محاسبه سود پیمان ناتمام

سود پیمان

محاسبه سود پیمان ناتمام

پیمانهای بزرگ برای تکمیل چندین سال طول می­کشد رقم دقیق سود فقط بعد از تکمیل کار مشخص و معین می­گردد. پیمانهای ناتمام را به عنوان کار در جریان ساخت می­نامند و به بهای تمام­شده ارزش­گذاری می­شود، معمولاً سود در آن دخالت ندارد. در این حالت، هیچ سودی نباید به حساب سود و زیان شرکت نسبت به پیمانهای ناتمام انتقال داده شود. اگر چنین موردی وجود داشته باشد، ممکن است نوسانات زیادی در حساب سود و زیان ایجاد کرده و آن را دچار دگرگونی شدید نماید. به طور مثال، ممکن است علیرغم سودآور بودن فعالیت سال، حساب سود و زیان در پیمانهای ناتمام زیان نشان بدهد. ثانیاً- نتیجه عملکرد از سالی به سال دیگر متفاوت خواهد بود و قابل مقایسه نمی­باشند. ثالثاً- اگر سود بعد از تکمیل پیمان مشخص و معین گردد، نرخ مالیات بیشتری باید پرداخت شود از این رو، به لحاظ وجود این موانع، مناسب آن است که کل سود د ریک سال نشان داده نشود. با این وجود، در پیمانهای ناتمام دقیقاً باید پیش­بینی شود.

معمولاً در پیمانهای بزرگ از روش حسابدرای درصد پیشرفت کار استفاده می­شود و در پایان هر سال سود یا زیان بر مبنای پیشرفت پیمان اندازه­گیری و محاسبه می­شود. از آنجایی که در این روش درصد پیشرفت کار برآوردی است بنابراین سود واقعی پس از تکمیل پیمان شناسایی می­شود.

ماهیت سود:

  1. اگر پیمان اخیراً شروع شده باشد و کار تکمیل­یافته یا کمتر از کار پیمان باشد هیچ سودی نباید به حساب سود و زیان انتقال یابد.

  2. اگر پیمان به طور منطقی پیشرفت داشته باشد و دستگاه نظارت کارفرما آن کار را به بیش از اما کمتر از نصف تأیید و گواهی نماید، باید از سود ظاهری را به حساب سود و زیان بستانکار نمود. همچنین این رقم با نسبت وجوه دریافتی از کارفرما به کار گواهی شده کاهش خواهد یافت.

سود ظاهری= کار گواهی شده- بهای تمام شده کار گواهی شده

سود تعدیل شده= سود ظاهری ×  ×

  1. اگر بیشتر از نصف پیمان نزدیک به تکمیل باشد، می­توان سود ظاهری و یا درصد دیگری برمبنای وجوه نقد دریافتی به حساب سود و زیان بستانکار نمود.

سود تعدیل­شده=سودظاهری × ×

در مورد دوم،   و در مورد سوم،   سود بیشتر برای پیش­آمدهای آتی مانند جریمه باقی می­ماند تا به نحوی بهای تمام شده یا زیانها را پوشش دهد.

کار در جریان ساخت

پیمان ناتمام به کار در جریان ساخت اشاره می­کند. کار در جریان ساخت شامل ارزش کار گواهی­شده و بهای تمام شده کار گواهی­نشده می­باشد. موقعی که کمتر از   کار تکمیل­شده باشد مخارج خالص که تا آن تاریخ انجام شده است باید به ارزش کار در جریان منتقل گردد. مخارج خالص شامل مخارج ناخالص منهای ارزش مواد یا ماشین­آلات در پایان سال است.

موقعی که پیمان پیشرفت خوبی داشته باشد و یا نزدیک به اتمام باشد، کار در جریان ساخت به طریق زیر ارزش­گذاری می­شود.

کار در جریان ساخت (WIP)= مخارج خالص + سودی که به این حساب بستانکار می­شود.

مثال 3-2- شرکت تونل­ساز قراردادی به مبلغ 12000000 ریال با مؤسسه دولتی الف منعقد نمود. مخارج زیر در ارتباط با این پیمان انجام شده است:

مواد و مصالح 2400000ریال              دستمزد پرداختی 120000 ریال

دستمزد 3280000ریال           کار گواهی­نشده 80000ریال

ماشین­آلات 400000ریال          هزینه­های غیرمستقیم 172000ریال

وجوه نقدی دریافتی از این قرارداد تا پایان سال 1×13 مبلغ 4800000 ریال است که معادل 8% کار گواهی شده است، ارزش مواد و مصالح در پایان دوره مبلغ 200000 ریال است ارزش استهلاک ماشین­آلات 20% به روش خط مستقیم است.

مطلوبست: محاسبه سود و زیان پیمان

  • نحوه نمایش آن در صورت سود و زیان

  • نحوۀ نمایش آن در ترازنامه

شرکت تونل­ساز

صورت سود و زیان

منتهی به 29/12/1×

حساب کار گواهی­شده:

6000000

بهای تمام­شده کار گواهی­شده:

مخارج واقعی

6052000

کسر می­گردد:

موجودی مواد و مصالح پایان دوره

200000

ارزش کار گواهی­نشده

80000

(280000)

بهای تمام­شده کار گواهی­نشده

 

(5772000)

سود ظاهری

 

228000

                       سود تعدیل­شده

 

انعکاس اقلام ترازنامه در شرکت تونل­ساز در تاریخ 29/12/1x

کار در جریان ساخت

بدهیهای جاری

بهای تمام شده

5852000

دستمزد پرداختنی

120000

سود تعدیل شده

121600

حساب حقوق صاحبان سهام:

5973600

0

کسر می­گردد وجوه دریافتی

(4800000)

0

0

0

1173600

0

موجود مواد و مصالح پایان دوره

200000

سود پیمان

121600

مثال فوق­الذکر را می­توان به طریق و روش دیگری حل نمود:

مثال 4-2-اطلاعات زیر در مورد پیمان شماره 18 در دست است:

ماشین­آلاتی به ارزش 1000000 ریال در فروردین ماه به پیمان 18 ارسال گردید ماشین­آلاتی به بهای تمام­شده 50000 ریال در تاریخ 31/6/1× به پیمان شماره 20 انتقال یافت. ماشین­آلاتی به ارزش 40000 ریال به سرقت رفت و ماشین­آلات دیگری به مبلغ 30000 در اثر آتش­سوزی از بین رفت. ماشین­آلات به طور کلی بیمه شده بودند. ماشین­آلاتی که ارزش آن 50000 ریال بود به بهای تمام­شده 40000 ریال فروخته شد. استهلاک ماشین­آلات با نرخ 10% در سال محاسبه می­گردد و ماشین­آلاتی که در 29/12/1× استهلاک آن محاسبه شده بود به قرارداد شماره 22 انتقال یافت.

مطلوبست نحوه نشان­دادن ماشین­آلات پیمان

مثال 5-2- یک شرکت ساختمانی قرارداد بزرگی را امضاء نموده و عملیات اجرایی آن را به عهده دارد و حساب جداگانه­ای برای پیمان نگهداری می­کند. قسمتی از اطلاعات در ارتباط با این پیمان طی دوره منتهی به 31/6/1× در دست است:

کار گواهی­شده

1430000ریال

ارزش ماشین­آلات خارج­شده

82000 ریال

وجوه دریافتی از کارفرما

1300000ریال

کار گواهی­نشده

34000ریال

مواد و مصالح ارسالی به انبار

645000ریال

هزینه­های تأسیس

32500ریال

کارگران مشغول به کار در کارگاه

548000ریال

مخارج مستقیم

24000ریال

ماشین­آلات در کارگاه

113000ریال

دستمزد پرداختنی

18000 ریال

موجودی مواد و مصالح پایان دوره

14000ریال

مواد و مصالح برگشتی به انبار

4000 ریال

هزینه­های عمومی پرداختنی

2000ریال

بهای اولیه پیمان

2000000ریال

حساب پیمان را نشان دهید و سود و زیان آن را تهیه نمایید.

مثال 6-2- در آغاز فروردین­ماه شرکت الف قراردادی به مبلغ 5000000ریال منعقد نمود و هزینه­های زیر را در ارتباط با آن انجام داد.

مواد و مصالح ارسال­شده از انبار

500000ریال

دستمزد معوق

400000ریال

مواد خریداری­شده برای پیمان

450000ریال

هزینه­های مستقیم پرداخت­شده

100000ریال

ماشین­آلات موجودی در پیمان

350000ریال

هزینه­های تأسیس

65000ریال

دستمزد

1000000ریال

هزینه­های مستقیم معوق

25000ریال

از مواد و ماشین­آلات ارسال­شده به پیمان، ماشین­آلاتی که ارزش آن 20000ریال و موادی که بهای تمام شده آن 15000 ریال بود، مفقود گردید. مقدار از مواد و مصالح به ارزش 20000 ریال به قیمت 25000 ریال فروخته شد. در تاریخ 29/12/1× ماشین­آلاتی که بهای تمام­شده آن 5000 ریال بود به انبار مرجوع گردید و بخشی دیگر از ماشین­آلات که ارزش آن 2000 ریال بود خسارت دید و باقیمانده بدون استفاده می­باشد. کار گواهی­شده مبلغ 2400000 ریال بود و 80% آن از کارفرما دریافت شد. ارزش کار گواهی­نشده مبلغ 10000 ریال بود. استهلاک ماشین­آلات 10% به روش خط مستقیم بود.

مطلوبست: تهیه حساب پیمان و انتقال سود آن به حساب سود و زیان بنحوی که شما تصور می­کنید منطقی است بخشی از پیمان را در ترازنامه به تاریخ 29/12/1× نشان دهید.

ارزش فروش

25000ریال

بهای تمام­شده مواد فروخته­شده

20000ریال

سود حاصل از فروش

5000

ماشین­آلات به بهای تمام­شده

 

350000

کسر می­گردد:

 

ماشین­آلات مفقود­شده

20000

ماشین­آلات خسارت­دیده

2000

ماشین­آلات مرجوعی به انبار

5000

 

(27000)

ماشین­آلات موجود در پیمان

 

323000

استهلاک

 

32300=10%×323000

ماشین­آلات خارج­شده

 

290700=32300-323000

ترازنامه به تاریخ 29/11/1×

ماشین­آلات

323000

دستمزد پرداختنی

400000

کسر می­گردد استهلاک انباشته

(32300)

290700

هزینه­های مستقیم پرداختنی

25000

کار در جریان ساخت

2410000

کسر می­گردد وجوه نقد

(1920000)

زیان ویژه

159800

 

زیان پیمان

127800

 

زیان ماشین­آلات و مواد

35000

 

زیان خسارت

2000

 

164800

 

سود حاصل از فروش مواد

5000

مثال 7-2- شرکت سهامی پیمانکاری دامغان اطلاعات زیر را در مورد پیمان شماره 21 اعلام می­نماید. دفاتر این شرکت در 29/12/1× بسته می­شود. اطلاعات زیر از ثبتهای انجام­شده به بهای تمام­شده در تاریخ 29/12/1× وجود دارد:

مواد ارسالی به انبار           430000 ریال

حقوق سرپرستان کارگران          126200 ریال

دستمزد پرداخت­شده          1002200 ریال

ماشین­آلات به بهای تمام­شده 300000 ریال در پیمان به مدت  سال مشغول به کار بوده است که عمر مفید آن 5 سال و ارزش اسقاط آن 20000 ریال می­باشد. از تاریخ 1/4/1× یک سرپرست که حقوق سرپرستی وی در ماه مبلغ 20000 ریال است و  از مدت زمان خود را صرف آن پیمان می­نماید مشغول به کار می­شود. سایر هزینه­ها مبلغ 140000 ریال است. مواد موجود در انبار 25000 است. بهای اولیه پیمان 4000000ریال است. در تاریخ 29/12/1× از پیمان تکمیل­ شده است. که دستگاه نظارت مبلغ 2000000 ریال کار را گواهی نموده که 80% آن پرداخت شده است.

مطلوبست: نمایش حساب پیمان شماره 21.

استهلاک ماشین­آلات

حقوق سرپرست

** محاسبه ارزش کار گواهی­نشده:

ارزش مواد و مصالح پایان دوره- مخارج ناخالص= مخارج واقعی خالص

1774600=25000-1779500= مخارج واقعی خالص

مخارج واقعی خالص نشاندهنده  کار می­باشد، از این رو بهای تمام­شده کل پیمان عبارت است از:

از این رو نصف بهای تمام­شده پیمان عبارت است از: 1330950=2÷2661900

تفاوت قیمت و  قرارداد ارزش کار گواهی­ نشده است:

443650=1330950-1774600

مثال 8-2- پیمانکار رضایی قراردادی در خلال سال 1×13 منعقد و علمیات آن را آغاز نموده است. بهای اولیه پیمان مبلغ 4000000ریال است. تراز آزمایشی از دفاتر شرکت به شرح زیر در تاریخ 29/12/1× استخراج شده است.

بدهکار

بستانکار

سرمایه شرکت

 

800000

بستانکاران متفرقه

 

80000

زمین و ساختمان

340000

بانک

90000

حساب قرارداد (پیمان):

مواد و مصالح

750000

ماشین­آلات

200000

دستمزد

1050000

هزینه­ها

50000

وجوه نقد دریافتی (80 کارگواهی­شده)

1600000

2480000

2480000

از ماشین­آلات و مواد ارسالی به این پیمان، ماشین­آلاتی به مبلغ 30000 ریال و موادی به مبلغ 24000 ریال در یک حادثه از بین رفت. در تاریخ 29/12/1×، ماشین­آلاتی که ارزش آن 40000 ریال بود به انبار عودت داده شد. ارزش موجودی کالا در پایان دوره مبلغ 30000 ریال و ارزش کار گواهی­نشده مبلغ 20000 ریال است. استهلاک ماشین­آلات 10% است.

مطلوبست: تهیه ترازنامه و حساب پیمان.

13000=10%×130000= (40000+30)-2000= ماشین موجود در پایان دوره

17000=13000-130000 ماشین­آلات خارج­­شده

شرکت پیمانکاری رضایی

ترازنامه

به تاریخ 29/12/1×

داراییهای بلندمدت:

حقوق صاحبان سهام:

زمین و ساختمان

340000

سرمایه

800000

ماشین­آلات در انبار

36000

حساب سود و زیان پیمان

110400

ماشین­آلات

130000

کسر می­گردد:

استهلاک انباشته

(13000)

زیان حاصل از مواد

 

117000

و ماشین منهدم­شده

(54000)

جمع داراییهای بلندمدت

 

493000

 

56400

 

جمع حقوق صاحبان سهام

 

856400

داراییهای جاری:

 

بدهیهای جاری:

 

مواد و مصالح

 

30000

بستانکاران

 

80000

کار در جریان ساخت:

 

 

ارزش کار گواهی­شده

2000000

 

ارزش کار گواهی­نشده

20000

 

2020000

 

کسر می­گردد: وجوه دریافتی

1600000

 

کار در جریان ساخت

 

323400

 

وجوه نقد

 

90000

 

جمع

 

936400

 

936400

مثال 9-2- اطلاعات زیر در ارتباط با پیمانهای ساختمانی به مبلغ 10000000 ریال که برای هر سال 80% ارزش کار در جریان ساخت گواهی­شده و همچنین کارفرما آن را پرداخته است:

سال اول

سال دوم

سال سوم

مواد ارسال­شده

1200000

1450000

840000

دستمزد مستقیم

1100000

1550000

1100000

هزینه­های مستقیم

50000

170000

60000

هزینه­های غیرمستقیم

20000

26000

5000

کار گواهی­شده

2350000

7500000

10000000

کار گواهی­نشده

28000

80000

ماشین­آلات ارسالی به پیمان

140000

NiL

موجودی مواد و مصالح در پایان دوره

20000

50000

80000

ارزش ماشین­آلات در پایان هر سال به ترتیب 112000، 70000 و 30000 ریال بوده است.

مطلوبست تهیه حساب پیمان در پایان هر سال و همچنین سود و زیان را برای پیمانهای ناتمام در هر سال تهیه نمایید.

مثال 10-2- اطلاعات زیر درباره دو پیمان از شرکت پیمانکاری تونل­ساز در سال 2×13 به شرح زیر است:

پیمان 20

پیمان25

مواد و مصالح ارسالی به کارگاه

170698

146534

دستمزد مستقیم

148750

137046

هزینه­های مستقیم

6334

5714

ماشین­آلات

30000

25000

هزینه­های تأسیس

8252

7704

کار گواهی­شده

390000

290000

مواد برگشتی به انبار

1098

1264

کار گواهی­نشده

9000

6000

موجودی مواد و مصالح پایان دوره

3766

3472

دستمزد پرداختنی

4800

4200

هزینه مستقیم پرداختنی

480

360

ارزش ماشین­آلات پایان دوره

22000

19000

قمیت اولیه پیمان 500000 ریال و قیمت اولیه پیمان 25، 400000 ریال، وجوه دریافتی از کارفرما 90% ارزش کار گواهی شده است.

مطلوبست: حساب پیمانهای 20 و 30 و حساب کارفرما.

مثال 11-2- یک شرکت پیمانکاری در خلال سال 2×13 فقط یک پیمان داشت که ارزش آن 000/5000 ریال است. مواد و مصالح و ماشین­آلات به پیمان ارسال می­گردد. ماشین­آلاتی به ارزش 50000 ریال و مواد و مصالح به ارزش 40000 ریال در یک تصادف از بین رفت. در تاریخ 29/12/2×، ماشین­آلاتی به ارزش 50000 به انبار برگشت. ارزش کار گواهی­نشده اما تمام­شده مبلغ 20000 ریال و موجودی مواد و مصالح به مبلغ 40000 ریال در پای کار می­باشد. استهلاک ماشین­آلات 10% می­باشد. اطلاعات زیر در دست است:

سهام عادی

1200000ریال

حساب پیمان:

بستانکاران

100000ریال

مواد و مصالح

900000 ریال

زمین و ساختمان

430000ریال

هزینه­ها

70000 ریال

وجوه نقد

250000 ریال

ماشین­آلات

250000 ریال

دستمزد

1400000 ریال

وجوه دریافتی معادل 80% کار گواهی­شده 2000000 ریال

مطلوبست: حساب پیمان و ترازنامه شرکت را تهیه نمایید.

شرکت پیمانکاری

ترازنامه

به تاریخ 29/12/2×

داراییهای بلندمدت:

حقوق صاحبان سهام:

400000

زمین و ساختمان

430000

سرمایه- سهام عادی

1200000

ماشین­آلات در انبار

45000

حساب سود و زیان

112000

ماشین­آلات در پیمان

135000

کسر می­گردد: زیان

(90000)

 

180000

 

22000

داراییهای جاری:

 

جمع حقوق صاحبان سهام

 

1222000

موجودی مواد و مصالح انبار

 

40000

بدهیهای جاری:

 

کار در جریان ساخت:

 

بستانکاران

 

100000

کار گواهی­شده

2500000

 

کار گواهی­نشده

20000

 

2520000

 

کسر می­گردد وجوه دریافتی

2000000

 

520000

 

کسر می­گردد: اندوخته

(98000)

 

کار در جریان ساخت:

 

422000

 

وجوه نقد

 

250000

 

توازن

 

1322000

توازن

 

1322000

موجودی ماشین­آلات در پایان دوره

ارزش ماشین­آلات

 

250000 ریال

ماشین­آلات منهدم­شده

50000

ماشین­آلات مرجوعی

50000

ارزش اولیه ماشین­آلات در پایان دوره

 

(100000) ریال

استهلاک 10%×150000

 

150000

ارزش ماشین­آلات پس از کسر استهلاک

 

(15000)

 

(1350000)

مثال 12-2- اطلاعات زیر از تراز آزمایشی شرکت پیمانکاری شاهرود که در ارتباط با پیمان 747 می­باشد برای سال منتهی به 29/12/1× در دست است:

بدهکار

بستانکار

حساب کارفرما

3000000

ساختمان

1600000

بانک

350000

مواد و مصالح

2000000

دستمزد

1800000

هزینه­ها

470000

ماشین­آلات

2500000

سرمایه

5000000

بستانکاران

720000

8720000

8720000

عملیات پیمان شماره 747 در آغاز فروردین­ماه شروع شده است. موادی به ارزش 1700000 ریال به کارگاه شماره 747 ارسال گردید، اما مبلغ 60000 ریال آن در تصادف از بین رفت. در خلال سال معادل 1800000 ریال دستمزد پرداخت شد. ماشین­آلاتی به ارزش 500000 در سرتاسر سالد ر پیمان مورد استفاده قرار گرفت. ماشین­آلاتی به ارزش 2000000 ریال از آغاز فروردین ماه تا تاریخ 30/9/1× در کارگاه بود و سپس به انبار مرجوع گردید. در تاریخ 29/12/1× موجودی مواد در پیمان 40000 ریال است. ارزش پیمان 6000000 ریال بود و کارفرما 75% کار گواهی­شده را پرداخت نمود. کار گواهی­شده 80% کل پیمان در پایان سال 1×13 بود. کار گواهی­نشده مبلغ 150000 ریال در تاریخ 29/12/2× بود. هزینه­های غیرمستقیم 25% دستمزد است و ماشین­آلات به نرخ 10% مستهلک می­گردد.

مطلوبست: تهیه حساب پیمان شماره 747 و ترازنامه به تاریخ 29/12/1×

محاسبه سود پیمانهای ناتمام براساس مخارج برآوردی

در این روش اگر براساس ماده 30 و 29 پیمان، کارهای جدیدی از سوی کارفرما ارجاع شود و یا تغییراتی در مقادیر کار داده شده بعمل آید. (طبق ماده 30 پیمان­ کارفرما می­تواند 25% مبلغ اولیه پیمان، کار اضافی ارجاع نماید) این موارد به حساب اولیه پیمان اضافه می­شود. حال پیمانکار باید برای اتمام این پیمان مخارج برآوردی آن را تعیین نماید تا بتواند سود و زیان پیمان ناتمام را به دست آورد:

مبلغ کارهای جدید + ارزش تغییرات مقادیر کارها + مبلغ اولیه پیمان = مبلغ کل پیمان

مخارج برآوردی برای تکمیل پیمان + مخارج واقعی = کل مخارج برآوردی

کل مخارج برآوردی – مبلغ کل پیمان = سود کل برآوردی پیمان

حال باید این سود را بر حسب درصد پیشرفت پیمان تعدیل نمود که معمولاً با دو روش اندازه­ گیری می­شود:

روش اول: نسبت مخارج واقعی به کل مخارج برآوردی

سود تعدیل­شده= سود کل برآوردی پیمان ×

روش دوم: نسبت ارزش کار گواهی­شده به مبلغ کل پیمان

سود تعدیل­شده= سود کل برآوردی پیمان×

مثال 13-2- شرکت پیمانکاری سمنان مخارج زیر را در ارتباط با مبلغ پیمان 6000000 ریال در تاریخ 31/3/1× انجام داده است:

مخارج واقعی:

مواد و مصالح              1200000 ریال

دستمزد مستقیم         1640000 ریال

ماشین­آلات              200000 ریال

هزینه­های غیرمستقیم        86000 ریال

سایر اطلاعات به شرح زیر در دست است:

استهلاک ماشین­آلات 10% به روش مستقیم و موجودی مواد و مصالح پایان دوره مبلغ 100000 ریال بوده است. وجوه دریافتی از کارفرما 90% ارزش کار گواهی­شده، معادل 3600000 ریال است. کار اضافی و ارجاعی از سوی کارفرما 1500000 ریال می­باشد و پیمانکار مخارج تکمیل این پیمان را 3254000 ریال برآورد می­نماید.

مطلوبست: محاسبه سود پیمان ناتمام براساس مخارج واقعی به کل مخارج برآوردی و همچنین ارزش کار گواهی­شده به مبلغ کل پیمان

7500000=1500000+6000000= مبلغ کل پیمان

6100000=3254000+2846000= کل مخارج براوردی پیمان

1400000=6100000-7500000= سود ظاهری

روش اول:  = سود تعدیل­شده بر مبنای مخارج واقعی

روش دوم:  = سود تعدیل­شده بر مبنای ارزش کار گواهی­شده

= ارزش کار گواهی­شده

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...