رویه های حسابداری درآمدها و هزینه ها

رویه های حسابداری
 • رویه های حسابداری درآمدها و هزینه ها
 • در این پیوست نمونه ای از رویه های حسابداری در خصوص برخی از اقلام درآمد و هزینه مطرح شده است. اینرویه ها،نمونه هایی هستند که ممکن است توسط یک واحد مرکزی برای بکارگیری توسط همه واحدهای جداگانه که بخشی از واحد گزارشگر در سطح کل دولت هستند،تدوین شود. به دلیل تنوع زیاد اقلام درآمد و هزینه موجود د ر انواع مختلف واحدها و کشورها و حوزه های جغرافیایی ،برخی از رویه های بالقوه مثل طبقه بندیهای درآمدها توصیف نشده است.
 • این رویه ها مطابق با استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی از جمله استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 9 و11 و12هستند.
 • بااین حال ،این احتمال وجود دارد که بتوان رویه های دیگری که با این استانداردها ساززگار هستند. نیز تدوین نمود-مناسب بودن یک رویه خاص در خصوص یک قلم درآمد یا هزینه به شرایط دقیق تحقق آن درآمد یا ایجاد هزینه بستگی دارد. بنابراین نقاط شناخت اقلام درآمد و هزینه ممکن است در بین واحدهای یک کشور و حوزه جغرافیایی و در بین کشورها و حوزه های جغرافیایی مختلف ،متنوع باشد.
 • رویه های حسابداری
 • درآمد
 • تعریف درآمد مطرح شده در استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 9 درآمد حاصل از عملیات مبادله ای باید به کار گرفته شود.

 • درآمد مبادله ای زمانی باید شناسایی شود که افزایش در منافع اقتصادی آتی مرتبط با افزایش در دارایی یا کاهش در بدهی ناشی از آن را بتوان  به صورت قابل اتکایی طبق استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 9 اندازه گیری نمود.

 • درآمد دریافت شده اما تحقق نیافته در پایان دوه گزارشگری باید به عنوان درآمد تحقق نیافته شناسایی شود.
 • درآمدی که شناسایی شده و سپس حذف یا از آن صرفنظر شده است باید به عنوان هزینه شناسایی شود.
 • طبقه بندی درآمد
 • سازمان مرکزی ،طبقات درآمدی راکه باید در متن صورتهای مالی مورد استفاده قرار گیرند،مشخص خواهد کرد. هرواحد گزارشگر،انواع درآمد مندرج در هر طبقه را مشخص خواهد کرد.
 • درآمد بهره
 • درآمد بهره باید با استفاده از روش نرخ بهره مور شناسایی شود. نرخ بهره نرخی است که در حالت برقراری تساوی بین دریافتهای نقدی برآوردی آتی در طی عمر مورد انتظار دارایی مالی ومبلغ دفتری خالص آن دارایی ، بدست می آید. در این روش ، در پایان هر دوره مالی ،نرخ بهره موثر در مبلغ مانده اصل دارایی مالی ضرب شده و به این مبلغ درآمد بهره مشخص میشود.

 • درآمد حق امتیازها
 • حق امتیازها باید در زمان که سررسید پرداخت حق امتیاز میرسد،شناسایی شود.
 • درآمد سودهای تقسیمی
 • درآمد سودهای تقسیمی حاصل از سرمایه گذاریها باید در زمانی شناسایی شوند که حق دریافت سود تقسیمی محرز شده باشد.
 • فروش کالاها یا ارائه خدمات
 • درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات ،و ارائه خدمات در صورت عملکرد مالی شناسایی شود. صدور یک صورتحساب ، ارزیابی یا هرگونه تعهد دیگری برای پرداخت معمولا شواهدی از شناخت درآمد فراهم میکنند.
 • درآمدحاصل از ارائه خدماتی که تاحدی تکمیل شده باید با توجه به میزان تکمیل قراردادها با طبق قرارداد یا توافق مربوط شناسایی شود. میزان تکمیل بر اساس نسبت مخارج واقع شده تا آن تاریخ به کل مخارج برآوردی برای تکمیل تعیین میشود.
 • مازاد یا زیان پیمانهای ساخت

 • درآمد حاصل از پیمان ها ساخت باید طبق استاندارد های مربوط بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 11پیمان های ساخت گرفته شود.

 • درامد پیمان باید با توجه به موارد زیر تعیین شود،

 • الف-مبلغ اولیه درآمد که در پیمان مورد توافق قرار گرفته است
 • ب- تغییر در میزان کار پیمان ،ادعا و سایر دریافتهای تشویقی در ارتباط با عملیات پیمان

 

 • 1-نا میزانیکه احتمال رود این مواردمنجر به درآمد گردد.
 • 2-این موارد را بتوان به گونه ای قابل اتکا اندازه گیری کرد.
 • مخارج پیمان ساخت باید با توجه به موارد زیر تعیین شود،
 • الف-مخارجی که مستقیما با یک پیمان مشخص مرتبط است.
 • ب-مخارجی که بین پیمانها مشترک بوده ،و تسهیم آن بر اساس یک مبنای منطقی و نظام مند به پیمانهای جداگانه امکان پذیر است.
 • پ- سایر مخارجی که به موجب مفد پیمان مشخصا قابل مطالبه از کارفرما است.
 • هرگاه بتوان ماحصل یک پیمان ساخت را به گونه ای قابل اتکا برآورد کرد ،باید سهم مناسبی از درآمد و مخارج کل پیمان به ترتیب به عنوان درآمد و هزینه شناسایی شود.
 • هرگاه ماحصل یک پیمان را نتوان به گونه ای قابل اتکا برآورد کرد:
 • الف-درآمد باید تا میزان مخارج تحمل شده ای که احتمال بازیافت ان وجود دارد،شناسایی شود
 • ب- مخارج پیمان باید در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی شود.
 • زمانی که در شروع پیمان چنین مقرر شده که مخارج پیمان باید به طور کامل توسط طرفین پیمان پوشش داده شود،هرگونه نقص مورد انتظار در پیان باید بلافاصله به عنوان هزینه شناسایی شود.
 • رویه های حسابداری
 • اجاره
 • درامد اجاره زمانی باید شناسایی شود که کسب شده باشد.
 • اجاره سرمایه ای
 • درآمد اجاره سرمایه ای باید طبق استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره13اجاره ها به حساب گرفته شود.شناخت درآمد حاصل از اجاره سرمایه ای باید برمبنای الگیی باشد که منعکس کننده نرخ بازده ثابت دوره ای نسبت به مانده خالص سرمایه گذاری اجاره دهنده در اجار سرمایه ای باشد.

 • داراییهای تحصیل شده ازطریق اجاره سای باید در طی اجاره نستهلک شود. پرداختهای اجاره ،به جزء اصلی و هزینه بهره تخصیص داده میشود.

 • هزینه ها

 • تعریف هزینه ها باید منطبق با استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 1بکار گرفته شود.
 • هزینه ها با ید زمانی شناسایی شود که کاهش در منافع اقتصادی مرتبط با کاهش در یک دارایی  یا افزایش در یک بدهی ناشی ازآن محتمل بوده و بتوان آن را به طور قابل اتکایی اندازه گیری کرد. هزینه ها باید در دوره مربوط شناسایی شود.
 • طبقه بندی هزینه ها
 • سازمان مرکزی طبقا هزینه ها را که باید در متن صورتهای مالی مورد استفاده قرار گیرند،مشخص میکند. هرواحد گزارشگر ،انواع هزینه شامل شده در هر طبقه ارمشخص خواهد کرد.
 • موجودیها
 • طبق استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 12 موجودیها ،مبلغ دفتری موجودیهای فروش رفته ،مبادله شده یا توزیع شده باید به عنوان هزینهدر دوره ای که در درآمدمربوط به آن شناسایی شده است،شناسایی شود. اگر هیچ درآمدی در ارتباط با هزینه وجود نداشته باشد،هزینه باید زمانی شناسایی شود که کالاها توزیع شده یا خدمات مربوط ارائه شده باشند. استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره12در خصوص خدمات در جریان پیشرفتی که قرار است در ازای هیچ مبلغی یا مبلغ اندکی مستقیما به دریافت کنندگان عرضه شود،کاربرد ندارد. انتظار نمیرود واحدی دارای چنین خدماتی باشد. با این وجود ، در صورت وجود چنین خدماتی ،هزینه های ارائه خدمات باید هنگام وقوع به هزینه دوره منظور شود.
 • مبالغ هرگونه کاهش ارزش موجودیها و همه زیانهای غیرغ=عملیاتی موجودیهاباید در دوره وقوع کاهش یا زیان به عنوان هزینه شناسایی شود.

 • مبالغ هرگونه کاهش ارزش موجودیها و همه زیانهای غیرعملیاتی موجودیها باید در دوره وقوع کاهش یا زیان ،به عنوان هزینه شناسایی شود.
 • مبالغ هرگونه برگشت کاهش ارزش موجودیها باید در دوره وقوع به عنوان بازیافت هزینه کاهش ارزش موجودیها،شناسایی شود.
 • موجودیهای تخصیص یافته به سایر حسابهای داراییها باید مطابق با رویه آن داراییها به حساب گرفته شود.
 • ملزومات و کالاها و مواد مصرفی
 • ملزومات و کالاها و مواد مصرفی باید در زمان وقو به عنوان هزینه شناسایی شوند.
 • .

شرکت حسابداریمشاور مالیاتیمشاور مالیوکیل مالیاتی

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...