده طی دوره ٨٣۵٠ ريال – بهای تمام
شده کالای فروش رفته ٩۵٠٠ ريال است، موجودی کالای ساخته شده پايان دوره کدام است.
الف) ١۵٠٠ ب) ۶٨۵٠ ج) ١١٠٠٠ د) ١١۵٠
٧٠ هزينه هايی که به طور مستقيم در ساخت محصول به مصرف می رسند، مفهوم کدام اصطلاح است.
الف) بهای اوليه ب) بهای تبدیل ج) بهای توليد د) بهای تمام شده
٧١ برای ساخت يک واحد محصول آلفا ۶ کيلو مواد به نرخ ٢٠٠٠ ريال و ۶ ساعت کار مستقيم به نرخ ١٠٠٠ ريال و سربار
ساخت به نرخ ۵٠٠ ريال در ساعت جذب می گردد، بهای تمام شده يک واحد محصول آلفا چند ريال است.
الف) ٣۵٠٠ ب) ٢١٠٠٠ ج) ١٨۵٠٠ د) ١٨٠٠٠
٧٢ هزينه های اداری و تشکيلاتی، در طبقه بندی هزينه ها جزو کدام دسته از هزينه ها است.
الف) تجاری ب) ساخت ج) مستقيم د) غير مستقيم
٧٣ کدام يک از موارد زير، از گزارش های درون سازمانی می باشد.
الف) گزارش بهای تمام شده کالای فروش رفته ب) گزارش سودوزيان
ج) گزارش گردش وجوه نقد د) گزارش مصرف مواد
٧۴ – جهت ساخت نوعی محصول ، خريد مواد ٩٠٠٠٠ ريال – برگشت از خريد ١٠٠٠٠ ريال مواد آخردوره ٢٠٠٠٠ ريال –
دستمزد ١١٠٠٠٠ ريال- سربار ساخت ٣٠٠٠٠ ريال بوده است ، بهای کارخانه ( هزينه های ساخت) چقدر است؟
الف) ١٨٠٠٠٠ ب) ٢٠٠٠٠٠ ج) ٢٣٠٠٠٠ د) ٢۴٠٠٠٠
٧۵ با توجه به اطلاعات سوال قبل هزينه تبديل چقدر است ؟
الف) ٢۴٠٠٠٠ ب) ٢٠٠٠٠٠ ج) ١٧٠٠٠٠ د) ١۴٠٠٠٠
٧۶ اطلاعات زيرازشرکت توليدی احمدی استخراج شده است ، بهای تمام شده کالای فروش رفته چقدر است .
بهای توليد ( هزينه های ساخت ) ۵٠٠٠٠ – کالای ساخته شده اول دوره ١٠٠٠٠٠ – کالای ساخته شده آخر دوره
۶٠٠٠٠ – کالای در جريان ساخت اول دوره ۶٠٠٠٠ – کالای در جريان ساخت آخردوره ٧٠٠٠٠ ريال
الف) ٨٠٠٠٠ ب) ٩٠٠٠٠ ج) ١٠٠٠٠٠ د) ١١٠٠٠٠
٧٧ برای توليد نوعی محصول در شرکت پرديس ، دستمزد مستقيم ۶۵٠٠٠٠ ريال ، جمع هزينه های ساخت
١۴۵٠٠٠٠ ريال و هزينه های غير مستقيم توليد فقط ٢۵ % مواد مصرفی بوده است ، بهای اوليه چند ريال است؟
الف) ٨٠٠٠٠٠ ب) ٨۵٠٠٠٠ ج) ١١٠٠٠٠٠ د) ١٢۵٠٠٠٠
٧۵٠ ريال می توان نتيجه گرفت دستمزد مستقيم بربر است با: / ۵۶٠ وجمع هزينه ساخت ٠٠٠ / ۴٠٠ هزينه تبديل ٠٠٠ / ٧٨ بهای اوليه ٠٠٠

١۶٠/ ٣۵٠ د) ٠٠٠ / ١٩٠ ج) ٠٠٠ / ٢١٠ ب) ٠٠٠ / الف) ٠٠٠
٧٩ حساب کا لای درجريان ساخت درطبقه بندی جزء طبقه ———– قرار گرفته و درازای —— بدهکارودرازای ———بستا نکار
می شود
الف)هزينه ها-عوامل بهای تما م شده- بهای تما م شده کالای ساخته شده
ب)دارايی جاری- عوامل بهای تما م شده- بهای تما م شده کالای ساخته شده
ج) دارايی جاری- عوامل بهای تما م شده- بهای تما م شده کالای فروش رفته
د)دازايی ثابت – عوامل بهای تما م شده- بهای تما م شده کالای ساخته شده
٨٠ کدام گزينه جزء هزينه های ثابت بهره برداری است؟
الف – هزينه ی تبليغات ب –هزينه ی استهلاک ماشين آلات
ج– هزينه ی تحقيق و توسعه د – هزينه ی اجاره ساختمان
٨١ دستمزد پرداختی به کارگر خمير سازی در کارگاه نان فانتزی در کدام گروه از هزينه ها قرار می گيرد.
الف – هزينه های مستقيم ب – دستمزد مستقيم ج – دستمزد غير مستقيم د – هزينه های سربار
٨٢ سود ناويژه ۶٠٠٠٠٠ ريال، سود ويژه ٣٠٠٠٠٠ ريال، بهای تمام شده کالای فروش رفته ٢٠٠٠٠٠ ريال و فروش ٩٠٠٠٠٠
ريال است، فروش خالص چقدر است؟
الف – ۵٠٠٠٠٠ ريال ب – ٨٠٠٠٠٠ ريال ج – ١١٠٠٠٠٠ ريال د – ۴٠٠٠٠٠ ريال
٨٣ مهمترين كاربرد حسابداري بهاي تمام شده در مورد محاسبه كدام كالا در موسسات توليدي است؟
الف – كالاي در جريان ساخت ب – مواد اوليه ج – كالاي ساخته شده د – كلاي فروش رفته
٨۴ هزينه هاي تبديل عبارتند از:
الف – دستمزد مستقيم + سربار ساخت ب – دستمزد غير مستقيم + سربار ساخت
ج – مواد اوليه + دستمزد مستقيم د – مواد اوليه + دستمزد غير مستقيم
٨۵ “هزينه اي كه با تغيير حجم توليد تغيير مي كند” را ……….. مي نامند.
الف – هزينه ثابت ب – هزينه متغير ج – هزينه نيمه متغير د – هزينه ثابت برنامه اي
٨۶ كداميك از گزارشات زير جزء گزارشات برون سازماني مي باشد؟
الف _ گزارش مصرف مواد ب – گزارش بهاي تمام شده كالاي ساخته شده
ج – گزارش ضايعات مواد د – گزارش بهاي تمام شده كالاي فروش رفته
٨٧ گزينه زير را كامل كنيد .
(تخفيفات نقدي فروش + برگشت از فروش و تخفيفات) – ……………………. = فروش خالص
الف – فروش ناخالص ب – خريد ناخالص ج – خريد خالص د – بهاي تمام شده كالاي فروش رفته

٨٨ در موسسات توليدي ارزش كدام دارايي از ق بيه بيشتر است؟
الف – وجه نقد ب – مواد ج – حسابهاي دريافتني د – اثاثه
٨٩ موسسات توليدي كالا و مواد را به چه منظور خريداري مي نمايند؟
الف – فروش ب – ساخت محصول ج – هردو مورد د – هيچكدام
٩٠ تهيه و تدارك مواد ، ملزومات ، ابزار آلات و لوازم يدكي مورد نياز شركتهاي توليدي به عهده…….ميباشد.
الف – دايره انبار ب – دايره خريد ج – دايره كنترل كيفيت د – دايره حسابداري مواد
٩١ كدام مورد از دلايل كسري يا اضافات انبار نمي باشد؟
الف – اشتباه انباردار ب – جذب رطوبت ج – مرخصي انبار دار د – تبخير و شكستگي
٩٢ براي بستن حسابهاي كنترل و پيش بيني هزينه هاي تهيه مواد چه حسابي بدهكار ميگردد؟
الف – پيش بيني هزينه تهيه مواد ب – كنترل هزينه تهيه مواد ج – كنترل مواد د – خلاصه سود وزيان
٩٣ اگر بين مانده دو حساب پيش بيني هزينه تهيه مواد و كنترل هزينه تهيه مواد اختلافي وجود داشته باشد اين اختلاف در چه حسابي
بدهكار يا بستانكار ميگردد؟
الف – خلاصه سود و زيان ب – كنترل مواد ج – تعديل هزينه تهيه مواد د – اصلاح مواد
٩۴ مواد برگشتي به فروشنده در كدام ستون كارت حساب مواد ثبت مي شود؟
الف – صادره ب – وارده ج – موجودي د – فرقي ندارد
٩۵ کدام مورد در تعيين سود ويژه دوره مالی بی ارتباط است ؟
الف)هزينه های ادارای و تشکيلاتی ب) هزينه های های توزيع و فروش ج) هزينه های توليدی د) هزينه های عملياتی

مسائل
رديف مسائل بارم
١ با استفاده از اطلاعات زير که در پايان سال ، از موسسه توليدی زاگرس بدست آمده است ،
*موجوديهای جنسی اول دوره :
۶٠٠ ريال / ٧٠٠ ريال، کالای ساخته شده ٠٠٠ / ۴٠٠ ريال ، کالای در جريان ساخت ٠٠٠ / مواد اوليه ٠٠٠
*اطلاعات مربوط به خريد مواد:
٢۵٠ ريال / ١۵٠ ريال ، تخفيفات نقدی خريد ٠٠٠ / ۴ ريال ، برگشت از خريد مواد ٠٠٠ /۶٠٠/ خريد مواد طی دوره ٠٠٠
*اطلاعات مربوط به فروش محصول:
٢٢٠ ريال / ٢٨٠ ريال ، تخفيفات نقدی فروش ٠٠٠ / ١٧ ريال ، برگشت از فروش ٠٠٠ /۴٠٠/ فروش محصول ٠٠٠
* هزينه ها:
١ ريال، هزينه حمل مواد خريداری شده /٠٠٠/ ٣ ريال ، دستمزد غير مستقيم توليدی ٠٠٠ /٨٠٠/ دستمزد مستقيم توليدی ٠٠٠
۶۵٠ ريال ، استهلاک ماشين آلات / ٣٠٠ ريال ، حقوق فروشندگان ٠٠٠ / ٢٠٠ ريال ، تعمير ماشين آلات کارخانه ٠٠٠ /٠٠٠
٣٧٠ ريال ، حقوق ا کرکنان اداری / ٧۴٠ ريال ، بيمه اجتماعی کارگران ٠٠٠ / ٨٢٠ ريال ،سوخت و روشنايی کارخانه ٠٠٠ /٠٠٠
١٨٠ ريال ، هزينه / ٩۶٠ ريال ،هزينه مطالبات مشکوک الوصول ٠٠٠ / ٢٠٠ ريال ،هزينه استهلاک ساختمان کارخانه ٠٠٠ /٠٠٠
۴٢٠ ريال، ساير هزينه / ٣٨٠ ريال ،هزينه متفرقه اداری ٠٠٠ / ۵٠٠ ريال ، هزينه استهلاک اثاثه اداری ٠٠٠ / آگهی و تبليغات ٠٠٠
٢٠ ريال / ٨١٠ ريال ، هزينه متفرقه فروش ٠٠٠ / های کارخانه ٠٠٠
*اطلاعات مربوط به موجوديهای جنسی پايان دوره :
١ ريال. /٣٠٠/ ٩٠٠ ريال، کالای ساخته شده ٠٠٠ / ۵٠٠ ريال ، کالای در جريان ساخت ٠٠٠ / مواد اوليه ٠٠٠
مطلوبست محاسبه: گزارش بهای تمام شده کالای فروش رفته و خلاصه سود و زيان طب هق بندی شده
٢ توليدی آذين درسه ماهه اول سال جاری موجودی مواد اول و آخر دوره مالی به ترتيب ١۵٠٠٠٠ ريال و ١٠٠٠٠٠ ريال باشد وخريد
مواد طی دوره ٨٠٠٠٠٠ ريال برگشت از خريد و تخفيفات ۶٠٠٠٠ ريال و هزينه حمل مواد خريداری شده ٢٠٠٠٠ ريال می
باشد
مطلوبست: تهيه گزارش مصرف مواد.
٨٩ مواد مصرفی ١٧٠٠٠٠٠ ريال – دستمزد مستقيم ٩٠٠٠٠٠ /١٢/ ٣ در واحد توليدی آبيدر طی دوره مالی منتهی به ٢٩
ريال – سربار ساخت ١١۵٠٠٠٠ ريال – موجودی کالای در جريان ساخت پايان دوره ٧۵٠٠٠٠ ريال – موجودی کالای
ساخته شده در اول و آخر دوره به ترتيب ۴٠٠٠٠٠ و ۶٠٠٠٠٠ ريال- فروش برابر ۵٣٠٠٠٠٠ ريال – برگشت از
فروش و تخفيفات ٣٠٠٠٠٠ ريال – هزينه های توزيع و فروش برابر ۵٠٠٠٠ – هزينه های اداری و تشکيلاتی
۴٠٠٠٠ ريال می باشد
با توجه به اطلاعات فوق به سئوالات ۴ تا ۶ پاسخ دهيد:
۴ بهای تمام شده کالای ساخته شده را محاسبه کنيد.
۵ بهای تمام شده کالای فروش رفته را محاسبه نماييد.

۶ گزارش سود و زيان دوره مالی توليدی آبيدر را تهيه کنيد؟
٧ در کارخانه ای مواد مستقيم مصرفی و هزينه تبديل به ترتيب ١٨٠٠٠٠٠ ريال و ١۶٠٠٠٠٠ ريال ميباشد در صورتيکه دستمزد
مستقيم ٣ برابر سربار ساخت باشد بهای اوليه را بدست آوريد؟
٨ با استفاده از اطلاعات زير که در پايان سال ، از موسسه توليدی سهند بدست آمده است ،
*موجوديهای اول دوره:
٩٠٠/ ٨٠٠ ريال، کالای ساخته شده اول دوره ٠٠٠ / ۵٠٠ ريال ، کالای در جريان ساخت اول دوره ٠٠٠ / مواد اول دوره ٠٠٠
ريال
*اطلاعات مربوط به موجوديهای پايان دوره :
١ ر ا یل، کالای ساخته شده پايان دوره /٠٠٠/ ۶٠٠ ريال ، کالای در جريان ساخت پايان دوره ٠٠٠ / مواد پايان دوره ٠٠٠
١ ريال. /۴٠٠/٠٠٠
*اطلاعات مربوط به خريد مواد:
٢٠٠ ريال، / ٣٠٠ ريال ، تخفيفات نقدی خريد ٠٠٠ / ۵ ريال ، برگشت از خريد مواد ٠٠٠ /٧٠٠/ خريد مواد طی دوره ٠٠٠
*اطلاعات مربوط به فروش محصول:
١٠٠ ريال / ۴٠٠ ريال ، تخفيفات نقدی فروش ٠٠٠ / ٢٠ ريال ، برگشت از فروش ٠٠٠ /۵٠٠/ فروش محصول ٠٠٠
*هزينه های کارخانه:
٢ ريال، هزينه حمل مواد خريداری شده /٠٠٠/ ۴ ريال ، دستمزد غير مستقيم توليدی ٠٠٠ /۵٠٠/ دستمزد مستقيم توليدی ٠٠٠
٧٠٠ ريال ، بيمه اجتماعی کارگران / ٣٢٠ ريال ، تعمير ماشين آلات کارخانه ٠٠٠ / ۴٠٠ ريال ،مواد غير مستقيم ٠٠٠ /٠٠٠
٩٩٠ ، هزينه ملزومات کارخانه / ۴۵٠ ريال ،سوخت و روشنايی کارخانه ٠٠٠ / ٢۵٠ ريال ، استهلاک ماشين آلات ٠٠٠ /٠٠٠
١ ريال /٢٠٠/ ۶۶٠ ريال، هزينه استهلاک ساختمان کارخانه ٠٠٠ / ۴٣٠ ريال ، ساير هزينه های کارخانه ٠٠٠ /٠٠٠
ريال هزينه های اداری و توزيع و فروش :
١١٠ ريال ، / ۴۴٠ ريال ،هزينه مطالبات مشکوک الوصول ٠٠٠ / ٩٢٠ ريال ، حقوق کارکنان اداری ٠٠٠ / ، حقوق فروشندگان ٠٠٠
١٢٠ ريال، ، / ١٣٠ ريال ،هزينه ملزومات اداری ٠٠٠ / ۶٠٠ ريال ، هزينه استهلاک اثاثه فروشگاه ٠٠٠ / هزينه آگهی و تبليغات ٠٠٠
٩٠ ريال / هزينه ملزومات فروش ٠٠٠
مطلوبست: گزارش بهای تمام شده کالای فروش رفته و خلاصه سود و زيان طبقه بندی شده
٩ اطلاعات زير در پايان اسفند سال ٨۵ از دفاتر شرکت توليدی آوا استخراج شده است:
بهای اوليه ۵.۶٠٠.٠٠٠ سربار ساخت ١.٣٠٠.٠٠٠ ريال موجودی کالای درجريان ساخت اول دوره ۶٠٠.٠٠٠ موجودی کالای
درجريان ساخت پايان دوره ٧٠٠.٠٠٠ ريال موجودی کالای ساخته شده اول دوره ١.۶٠٠.٠٠٠ موجودی کالای ساخته شده آخر
دوره ٢.٠٠٠.٠٠٠
٨۵/ ١٢/ مطلوب است: محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده برای دوره مالی منتهی به ٢٩

10 – اقلام استخراج شده از دفاتر شرکت بهاره به قرار زير است:
مواد خريداری شده طی دوره ٧.۵٠٠.٠٠٠ ريال موجودی مواد اول دوره مواد ٨٠٠.٠٠٠
برگشت از خريد و تخفيفات ۴۶٠.٠٠٠ موجودی پايان دوره مواد ٧٠٠.٠٠٠ تخفيفات نقدی خريد مواد ۵٠.٠٠٠ دستمزد
مستقيم ١.٠٠٠.٠٠٠ هزينه مواد خريداری شده ۵٢٠.٠٠٠ سربار ساخت ۵٨٠.٠٠٠
مطلوبست: محاسبه : الف) موادمصرف شده طی دوره ب) بهای اوليه ج) هزينه های تبديل
11 اطلاعات زير در پايان سال ٨٠ از دفاتر شرکت توليدی آذين استخراج شده است:
مواد خريداری شده طی دوره ۶.۵٠٠.٠٠٠ ريال موجودی مواد اول دوره مواد ١.٨٠٠.٠٠٠ ريال
برگشت از خريد و تخفيفات ٢۶٠.٠٠٠ موجودی پايان دوره مواد ٧٠٠.٠٠٠
تخفيفات نقدی خر د ی مواد ١۵٠.٠٠٠ دستمزد مستقيم ٣.٠٠٠.٠٠٠
هزينه حمل مواد خريداری شده ٢٠٠.٠٠٠ سربار ساخت ۵٠٠.٠٠٠
مطلوبست: محاسبه :
الف ) موادمصرف شده طی دوره ب ) بهای اوليه ج) هزينه های تبديل
د) هزينه های ساخت طی دوره
می باشد. × 12 : اطلاعات زير مربوط به کارخانه توليدی البرز در پايان سال مالی ۶
موجودی مواد اول دوره ٢٧٠.٠٠٠
موجودی مواد آخر دوره ٣٠٠.٠٠٠
موجودی کالای ساخته شده در اول دوره ١.٢٠٠.٠٠٠
هزينه حمل مواد خريداری شده ۴٠٠.٠٠٠
تخفيفات نقدی خريد مواد
٢٠٠.٠٠٠
دستمزد مستقيم
٧.٠٠٠.٠٠٠
دستمزد غير مستقيم ٧۵٠.٠٠٠
هزينه سوخت و روشنايی کارخانه ١١٠.٠٠٠
هزينه بيمه حوادث ٢٣٠.٠٠٠
فروش ٢١.۵٠٠.٠٠٠
برگشت از فروش و تخفيفات ٢٠٠.٠٠٠
موجودی کالای در جريان ساخت اول دوره ۶٠٠.٠٠٠
موجودی کالای در جريان ساخت آخر دوره ۵۶٠.٠٠٠
خريد مواد در طول دوره ۴.۶٠٠.٠٠٠
موجودی کالای ساخته شده در پايان دوره ١.۴٠٠.٠٠٠
برگشت از خريد و تخفيفات ١۵٠.٠٠٠
مواد غير مستقيم ۶٠٠.٠٠٠
هزينه بيمه های اجتماعی کارگران ۴۵٠.٠٠٠
هزينه استهلاک ماشين آلات ١٩٠.٠٠٠
هزينه بيمه ماشين آلات ١۵٠.٠٠٠
٣٠٠.٠٠ تخفيفات نقدی فروش ٠
هزينه های اداری و تشکيلاتی
۶٩٠.٠٠٠
مطلوبست تهيه گزارش های:
الف) مصرف مواد ب) بهای تمام شده کالای ساخته شده ) ج بهای تمام شده کالای فروش رفته
گروه حسابداري استان كردستان ٢٣
grohhesab@yahoo.com
تهيه و گردآوري : سارا حسيني
13 با توجه به اطلاعات زيرگزارش بهای تمام شده کالای ساخته شده توليدی بوکان را تهيه فرماييد.
موجودی کالای درجريان ساخت اول دوره ٢۵.٠٠٠ مواد اوليه مصرف شده طی دوره ۶٠۵.٠٠٠
دستمزد مستقيم ١.٠٠٠.٠٠٠ ريال دستمزد غير مستقيم ٢۵.٠٠٠
هزينه اجاره محل کارخانه ٣۵.٠٠٠
موجودی کالای درجريان ا سخت پايان دوره ۴٠.٠٠٠ خريد مواد طی دوره ١٢٩.٠٠٠
تخفيفات نقدی خريد ٢٠.٠٠٠ فروش خالص
۴.۶۵٠.٠٠٠ بهای تمام شده کالای آماده برای فروش ٣.۵۶٠.٠٠٠
14 با توجه به اطلاعات زير که از شرکت توليدی ايران در اختيار می باشد.
مطلوب است : گزارش بهای تمام شده کالای ساخته شده .
موجودی کالای در جريان ساخت اول دوره ١٣۵٠٠٠٠ – موجودی کالای در جريان ساخت پايان دوره ١٢٠٠٠٠٠ – دستمزد
مستقيم ٧۵٠٠٠٠ – دستمزد غير مستقيم ٣٠٠٠٠٠ – مواد مستقيم ٩۵٠٠٠٠ – مواد غير مستقيم ١۵٠٠٠٠ – هزينه بيمه سهم
کارفرما ٢٠٠٠٠٠ – هزينه استهلاک ماشين آلات ٣٠٠٠٠٠
١٣٨۵ اطلاعاتي بشرح زير را در ارتباط با ماده اوليه آلفا در اختيار شما قرار مي دهد. /١٢/ 15 شركت توليدي مقدم در ٢٩
موجودي هاي جنسي اول دوره : مواد ١٠٠٠ ريال ، كالاي در جريا ن ساخت ٣٠٠٠ ريال ، كلاي ساخته شده ٧٠٠٠ ريال
خريد مواد طي دوره ١٢٠٠٠ ريال ، هزينه حمل مواد خريداري شده ٢٠٠٠ ريال ،
برگشت از خريد و تخفيفات ٧٠٠ ريال ، تخفيفات نقدي خريد ٣٠٠ ريال
دستمزد مستقيم ٨٠٠٠ ريال ، دستمزد غير مستقيم ٢۵٠٠ ريال ، مواد غير مستقيم ١۵٠٠ ريال
هزينه برق صنعتي ٢٠٠٠ ريال ، هزينه استهلاك ماشين آلات توليدي ١٠٠٠ ريال
موجودي هاي جنسي پايان دوره : مواد ۴٠٠٠ ريال ، كالاي در جريان ساخت ۵٠٠٠ ريال ،
كالاي ساخته شده ۵٠٠٠ ريال
١٣٨۵/١٢/ مطلوب است : تنظيم گزارش بهاي تمام شده كالاي فروش رفته براي سال مالي منتهي به ٢٩
١۶ – اطلاعات زير در پايان اسفند سال ٨۵ از دفاتر شرکت توليدی نگين استخراج شده است.
موجودی کالای ساخته شده اول دوره ١.٢٠٠.٠٠٠ موجودی کالای ساخته شده آخر دوره ١.٨٠٠.٠٠٠
بهای تمام شده کالای ساخته شده طی دوره ۶.۵٠٠.٠٠٠ فروش خالص ٨.۵٠٠.٠٠٠ هزينه های عملياتی ٩٠٠.٠٠٠
مطلوبست: محاسبه : الف) بهای تمام شده کالای فروش رفته ب) سود ناويژه ج) سود ويژه

١٧ اطلاعات زير از شركت توليدي جهان نو در اختيار مي باشد. موجودي كالا در جريان ساخت اول دوره ۴۵٠٠٠٠ ريال مواد مصرفي
١٠۵٠٠٠٠ ريال دستمزد توليد ٧۵٠٠٠٠ ريال سربار ساخت ١٠۵٠٠٠٠ ريال بهاي تمام شده كالاي درجريان ساخت
پايان دوره ٣٠٠٠٠٠ ريال
. مطلوب است گزارش بهاي تمام شده كالاي ساخته شده شركت توليدي جهان نو در پايان دوره مالي منتهي به شريور سال ٧٨
١٨ موارد مجهول را مشخص کنيد.
شرکت الف شرکت ب
؟ موجودی مواد اول دوره ۵٠٠٠٠٠
۴٠٠٠٠٠ خريد مواد طی دوره ٣۵٠٠٠٠
١٠٠٠ هزينه حمل ؟ ٠
؟ بهای مواد خريداری شده ۴۵٠٠٠٠
۵٠٠٠٠ برگشت از خريد و تخفيفات ١٠٠٠٠٠
۵۶٠٠٠ مواد آماده مصرف ؟ ٠
؟ موجودی مواد پايان دوره ٩٠٠٠٠
بهای تمام شده مواد مصرفی ؟ ١۶٠٠٠٠
١٩ با توجه به اطلاعات زير که از شرکت توليدی ايران در اختيار می باشد.
مطلوب است : گزارش بهای تمام شده کالای ساخته شده .
موجودی کالای در جريان ساخت اول دوره ١٣۵٠٠٠٠ – موجودی کالای در جريان ساخت پايان دوره ١٢٠٠٠٠٠ – دستمزد
مستقيم ٧۵٠٠٠٠ – دستمزد غير مستقيم ٣٠٠٠٠٠ – مواد مستقيم ٩۵٠٠٠٠ – مواد غير مستقيم ١۵٠٠٠٠ – هزينه بيمه سهم
کارفرما ٢٠٠٠٠٠ – هزينه استهلاک ماشين آلات ٣٠٠٠٠٠
٢٠ مانده های زير درپايان سال ٨۶ از دفاتر ومدارک شرکت توليدی آلفا استخراج شده است :
موجودی های اول دوره :
١ ريال /٧۵٠/ ۴٩٠ ريال – کالای ساخته شده ٠٠٠ / ٨٢٧ ريال- کالای در جريان ساخت ٠٠٠ / مواداوليه ٠٠٠
اطلاعات مربوط به خريد مواد اوليه :
٨٠ ريال / ۵٠ ريال – هزينه حمل مواد خريداری شده ٠٠٠ / ١ ريال – تخفيفات نقدی خريد ٠٠٠ /٣٠٠/ خريد مواد ٠٠٠
موجودی های پايان دوره :
٧٠٠ ريال / ۶۵٠ ريال – کالای ساخته شده ٠٠٠ / ٣٧٠ ريال – کالای در جريان ساخت ٠٠٠ / مواد اوليه ٠٠٠
هزينه های انجام شده در طی دوره مالی :
١٢٠ ريال / ٧١٣ ريال – دستمزد غير مستقيم ٠٠٠ / دستمزد مستقيم ٠٠٠
گروه حسابداري استان كردستان ٢۵
grohhesab@yahoo.com
تهيه و گردآوري : سارا حسيني
٨۵٠/ ١٨٠ ريال – هزينه استهلاک ماشين آلات توليدی ٠٠٠ / ۵٠٠ ريال – مواد غيرمستقيم ٠٠٠ / هزينه اجاره محل اداری ٠٠٠
ريال
مطلوب است :
تهيه گزارش بهای تمام شده کالای ساخته شده
٢١ اطلاعات زير مربوط به موسسه توليدی جهان درطی يک دوره مالی است
٨٠٠/ ٣٢٠ کالای ساخته شده ٠٠٠ / ۴٠٠ کالای درجريان ساخت ٠٠٠ / موجودی اول دوره:مواد ٠٠٠
٧۵٠/ ١۵٠ کالای ساخته شده ٠٠٠ / ٧٠٠ کالای درجريان ساخت ٠٠٠ / موجودی پايان دوره: مواد ٠٠٠
سايراطلاعات:
١٠٠/ ۶٠ برگشت از خريد ٠٠٠ / ٩٠٠ هزينه حمل مواد خريداری شده ٠٠٠ / ١دستمزدمستقيم ٠٠٠ /٨٠٠/ خريد مواد طی دوره ٠٠٠
۶٢٠/ سربارساخت ٠٠٠
مطلوبست:تهيه گزارش بهای تما م شد ه کالای فروش رفته
٢١ اطلاعات زير ازشرکت توليدی انوش دست است
٢٠٠/ ١ تخفيف نقدی فروش ٠٠٠ /٢٠٠/ ٩هزينه توزيع وفروش ٠٠٠ /٢۵٠/ فروش ٠٠٠
٨٠٠/ ٢۵٠ هزينه اداری ٠٠٠ / ۵ برگشت از فروش ٠٠٠ /٨٠٠/ بهای تما م شد ه کالای فروش رفته ٠٠٠
مطلوبست:تنظيم گزارش خلاصه سودوزيان
٢٢ اطلاعات زير از شرکت توليدی کوشا در پايان سال مالی ٧٩ در دست است.
١٢٠ ريال / ٨٠ ريال – تخفيقات نقدی فروش ٠٠٠ / ۶ – برگشت از فروش و تخفيفات ٠٠٠ /۵۵٠/ فروش ٠٠٠
٣۵٠ ريال / ۴٠٠ ريال – هزينه های سربار کارخانه ٠٠٠ / ٢ ريال – هزينه های اداری و تشکيلاتی ٠٠٠ /٣۵٠/ سود ناويژه ٠٠٠
٢۵٠ ريال / هزينه های توزيع و فروش ٠٠٠
مطلوب است : الف – محاسبه ی بهای تمام شده ی کالای فروش رفته
ب – تنظيم گزارش خلاصه سود و زيان
٢٣ اطلاعات بدست آمده از مؤسسه ی توليدی آسيا در تاريخ ٣١ شهريور ماه سال جاری به قرار زير است:
۵٠٠ ريال / ١ ريال – دستمزد غير مستقيم ٠٠٠ /٠٠٠/ ۴ ريال – دستمزد مستقيم ٠٠٠ /٢٠٠/ بهای اوليه ٠٠٠
٢۵٠/ ٣۵٠ ريال – هزينه ی بيمه ی حوادث کارگران ٠٠٠ / ٣٠٠ ريال – هزينه استهلاک ماشين آلات ٠٠٠ / مواد غير مستقيم ٠٠٠
٨ ريال – کالای در جريان ساخت پايان دوره /١٠٠/ ۶٠٠ ريال – کالای در جريان ساخت طی دوره ٠٠٠ / هزينه آگهی ٠٠٠
١ ريال /١٠٠/٠٠٠
مطلوب است : محاسبه ی کالای در جريان سا خت اول دوره و کالای ساخته شده طی دوره
فصل سوم : كنترل مواد
گروه حسابداري استان كردستان ٢۶
grohhesab@yahoo.com
تهيه و گردآوري : سارا حسيني
سئوالات تئوري-تشريحي
رديف سئوالات بارم
١ دواير کنترل کننده مواد را نام ببريد؟
٢ چهار مورد از وظايف انباردار را بنويسيد؟
٣ اگر حساب کسری و اضافات انبار دارای مانده بدهکار باشد , برای بستن آن حساب ………… بدهکار و حساب ………. بستانکار
می گردد .
۴ برای محاسبه مقدار با صرفه ترين مقدار سفارش از کدام فرمول استفاده می شود ؟
۵ مزايای استفاده از روش ميانگين چيست و چه زمانی استفاده از اين روش مناسب می باشد ؟
۶ منظوراز اضافات انبار چيست؟
٧ منظوراز کسری انبار چيست؟
٨ سه مورد از وظايف دايره خريدرا بنويسيد؟
٩ چه عواملی باعث بوجود آمدن کسر و اضافات در انبار ميشود؟( ۴مورد را نام ببريد)
١٠ مدت زمانی که مواد در انبار باقی ميماندو يا مدت توقف مواد در انبار را از ورود تا خروج چه گويند؟
١١ کار دايره کنترل کيفيت و بازرسی چيست؟
١٢ دايره حسابداری مواد چه کاری انجام ميدهد؟
١٣ مواد اوليه به چند دسته تقسيم ميشوند؟
١۴ مواد مستقيم و غير مستقيم را با ذکر مثالی تعريف کنيد؟
١۵ روش انبارداری مناسب بايد چگونه طراحی گردد؟
١۶ انباردار بايد دارای چه خصوصياتی باشد؟
١٧ ساختمان انبار ها بهتر است در چه محلی قرارداشته باشد؟
١٨ روشهای محاسبه بهای تمام شده موجودی انباررا نام ببريد؟و هريک را مختصرا توضيح دهيد؟
١٩ منظور از مديريت واحد مواد چيست؟
٢٠ چه عواملی در تکميل و ارسال برگ درخواست مواد موثر است؟
سئوالات چهار گزينه اي ي
گروه حسابداري استان كردستان ٢٧
grohhesab@yahoo.com
تهيه و گردآوري : سارا حسيني
رديف سوالات چهار گزينه ای بارم
١ برمبناي كدام روش ارزيابي قيمت مواد صادره به توليد نزديكترين نرخ به قيمت بازار خواهد بود ؟
ج )تفكيك هزينه ها FIFO ( الف
LIFO ب)ميانگين موزون )د
٢ درپايان دوره مالي ؛براي بستن حساب كنترل وپيش بيني هزينه هاي مربوط به تهيه مواد؛ كدام حساب زير بدهكار وكدام حساب
بستانكار ميشود ؟
الف)حساب پيش بيني هزينه تهيه مواد بدهكار وحساب كنترل هزينه تهيه مواد بستانكار مي شود .
ب)حساب كنترل هزينه تهيه مواد بدهكار وحساب پيش بيني هزينه تهيه مواد بستانكار مي شود .
ج)حساب پيش بيني هزينه تهيه مواد بدهكار وحساب خلاصه سود و زيان بستانكار مي شود .
د)حساب خلاصه سود و زيان بدهكار وحساب كنترل هزينه تهيه مواد بستانكار مي شود .
٣ ثبت ” حساب كنترل مواد بدهكار وحساب كسرواضافات انبار بستانكارنشانگر كدام گزينه است ؟
الف)ثبت كسري موجودي انبار ب)بستن حساب كسري
ج)ثبت اضافات موجودي انبار د)بستن حساب كنترل مواد
مربوط به كدام گزينه مي باشد ؟ « عبارت است ازكليه هزينه هاي مربوط به خريد وتهيه يك واحد مواد مي باشد » ۴ تعريف
الف)هزينه نگهداري ب)بهاي خريد هرواحد
ج)هزينه هربار سفارش )دهزينه ساخت مواد
۵ فرمول زير بيانگر كدام گزينه است ؟
دوره ? طي ? شده ? مصرف ? مواد
مواد ? موجودي ? متوسط
الف)دفعات گردش موجودي مواد ب)حد تجديد سفارش
ج)متوسط موجودي مواد د)حداكثر موجودي مواد
۶ كدام گزينه زير ازدواير كنترل كننده مواد نمي باشد؟
الف)دايره خريد ) بدايره انبارها
ج)دايره حسابداري مواد د)وصول برگ درخواست خريد مواد
٧ درپايان دوره مالي ؛براي بستن حسابها كنترل وپيش بيني هزينه هاي مربوط به تهيه مواد؛ كدام حساب زير بدهكار وكدام حساب
بستانكار ميشود ؟
الف)حساب پيش بيني هزينه تهيه مواد بدهكار وحساب كنترل هزينه تهيه مواد بستانكار مي شود .
ب)حساب كنترل هزينه تهيه مواد بدهكار وحساب پيش بيني هزينه تهيه مواد بستانكار مي شود .
ج)حساب پيش بيني هزينه تهيه مواد بدهكار وحساب خلاصه سود و زيان بستانكار مي شود .
د)حساب خلاصه سود و زيان بدهكار وحساب كنترل هزينه تهيه مواد بستانكار مي شود .
گروه حسابداري استان كردستان ٢٨
grohhesab@yahoo.com
تهيه و گردآوري : سارا حسيني
٨ كدام گزينه نشان دهنده اضافه ياكسر هزينه هاي پيش بيني شده باهزينه هاي واقعي تهيه وتحصيل مواد است ؟
الف)حساب پيش بيني هزينه هاي تهيه مواد ب)حساب كنترل هزينه هاي توليد مواد
ج)حساب تعديل كالاي شعبه )دحساب تعديل هزينه هاي تهيه مواد
٩ ثبت حساب كنترل مواد ” بدهكار” وحساب كنترل كالاي درجريان ساخت “بستانكار” باكدام گزينه مرتبط است ؟
الف)برگشت مواد به انبار )ببرگشت موادبه فروشنده
ج)صدور موادازانبار به توليد )دثبت مواد خريداري شده
١٠ مسؤليت نگهداري موجوديهاي جنسي ازوظايف كدام دايره ميباش د ؟
الف)دايره كنترل كيفيت وبازرسي ب)دايره انبارداري ج)دايره حسابداري د)دايره خريد
١١ چنانچه حد تجديد سفارش ٢٠٠٠ ، با صرفه ترين مقدار سفارش ١٠٠٠ ، حد اقل مصرف روزانه ٣٠ ، وحداقل مدت وصول مواد
٢٠ ، باشد “حد اکثر موجودی” چقدر است؟
الف) ۴٠٠ ريال ب) ٢۴٠٠ ريال ج) ٣۴٠٠ ريال د) ٣۶٠٠
١٢ هنگام صدور مواد مستقيم و غير مستقيم از انبار به توليد، از کدام حساب استفاده می شود؟
الف)کنترل مواد ب)کنترل سربار ج)کنترل کالای در جريان ساخت د)همه موارد
١٣ در دوره افزايش قيمتها (شرايط تورمی)، استفاده از کدام يک از روش های ارزيابی موجودی ها، موجب می شود که سود ناخالص
کمتری را نشان دهد؟
(si) د)شناسايی ويژه (wa) ج)ميانگين Lifo( ب fifo( الف
١۴ – با توجه به اطلاعات زير با صرفه ترين مقدار سفارش کدام است؟
تعداد واحدهای مورد نياز سالانه ۴٠٠٠ واحد – نرخ هزينه نگهداری ١٠ % – هزينه هر بار سفارش ١٠٠٠٠ ريال – بهای خريد
هر واحد ٢٠٠ ريال
الف) ۴٠٠٠ ب) ٣٠٠٠ ج) ٢۵٠٠ د) ٢٠٠٠
١۵ هنگام بر گشت مواد از توليد به انبار، کدام حساب بدهکار می شود؟
الف)صندوق/ بانک ب)کنترل کالای در جريان ساخت ج)کنترل سربار د)کنترل مواد
١۶ موجودی مواد در اول دوره و پايان دوره به ترتيب ٨٠٠٠٠ و ١٠٠٠٠٠ کيلو گرم و مقدار مواد مصرف شده طی دوره
٨١٠٠٠٠ کيلوگرم بوده است، دوره گردش موجودی مواد کدام است؟
الف) ٩ ب) ٣۶ ج) ۴٠ د ) ٨٠
١٧ به ازای برگشت موا د به فروشنده چه حسابی بستانکار می شود؟
الف)کنترل مواد ب)صندوق ج)کنترل کالای در جريان ساخت د)حسابهای پرداختنی
١٨ کدام روش به دليل نوسانات نامنظم و شديد نرخ مواد در بازار به کار گرفته می شود؟
(wa) د )ميانگين (si) ج) شناسايی ويژه Lifo( ب fifo ( الف
گروه حسابداري استان كردستان ٢٩
grohhesab@yahoo.com
تهيه و گردآوري : سارا حسيني
١٩ اختلاف بين مقدار موجودی واقعی انبار با مقدار موجودی مواد طبق اسناد و مدارک و کارت انبار، در کدام حساب ثبت می شود؟
الف)کنترل کالای در جريان ساخت ب)کنترل سربار
ج)بهای تمام شده کالای فروش رفته د)کسری و اضافات انبار
٢٠ نرخ هزينه های تهيه و تحصيل مواد برای يک دوره در کارگاهی ١٠ % و مواد خريداری شده ٨٠٠٠٠٠ ريال که نقدا پرداخت شده
است ، کدام گزينه مربوط به ثبت اين رويداد نمی باشد ؟
الف)کنترل مواد ٨٨٠٠٠٠ ريال بدهکار
ب) بانک ٨٠٠٠٠٠ ريال بستانکار
ج) بهای تمام شده کالای فروش رفته ٧٢٠٠٠٠ ريال بدهکار
د) حساب هزينه جذب شده تحصيل مواد ٨٠٠٠٠ ريال بستانکار
٢١ در برگشت مواد خريداری شده به فروشنده، چنانچه بين مبلغ دريافتی از فروشنده و مبلغ ثبت شده در حساب کنترل مواد، اختلافی
وجود داشته باشد، اين اختلاف در کدام حساب ثبت می شود؟
الف)صندوق/ بانک ب)حساب اصلاح مواد ج)حسابهای پرداختنی د)هر سه مورد
٢٢ در شرکتی تعداد واحد های مورد نياز سالانه ٣٠٠٠٠ کيلو- بهای خريد هر کيلو ١٢٠٠ ريال- هزينه هر بار سفارش ٢٠٠٠ ريال- و
هزينه نگهداری ١٠ % می باشد. با صرفه ترين مقدار سفارش کدام است.
الف) ۶٠٠٠ ب) ۵٠٠٠ ج) ٣٠٠٠ د ) ١٠٠٠
٢٣ در شرکت جنوب، مصرف روزانه ۴٠٠٠ تا ۶٠٠٠ کيلو گرم و مدت وصول مواد ١۶ تا ٢٠ روز است، حداقل موجودی کدام است.
الف) ٣٠٠٠٠ ب) ٧۴٠٠٠ ج) ٩٠٠٠٠ د ) ١٢٠٠٠
٢۴ چنانچه مصرف روزانه معادل ١٠ تا ١۶ کيلو گرم و مدت تحويل سفارش بين ٢٠ تا ٣٠ روز باشد، حد تجديد سفارش کدام است.
الف) ٢٠٠ ب) ٣٠٠ ج) ٣٢٠ د ) ۴٨٠
کدام است؟ Lifo ٢۵ با توجه به اطلاعات زير موجودی مواد در پايان دوره به روش
٨٨ خريد ٢٢٠٠ واحد مواد به نرخ هر واحد ٣٠٠ ريال /١/١٧
٨٨ صادره به خط توليد ١٢٠٠ واحد /١/٣٠
٨٨ برگشت مواد به انبار ٢٠٠ واحد /١/٣
الف) ١٠٠٠ واحد ٣٠٠٠٠٠ ريال ب) ١٢٠٠ واحد ٣۶٠٠٠٠ ريال
ج) ٢٠٠ واحد ۶٠٠٠٠ ريال د) ١٢٠٠ واحد ٣٠٠٠٠٠ ريال
٢۶ به ازای برگشت مواد به انبار کدام حساب بدهکار می شود.
الف) صندوق ب) اصلاح مواد ج) کنترل کالای در جريان ساخت د)کنترل مواد
٢٧ شرکت توليدی تنگستان، سالانه به تعداد ۶۴٠٠٠ واحد ماده آلفا نياز دارد که بهای خريد هر واحد ١٨٠ ريال، هزينه هر بار سفارش
۴۵٠٠ ريال و هزينه نگهداری ۵% می باشد، تعداد دفعات سفارش مقرون به صرفه کدام است.
الف) ۴ ب) ۶ ج) ٨ د ) ١٠
گروه حسابداري استان كردستان ٣٠
grohhesab@yahoo.com
تهيه و گردآوري : سارا حسيني
٢٨ در هنگام ارسال مواد مستقيم به توليد کدام حساب بدهکار می شود.
الف) کنترل مواد ب) کنترل کالای در جريان ساخت ج) کنترل سربار ساخت د) اصلاح مواد
٢٩ در کدام يک از روش های ارزيابی موجودی ها، موجودی مواد آخره دوره به نرخ روز بسيار نزديک است.
ج) ميانگين موزون د) ميانگين سيار Fifo ( ب Lifo ( الف
٣٠ مسئوليت نگهداری موجودی های جنسی، از وظايف کدام دايره است.
الف) دايره خريد ب) دايره بازرسی ج) دايره حسابداری د) دايره انبار
٣١ به ازای کسری موجودی مواد کدام حساب بستانکار می شود.
الف) کنترل کالای در جريان ساخت ب) حساب کسری يا اضافات انبار
ج) حساب خلاصه سود و زيان د) حساب کنترل مواد
٣٢ در صورتی که مصرف کارگاهی روزانه ۴٠٠ تا ۶٠٠ کيلوگرم و مدت وصول مواد ١۶ تا ٢٠ روز باشد، حداقل موجودی کارگاه چقدر
خواهد بود.
الف) ٣٠٠٠ ب) ۶۴٠٠ ج) ٩٠٠٠ د) ٢٠٠٠
٣٣ با توجه به اطلاعات زير ” حداکثر موجودی ” چقدر است .
” ” حد تجديد سفارش ١٠٠٠ – با صرفه ترين مقدار سفارش ۵٠٠ – حداقل مصرف روزانه ١٠ – حد اقل مدت وصول مواد ٢٠
الف) ٣٠٠ ب) ٧٠٠ ج) ١٣٠٠ د) ١٧٠٠
٣۴ چنانچه زمان مورد نياز برای تحويل سفارش ٨٠ واحد کالا حداکثر ١٠ روز باشد و مديريت شرکت ٢٠ واحد جهت موجودی
ايمنی در انبار نگهداری نمايد ، حد تجديد سفارش چند واحد است .
الف) ٢٨٠ ب) ٨٠٠ ج) ٨٢٠ د) ١۶٠٠
٣۵ با صرفه ترين مقدار سفارش ، با کدام يک ازعوامل زيربی ارتباط است .
الف) هزينه هر بار سفارش ب)تعداد واحد های مورد نياز سالانه
ج) بهای خريد هر واحد د) گنجايش انبار
٣۶ در کدام يک از روش های ارزيابی موجودی مواد ، بهای تمام شده محصولات از نظر مواد مصرف شده ، با نرخ های روز “مغاير”
است .
ج) ميانگين د)شناسايی ويژه LIFO ( ب FIFO ( الف
٣٧ کدام يک از موارد زير، از دوايرکنترل کننده مواد در موسسات توليدی بزرگ می باشد.
الف) دايره حسابداری مواد ب) دايره خريد ج) دايره انبارها د) هر سه مورد
به مبلغ ٣٠٠٠ ريال ، بابت ثبت LIFO ٣٨ – بعد از خريد نقدی ٢٠٠ واحد مواد اوليه و ثبت آن در کارت حساب مواد به روش
برگشت ٨ واحد مواد اوليه ( خريداری شده بطور نسيه) به فروشنده ، حسابهای پرداختنی ١٣۶ ريال بدهکارو حساب اصلاح
مواد …….. می گردد .
الف) ١٧ ريال بدهکار ب) ١٧ ريال بستانکار ج) ١۶ ريال بدهکار د) ١۶ ريال بستانکار
گروه حسابداري استان كردستان ٣١
grohhesab@yahoo.com
تهيه و گردآوري : سارا حسيني
٣٩ تعداد مورد نيازمواد طی دوره ٢٠٠٠٠ کيلو ، بهای خريد هر کيلو ٢٠٠ ريال ، هزينه هر بار سفارش ۴٠٠٠ ريال و هزينه
نگهداری ۵ % می باشد . با صرفه ترين مقدار سفارش کدام است .
الف) ٢٨٢٨ ب) ۴٠٠٠ ج) ٢٠٠ د) ٢٠٠٠
٨واحد وهزينه نگهداری هرواحد ١٠ ريال باشد / ۴٠ اگر تعداد دفعات سفارش مقرون به صرفه مواد ٨وباصرفه ترين مقدار سفارش ٠٠٠
تعدادواحد موردنياز مواد طی دوره کدام گزينه است؟
٨٠/ ۶۴ ج) ٨٠٠ د) ٠٠٠ / ١ ب) ٠٠٠ / الف) ٠٠٠
۴١ درشرايطی که نوسان قيمت مواد دربازار متعادل باشد ازکدام روش ارزيابی موجودی مواد استفاده می شود
lifo( ب)قيمت ثابت ج)ميانکين موزون د fifo ( الف
۴٢ مقدار موادی است كه به منظور به حداقل رساندن هزينه های سالانه مربوط به موجوديها سفارش داده می شود؟
الف)حد تجديد سفارش ب) با صرفه ترين مقدار سفارش ج) حداقل موجودی د) دوره گردش موجودی
۴٣ در ثبت مواد برگشتی به انبار كدام حساب بدهكار می شود؟
الف) كنترل مواد ب) كالای در جريان ساخت ج) اصلاح مواد د) صندوق
۴۴ استفاده از كدام يك از روشهای ارزيابی موجودی مواد زمانی مناسب است كه نوسان قيمت مواد در بازار متعادل باشد؟
FIFO ( د LIFO( الف) ميانگين ب) ميانگين موزون ج
۴۵ مواد مصرف شده ی طی دوره ٢١٠٠٠٠٠ ريال، موجودی مواد اول دوره ٨٠٠٠٠ ريال و موجودی مواد پايان دوره ۶٠٠٠٠
ريال است، دفعات گردش موجودی چقدر است؟
الف ) ١۵ ب ) ٢۶ ج ) ٣۵ د ) ٣٠
۴۶ خريد نقدی ۴٠٠٠٠٠ ريال مواد به طور نقدی با پيش بينی ٨% هزينه ی تهيه و تحصيل در بدهکار کدام حساب و به چه مبلغی ثبت
می گردد.
الف )کنترل مواد – ۴٠٠٠٠٠ ريال ب ) نقد و بانک – ۴٣٢٠٠٠ ريال
ج ) کنترل مواد – ۴٣٢٠٠٠ ريال د ) پيش بينی هزينه تهيه مواد – ٣٢٠٠٠ ريال
۴٧ – در يک شرکت توليدی ٨ واحد از موادی که قيمت خريد هر واحد آن ٢۵ ريال بود به فروشنده برگشت داده شد. روش ارزيابی
و نرخ هر واحد مواد برگشتی ٢٨ ريال محاسبه گرديده است. در ثبت رويداد فوق اصلاح مواد چگونه ثبت می Fifo موجودی مواد
گردد؟
الف ) ٢۴ ريال – بدهکار ب ) ٢٠٠ ريال- بدهکار ج ) ٢۴ ريال- بستانکار د ) ٢٢۴ ريال- بستانکار
۴٨ در اين روش چنانچه قيمت مواد در بازار روند نزولی داشته باشد ارزش موجودی مواد پايان دوره بيشتر از ارزش جاری در بازار
است.
د ) تفکيک خريدها Lifo ( ج Fifo ( الف ) ميانگين ب
۴٩ – موجودی مواد ابتدايی دوره ١٠٠ کيلوگرم به نرخ ۶٠ ريال و خريد اول ۴٠٠ کيلوگرم به نرخ ۶۵ ريال است. در روش
ميانگين صدور ٣٠٠ واحد مواد به چه مبلغی در کارت حساب مواد نشان داده می شود؟
الف ) ۶۴ ب ) ١٩۵٠٠ ج ) ١٩٢٠٠ د ) ۶۵
گروه حسابداري استان كردستان ٣٢
grohhesab@yahoo.com
تهيه و گردآوري : سارا حسيني
۵٠
کدام گزينه در ارتباط با خريد مواد مورد نياز موسسات توليدی بصورت عمده صحيح نمی باشد ؟
الف) کاهش هزينه نگهداری ب) کاهش بهای هر واحد خريداری شده
ج) کاهش هزينه استعلام بها د) کاهش هزينه حمل و نقل
۵١ کليه هزينه های برآورد شده برای تهيه و تحصيل مواد با نرخ از پيش تعيين شده به چه حسابی منظور می گردد ؟
الف) به حساب کنترل هزينه تهيه مواد بستانکار می شود . ب) به حساب پيش بينی هزينه های تهيه مواد بستانکار می شود.
ج) به حساب کنترل هزينه های تهيه مواد بدهکار می شود . د) به حساب پيش بينی هزينه های تهيه مواد بدهکار می شود.
۵٢ کدام مورد از دلايل برگشت مواد به انبار می باشد ؟
الف) مطابق نبودن مواد خريداری شده با نمونه دريا ت فی ب) معيوب بودن مواد خريداری شده
ج) مطابقت نداشتن مواد صادره با مواد مورد تقاضای دواير توليدی د) عدم تحويل به موقع مواد توسط فروشنده
گروه حسابداري استان كردستان ٣٣
grohhesab@yahoo.com
تهيه و گردآوري : سارا حسيني
مسائل
رديف مسائل بارم
١ با استفاده از اطلاعات زير که در پايان سال ، از موسسه توليدی زاگرس بدست آمده است ،
*موجوديهای جنسی اول دوره :
۶٠٠ ريال / ٧٠٠ ريال، کالای ساخته شده ٠٠٠ / ۴٠٠ ريال ، کالای در جريان ساخت ٠٠٠ / مواد اوليه ٠٠٠
*اطلاعات مربوط به خريد مواد:
٢۵٠ ريال / ١۵٠ ريال ، تخفيفات نقدی خريد ٠٠٠ / ۴ ريال ، برگشت از خريد مواد ٠٠٠ /۶٠٠/ خريد مواد طی دوره ٠٠٠
*اطلاعات مربوط به فروش محصول:
٢٢٠ ريال / ٢٨٠ ريال ، تخفيفات نقدی فروش ٠٠٠ / ١٧ ريال ، برگشت از فروش ٠٠٠ /۴٠٠/ فروش محصول ٠٠٠
* هزينه ها:
١ ريال، هزينه حمل مواد خريداری شده /٠٠٠/ ٣ ريال ، دستمزد غير مستقيم توليدی ٠٠٠ /٨٠٠/ دستمزد مستقيم توليدی ٠٠٠
۶۵٠ ريال ، استهلاک ماشين آلات / ٣٠٠ ريال ، حقوق فروشندگان ٠٠٠ / ٢٠٠ ريال ، تعمير ماشين آلات کارخانه ٠٠٠ /٠٠٠
٣٧٠ ريال ، حقوق کارکنان اداری / ٧۴٠ ريال ، بيمه اجتماعی کارگران ٠٠٠ / ٨٢٠ ريال ،سوخت و روشنايی کارخانه ٠٠٠ /٠٠٠
٢٠٠ ريال ، /٠٠٠
١٨٠ ريال ، هزينه آگهی و تبليغات / ٩۶٠ ريال ،هزينه مطالبات مشکوک الوصول ٠٠٠ / هزينه استهلاک ساختمان کارخانه ٠٠٠
۴٢٠ ريال، ساير هزينه های کارخانه / ٣٨٠ ريال ،هزينه متفرقه اداری ٠٠٠ / ۵٠٠ ريال ، هزينه استهلاک اثاثه اداری ٠٠٠ /٠٠٠
٢٠ ريال / ٨١٠ ريال ، هزينه متفرقه فروش ٠٠٠ /٠٠٠
*اطلاعات مربوط به موجوديهای جنسی پايان دوره :
١ ريال. /٣٠٠/ ٩٠٠ ريال، کالای ساخته شده ٠٠٠ / ۵٠٠ ريال ، ا کلای در جريان ساخت ٠٠٠ / مواد اوليه ٠٠٠
مطلوبست محاسبه: گزارش بهای تمام شده کالای فروش رفته و خلاصه سود و زيان طبقه بندی شده
٢ شرکت توليدی کردستان از يک نوع ماده اوليه برای ساخت محصول استفاده می کند در ابتدای دوره مالی بابت هزينه های تهيه و
تحصيل مواد ۵% پيش بينی شده است اطلاعات مربوط به مواد طی سال بشرح زير است:
٨ ريال بطور نقد. /٠٠٠/ ٣ خريد مواد به مبلغ ٠٠٠ /٢٠
٢۵٠ ريال . / ٣ پرداخت هزينه گمرک وهزينه حمل مواد ٠٠٠ /٢۵
٣٠ ريال بطور نسيه. /٠٠٠/ ١١ خريد مواد ٠٠٠ /١۵
١٢ پرداخت هزينه های زير بطور نق د /١۵
۵٠/ ۴۵٠ ريال – هزينه بيمه مواد ٠٠٠ / ٧٠٠ ريال – هزينه بازرسی مواد ٠٠٠ / هزينه اجاره انبار ٠٠٠
مطلوبست : ثبت آرتيکل های مربوطه در دفتر روز ا نمه و ثبت بستن حسابهای مربوطه
٣ شرکت توليدی فردوس از يک نوع ماده اوليه برای ساخت محصول استفاده می کند در ابتدای دوره مالی بابت هزينه های تهيه و
تحصيل مواد ٨% پيش بينی شده است اطلاعات مربوط به مواد طی سال بشرح زير است:
٢٠ ريال بطور نقد. /٠٠٠/ ٣ خريد مواد به مبلغ ٠٠٠ /٢٠
١ ريال بطور نقد . /٩٠٠/ ٣ پرداخت هزينه گمرک وهزينه حمل مواد ٠٠٠ /٢۵
گروه حسابداري استان كردستان ٣۴
grohhesab@yahoo.com
تهيه و گردآوري : سارا حسيني
۵٠ ريال بطور نسيه. /٠٠٠/ ١١ خريد مواد ٠٠٠ /١۵
١٢ پرداخت هزينه ه ای زير بطور نق د /١۵
٢٠٠/ ٧٠٠ ريال – هزينه بيمه مواد ٠٠٠ / ٣ ريال – هزينه بازرسی مواد ٠٠٠ /٠٠٠/ هزينه اجاره انبار ٠٠٠
مطلوبست : ثبت آرتيکل های مربوطه در دفتر روزنامه و ثبت بستن حسابهای مربوطه
۴ اطلاعات مربوط به يکی از موادی که در موسسه توليد ماهان برای ساخت محصول استفاده می شود به شرح زير است:
مصرف روزانه مواد ١٠٠ الی ١٨٠ کيلو گرم – مدت تحويل بين ۴٠ الی ۶٠ روز – نرخ هزينه نگهداری مواد ١% -موجودی
۴٠ ريال – /٠٠٠/ ٢ – مواد مصرف شده طی دوره ٠٠٠ /۵٠٠/ ١ ريال – موجودی مواد پايان دوره ٠٠٠ /۵٠٠/ اول دوره ٠٠٠
١٠٠ کيلو گرم / هزينه هر بار سفارش ۵٠٠ ريال – بهای خريد هر کيلو ٢۵٠٠٠ ريال – مقدار مورد نياز سالانه ٠٠٠
مطلوبست: الف) حد تجديد سفارش ب) حداقل موجودی ج) دفعات گردش موجودی د) دوره گردش موجودی
ه) باصرفه ترين مقدار سفارش و) تعداد دفعات سفارش مقرون به صرفه ز)حداکثر موجودی
۵ اطلاعات مربوط به يکی از موادی که در موسسه توليد رنگين کمان برای ساخت محصول استفاده می شود به شرح زير است:
مصرف روزانه مواد ۵٠ الی ١٣٠ کيلو گرم – مدت تحويل بين ٢٠ الی ۴٠ روز – نرخ هزينه نگهداری مواد ١% -موجودی اول
٣٠ ريال – هزينه هر /٠٠٠/ ٢ – مواد مصرف شده طی دوره ٠٠٠ /١٠٠/ ٩٠٠ ريال – موجودی مواد پايان دوره ٠٠٠ / دوره ٠٠٠
۵٠ کيلو گرم / بار سفارش ١٠٠ ريال – بهای خريد هر کيلو ۴٠٠٠ ريال – مقدار مورد نياز سالانه ٠٠٠
مطلوبست محاسبه : الف) حد تجديد سفارش ب) حداقل موجودی ج) دفعات گردش موجودی د) دوره گردش موجودی
ه) باصرفه ترين مقدار سفارش و) حداکثر موجودی
استفاده می کند اطلاعات مربوط LIFO ۶ شرکت توليدی ساعی برای ارزيابی موجودی کالا از روش اولين صاده از آخرين وارده
به خريد و مصرف مواد طی خرداد ماه به شرح زير است:
٣ موجودی اول دوره ٣٠٠ کيلو به نرخ هر کيلو ۵٠٠ ريال . /١
٣ خريد نسيه مواد ٨۵٠ کيلو به نرخ هر کيلو ۵٠١ ريال مطابق قبض انبار شماره ٠٠١ /٣
٣ خريد نقدی مواد ١٢۵٠ کيلو به نرخ ۵٠٢ ريال مطابق قبض انبار شماره ٠٠٢ /۶
٣ به فروشنده / ٣ برگشت ۵٠ کيلو از مواد خريداری شده در تاريخ ٣ /٨
٣ صدور ١٣٠٠ کيلو مواد به توليد طی حواله انبار شماره ١١ /١٢
٣ صدور ٢٠٠ کيلو مواد به توليد طی حواله انبار شماره ١٢ /١۵
٣ به انبار / ٣ برگشت ١٠٠ کيلو از مواد صادره در تاريخ ١٢ /١۶
٣ خريد ١١٠٠ کيلو مواد به نرخ ۵٠٣ ريال مطابق قبض انبار ٠٠٣ /١٩
٣ صدور ٧٠٠ کيلو مواد به توليد طی حواله انبار شماره ١٣ /٢۵
٣/ ٣ و ١۶ / ٣ و ١۵ / ٣ و ٨ / مطلوبست تکميل کارت حسابداری مواد و انجام ثبت های مورخ ٣
استفاده می کند اطلاعات مربوط FIFO ٧ شرکت توليدی ارغوان برای ارزيابی موجودی کالا از روش اولين صاده از اولين وارده
به خريد و مصرف مواد طی مرداد ماه به شرح زير است:
۵ موجودی اول دوره ١٠٠ کيلو به نرخ هر کيلو ١٢٠٠ ريال . /١
۵ خريد نسيه مواد ٩٠٠ کيلو به نرخ هر کيلو ١٢۵٠ ريال مطابق قبض انبار شماره ٠١٠ /۴
۵ خريد نقدی مواد ٧٠٠ کيلو به نرخ ١٣٠٠ ريال مطابق قبض انبار شماره ٠٢٠ /۶
گروه حسابداري استان كردستان ٣۵
grohhesab@yahoo.com
تهيه و گردآوري : سارا حسيني
۵ به فروشنده / ۵ برگشت ۵٠ کيلو از مواد خريداری شده در تاريخ ۶ /١٠
۵ صدور ٩۵٠ کيلو مواد به توليد طی حواله انبار شماره ٨ /١٣
۵ صدور ١١٠ کيلو مواد به توليد طی حواله انبار شماره ٩ /١۴
۵ به انبار / ۵ برگشت ١۵٠ کيلو از مواد صادره در تاريخ ١٣ /١٧
۵ خريد ٢٠٠٠ کيلو مواد به نرخ ١۴٠٠ ريال بطور نسيه مطابق قبض انبار ٠٣٠ /٢٢
۵ صدور ١٠۵٠ کيلو مواد به توليد طی حواله انبار شماره ١٠ /٢۵
۵/ ۵ و ٢٢ / ۵ و ١٧ / ۵ و ١٣ / مطلوبست: تکميل کارت حسابداری مواد و انجام ثبت های مورخ ١٠
٨ – شرکت توليدی سهيلا نرخ هزينه های تهيه و تحصيل مواد را برای دوره مالی جاری ١٠ % پيش بينی کرده است.
آرتيکلهای مربوط به خريد مواد و بستن حسابها را با توجه به اطلاعات در دفتر روزنامه ثبت نماييد.
الف) مواد خريداری شده ۵.٠٠٠.٠٠٠ ريال بطور نقد
ج) هزينه های واقعی انجام شده که از محل وجوه نقدی موسسه پرداخت شده است شامل:
هزينه حمل و بارگيری ٢٠٠.٠٠٠ هزينه های تخليه ٢۵٠.٠٠٠ هزينه های انبار داری ١۵٠.٠٠٠ ريال
٩ کارخانه توليدی کيميا برای توليد خود محصولات از ماده اوليه نوع ص استفاده می کند. اطلاعات بدست آمده از انبار اين کارخانه
درآبانماه ماه سال جاری به شرح زير است:
٢ موجودی اول دوره مواد ١۵٠٠ کيلو به نرخ ١٠٠ ريال /١
٢ خريد نسيه ٢.٠٠٠ کيلو به نرخ ١١٠ ريال طبق قبض انبار شماره ٢۵ /۴
٢ صدور ١.٠٠٠ کيلو مواد به واحد توليد واحد شماره يک طبق حواله انبار شماره ٢٢۵ /۶
٢ خريد نقدی مواد ١.۵٠٠ کيلو به نرخ ١١۵ ريال طبق قبض انبار شماره ٢۶ /١٠
٢ به فروشنده به علت معيوب بودن / ٢ برگشت ۵٠٠ کيلو از موادخريداری شده در تاريخ ١٠ /١٣
٢ صدور ۵٠٠ کيلو مواد به واحد توليد شماره ٢ طبق حواله انبار شماره ٢٢۶ /١٧
٢ به انبار به علت مازاد نياز واحد توليد / ٢ برگشت ١٠٠ کيلو از مواد صادره در تاريخ ١٧ /٢۵
Fifo مطلوب است: — ثبت عمليات فوق در کارت حساب مواد با استفاده از روش
٢ در دفتر روزنامه عمومی کارخانه توليدی کيميا /٢۵ – ٢/١٣ -٢/١٠ – ٢/ — ثبت آرتيکلهای مربوط به ۶
١٠ اطلاعات زير در پايان اسفند سال ٨۵ از دفاتر شرکت توليدی سينا استخراج شده است:
دستمزد غير مستقيم ٢٠٠.٠٠٠ ريال هزينه بيمه اجتماعی کارگران ٢١٠.٠٠٠ ريال
مواد مصرف شده طی دوره ٢.۵٠٠.٠٠٠ ريال هزينه برق مصرفی کارخانه ٧٠.٠٠٠ ريال
دستمزد مستقيم ٨٠٠.٠٠٠ ريال موجودی کالای درجريان ساخت اول دوره ۶٠٠.٠٠٠ ريال
موجودی کالای درجريان ساخت پايان دوره ٣۵٠.٠٠٠ ريال
٨۵/ ١٢/ مطلوب است: محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده برای دوره مالی منتهی به ٢٩
گروه حسابداري استان كردستان ٣۶
grohhesab@yahoo.com
تهيه و گردآوري : سارا حسيني
١١ شرکت توليدی عطارد نرخ هزينه های تهيه و تحصيل مواد را برای دوره مالی جاری ٣٠ % پيش بينی کرده است.
آرتيکلهای مربوط به خريد مواد و بستن حسابها را با توجه به اطلاعات در دفتر روزنامه ثبت نماييد.
الف) مواد خريداری شده ٨.۵٠٠.٠٠٠ ريال بطور نقد ب) مواد خريداری شده با ارائه سفته ٣ ماهه به مبلغ ٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال
ج) هزينه های واقعی انجام شده که از محل وجوه نقدی موسسه پرداخت شده است شامل:
هزينه های حقوق و عوارض گمرکی ١.٢٠٠.٠٠٠ هز ن یه های تخليه و بارگيری ۴٠٠.٠٠٠ هزينه های گمرکی ٢.٣٠٠.٠٠٠
ريال
١٢ اطلاعات زير مربوط به ماده الف در شرکت توليدی سايه می باشد.
۶٠ ) کيلو گرم – مقدار مورد نياز سالانه ٨٠٠.٠٠٠ کيلوگرم – – مصرف روزانه مواد ( ٨٠
٢٠ ) روز موجودی پايان دوره مواد ١٨٠.٠٠٠ – – مدت تحويل سفارش ( ۴٠
موجودی مواد اول دوره ٢٢٠.٠٠٠
مطلوب است: الف- حد تجديد سفارش ب- حداقل موجودی ج- دفعات گردش موجودی د- دوره گردش موجودی
١٣ کارخانه بهنوش برای توليد محصولات خود از ماده اوليه نوع پ استفاده می کند . اطلاعات بدست آمده از انبار اين کارخانه درآبانماه
ماه سال جاری به شرح زير است:
٨ موجودی اول دوره مواد ١.۶٠٠ کيلو به نرخ ١٠٠ ريال /١
٨ خريد نقدی ٢.۴٠٠ کيلو به نرخ ١١٠ ريال طبق قبض انبار شماره ١٧ /١٠
٨ صدور ١.٨۵٠ کيلو مواد به واحد توليد واحد شماره يک طبق حواله انبار شماره ۶۴ /١۵
٨ خريد نسيه مواد ٣.٠٠٠ کيلو به نرخ ١٢٠ ريال طبق قبض انبار شماره ١٨ /١٧
٨ به فروشنده به علت معيوب بودن / ٨ برگشت ١۵٠ کيلو از موادخريداری شده در تاريخ ١٧ /١٨
٨ صدور ١.٩٠٠ کيلو مواد به واحد توليد شماره ٢ طبق حواله انبار شماره ۶۵ /٢٢
٨ به انبار به علت مازاد نياز واحد توليد / ٨ برگشت ٨٠ کيلو از مواد صادره در تاريخ ٢٢ /٢٨
Fifo مطلوب است: — ثبت عمليات فوق در کارت حساب مواد با استفاده از روش
٨ در دفتر روزنامه عمومی کارخانه بهنوش /٢٨ ٨/١٨ ٨/١۵ ٨/ — ثبت آرتيکلهای مربوط به ١٠
١۴ – شرکت سهامی دامغان برای ساخت محصول از چند نوع ماده اوليه استفاده می کند.
اطلاعات مربوط به خريد و مصرف ماده اوليه شماره ۵۵ در ارديبهشت ماه به شرح زير می باشد.
٢ موجودی مواد در ابتدای دوره مقدار ۴٠٠ کيلو مواد به نرخ هر کيلو ١٠٠ ريال /١
٢ خريد مواد ٣٠٠ کيلو مطابق قبض انبار شماره ١٩ به نرخ هر کيلو ١٢٠ ريال بطور نسيه. /۵
٢ مقدار ٢٠٠ کيلو مواد طبق حواله انبار شماره ٧٠ به خط توليد صادر گرديد /١۵
٢ مقدار ۵٠ کيلو. / ٢ برگشتی به فروشنده مربوط به خريد ۵ /٢۵
٢ خريد ١۵٠ کيلو مواد طی قبض انبار شماره ٢٠ به نرخ هر کيلو ١٧٠ ريال بطور نقد. /٢٩
گروه حسابداري استان كردستان ٣٧
grohhesab@yahoo.com
تهيه و گردآوري : سارا حسيني
FIFO مطلوب است: ١- ارزيابی موجودی پايان دوره ( ارديبهشت ماه) با استفاده از روش اولين صادره از اولين وارده
٢- ثبت آرتيکلهای مربوط به تاريخ ٢۵ در دفتر روزنامه
١۵ شرکت توليدی محمدی اطلاعات مربوط به يک نوع ماده اوليه مورد نياز خود را به شرح زير اعلام نموده است ۶
مصرف روزانه مواد ٧ تا ٩ کيلو گرم موجودی مواد اول دوره ١٠۴.٠٠٠ مدت تحويل سفارش ١٠ تا ١۵ روز
مواد مصرف شده طی دوره ۶٢٨.٠٠٠ موجودی مواد پايان دوره ٢١٠.٠٠٠
مطلوبست محاسبه: الف) حد تجديد سفارش ) ب حداقل موجودی
١۶ – شرکت توليدی آفرينش از يک نوع ماده اوليه برای ساخت محصولات استفاده می کند در ابتدای دوره مالی جاری نرخ هزينه های
تهيه و تحصيل مواد را ١٢ % پيش بينی نموده؛ اين شرکت در خرداد ماه معاملاتی به شرح زير انجام داده است. ١٣
٣/خريد مواد به مبلغ ١.٨٨۵.٠٠٠ ريال بطورنقد /١۵
٣/ خريد مواد به مبلغ ٢.٩٢۵.٠٠٠ ريال بطور نسیه /٢۵
٣/پرداخت هزينه های تهيه و تحصيل مواد طی چک : هزينه حمل مواد ١٧٠.٠٠٠ ريال – هزينه گمرک و /٣١
ترخيص ٢٧۵.٠٠٠ ريال – هزينه بيمه و انبار داری ٩۵.٠٠٠ ريال
مطلوبست: الف) ثبت آرتيکل های مربوط به خريد مواد در دفتر روزنامه
ب) ثبت آرتيکل مربوط به هزينه های واقعی انجام شده در دفتر روزنامه
ج) ثبت بستن حسابهای مربوط به هزينه های کنترل هزينه های تهيه مواد و پيش بينی تهيه و تحصيل مواد در دفتر روزنامه
١٧ اطلاعات زير از موسسه توليدی کارون دردست است :
٢٠ کيلو – بهای خريد هر کيلو / ۴ ريال وهزينه نگهداری ۵% – مقدار موردنيازدر سال ٠٠٠ / هزينه هربارسفارش ٠٠٠
٢٠٠ ريال – مدت تحويل سفارش بين ۵الی ٧ روز
مصرف روزانه مواد بين ٧۵ الی ١٠۵ کيلو
مطلوب است : محاسبه باصرفه ترين مقدارسفارش – حداقل موجودی – حداکثر موجودی
١٨ – شركت سهامي ايران درسه ماهه اول سال جاري مواد موردنياز كارخانه رابه صورت زير خريداري نموده است :
۵ ريال به طور نسيه /٧۵٠/ ١- خريد مواد به مبلغ ٠٠٠ /١٠
٢ ريال به طور نقد /٩٨٠/ ٢- خريد مواد به مبلغ ٠٠٠ /١٨
۴ ريال وصدور سفته اي دوماهه در وجه فروشنده . /١٢٠/ ٣- خريد مواد به مبلغ ٠٠٠ /٢۵
هزينه هاي واقعي انجام شده براي تهيه مواد چنين است :
٢٩٠ ريال / ۴١٠ ريال هزينه انبارداري ٠٠٠ / هزينه حمل وبيمه مواد ٠٠٠
٣٨٠ ريال / ٣٢٠ ريال هزينه هاي گمركي ٠٠٠ / هزينه هاي دايره خريد ٠٠٠
درصورتي كه نرخ هزينه تهيه وتحصيل مواد درابتداي دوره مالي ١٠ % پيش بيني شده باشد
گروه حسابداري استان كردستان ٣٨
grohhesab@yahoo.com
تهيه و گردآوري : سارا حسيني
مطلوب است :
الف) ثبت مربوط به خريد مواد وهزينه هاي واقعي انجام شده دردفتر روزنامه
ب ) ثبت بستن حسابهاي مربوط به هزينه هاي خريد موادوحساب پيش بيني هزينه هاي تهيه وتحصيل مواد
١٩ – اطلاعات زير مربوط به خريدوصدور يك نوع مواد اوليه مستقيم درشركت توليدي جواهر براي دي ماه سال ٨٧ مي باشد.
٨٧ موجودي مواد اول دوره ٢۵٠ كيلو به نرخ هر كيلو ٧۵ ريال /١٠/١
٨٧ خريد نقدي ٣٧٠ كيلو مواد طبق قبض انبار شماره ۵ به نرخ هركيلو ٧٨ ريال /١٠/٧
٨٧ صدور ۴٢٠ كيلو مواد به خط توليد طبق حواله انبار شماره ١٢٠ /١٠/١٢
٨٧ خريد نقدي ١۵٠ كيلو مواد طبق قبض انبار شماره ۶ به نرخ هركيلو ٨٠ ريال /١٠/١٨
٨٧ به فروشنده /١٠/ ٨٧ برگشت ٣٠ كيلو از مواد خريداري شده تاريخ ٧ /١٠/٢٢
٨٧ به انبار /١٠/ ٨٧ برگشت ١۵ كيلو از مواد صادره به خط توليد تاريخ ١٢ /١٠/٢٨
مطلوب است :
(lifo) الف) تنظيم كارت حساب مواد با استفاده از روش اولين صادره از آخرين وارده
١٠ در دفتر روزنامه / ١٠ و ٢٢ / ب) انجام ثبت هاي مربوط به تاريخ هاي ١٢
٢٠ شرکت توليدی پاک اطلاعات يک نوع مواد مورد نياز خود را به شرح زير اعلام نموده است
٢٠ ) حداقل موجودی ١۶٠٠ باصرفه ترين مقدار سفارش ٢٠٠٠ – مصرف روزانه حداکثر ١٠٠ کيلوگرم مدت تحويل سفارش( ۴٠
مطلوبست محاسبه :
الف)متوسط مصرف روزانه ب)حداکثر موجودی
٢١ اطلاعات مربوط به موسسه توليدی هما به شرح زيراست:
۵/۴٠٠/ ١)خريد نقدی مواد ٠٠٠
٧/٢٠٠/ ٢) خريد نسيه مواد ٠٠٠
١٠ طی صدور سفته دوماهه /۵٠٠/ ٣) خريد مواد ٠٠٠
٨۵٠/ ١ هزينه بازرسی وازما يش ٠٠٠ /٢٠٠/ ۴)هزينه های واقعی انجام شده که بطور نقد پرداخت شد شامل : هزينه حمل ٠٠٠
٨٧٠/ هزينه انبارداری ٠٠٠
اين موسسه نرخ پيش بينی هزينه تهيه مواد را ١٢ % برآورد نموده است
مطلوبست:
الف)ثبت های مربوط به خريد مواد وهزينه واقعی دردفتر روزنامه ب)بستن حسابهای لازم
٢٢ اطلاعات زير مربوط به نوعی ماده اوليه شرکت توليدی البرز می باشد
۵٠٠ ريال / ۶موجودی مواد اول دوره ۵٠٠ واحد به ارزش ٠٠٠ /١
۶خريد نقدی ١٠٠٠ واحد به نرخ هر واحد ٨٠٠ ريال طبق قبض انبار شماره ٣٠ /۵
گروه حسابداري استان كردستان ٣٩
grohhesab@yahoo.com
تهيه و گردآوري : سارا حسيني
۶ خريد نقدی ۵٠٠ واحد به نرخ هر واحد ٩۵٠ ريال طبق قبض انبار شماره ٣١ /١٠
۶)صدور ٨٠٠ واحد به توليد طبق حواله انبار شماره ٢۵ /١۵
۶به فروشنده / ۶)برگشت ١٠٠ واحد از مواد خريداری شده در ۵ /١٨
۶) خريد نسيه ٨٠٠ واحد به نرخ هر واحد ١١٠٠ ريال طبق قبض انبار شماره ٣٢ /٢٠
۶به انبار / ۶)برگشت ۵٠ واحد از مواد صادره ١۵ /٢۵
۶ صدور ۴٠٠ واحد به توليد طبق حواله انبار شماره ٢۶ /٣١
LIFO مطلوبست:الف)ثبت موارد فوق درکارت حساب مواد به روش
۶دردفتر روزنامه عمومی /٢۵ ، ۶/١٨ ، ۶/١۵ ، ۶/ ب) ثبت مربوط به ۵
٢٣ با توجه به اطلاعات داده شده حداقل و حداکثر موجودی را محاسبه نمائيد.
مصرف روزانه ی مواد ١٠ تا ٢٠ کيلوگرم مدت تحويل سفارش ٣٠ تا ۴٠ روز
واحدهای مورد نياز طی دوره ٨٠٠٠٠ کيلوگرم تعداد دفعات سفارش مقرون به صرفه ٢٠٠
٢۴ اطلاعات بدست آمده از شرکت سهامی شقايق در سه ماهه ی اول سال جاری بدين شرح می باشد:
٣ ريال طی صدور سفته ای سه ماهه در وجه فروشنده /۵٠٠/ ١ : خريد مواد به مبلغ ٠٠٠ /١۵
۴ ريال به صورت نقدی /٠٠٠/ ٢ : خريد مواد به مبلغ ٠٠٠ /٢٣
٢٧٠ ريال هزينه ی بيمه ی مواد به صورت نقد / ١٨٠ ريال هزينه ی انبارداری و ٠٠٠ / ٣ : پرداخت مبلغ ٠٠٠ /٢۵
در صورتی که نرخ هزينه ی تهيه و تحصيل مواد در ابتدا دوره ی مالی ٨% پيش بينی شده باشد؛
مطلوب است: ثبت رويدادهای فوق در دفتر روزنامه و بستن حسابهای مربوط ه ب آن
٢۵ اطلاعات مربوط به خريد و صدور يک نوع ماده ی اوليه در شرکت پيام بدين شرح است:
٢ : موجودی اول دوره شامل : ٣٠٠ کيلوگرم مواد به نرخ ٧٠ ريال و ١٠٠ کيلوگرم مواد به نرخ ٧۵ ريال /١
٢ : خريد ۶٠٠ کيلوگرم مواد به صورت نقدی به نرخ ٨٠ ريال /٣
٢ : صدور ٧۵٠ کيلوگرم مواد به خط توليد /۵
٢ به فروشنده / ٢ : برگشت ١٠٠ کيلوگرم از مواد خريداری شده در تاريخ ٣ /٧
٢ : خريد ۴٠٠ کيلوگرم مواد به صورت نسيه نرخ هر واحد ٨۵ ريال /٩
٢ به انبار / ٢ : برگشت ۵٠ کيلوگرم از مواد صادر شده در تاريخ ۵ /١١
٢: خريد ٢٠٠ کيلوگرم مواد به نرخ ٨٠ ريال /١٢
٢ : صدور ١۵٠ کيلوگرم مواد به خط توليد /١۵
مطلوب است : الف – تهيه کارت حساب مواد با استفاده از روش اولين صادره از آخرين وارده
٢/١١ – ٢/٧ – ٢/ ب – ثبت آرتيکهای مربوط به تاريخ های ۵
ج – تعيين موجودی پايان دوره
گروه حسابداري استان كردستان ۴٠
grohhesab@yahoo.com
تهيه و گردآوري : سارا حسيني
فصل چهارم: كنترل دستمزد
سئوالات تئوري-تشريحي
رديف سئوالات بارم
١ دستمزد توليدی را تعريف کنيد؟
٢ اصطلاحات زمان عادی انجام کار وزمان استاندارد انجام کار را توضيح دهيد ؟
٣ دواير کنترل کننده دستمزد را نام ببريد؟
۴ وظيفه دايره زمان سنجی چيست؟
۵ وظيفه دايره کارگزينی چيست؟
۶ وظيفه دايره برنامه ريزی توليد چيست؟
٧ وظيفه دايره ثبت اوقات کار چيست؟
٨ وظيفه دايره حسابداری حقوق ودستمزد چيست؟
٩ مهمترين وظايف دايره حسابداری بهای تمام شده چيست؟
١٠ کارت ساعات چيست؟
١١ کارت اوقات کار چيست؟
١٢ اگر کارگری در ماه ١٩۵ ساعت کار کند چند ساعت اضافه کاری داشته است؟
١٣ فوق العاده نوبت كاري براي كار در عصر وشب ……………….درصد ميباشد.
١۴ ميزان کار مورد انتظار از هر کارگر را ……..مينامند.
١۵ در زمان پرداخت دستمزد ايام مرخصی به کارکنان چه حسابی بدهکار می شود؟
١۶ حقوق پايه را تعريف نماييد؟
گروه حسابداري استان كردستان ۴١
grohhesab@yahoo.com
تهيه و گردآوري : سارا حسيني
١٧ ساعات کار عادی را تعريف کنيد؟
١٨ اضافه کاری بايد تابع چه شرايطی باشد؟
١٩ مطابق قانون کار ارجاع اضافه کاری به کارگر تابع چه شرايطی است؟
٢٠ به چه نوع کاری کار نوبتی گويند؟
٢١ مرخصی استحقاقی طبق ماده ۶۴ قانون کار جه شرايطی دارد؟
٢٢ روشهای پرداخت روز مزد و کارمزد را تعريف نمائيد؟
٢٣ بارزترين مشخصه های يک طرح تشويقی چيست؟
٢۴ اهداف طرح های تشويقی را بنويسيد؟
٢۵ انواع طرح های تشويقی را نام ببريد.
٢۶ کارآموزی چيست؟
٢٧ به چه ساعاتی از کار اوقات تلف شده گويند؟
٢٨ اوقات تلف شده اگر چه جزو هزينه های …………..توليد است اما با توجه به دلايل آن به حساب………….منظور ميگردد.
٢٩ منظور از کسورات قانونی حقوق و دستمزدچيست؟
٣٠ منظور از کسورات توافقی حقوق و دستمزدچيست؟
٣١ کسورات قانونی حقوق و دستمزدرا نام ببريد.و هر يک را بطور مختصر توضيح دهيد.
٣٢ کسورات توافقی حقوق و دستمزدرا نام ببريد؟.و هر يک را بطور مختصر توضيح دهيد.
٣٣ منظور از اجرائيات چيست؟
گروه حسابداري استان كردستان ۴٢
grohhesab@yahoo.com
تهيه و گردآوري : سارا حسيني
سوالات چهار گزينه ا ي
رديف سوالات چهار گزينه ای بارم
١ دستمزد توليدی در کدام يک از طبقات زير قرار می گيرد .
الف) مستقيم و ثابت ب ) غير مستقيم و ثابت ج) غيرمستقيم و متغير د ) مستقيم و متغير
٢ حقوق دربان کارخانه در کداميک از طبقات زير قرار می گيرد .
الف) هزينه متغير مستقيم ب) هزينه ثابت مستقيم ج) هزينه متغير غير مستقيم د) هزينه ثابت غير مستقيم
٣ مقايسه توليد واقعی با توليد پيش بينی شده و بررسی و تجزيه و تحليل کارايی کارگران , از وظايف کدام دايره ی کنترل کننده حقوق
و دستمزد است .
الف) برنامه ريزی توليدی ب) حسابداری صنعتی ج) زمان سنجی د) کارگزينی
۴ اضافه کاری در کداميک از موارد زير نادرست است .
الف) با موافقت کارگر باشد . ب) ساعات کار اضافی در روز نامحدود است
ج) پرداخت ۴٠ % فوق العاده بر مزد لازم است د) نبايد ساعات اضافه کاری در روز از ۴ ساعت تجاوز نمايد
۵ فوق العاده دستمزد کارگر شب کاری ( بين ٢٢ تا ۶ ) بامداد کدام است .
% الف) ۴٠ % ب) ٣۵ % ج) ١٠ % د) ١۵
۶ پاداش ماهانه ی کارگران در موقع برآورد به کداميک از حسابهای زير بستانکار می گردد.
الف) کنترل حقوق و دستمزد ب) کنترل سربار ساخت
ج) کنترل کالای در جريان ساخت د) ذخيره ی پاداش
٧ مبنای محاسبه ی دستمزد پارچه کاری چيست .
الف) حقوق پايه ب) ساعات کارکرد ج) تعداد يا ميزان توليد د) زمان استاندارد انجام کار
٨ کداميک از موارد زير جزء کسور توافقی حقوق و دستمزد است .
الف) ماليات ب) اجرائيات ج) بدهی به شرکت تعاونی د) بيمه بيکاری
٩ جهت تسهيم کل حقوق و دستمزد به مبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠ ريال که معادل ٢۵ % آن غيرمستقيم و ٢۵٠٠٠٠٠ ريال نيز دستمزد اوقات
تلف شده بوده چه مبلغ به حساب کنترل کالای در جريان ساخت منظور می شود .
الف) ۵٠٠٠٠٠٠ ب) ١٠٠٠٠٠٠٠ ج) ٢٠٠٠٠٠٠٠ د) ٢۵٠٠٠٠٠٠
? ١٠ نرخ دستمزد هر ساعت کار ۵٠۴٠ ريال و زمان لازم برای ساخت يک واحد محصول در دايره ی زمان سنجی
??
٧ دقيقه تعيين شده
, بر اساس طرح تشويقی پارچه کاری مستقيم با چه تعداد توليد در ساعت دستمزد کارگر ۵۶٧٠ ريال محاسبه می گردد .
الف) ٧ ب) ٨ ج) ٩ د) ١٠
? ١١ کل حقوق و دستمزد يک ماه کارکنان کارگاهی ۵٠٠٠٠٠٠ ريال که معادل ۶٠ % آن مستقيم و از دستمزد غير مستقيم
?
مربوط به
بخش توليد بوده و در مورد حق بيمه های اجتماعی مربوط , مطابق قانون عمل شده , در ثبت تسهيم هزينه ی حقوق و دستمزد مبلغ
کنترل سربار ساخت چقدر است .
گروه حسابداري استان كردستان ۴٣
grohhesab@yahoo.com
تهيه و گردآوري : سارا حسيني
الف) ١٠٠٠٠٠٠ ب) ١٢٣٠٠٠٠ ج) ١۶٩٠٠٠٠ د) ١٩٢٠٠٠٠
١٢ تهيه و تدوين و اصلاح دستورالعمل ها از وظايف كدام دايره است:
الف) زمان سنجي ب) حقوق و دستمزد ج) ثبت اوقات كار د) كارگزيني
١٣ مهمترين دلايل مربوط به اوقات تلف شده كدام است؟
الف) غيبت كارگر ب) قطع جريان برق ج) خرابي ماشين آلات د) مورد ٢ و ٣
١۴ كداميك از موارد زير جزء كسورات توافقي حقوق و دستمزدنمي باشد؟
الف) شركت تعاوني ب) اقساط وام مسكن ج) اجرائيات د) مساعده
١۵ فوق العاده اضافه كاري كه مطابق قانون كار به كارگران تعلق ميگيرد برابر است با:
% الف) ٣۵ % ب) ۴٠ % ج) ١٠ % د) ١۵
١۶ بررسي و محاسبه زمان استاندارد براي ساخت يك محصول وظيفه دايره ………… مي باشد.
الف) كارگزيني ب) برنامه ريزي ج) زمان سنجي د) ثبت اوقات كار
١٧ كداميك جزء كسور قانوني نمي باشد؟
الف) ماليات ب) بيمه ج) وام مسكن د) اجرائيات
١٨ حق بيمه سهم كارگر چند در صد است؟
% الف) ٣% ب) ٧% ج) ٢٠ % د) ٣٠
١٩ مبلغ اوقات تلف شده در كدام حساب بدهكار مي شود؟
الف) كالاي درجريان ساخت ب) كنترل سربار ساخت ج) سربار اداري و تشكيلاتي د) سربار توزيع و فروش
« چه شرايطي » ٢٠ فوق العاده ي يك ساعت كار شب با نرخ دستمزد عادي ٣٠٠٠ ريال برابر فوق العاده ي يك ساعت نوبتكاري با
است؟
الف-صبح و عصر با نرخ ١٠٠٠٠ ريال ب- عصر و شب با نرخ ۶٠٠٠ ريال
ج- صبح و شب با نرخ ۵٠٠٠ ريال د-صبح و عصر و شب با نرخ ٧٠٠٠ ريال
٢١ زمان استاندارد ساخت هر واحد محصول 5 دقيقه تعيين شده است، كارگراني كه بيشتر از ………… واحد محصول در 8ساعت كار
عادي روزانه توليد نمايند، مشمول طرح تشويقي مي شوند؟
الف- ٧٣ ب- ٧۵ ج- ٨٠ د- ٩۶
٢٢ پس از ثبت هاي ليست حقوق و دستمزد و حق بيمه ها و تسهيم آن به قسمت هاي مختلف و با فرض تمامي پرداخت هاي مربوط،
در دفاتر داراي مانده هستند؟ « چه اقلامي »
الف- بدهكار ثبت تسهيم
ب- بستانكار ماليات و حق بيمه ها
ج- بدهكار پيش پرداخت حقوق و دستمزد
د- بستانكار ذخيره ي پاداش و ذخيره ي دستمزد ايام مرخصي
گروه حسابداري استان كردستان ۴۴
grohhesab@yahoo.com
تهيه و گردآوري : سارا حسيني
« ميزان کار مورد انتظار از هر کارگر در زمان معين » ؟ 23 تعريف ذيل مربوط به کدام گزينه است
الف) کارمزد ب) مزد ساعتی ج) زمان استاندارد انجام کار د) زمان عادی انجام کار
24 کدام دايره قبل از شروع عمليات با استفاده از زمان استاندارد محصول ، برنامه توليد را تهيه می کند ؟
الف) دايره برنامه ريزی توليد ب) دايره ثبت اوقات کار ج) دايره زمان سنجی د) دايره کارگزينی
25 در صورتی که مزد کارگر براساس تعداد توليد و بدون توجه به ساعات کارکرد محاسبه و پرداخت شوداصطلاحاً آن را … گويند.
الف) حقوق پايه ب) کارمزد ج) مزد ساعتی د) کارمزد ساعتی
27 ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه يا کارهای سخت و زيان آور انجام ميدهند. …………………..ا ست .
الف) مجاز است ب) ممنوع است ج) بيش از ۴ ساعت ممنوع است د) کمتر از ١۶ سال ممنوع است
28 فوق العاده های شب کاری و نوبت کاری عصر و شب به ترتيب کدام گزينه است ؟
%٢٢/ ٢٢ % د) ۴٠ % ۵ / الف) ۴٠ % ٣۵ % ب) ٣۵ % ١۵ % ج) ٣۵ % ۵
٢٩ مبلغ عيدی وپاداش در پايان هر سال توسط چه نهادی تعيين می گردد .
الف) هيأت دولت ب) سازمان تأمين اجتماعی ج) اداره کار و امور اجتماعی د) مجلس شورای اسلامی
٣٠ زمان پرداخت دستمزد ايام مرخصی به کارکنان کدام حساب بدهکار می شود ؟
الف) بانک ب) هزينه دستمزد ايام مرخصی ج) ذخيره دستمزد ايام مرخصی د) کنترل هزينه حقوق و دستمزد
٣١ زمان استاندارد لازم برای ساخت يک واحد محصول دوازده دقيقه است تعداد توليد استاندارد کدام است ؟
الف) ۶ واحد ب) ١٢ واحد ج) ١٠ واحد د) ۵ وا
٣٢ کدام مورد از کسورات توافقی است ؟
الف) بيمه سهم کارگر ب) بدهی به شرکت تعاونی ج) ماليات د) صندوق اجراء
٣٣ گردآوري اطلاعات مربوط به اوقات کار انجام شده از وظايف کدام دايره است ؟
الف) زمان سنجي ب) برنامه ريزي توليد ج) ثبت اوقات کار د) حسابداري بهاي تمام شده
٣۴ فوق العاده دستمزد کارگر نوبت کار در صورتي که نوبت او صبح و عصر و شب باشد کدام است ؟
% ٢٢ % د) ۴٠ / الف ١٠ % ب) ١۵ % ج) ۵
٣۵ کداميک از هزينه هاي زير جزء کسور حقوق و دستمزد محسوب نمي شود ؟
الف) پيش پرداخت دستمزد ب) بدهي کارگران به شرکت تعاوني
ج) حق بيمه اجتماعي سهم کارفرما د) حق بيمه اجتماعي سهم کارگر
٣۶ دستمزدي كه به كارگران با ن فده در يك كار گاه فرش بافي پرداخت مي شودچه نوع دستمزدي است ؟
الف)دستمزد مستقيم ب )دستمزد غير مستقيم ج)دستمزد توزيع و فروش د)هيچكدام
٣٧ – كدام گزينه از اجزاءوعناصر يك سيستم حقوق ودستمزددر موسسات توليدي نمي باشد؟
الف)دايره كارگزيني ب )دايره ارتباطات عمومي ج)دايره ثبت اوقات كار د)دايره زمان سنجي
گروه حسابداري استان كردستان ۴۵
grohhesab@yahoo.com
تهيه و گردآوري : سارا حسيني
٣٨ زماني كه هر كار گر براي ساخت وتكميل هر سفارش مصرف مي كند در كدام مورد زير ثبت خواهد شد؟
الف)كارت حضور وغياب ب)كارت اوقات كار ج)كارت سفارش ساخت د)كارت حساب مواد
٣٩ در صورتي كه اضافه كاري در موسسات توليدي به علت اضافه توليد باشدفوق العاده اضافه كاري به كدام حساب منظور مي شود ؟
الف )حساب كالاي در جريان ساخت ب)حساب سربار كارخانه
ج)حساب سود زيان د)حساب سربار اداري وتشكيلاتي
۴٠ دستمزد عادي اضافه كاري به چه حسابي وچگونه منظور مي گردد؟
الف)به بدهكار حساب كالاي در جريان ساخت ب)به بستانكار حساب كالاي در جريان ساخت
ج)به بدهكار حساب سربارساخت د)به بستانكار حساب سربار ساخت
۴١ هزينه هاي دستمزد ايام مرخصي كاركناني كه به طور مستقيم ويا غير مستقيم در توليد كار مي كنند به چه حسابي بدهكار
مي گردد؟
الف)كالاي در جريان ساخت ب)هزينه حقوق دستمزد ج)سربار ساخت د)سربار اداري
۴٢ در پرداخت دستمزد براساس طرحهاي تشويقي پاداش متناسب با كار واقعي ومقايسه با ……….پرداخت مي شود
الف )كيفيت كار انجام شده ب)شركت ها وموسسه رقبا ج)ساعات استاندارد توليد د)شرايط اقتصادي كارگر
۴٣ كدام گزينه از شرايط طرح تشويق نمي باشد ؟
الف)طرح تشويق بايد ساده باشد به شكلي كه براي كاركنان قابل فهم باشد .
ب)طرح تشويق بايد به تناسب بازده توليد بيش از استاندار باشد .
ج)طرح تشويق بايد با شرايط توليد متناسب باشد .
د)طرح تشويق بايد به صورت جدا وبا فاصله از پرداخت دستمزد پرداخت شود.
۴۴ كدام گزينه از شرايط ارجاع كار اضافي به كارگر نمي باشد ؟
الف) حجم كار بالا
ب)موافت كارگر
ج) پرداخت ۴٠ %اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي
د) ساعات اضافي ارجاعي به كارگران نبايد از ۴ ساعت در روز تجاوز نمايد مگر در موارد استثنايي با توافق طرفين
۴۵ مبلغ کدام يک از موارد زير، به حساب کنترل کالای در جريان ساخت ، منظور می گردد.
الف) پاداش به کارگران ب) دستمزد ايام مرخصی
ج) دستمزد عادی نوبت کاری د) دستمزد اوقات تلف شده
۴۶ دستمزد کارگری که در يک روز ١٠ ساعت کار کرده ( و دستمزد ساعتی ٨٠ ريال باشد ) چقدر است .
الف) ٨٠٠ ب) ٨۶۴ ج) ٨۵٠ د) ٩۵۶
۴٧ متوسط حقوق پايه ماهانه کارگران توليدی کارخانه بوشهر ، ٣۶٠٠٠٠٠ ريال می باشد و پاداش سالانه معادل ٢ماه
متوسط حقوق پايه پيش بينی شده است ، برای ثبت پاداش ماهانه کدام حساب و چه مبلغ بستانکار می شود.
الف) ذخيره پاداش ۶٠٠٠٠٠ ب) حقوق پرداختنی ١٨٠٠٠٠٠
ج) ذخيره پاداش ١٨٠٠٠٠٠ د) حقوق پرداختنی ۶٠٠٠٠٠

۴٨ نرخ ساعتی حقوق پايه کارگری ٩٠٠ ريال و کارکرد يک هفته وی ۴٨ ساعت است ، مبلغ فوق ا لعاده اضافه کاری وی
چند ريال است .
الف) ١۴۴٠ ب) ٣۶٠٠ ج) ۴٠۴٠ د) ۴۶۴٠
۴٩ زمان مجاز برای ساخت يک واحد محصول ، ۵دقيقه می باشد، کارگری در يک ساعت ، تعداد ١۵ واحد محصول
توليد می کند. اگر نرخ ساعتی دستمزد وی مبلغ ٩٠٠ ريال باشد ، دستمزد استحقاقی يک ساعت او بر اساس
طرح پارچه کاری مستقيم ، چه مبلغ است.
الف) ١١٢۵ ب) ٩٧۵ ج) ١٣۵٠ د) ١٢٠٠
۵٠ هزينه اوقات تلف شده به چه حسابی منتقل می شود .
الف) سربار اداری و تشکيلاتی ب) سربار توزيع و فروش
ج) سربار ساخت د) کنترل کالای در جريان ساخت
۵١ هزينه دستمزد ايام مرخصی کارگرانی که به طور مستقيم در توليد کار می کنند ، در هنگام تسهيم هزينه ، بطور
متداول به بدهکار کدام حساب ثبت می شود.
الف) سربار ساخت ب) سربار اداری ج) دستمزد مستقيم د) کالای در جريان ساخت
٣ ريال باشد.ذخيره دستمزد ايام مرخصی ماهانه اين كارگر چقدر است؟ /۶٠٠/ ۵٢ اگر حقوق ماهانه كارگری ٠٠٠
٢٨٠ ريال / ۴۵٠ ريال د: ٠٠٠ / ٧ريال ج: ٠٠٠ /٢٠٠/ ٣٠٠ ريال ب: ٠٠٠ / الف: ٠٠٠
۵٣ دستمزدی كه در زمان عدم ارجاع كار به كارگر، علی رغم آمادگی كارگر برای انجام كار به وی پرداخت می شود چه نام دارد؟
الف: دستمزد اوقات تلف شده ب: دستمزد مستقيم ج: دستمزد توليدی د: دستمزد قانونی
۵۴ به كاری كه قسمتی از آن در شب و قسمتی از آن در روز انجام شود چه می گويند؟
الف: كار عادی ب: اضافه كاری ج: كار مختلط د: شب كاری
۴ ريال انجام داده به طوری كه ٨ساعت از كار عادی خود را بين / ۵۵ كارگری در طول يك هفته ۵٠ ساعت كار به نرخ ساعتی ٠٠٠
ساعت ٢٢ تا ۶ صبح روز بعد انجام داده است. چه مبلغی به حساب كالای درجريان ساخت می رود؟
٢٢٠ ريال / ٢٠٠ ريال د: ٢٨٠ / ١۵۵ ريال ج: ٠٠٠ / ١۴۴ ريال ب: ٢٠٠ / الف: ٠٠٠
۵۶ مرخصی استحقاقی سالانه كارگران با استفاده از مزد چه مدت است؟
الف: يك ماه ب: پنج هفته ج: ٩روز د: ٢١ روز
۵٧ مطابق قانون كار به آن قسمت از كار مختلط كه در شب انجام می شود چند درصد اضافه پرداخت می شود؟
٪ ٢٢ ٪ ب: ۴٠ ٪ ج: ٣۵ ٪ د: ١۵ / الف: ۵
٢٠٠ ريال باشد. هزينه بيمه های اجتماعی جمعاً چقدر است؟ / ۶٠٠ ريال و دستمزد غير مستقيم ٠٠٠ / ۵٨ اگر دستمزد مستقيم ٠٠٠
٢٢٠ ريال / ١۶٠ ريال د: ٠٠٠ / ٢۴٠ ريال ج: ٠٠٠ / ١٨٠ ريال ب: ٠٠٠ / الف: ٠٠٠
۵٩ متوسط حقوق ماهانه ی کارگران يک کارخانه ٨٠٠٠٠ ريال و پاداش سالانه معادل ٣ ماه متوسط حقوق است . بابت ثبت پاداش
خردادماه کدام گزينه و به چه مبلغی بدهکار می گردد؟
الف- ذخيره پاداش- ٢٠٠٠٠ ريال ب- کنترل حقوق و دستمزد- ٢۴٠٠٠٠ ريال

ج- هزينه پاداش – ٢۴٠٠٠٠ ريال د- کنترل حقوق و دستمزد – ٢٠٠٠٠ ريال
۶٠ نرخ دستمزد ساعتی کارگری ۵٠٠٠ ريال است. اگر جمع ساعات کارکرد هفتگی او ۶٠ ساعت باشد فوق العاده اضافه کاری وی
چقدر است؟
الف – ٣٢٠٠٠ ب – ٣٠٠٠٠٠ ج – ١٢٠٠٠٠ د – ٨٠٠٠٠
۶١ کارگری در مدت دو هفته ٨ ساعت اوقات تلف شده داشته است. چنانچه نرخ دستمزد ساعتی وی ۶۵٠ ريال باشد . چه عددی به
حساب کنترل کالای در جريان ساخت بدهکار می گردد؟
الف – ۵٧٢٠٠ ب – ۵٢٠٠٠ ج – ۵٢٠٠ د – ۵٧٢٠
۶٢ دستمزد استحقاقی کارگری که در مدت ١۵ روز ١٣٠ ساعت کار با نرخ ساعتی ٢۵٠٠ ريال انجام داده است چقدر است؟
الف – ٣٠٠٠٠٠ ب – ١٠٠٠٠ ج – ٣٢۵٠٠٠ د – ٣٣۵٠٠٠
۶٣ حقوق و دستمزد مستقيم ۶۵٠٠٠٠٠ ريال و حقوق و دستمزد غير مستقيم ١۵٠٠٠٠٠ ريال باشد، چه رقمی تحت عنوان بيمه
اجتماعی سهم کارفرما منظور می گردد.
الف – ٢۴٠٠٠٠ ب – ١۶٠٠٠٠٠ ج – ۵۶٠٠٠٠ د – ٢۴٠٠٠٠٠
۶۴ هزينه ی کارآموزی کارکنان جديد الاستخدام چه نوع هزينه ای است؟
الف – هزينه جاری ب – هزينه ی سربا ج – هزينه ی سرمايه ای د – هزينه ی مستقيم
۶۵ مبالغی که طبق قانون يا به موجب احکام صادره از سوی مراجع قانونی بايد توسط کارفرما از حقوق کارگر کسر گردد چه ناميده
می شود؟
الف – ماليات ب – مطالبات ج – بدهی د ا–جرائيات
۶۶ فوق العاده ی نوبت کاری کارگری که در طول چهار هفته ١٧۶ ساعت به کار اشتغال داشته است، ٨٨٠٠٠ ريال است. چنانچه
اين کارگر نوبت کار صبح و عصر باشد. نرخ دستمزد ساعتی وی چقدر است ؟
الف – ۵٠٠٠ ب – ٨٨٠٠ ج – ۵٠٠ د – ٨٨٠
۶٧ در صورتی که مزد کارگر بر اساس تعداد توليد و بدون توجه به ساعات کارکرد محاسبه و پرداخت شود، اصطلاحاً آن را
…………… می گويند.
الف – طرح تشويقی ب – کارمزد ج – روز مزد د – حقوق پايه

مسائل
رديف مسائل بارم
١ دايره زمان سنجي زمان لازم براي ساخت يك واحد محصول را ١٠ دقيقه تعيين نموده است اگر هرساعت كار ٩٠٠ ريال باشد و
چنانچه اين كارگردرهر ساعت ٩واحد ازاين محصول را توليد نماييد .
مطلوب است :محاسبه نرخ پارچه كاري ودستمزد استحقاقي كارگر فوق
٢ زمان ساخت يك واحد محصول توسط دايره زمان سنجي ۴ دقيقه تعيين شده است نرخ هر ساعت كار ٢۵٠٠ ريال مي باشد. اگر
كارگري درهر ساعت ١٢ واحد كالا توليد كند دستمزد ساعتي او با درنظر گرفتن طرح پارچه كاري چندريال خواهد بود (با انجام
محاسبات)
٣ نرخ دستمزد ساعتی کارگری بر مبنای حقوق پايه ١٢٠٠ ريال است چنانچه جمع کارکرد او در يک هفته ۵٢ ساعت باشد
مطلوبست :الف) محاسبه دستمزد عادی و فوق العاده اضافه کاری ب) همچنين ثبت تسهيم دستمزد وی
% ۴ در يک موسسه توليدی دستمزد مستقيم ٧٠ % از هزينه های حقوق و دستمزد تشکيل می دهد از کل هزينه های غير مستقيم ۵٠
مريوط به کارخانه ٣٠ % مربوط به اداری و تسکيلاتی و ٢٠ % مربوط به توزيع و فروش می باشداگرهزينه بيمه های اجتماعی
سهم کارفرما در اين موسسه توليدی ١٠٠٠٠٠٠ و هرينه بيمه بيکاری ١۵٠٠٠٠ ريال باشد
مطلوبست : تسهيم هزينه بيمه های اجتماعی سهم کارفرما و هزينه بيمه بيکاری و انجام ثبت های مربوط به تسهيم
۵ در يک موسسه توليدی حقوق و دستمزد ناخالص خرداد ماه ٩٠٠٠٠٠٠ ريال می باشد ساير اطلاعات مربوطه به ليست چنين
است:
% الف) از هزينه های حقوق و دستمزد ٧٠ % آن دستمزد مستقيم می باشد ۵٠ %هزينه های غير مستقيم مريوط به کارخانه ٣٠
مربوط به اداری و تسکيلاتی و ٢٠ % مربوط به توزيع و فروش می باشد
ب) دستمزد اوقات تلف شده ٣٠٠٠٠٠ ريال بود
ج)حق بيمه های اجتماعی سهم کارگر ٧% و سهم کارفرما ٢٠ % می باشد
د)حق بيمه بيکاری سهم کارفرما ٣% است
ه)طبق برآوردهای انجام شده نرخ دستمزد ايام مرخصی ۴% می باشد
و)ساير کسور به شرح زير می باشد:
ماليات بر حقوق و دستمزد ٨١٠٠٠٠ ريال
بدهی به شرکت تعاونی کارگری ٣٢٠٠٠٠ ريال
اجرائيات ۴٠٠٠٠ ريال
مساعده ١٢٠٠٠٠٠ ريال

مطلوبست : محاسبات مربوط به ليست حقوق و دستمزد و همچنين ثبت ليست حقوق و دستمزد
محاسبات و ثبت تسهيم هزينه های حقوق و دستمزد
/٣/ ثبت پرداخت حقوق و دستمزد به تاريخ ٣١
۶ دستمزد ساعتی کارگری بر مبنای حقوق پايه ١٧٠٠ ريال است چنانچه جمع کارکرد او در يک هفته ۵۵ ساعت باشد
مطلوبست: فوق العاده اضافه کاری و دستمزد استحقاقی و همچنين ثبت تسهيم
٧ ساعات کار يک کارگر نوبت کار صبح و عصر کار در ۴ هفته متوالی ١٧۶ ساعت است در صورتيکه نرخ دستمزد ساعتی وی
١۵٠٠٠ ريال باشد دستمزد استحقاقی و فوق العاده نوبت کاری اين کارگر را محاسبه و ثبت کنيد
٨ در يک موسسه توليدی حقوق و دستمزد ناخالص خرداد ماه ١٢٠٠٠٠٠٠ ريال می باشد ساير اطلاعات مربوطه به ليست حقوق و
دستمزد چنين است:
الف-حق بيمه های اجتماعی سهم کارگر ٧% و سهم کارفرما ٢٠ % می باشد
ب- حق بيمه بيکاری سهم کارفرما ٣% است
ج-طبق برآوردهای انجام شده نرخ هزينه دستمزد ايام مرخصی ۵% می باشد
د-ساير کسور به شرح زير می باشد:
ماليات بر حقوق و دستمزد ٧۵٠٠٠٠ ريال
بدهی به شرکت تعاونی کارگری ۴١٠٠٠٠ ريال
اجرائيات ۶٠٠٠٠٠ ريال
مساعده ٣٠٠٠٠٠٠ ريال
مطلوبست : محاسبات مربوط به ليست حقوق و دستمزد و همچنين ثبت های تنظيم ليست حقوق و دستمزد
٩ نرخ دستمزد كارگري در يك كارخانه ساعتي ۶١٢٠ ريال است. چنانچه جمع كاركرد او دريك هفته ۵٢ ساعت باشد فوق
العاده اضافه كاري و دستمزد استحقاقي وي را محاسبه كرده و ثبت نمائيد.
١٠ اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد ارديبهشت ماه سال جاری کارکنان توليدی آرش به شرح زير است:
آن دستمزد غير ? ١-جمع حقوق و دستمزد ناخالص شامل دستمزد مستقيم و غير مستقيم مبلغ ۴۶٠٠٠٠٠٠ ريال ميباشد که
مستقيم و مابقی دستمزد مستقيم است
٢-از حقوق و دستمزد غير مستقيم ۶٠ % مربوط به کارخانه و ١٠ % مربوط به قسمت اداری و تشکيلاتی و بقيه مربوط به قسمت
توزيع و فروش ميباشد.
٣- حق بيمه های اجتماعی سهم کارگر ٧% و سهم کارفرما ٢٠ % و حق بيمه بيکاری سهم کارفرما ٣% حقوق و دستمزد
ناخالص می باشد
۴- طبق برآوردهای انجام شده هزينه دستمزد ايام مرخصی کارکنان معادل ۶% حقوق و دستمزد ناخالص محاسبه و منظور گرديده
۵-بر اساس گزارش قسمت توليد در طول ارديبهشت ماه ٧٢٠٠٠٠ ريال اوقات تلف شده وجود داشته
گروه حسابداري استان كردستان ۵٠
grohhesab@yahoo.com
تهيه و گردآوري : سارا حسيني
۶-ساير کسورات:
بدهی کارکنان به شرکت تعاونی ٢١٠٠٠٠٠ ،ماليات حقوق و دستمزد ۵۶٠٠٠٠ ريال،صندوق اجرا ٣٧٠٠٠٠ ريال، پيش پرداخت
دستمزد ۵۴٠٠٠٠٠ ريال و وام مسکن ٢٩۵٠٠٠٠ ريال
مطلوبست:
الف)ثبت عمليات مربوط به زمان تنظيم ليست حقوق و دستمزد
ب) ثبت حق بيمه های اجتماعی سهم کارفرماو حق بيمه بيکاری
ج) ثبت تسهيم هزينه های حقوق و دستمزد
١١ مجموع حقوق و دستمزد ناخالص کارگران توليدی مهر ٢٠٠٠٠٠٠٠ ريال حق بيمه های اجتماعی سهم کارگر ٧% ، سهم کارفرما
٢٠ % و بيمه بيکاری سهم کارفرما ٣% می باشد کسورات حقوق و دستمزد شامل :
ماليات حقوق و دستمزد ٧۵٠٠٠٠ ريال، بدهی کارکنان به شرکت تعاونی ١٧٠٠٠٠٠ ريال ،اجرائيات ٢۵٠٠٠٠ ريال است.
مطلوبست:
ثبت ليست حقوق و دستمزد و ثبت پرداخت حقوق و دستمزد
١٢
اطلاعات زير در مورد کارکرد يک هفته دو کارگر توليدی فجر ميباشد:
شماره کارگر ساعات کارکرد نرخ دستمزد ساعتی نوع کار
۵٠٠٠ غير نوبت کار ۶٠ ١
۶٣٠٠ نوبت کار صبح و عصر و ۴۴ ٢
شب
ضمنا کارگر شماره يک ٨ ساعت از کار عادی خود را بين ساعت ١٠ شب تا ۶ صبح انجام داده
مطلوب است:محاسبه و ثبت دستمزد استحقاقی کارگران (انجام محاسبات الزامی است )
١٣ کارگری در يک هفته ۵٠ ساعت کارکرد داشته دستمزد ساعتی ۵٠٠٠ ريال فوق العاده اضافه کاری وی چند ريال است؟
١۴ کارگری در يک هفته ۵۵ ساعت کار انجام داده است. دستمزد ساعتی کارگر فوق ٧۵٠٠ ريال می باشد. چنانچه کارگر غير نوبت کار
باشد؛
مطلوب است: الف) دستمزد عادی
ب) دستمزد ساعات اضافه کاری و فوق العاده اضافه کاری
ج) جمع دستمزد ناخالص
١۵ اطلاعات زير از ليست حقوق و دستمزد شرکت فردوس در دست است ( يک ماهه خرداد)
جمع کل حقوق و مزايای ناخالص ۴٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ماليات حقوق ٢۴,٠٠٠,٠٠٠
بيمه سهم کارگر ٣٣,۶٠٠,٠٠٠ ا قساط وام ٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠
بيمه سهم کارفرما ٩۶,٠٠٠,٠٠٠ ب يمه بيکاری ١۴,۴٠٠,٠٠٠
مطلوب است:
شناخت حسابداری صنعتی
الف) ثبت ليست حقوق خرداد ماه شرکت فردوس در دفتر روزنامه عمومی.
ب) ثبت بيمه سهم کارفرما و بيمه بيکاری ( جداگانه ثبت شود) در دفتر روزنامه عمومی.
١۶ دستمزد ساعتی کارگری ٨٠٠ ريال است در طول يک هفته ۴٧ ساعت کار کرده اگر وی ۵ ساعت از کار عادی خود را در فاصله
ساعات ١٠ شب تا ۶ صبح انجام داده باشد مطلوب است:
محاسبه دستمزد استحقاقی وی و همچنين ثبت تسهيم دستمزد
١٧ دو کارگر نوبت ا کر توليدی آبيدرکه نرخ دستمزد ساعتی هر کدام به ترتيب ٧٠٠ و ٩۵٠ ريال است به ترتيب در نوبت های صبح و
عصر و نوبت عصر و شب در چها هفته متوالی کار کرده اند مطلوب است :
الف) محاسبه دستمزد استحقاقی آنها
ب) ثبت تسهيم دستمزد استحقاقی هردو طی يک ثبت
۵ برابر حقوق / ١٨ متوسط حقوق پايه ماهانه کارگران توليدی مهر ٨۴٠٠٠٠٠ ريال است در ابتدای دوره مالی پاداش سالانه معادل ٢
ماهانه در نظر گرفته شده
مطلوب است : محاسبه و ثبت پاداش ارديبهشت ماه کارگران
١٩ دايره زمان سنجي زمان لازم براي ساخت يك واحد محصول را ۵دقيقه تعيين نموده است اگر نرخ دستمزد هرساعت كار ٧٠٠ ريال
باشد وسربار ثابت کارخانه در هر ساعت ٩٠٠ ريال فرض شود
مطلوب است :تکميل جدول زير که در آن طرح تشويقی پارچه کاری مستقيم بر اساس تعداد توليد ٩ الی ١۴ واحد در ساعت را نشان
ميدهد
تعداد توليد
در ساعت
نرخ پايه نرخ پارچه
کاری
دريافتی هر
ساعت
هزينه
دستمزد هر
واحد
سربار هر
ساعت
سربار هر
واحد
هزينه تبديل
هر واحد
٢٠ تعداد ۴ کارگر در خط توليد کارخانه مهرام مشغول به کارند که متوسطدستمزد ساعتی هر يک ۴٢٠ ريال است اوقات تلف شده آنها
به ترتيب از کارگر شماره يک تا شماره چها رعبارت است از: ٢ساعت- ۴ ساعت- ٢ساعت- ١ ساعت در طول يک هغته معين است
در صورتيکه از ساير کسورات صرفنظر شده باشد
مطلوب است : ثبت آرتيکل مربوط به حقوق و دستمزد در دفتر روزنامه

فصل پنجم: كنترل هزينه هاي سربار
سئوالات تئوري-تشريحي
رديف سئوالات بارم
١ سربار را تعريف کنيد.
٢ شناسايی هزينه های سربار به چندصورت امکان پذير است؟
٣ سربار پيش بينی شده را تعريف کنيد.
۴ علل مهم پيش بينی هزينه های سرباررا بنويسيد.
۵ سربار واقعي چيست؟
۶ جمع آوری هزينه های سرباربه چه نياز دارد؟
٧مهمترين هدف گردآوری هزينه های سربارچيست؟ ٧
٨ اعمال کنترل بر هزينه ها چگونه انجام ميشود؟
٩ مرکز هزينه چيست؟
١٠ دواير توليدی چه دوايری هستند؟
١١ دواير خدماتی چه دوايری هستند؟
١٢ تسهيم اوليه و ثانويه در چه زمانی از دوره مالی انجام ميشود؟
١٣ هزينه های سرباربه چند صورت به دواير تسهيم ميشوند؟
١۴ مبنای انتخاب شده برای تسهيم بايد دارای چه خصوصياتی باشد؟
١۵ تسهيم اوليه چيست؟
١۶ تسهيم ثانويه چيست؟
گروه حسابداري استان كردستان ۵٣
grohhesab@yahoo.com
تهيه و گردآوري : سارا حسيني
١٧ روشهای تسهيم ثانويه را نام برده و هريک را مختصرا توضيح دهيد؟
١٨ به دايره خدماتی که از سرويس ساير دواير بی نياز است را دايره خدماتی……………مستقل گويند.
١٩ در پايان دوره مالی عمل تسهيم اوليه و ثانويه برای هزينه های…….. انجام ميشود.
٢٠ به اختلاف سربار جذب شده و سربار واقعی هر دايره توليدی ………………….گويند.
٢١ نرخ جذب سربار چيست؟
٢٢ مناسب ترين مبنا برای نرخ جذب سربار…………….است.
٢٣ چند دايره توليدی و خدماتی را نام ببريد.

سئوالات چهار گزينه اي ي
رديف سوالات چهار گزينه ای بارم
١ هزينه استهلاک ماشين آلات کارخانه چه نوع هزينه ای است؟
الف – ثابت مستقيم ب – ثابت غير مستقيم ج – متغير مستقيم د – متغير غير مستقيم
٢ مبنای تسهيم کدام يک از هزينه های زير ساعات کار مستقيم است؟
الف – سرپرستی ب – بيمه ی حوادث ج – بيمه اجتماعی د – اداری و تشکيلاتی
٣ اگر سربار واقعی از سربار جذب شده بيشتر باشد . حساب کنترل سربار دارای مانده ی …………… خواهد بود و با
حساب…………… بسته می شود.
الف – بدهکار – کسر يا اضافه جذب سربار ب – بستانکار – کسر يا اضافه جذب سربار
ج – بدهکار – کالای در جريان ساخت د – بستانکار – کالای در جريان ساخت
از ١٩٠٠٠٠٠ ريال « ج» ۴ مساحت دايره ی الف، ب و ج به ترتيب ۶٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ١۵٠٠ متر مربع است . سهم دايره ی
هزينه ی آب و برق چقدر است ؟
الف – ١٢٠٠٠٠٠ ب – ۴٠٠٠٠٠ ج – ٣٠٠٠٠٠ د – ٢٠٠٠٠٠
۵ در يک کارگاه ٢٠٠ نفر روزانه ٨ ساعت و در سال ٢۵٠ روز مشغول به کار می باشند، سربار ساخت در ابتدای دوره ی مالی
٢۵۶٠٠٠٠٠ ريال برآورده شده است، نرخ جذب سربار بر اساس ساعات کار مستقيم چقدر است؟
الف – ۶۴٠٠ ب – ۶۴ ج – ١٢٨٠٠ د – ١۶٠٠٠
۶ در کدام يک از روش های تسهيم ثانويه از خدمات متقابل دواير خدماتی به يکديگر صرف نظر می شود و هزينه ی دواير خدماتی
فقط بين دواير توليدی تسهيم می گردد؟
الف – روش رياضی ب – روش يکطرفه ج – روش دو طرفه د – روش مستقيم
٣۵ ريال، بهاي اوليه /٠٠٠/ ٧ در يك كارخانه با دو دايره ي خدماتي (الف) و (ب): جمع هزينه هاي ساخت طي دوره ٠٠٠
٣ ريال شده؛ هزينه ي دايره ي خدماتي (ب) /٠٠٠/ ٢٨ ريال و هزينه ي دايره ي خدماتي (الف) بعد از تسهيم اوليه ٠٠٠ /٠٠٠/٠٠٠
بوده است؟ « چند ريال » ، پس از تسهيم اوليه
٧/٠٠٠/ ۴ د- ٠٠٠ /٠٠٠/ ٣ ج- ٠٠٠ /۵٠٠/ ٣ ب- ٠٠٠ /٠٠٠/ الف- ٠٠٠
در سند روزنامه منعكس مي شود؟ « پس از چه عملي و براي چه دوايري » ، ٨ هزينه هاي غيرمستقيم واقعي، در پايان دوره ي مالي
الف- تسهيم اوليه- تمام دواير ب- تسهيم اوليه- دواير توليدي
ج- تسهيم ثانويه- تمام دواير د- تسهيم ثانويه- دواير توليدي
شناخت حسابداری صنعتی
٢٧ ريال بوده و مبلغ /٠٠٠/ ٩ در كارگاهي، قيمت تمام شده ي كالاي فروش رفته ي يك دوره با احتساب سربار جذب شده مبلغ ٠٠٠
٢ ريال باشد، سربار جذب شده /٣٠٠/ ٢۶ ريال گزارش شده است؛ در صورتي كه مبلغ سربار واقعي ٠٠٠ /٩٠٠/ واقعي آن ٠٠٠
است؟ « چه مبلغي »
١٠٠/ ٢٠٠ د- ٠٠٠ / ٢ ج- ٠٠٠ /٢٠٠/ ٢ ب- ٠٠٠ /۴٠٠/ الف- ٠٠٠
١٠ در طبقه بندي هزينه هاي سربار كدام هزينه (سربار ثابت مستقيم) است؟
الف استهلاك ماشين آلات يك دايره معين ب بيمه اجتماعي سهم كارفرما
ج سوخت و روشنايي كارخانه د ملزومات مصرفي كارخانه
١١ در صورتي كه از نرخ سربار از قبل تعيين شده استفاده شود و حجم توليد از مقداري كه قبلاً تعيين شده افزايش يابد قيمت تمام شده
هر واحد محصول از نظر هرينه هاي ثابت……… و از نظر هزينه هاي متغير………. مي يابد.
الف- كاهش، ثابت ب- افزايش، افزايش ج- كاهش، كاهش د- د بون تغيير، افزايش
١٢ كدام گزينه زير صحيح مي باشد .
الف – دواير خدماتي كه به دواير خدماتي ديگر سرويس مي دهند ولي از ساير دواير خدماتي بي نياز ميباشند دواير مستقل نام دارند
ب – براي تسهيم ثانويه هزينه ها ابتدا از دواير خدماتي مستقل براساس مبناي مناسب اقدام مي شود .
ج – در تسهيم ثانويه در صورتي كه دايره خدماتي مستقل وجود نداشته باشد از دايره خدماتي تسهيم آغاز مي شود . كه سهم اوليه
سربار سهم بيشتري داشته است .
د – هر سه گزينه الف و ب و ج صحيح است .
٧ ريال است و ساعات كار مستقيم برآورد شده ٢٠٠ ساعت است /٨٠٠/ ١٣ سربار پيش بيني شده دايرة ١ موسسة توليدي پيمان ٠٠٠
با توجه به اينكه سفارش دايرة ١ با ۵٠ ساعت كار تكميل مي گردد سربار جذب شده سفارش دايرة ١ چند است ؟
٣/١٢٠/ ٣ د – ٠٠٠ /٣١٢/ ١ ج – ٠٠٠ /٩۵٠/ ١ ب – ٠٠٠ /۵۶٠/ الف – ٠٠٠
١۴ كداميك از موارد زير مبنايي مناسب براي تسهيم هزينه هاي رفاهي كارگران در رستوران مي باشد .
الف – تعداد كارگران ب – مساحت زيربنا ج – برآوردهاي فني د – ارزش ماشين آلات
١۶ مشخص نمودن سهم هر دايره را در ايجاد هزينه سربار:
الف) جذب سربار گويند ب) تعيين مبنای سربارگويند ج)تسهيم سربارگويند د) تفکيک سربارگويند
١٧ نزديکترين مبنا برای تسهيم هزينه ی بيمه های اجتماعی کارگران کدام است .
الف) ساعات کار مستقيم ب) تعداد کارگران ج) دستمزد مستقيم د) دستمزد غير مستقيم
١٨ اضافه جذب سربار يعنی :
الف) هزينه های سربار واقعی کمتر از هزينه های سربار جذب شده است .
ب) هزينه های سربار واقعی بيشتر از هزينه های سربار جذب شده است .
ج) مازاد هزينه های متغير سربار کارخانه بر هزينه های ثابت
د) مازاد هزينه های ثابت سربار کارخانه بر هزينه های متغير
شناخت حسابداری صنعتی
١٩ در صورتی که اطلاعات زير را داشته باشيم :
سربار پيش بينی شده ٨٠٠٠٠٠ – هزينه های واقعی ٨٨٠٠٠٠ – ساعات کار پيش بينی شده ١۶٠٠٠ ساعت – ساعات کار واقعی
١۵٨٠٠ ساعت – سربار جذب شده چقدر می باشد .
الف) ٧٩٠٠٠٠ ب) ٨٠٠٠٠٠ ج) ٨٨٠٠٠٠ د) ٨۶٩٠٠٠
٢٠ سربار برآورد شده و سربار واقعی شرکتی به ترتيب ١٠٠ هزار و ٨٠ هزار ريال است . اگر مبنای جذب سربار ساعات کار مستقيم
باشد و ساعات کار مستقيم واقعی و برآورد شده به ترتيب ١٠٠٠ و ٢٠٠٠ ساعت باشد , نرخ جذب سربار چند ريال است .
الف) ١٠٠ ب) ٨٠ ج) ۵٠ د) ۴٠
٢١ اگر مانده ی بدهکار و بستانکار حساب کنترل سربار ساخت به ترتيب ۵۵٠٠٠ و ۶٧۵٠٠ ريال باشد , مانده ی نهايی اين حساب
………….. ريال و نشان دهنده ی …………….. می باشد .
الف) ١٢۵٠٠ – کسر جذب سربار ب) ١٢۵٠٠ – اضافه جذب سربار
ج) ١۵٢٠٠ – کسر جذب سربار د) ١۵٢٠٠ – اضافه جذب سربار
٢٢ مبلغ سربار جذب شده با کدام مورد رابطه ی مستقيم دارد .
الف) سربار ساخت واقعی ب) کسر جذب سربار
ج) ساعات کار مستقيم واقعی د) ساعات کار مستقيم برآورد شده
٢٣ در زمان جذب سربار چه ثبتي در حسابها به عمل خواهد آمد؟
الف) حساب كنترل سربار- بدهكار، حساب صندوق يا حسابهاي پرداختني بستانكار
ب) حساب كالاي در جريان ساخت بدهكار- حساب كنترل سربار بستانكار
ج) حساب كالاي در جريان ساخت بدهكار- حساب صندوق يا حسابهاي پرداختني بستانكار
د) حساب سربار جذب شده بدهكار- حساب كنترل سربار بستانكار
٢۴ كدام گزينه از علل پيش بيني و برآورد سربار نمي باشد؟
الف) اختلاف بين مقدار توليد واقعي و با توليد برنامه ريزي شده
ب) دقيق بودن هزينه هاي پيش بيني شده
ج) مشخص نبودن مبلغ واقعي بعضي از هزينه هاي سربار
د) امكان و ايجاد شرايط مناسب براي مقايسه هزينه هاي واقعي و پيش بيني شده
٢۵
– سربار واقعي ٢٠٠٠٠٠ ريال سربار پيش بيني شده ١٨٠٠٠٠ ريال سربار جذب شده ٢۵٠٠٠٠ ريال مي باشد كسر يا
اضافه جذب سربار كدام است ؟
الف- ٧٠٠٠٠ ريال كسر جذب سربار ب- ٧٠٠٠٠ ريال اضافه جذب سربار
ج- ۵٠٠٠٠ ريال اضافه جذب سر بار د- ٢٠٠٠٠ ريال كسر جذب سر بار
شناخت حسابداری صنعتی
٢۶ سر بار پيش بيني شده ۴٠٠٠٠٠ ريال هزينه هاي واقعي ۴۴٠٠٠٠ ريال ساعت كا ر پيش بيني شده ٨٠٠٠ ساعت و ساعت كار
واقعي ٧٩٠٠ ساعت است .سر بار جذب شده كدام است ؟
الف- ٣٩۵٠٠٠ ب- ۴٣۴۵٠٠ ج- ۴۴٠٠٠٠ د- ۴٠٠٠٠٠
*** با توجه به اطلاعات زير به سوالات ٢٧،٢۶ و ٢٨ پاسخ دهيد.
سربار پيش بينی شده ۴٠٠٠٠٠ ريال- ساعت کار پيش بينی شده ٨٠٠٠ ساعت- ساعت کار واقعی ٧٩٠٠ ساعت – سربار واقعی
۴۴٠٠٠٠ ريال
٢٧ – نرخ جذب سربار کدام است.
الف) ۵۵ ب) ۵٠ ج) ۴۴ د) ۴٠
٢٨ سربار جذب شده چند ريال است.
الف) ٣٩۵٠٠٠ ب) ۴٣۴۵٠٠ ج) ۴۴٠٠٠٠ د) ۴٠٠٠٠٠
٢٩ کسر يا اضافه جذب سربار چند ريال است.
الف) ۴۵٠٠٠ ب) ۴٠٠٠٠ ج) ۵۵٠٠ د ) ۵٠٠٠
٣٠ شناسائي هزينه هاي سربارمعمولا به چند صورت است ؟
الف ) شنا سائي قبل از تحقق هزينه ب) شنا سائي بعد از تحقق هزينه
ج) شنا سائي ويژه د) موارد الف وب صحيح است
٣١ …….. قسمتی از يک واحد توليدی می باشد که در آنجا برای توليد محصول هزينه هايی به مصرف می رسد ؟
الف ) دايره خدماتی ب) دواير اداری ج) مرکز هزينه د ) دواير توزيع و فروش
٣٢ آخرين سطر جدول تسهيم ثانويه نشان دهنده چيست ؟
الف ) بهای تمام شده کالاهای ساخته شده ب) سهم هر يک از دواير توليدی و خدماتی پس از تسهيم اوليه
ج) هزينه های سربار هر يک از دواير توليدی د) تمام گزينه ها صحيح است
٣٣ كدام گزينه زير صحيح مي باشد .
الف – دواير خدماتي كه به دواير خدماتي ديگر سرويس مي دهند ولي از ساير دواير خدماتي بي نياز ميباشند دواير مستقل نام دارند
ب – براي تسهيم ثانويه هزينه ها ابتدا از دواير خدماتي مستقل براساس مبناي مناسب اقدام مي شود .
ج – در تسهيم ثانويه در صورتي كه دايره خدماتي مستقل وجود نداشته باشد از دايره خدماتي تسهيم آغاز مي شود . كه سهم اوليه
سربار سهم بيشتري داشته است .
د – هر سه گزينه الف و ب و ج صحيح است .

مسائل
رديف مسائل بارم
١ اطلاعات به دست آمده از کارخانه کامياب بدين شرح است:
٧ ريال، توليدی بخاری /٠٠٠/ ۶ ريال ، توليدی پنکه ٠٠٠ /۵٠٠/ الف – هزينه ها پس از تسهيم اوليه : توليدی کولر ٠٠٠
٨ ريال /٠٠٠/ ۴ ريال، دايره ی انبار ٠٠٠ /۵٠٠/ ۴ ريال، دايره ی حسابداری ٠٠٠ /٨٠٠/٠٠٠
ب – مبنای تسهیم هزينه ی دايره ی خدماتی حسابداری تعداد کارکنان و دايره ی انبار ساعات کار مستقيم است.
ج – دايره ی حسابداری به دايره ی انبار سرويس می دهد ولی از آن سرويس نمی گيرد.
د – ساير اطلاعات بدين شرح است :
مطلوب است :
الف – تسهيم ثانويه هزينه ی دواير خدماتی به دواير توليدی به روش يکطرفه
ب – محاسبه ی نرخ جذب سربار برای دايره ی توليدی کولر
مبنای تسهيم
دواير توليدی دواير خدماتی
کولر پنکه بخاری حسابداری انبار
٢٠ ١٠ ١۵ ٢۵ تعداد کارکنان ٣٠شناخت حسابداری صنعتی
٨٠٠ ۵٠٠ ١٠٠٠ ١۵٠٠ ساعت کار مستقيم ٢٠٠٠
٢ سربار ساخت برآورد شده کارخانه سپاهان ۶٠٠٠٠٠ ريال و ساعات کار مستقيم برآوردی و واقعی به ترتيب ١۵٠٠ و ٢٠٠٠
ساعت می باشد. سربار جذب شده چقدر است؟
٣ در يک کارخانه با دو دايره توليدی ١و ٢ ودو دايره خدماتی الف و ب ، جمع هزينه های ساخت طی دوره ٧٠ ميليون ريال ، بهای
اوليه ۴۵ ميليون ريال و هزينه دايره خدماتی الف بعد از تسهيم اوليه ١٨ ميليون ريال بوده است، هزينه های دايره خدماتی ب پس از
تسهيم اوليه چند ميليون ريال بوده است ؟
۴ در شرکتی هزينه واقعی سربار ( شامل: سربار متغير ١٢٩٣٠٠٠ ريال و سربار ثابت ٨١۶۴٠٠ ريال ) و سربار جذب شده ( شامل:
سربار متغير ١٣۴٢٠٠٠ ريال و سربار ثابت ٧۶٢٢٠٠ ريال ) می باشد، اضافه يا کسرجذب سربار چقدر است؟
۵ در شرکتی سربار پيش بينی شده ٨٠٠٠٠٠ ريال ، هزينه های واقعی ٨٨٠٠٠٠ ريال ، ساعت کار پيش بينی شده
١۶٠٠٠ ساعت و ساعت کار واقعی ١۵٨٠٠ ساعت است ، سربار جذب شده چند ريال است ؟
و كار انجام شده واقعي در دايره توليد راديو ۵۵٠٠ ساعت و « براي هر دو دايره » ۶ اگر نرخ جذب سربار محاسبه شده برابر ١٨٠
در دايره توليدي تلويزيون ۶٢٠٠ ساعت باشد، سربار جذب شده هر دايره به ترتيب كدامند؟
٧ نتايج زير پس از تسهيم اوليه هزينه ها بدست امده است :
شرح توليدي ١ توليدي ٢ خدماتي الف خدماتي ب
١/۵٠٠/ ٠٠٠ ٢/٨٠٠/٠٠٠ ۶/٣٠٠/٠٠٠ ٩/٧٠٠/ نتيجه تسهيم اوليه ٠٠٠
تعداد كاركنان براي دواير به ترتيب ١٠ و ١٢ و ۴و ۶ نفر می باشد

٢/ ٢ و ٧٠٠ / تعداد توليد دواير توليدي ٣٠٠
مطلوب است :
تسهيم ثانويه هزينه دواير خدماتي به دايره توليدي به روش يكطرفه
توجه: هزينه دايره خدماتي الف برمبناي تعداد كاركنان ودايره خدماتي ب برمبناي تعداد توليد تسهيم گردد
٢٠٠/ ۴ ساعت كار مستقيم ٠٠٠ / ١٨٠ ريال که به طور نقد پرداخت شده وسربار پيش بيني شده براي ٠٠٠ / ٨ سربار واقعي ٠٠٠
ريال وساعت كار واقعي ۴١٠٠ ساعت باشد
مطلو ب است :
الف) تعيين سربار جذب شده وثبت مربوط به آن دردفتر روزنامه
ب) ثبت مربوط به اضافه يا كسر جذب سربا در دفتر روزنامه
٩ کارخانه توليدی نکيسا دارای دو دايره و دو دايره خدماتی است.هزينه های عمومی پيش بينی شده اين کارخانه چنين است:
هزينه استهلاک ماشين الات ۵٠٠٠٠٠٠ ريال – هزينه بيمه حوادث ۴٠٠٠٠٠ ريال – هزينه اجاره محل ١٠٠٠٠٠٠ ريال ضمنا
اطلاعات زير در دست است:
شرح توليدی ١ توليدی ٢ خدماتی الف خدماتی ب
١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ۶٠٠٠٠ ساعات کار ماشين ٢٠٠٠٠
٢٠ ٣٠ ۵٠ مساحت زير بنا ١٠٠
١٠ ١٠ ٣٠ تعداد کارکنان ۵٠
مطلوبست:تسهيم اوليه هزينه های فوق به دواير توليدی و خدماتی در جدول تسهيم اوليه
١٠ نتايج بدست آمده پس از تسهيم اوليه از دواير توليدی و خدماتی کارخانه ارسباران به شرح زير می باشد.
٧۵٠٠٠٠ ريال – خدماتی الف ١۵٠٠٠٠ ريال – خدماتی ب ١٠٠٠٠٠ ريال ( ۵٠٠٠٠٠ ريال – توليدی ( ٢ ( توليدی ( ١
اطلاعات زير در رابطه با تسهيم هزينه ها در اختيار می باشد.
شرح توليدی ١ توليدی ٢ خدماتی الف خدماتی ب
۴ ۶ ٢٠ تعداد کارکنان ٣٠
۵١ ٧۵ ٩٩ مسا حت زير بنا ١۵٠
اولويت تسهيم با دايره خدماتی است که بيشترين سهم را از تسهيم اوليه دارد.
مبنای تسهيم برای دايره خدماتی ( الف ) مساحت زير بنا و برای دايره خدماتی ( ب ) تعداد کارکنان می باشد.
مطلوب است :
تسهيم ثانويه هزينه ها با استفاده از تسهيم يک طرفه .

١١ يک کارخانه دارای دو دايره توليدی ١و ٢ ودو واحدخدماتی الف و ب می باشد. اگر مبلغ هزينه واحدهای خدماتی به ترتيب
١٠۵٠٠٠ و ٢۴٠٠٠٠ ريال و سهم دايره خدماتی ب ١٠ % و دواير توليدی به ترتيب ۴٠ % و ۵٠ % باشد، سهم دايره توليدی يک
از هزينه خدماتی الف ، در هنگام تسهيم ثانويه ( روش يکطرفه) چند ريال است.
١٢ شرکت توليدی مهر دارای دو دايره توليدی ١و ٢ ودئ دايره خدماتی الف و ب است.هزينه های غير مستقيم پيش بينی شده در سال
جاری شامل:
هزينه استهلاک ماشين آلات ١٠٠٠٠٠٠ هزينه اجاره ساختمان ٢٠٠٠٠٠٠ هزينه بيمه اجتماعی ١٠٠٠٠٠٠
ساير اطلاعات به شرح زير است:
مبنا توليدی ١ توليدی ٢ خدماتی الف خدماتی ب
١٠٠٣
٢٠٠ ۴٠٠ مساحت زير بنا ٣٠٠
١٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠٠ ۴٠٠٠٠٠٠ دستمزد مستقيم ٣٠٠٠٠٠٠
– – ۶٠٠٠ ساعت کار ماشين آلات ۴٠٠٠
مطلوب است : تسهيم اوليه هزينه ها ی فوق با استفاده ازجدول تسهيم اوليه
١٣ اطلاعات زير مربوط به توليدی آبان ميباشد:
سربار پيش بيني شده ٨٠٠٠٠٠
ساعت کارمستقيم واقعی ٢۴٠٠ ساعت
ساعت کارمستقيم برآوردی ٢۵٠٠ ساعت
سربارواقعی ٧۵٠٠٠٠ ريال
مطلوب است :
الف) محاسبه نرخ جذب سربار ب) محاسبه سربار جذب شده و ثبت آن ج) محاسبه اضافه يا کسرجذب سربار و ثبت آن

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...