رای مالیاتی دیوان عدالت اداری 80تا90

رای مالیاتی

رای مالیاتی دیوان عدالت اداری 80تا90

390/09/30][201/14730][رای شورا] گزارش ابهام در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران
[1390/09/22][180531][سایر اطلاعات] قانون امور گمرکی
[1390/09/22][171116][سایر اطلاعات] قانون زکات
[1390/09/19][178414][سایر اطلاعات] قانون اصلاح قانون معادن
[1390/08/11][201-12236][رای شورا] صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مصادیق و اشخاص مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 12/6/1370 و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مربوطه

رای مالیاتی

[1390/08/11][201-12236][رای شورا] صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مصادیق و اشخاص مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 12/6/1370 و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مربوطه
[1390/07/02][448،449،450][دیوان عدالت اداری] ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک – 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد
[1390/06/28][267][دیوان عدالت اداری] ابطال اصلاح ماده 9 آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1387/09/03
[1390/06/13][201-8993][رای شورا] ابلاغ صورتجلسه مورخه 24/2/1390 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی
[1390/03/02][106][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 46378مورخ 26/9/77 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
[1390/01/22][8][دیوان عدالت اداری] ابطال فصل پنجم از آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم .
[1389/12/23][615][دیوان عدالت اداری] ابطال بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور.
[1389/12/09][601][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/4/1387 سازمان امور مالیاتی کشور.
[1389/11/19][831][دیوان عدالت اداری] ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره 41019/ 2700/211 مورخ 11/9/1385 سـازمان امور مالیاتی کشور
[1389/11/18][513- 517][دیوان عدالت اداری] ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388
[1389/10/27][201/17293][رای شورا] تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی
[1389/08/10][330][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه های شماره 28974/2596-211 مورخ 24/7/85 و شماره 17988 مورخ 15/7/86
[1389/05/18][212،197،196][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 59657 مورخ 20/06/1387

رای مالیاتی

[1389/05/11][180][دیوان عدالت اداری] تقاضای ابطال بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87

[1389/05/11][179][دیوان عدالت اداری] هیأت حل اختلاف مالیات مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به مالیات و عوارض از کالاها و خدمات

[1388/11/12][201/18155][رای شورا] اعتراض به 1% عوارض قطعی شده مربوط به صنایع آلاینده
[1388/11/12][201/18155][رای شورا] اعتراض به 1% عوارض قطعی شده مربوط به صنایع آلاینده
[1388/11/12][201/18155][رای شورا] اعتراض به 1% عوارض قطعی شده مربوط به صنایع آلاینده
[1388/09/23][668][دیوان عدالت اداری] اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت اداری.
[1388/09/23][668][دیوان عدالت اداری] اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت اداری.
[1388/08/25][634][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 2815 مورخ 5/2/88 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور.
[1388/08/10][201/14498][رای شورا] شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها
[1388/08/09][152772][سایر اطلاعات] قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
[1388/08/03][201/14302][رای شورا] شمول نرخ های مالیاتی نسبت به درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی
[1388/06/21][201/12045][رای شورا] عدم معافیت کشاورزی شرکت زیست فناور سبز
[1388/05/25][455][دیوان عدالت اداری] ابـطال بنـد 3 راجـع بـه مــاده 55 و بند 8 راجع به ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم از بخشنامه شماره 13530مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور
[1388/05/25][456][دیوان عدالت اداری] ابطال مفاد بندهای 2 و 3 ماده 33 آیین نامه اجرائی
[1388/04/14][325/88][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 33207/2989-211 مورخ 23/6/1382رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رأی شماره 9992/4/30 مورخ 26/9/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.
[1388/03/24][244][دیوان عدالت اداری] ابطال مواد 25،24 و 32 آیین نامه اجرائی قانون موسوم به تجمیع عوارض.
[1388/03/03][238][دیوان عدالت اداری] ابطال دستورالعمل شماره 3032/211 مورخ 18/9/1385 سازمان امور مالیاتی کشور.

رای مالیاتی

[1387/12/26][834][دیوان عدالت اداری] ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 834 مورخ 27-11-87
[1387/11/27][836][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه های شماره 10081/4006-30/4 مورخ 1381/2/1 و شماره 211/1857 مورخ 1382/11/26 سازمان امور مالیاتی
[1387/11/20][812،811][دیوان عدالت اداری] ابطال بند 3 بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/1387 سازمان امور مالیاتی کشور.
[1387/11/20][814،813][دیوان عدالت اداری] ابطال قسمت اخیر از ماده 17 و قسمت اخیر بند 12 ماده 20 آیین نامه تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.
[1387/11/13][201/18494][رای شورا] کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 جهت پرداخت کنندگان وجوه به سازمان صدا و سیما
[1387/10/29][736][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 سازمان امور مالیاتی کشور.
[1387/10/01][201/15669][رای شورا] پرداخت عوارض ساختمانی به شهرداری جهت صدور پروانه جزء ارزش ماترک نمی باشد.
[1387/09/10][618][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه ی شماره 5909/4909-211 مورخ 26/8/1382 سازمان امور مالیاتی کشور.
[1387/06/03][410-][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه های شماره 28974/2596/211مورخ 24/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور و 17988 مورخ 15/7/1386 سازمان امور مالیاتی استان اصفهان.

رای مالیاتی

[1387/02/01][49][دیوان عدالت اداری] ابطال جداول محاسبه مالیات حقوق کارکنان بخشهای غیر دولتی سال 1381 لغایت 1385
[1387/02/01][53][دیوان عدالت اداری] بخشنامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور.
[1386/11/21][1368][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/1383 سازمان امور مالیاتی کشور.
[1386/10/09][1181][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 30/05/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی
[1386/07/22][529][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 24/9/84 اداره کل امور مالیاتی اصفهان
386/06/11][410][دیوان عدالت اداری] ابطال بند یک بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور

رای مالیاتی

[1386/03/06][147][دیوان عدالت اداری] استرداد مالیات اضافی دریافت شده
[1386/02/23][104][دیوان عدالت اداری] درآمد حاصل از واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی
[1386/02/19][4][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 60048-4638-5-30 مورخ 24-11-1372 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی.
[1386/01/19][5][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه های شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 و 20/2560/48260مورخ 3/11/1366 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی
[1385/04/11][209][دیوان عدالت اداری] ابـطـال بخـشنامه های 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 و 121-2/4544/211 مورخ 19/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور.
[1385/02/03][201/976][رای شورا] تعلق یا عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 ق.م.م به وزارتخانه ها، شرکتها یا موسسات دولتی و شهرداریها
[1384/11/15][20060/4260/211][سایر اطلاعات] قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
[1384/10/11][560][دیوان عدالت اداری] اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها خلاف قانون است
[1384/08/07][201/8613][رای شورا] معافیت موضوع تبصره 7 الحاقی و تبصره 3 اصلاحی ماده 132
[1384/08/01][201/8472][رای شورا] استهلاک زیان سنواتی قبل و بعد از سال 1381
[1384/05/02][187/186/185][دیوان عدالت اداری] ابطال تبصره های 1 و5 ماده 11 وماده 29 آئین نامه اجرایی برنامه سوم
[1384/03/17][201/2565][رای شورا] 10% مالیات شرکتهای سرمایه پذیرقابل کسر از مالیات شرکت های سرمایه گذار نمی باشد
[1384/01/23][201/394][رای شورا] تسری یا عدم تسری مفاد ماده 3 آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی

رای مالیاتی

[1383/12/16][667][دیوان عدالت اداری] محل واریز عوارض تولید کالا
[1383/10/30][201/9098][رای شورا] معافیت درآمد اجاره موضوع تبصره 11 صرفا مختص واحدهای مسکونی می باشد
[1383/09/01][424][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 854-10448-4/30 مورخ 17/1/1381 سازمان امور مالیاتی کشور
[1383/07/26][360][دیوان عدالت اداری] عدم تعمیم ماده 102 به اشخاص حقوقی
[1383/04/30][201/3181][رای شورا] مسئولین دولتی مشمول مجازات تخلفات اداری هستند و 20%جریمه منتفی است
[1382/04/24][201/3382][رای شورا] تسری مفاد تبصره ماده193 نسب به کارگاه ها
[1382/03/25][201/2358][رای شورا] *در خصوص تعمیم حکم ماده 102به اشخاص حقوقی
[1382/02/13][61][دیوان عدالت اداری] تأیید بخشنامه شماره 8714/71443-30/4 مورخ 80/11/28
[1382/02/13][61][دیوان عدالت اداری] تأیید بخشنامه شماره 8714/71443-30/4 مورخ 80/11/28
[1381/11/14][211/4753/6460][رای شورا] *دادنامه شماره 282 مورخه 81/8/12
[1381/09/17][333][دیوان عدالت اداری] درخصوص مالیات حقوق شهرداری ها جز کارکنان دولتی
[1381/08/13][201/6838][رای شورا] *درآمد کتمان شده که در اظهارنامه قید شده در دوران معافیت 132مشمول مالیات می باشد
[1381/08/12][282][دیوان عدالت اداری] در خصوص بخشنامه 16640 در مورد معافیت املاک مسکونی با زیر بنای 120 متر
[1381/02/01][35][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه 55364 که در خصوص عدم احتساب 10% مالیاتی که شرکت های سرمایه پذیر پرداخت می نماید و نبایستی در حساب سرمایه گذار منظور گردد

رای مالیاتی

[1380/11/28][380][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه 1788 در خصوص وصول مالیات از وکالتنامه هایی که در خارج تنظیم شده است صادر شده بود
[1380/11/28][378][دیوان عدالت اداری] در خصوص وصول عوارض شهرداری از واحدهای مستقر در خارج از محدوده قانونی وحریم استحفاظی ( شرکت های صنعتی)
[1380/11/07][351][دیوان عدالت اداری] بطال ماده 2 آئین نامه نحوه اعطایی تخفیف های مالیاتی به آزادگان ضمیمه تصویب نامه 81/3/25
[1380/09/04][289][دیوان عدالت اداری] ابطال بند 3 بخشنامه 32952 راجع به معافیت های موسسات انتشاراتی ومطبوعاتی
[1380/08/13][251][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه 1454 در مورد کسر 10% معافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس از درآمد مشمول مالیات برای محاسبه مالیات سهامداران
[1380/05/28][176][دیوان عدالت اداری] ابقاء بخشنامه 19709 دارایی وبانک مرکزی در خصوص پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت قبل از تاریخ اجرای قانون انتشار اوراق مشارکت توسط دستگاه منتشر کننده اوراق
[1380/05/07][146][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه دارایی مبنی بر وصول 3% عوارض شهرداری موضوع تبصره 50 قانون برنامه توسعه اول
[1380/02/16][41][دیوان عدالت اداری] ابقاء بخشنامه 57324 در مورد درآمد کمیسیونری شعب شرکتهای خارجی
[1386/07/08][201/8916][رای شورا] تعلق مالیات موضوع ماده 105 به سود خالص حاصل از مشارکت در پرتفوی سهام شرکت دیگر

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...