دستورالعمل: 230/11127/د دستورالعمل خوداظهاری اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389

دستورالعمل:

دستورالعمل مالیات 230/11127/د

چاپ مطلب

دستورالعمل خوداظهاری اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389


 

شماره:11127/230/د

تاریخ:14/04/1390

پیوست:دارد

دستورالعمل

519

90

158

م

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

اداره کل امور مالیاتی استان……

موضوع

دستورالعمل خوداظهاری اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389

به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم جهت اجرا ارسال می گردد.

حسین وکیلی

معاونت مالیاتهای مستقیم

دامنه کاربرد:1- داخلی:    2- خارجی:

مرجع پاسخگویی:

تاریخ اجراء:

مدت اجراء: نامحدود

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی

بخشنامه های منسوخ:

دستورالعمل مالیات 230/11127/د

دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مایلات و مالیات عملکرد سال 1389

اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1389 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع،توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی به شرح جدول ذیل که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد:

الف- شرایط خوداظهاری

1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1389 در مهلت مقرر قانونی و تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه.

1- 1- اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1389 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1388 از حداقل افزایش به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری می باشد:

دستورالعمل مالیات 230/11127/د

ردیف

نوع تخصص

حداقل درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1388

تهران بزرگ

مشهد،شیراز، تبریز، کرج، اصفهان و اهواز

مراکز سایر استانها

شهرهای با بیش از 20هزار نفر جمعیت

شهرهای کمتر از 20 هزار نفر جمعیت و سایر نقاط کشور

1

پزشکان عمومی،متخصص داخلی و اطفال که با بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی قرارداد دارند،پزشکان عمومی،دندان پزشک عمومی، متخصص عفونی،ماما، بینایی سنجی،شنوایی شناس، کاردرمانگر،گفتار درمانگر

12

10

8

6

معادل مالیات قطعی 88

2

متخصص طب اورژانس، متخصص طب کار،متخصص پزشکی قانونی، مشاور تغذیه و رژیم درمانی ، روانپزشک، دندانپزشک کودکان و متخصص بیماری های دهان و دندان

14

12

10

8

معادل مالیات قطعی 88

3

اورولوژیست، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، فوق تخصص اورولوژی،فوق تخصصهای اطفال،متخصصین داخلی و اطفال که با بیمه قرارداد ندارند، متخصص رادیو تراپی، داروخانه، آزمایشگاه، پزشکی هسته ای، متخصص  بیهوشی و مراقبت های ویژه

16

14

12

10

معادل مالیات قطعی 88

4

جراح عمومی،ارولوگ،جراح زنان، جراح توراکس،متخصص پوست،فوق تخصص ریه،فوق تخصص گوارش،فوق تخصص غده،فوق تخصص روماتولوژی،فوق تخصص خون،رادیولوژی،فیزیوتراپی، کایروپراکتورها و جراح اطفال متخصص پروتزهای دندان،متخصص ترمیم و زیبایی دندان

18

16

14

12

معادل مالیات قطعی 88

5

جراح پلاستیک و زیبایی، متخصص قلب و عروق،جراح چشم پزشک،متخصص جراحی گوش و حلق و بینی، جراح قلب،جراح عروق،جراح ارتوپد،جراح اعصاب، جراح دهان و فک و صورت،جراح لثه، ارتودنتیست و متخصص درمان ریشه دندان

23

20

18

13

8

دستورالعمل مالیات 230/11127/د

2- درج کدملی و کدپستی در فرم اظهارنامه الزامی است.

ب- سایر شرایط:

1- مودیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1388 آنان رسیدگی نشده است،مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 آنان با 25 درصد افزایش،مبنای محاسبه برای مالیات خوداظهاری قرار می گیرد. مشروط بر اینکه پرونده عملکرد سال 1388 به عنوان نمونه رسیدگی نشده باشد.

2- صاحبان مشاغل پزشکی مذکور در دستورالعمل(به استثنای مشمولین بند 7 این دستورالعمل) که در عملکرد سال 1388 فعالیت کامل داشته و در آن سال مشمول پرداخت مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 خود را به میزان معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م سال 1389 ابراز نمایند مشمول خوداظهاری خواهند بود.

3- پرونده مالیاتی اعضائی که سال 1389 اولین سال فعالیت آنها می باشد مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

4- هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سنوات 1387 و 1388 اعضای سازمان نظام پزشکی و مشاغل پزشکی که مبنای محاسبه افزایش های مورد نظر قرار می گیرد بر اساس فعالیت آنها و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد ابتدا، مالیات قطعی شده با رعایت مقررات با فرض فعالیت برای یک سال تمام محاسبه و سپس درصد افزایش مورد نظر اعمال گردد.

5- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سالی که مبنای محاسبه افزایش مورد نظر قرار می گیرد با رعایت مواد 165،137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مفاد مواد مذکور، برای آن سال تعیین و سپس درصد افزایش مورد نظر برای محاسبه مالیات خوداظهاری برای عملکرد سال 1389 تعیین گردد همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1389 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات عملکرد 1389 آنها قابل کسر می باشد.

6- پزشکان 75 سال به بالا هیچگونه افزایشی نسبت به سال قبل نخواهد داشت.

7- چنانچه مالیات ابرازی به همراه اظهارنامه تسلیمی عملکرد سال 1389 هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی با محاسبه افزایش مورد نظر در بند 1-1 این دستورالعمل از حداقل به شرح جدول زیر کمتر باشد(به استثنای مشمولین بند 6 فوق) مودیان مذکور مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. دستورالعمل مالیات 230/11127/د

نوع تخصص

حداقل مالیات ابرازی 1389

تهران بزرگ

شهرهای کرج،تبریز، مشهد،شیراز، اصفهان و اهواز

مراکز استانها

شهرهای با بیش از بیست هزار نفر جمعیت

1

جراحان قلب

35,000,000

35,000,000

28,000,000

23,000,000

2

جراح پلاستیک وترمیمی

27,500,000

27,500,000

22,000,000

17,600,000

3

جراحان دهان،فک وصورت، دندانپزشک متخصص ارتودنسی

16,000,000

16,000,000

12,800,000

10,650,000

4

جراح مغز واعصاب

14,000,000

14,000,000

12,000,000

9,700,000

5

متخصص قلب و عروق

12,500,000

12,500,000

10,500,000

8,300,000

6

جراحان چشم، گوش و حلق وبینی، جراح ارتوپد

10,000,000

10,000,000

8,300,000

6,650,000

7

جراح ارولوژی، جراح عمومی، جراح عروق، متخصص پوست، فوق تخصص گوارش، متخصص جراح لثه، متخصص پروتز دندان

8,500,000

8,500,000

7,000,000

5,300,000

8

فوق تخصص خون

8,000,000

8,000,000

6,400,000

5,350,000

9

متخصص مغز واعصاب، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، دندانپزشکی متخصص ترمیمی- دندانپزشک متخصص درمان ریشه

7,500,000

7,500,000

6,000,000

4,800,000

10

جراح زنان و زایمان، جراح توراکس، فوق تخصص کلیه، فوق تخصص غدد،فوق تخصص ریه، فوق تخصص روماتولوژی

7,000,000

7,000,000

5,600,000

4,300,000

11

متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه، متخصص رادیوتراپی

6,500,000

6,500,000

5,400,000

4,300,000

12

دندانپزشک عمومی، دندانپزشک اطفال، متخصص بیماریهای دهان و دندان، متخصص طب اورژانس، متخصص طب کار، متخصص پزشکی قانونی، متخصص پزشکی اجتماعی

5,250,000

5,250,000

4,200,000

3,700,000

13

روانپزشک، متخصص داخلی، جراح کودکان، متخصص وفوق تخصص اطفال- متخصص عفونی، کایروپراکتیک ها

5,000,000

5,000,000

4,000,000

3,300,000

1- 7- متخصص داخلی و متخصص اطفال که با بیمه قرارداد دارند مشمول حداقل مذکور نمی باشند.

8- اظهارنامه هائیکه حائز شرایط این دستورالعمل نبوده و همچنین سایر مشاغل پزشکی که در این دستورالعمل منظور نشده است مشمول خوداظهاری نخواهد بود و توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.

9- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل، با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م در موارد تقسیط مالیات ابرازی،برای مودیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 40% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان ماه 1390 تقسیط می گردد. برای سایر مودیان حداقل 50% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان ماه 1390 تقسیط می گردد. دستورالعمل مالیات 230/11127/د

10- در اجرای ماده 158 ق.م.م دوازده درصد(12%) از اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب این دستورالعمل با نظر مدیر کل امور مالیاتی  ذیربط به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهد شد.

11- عم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب خوداظهاری نسبت به اظهارنامه در موعد مقرر اقدام نموده و به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب نشده اند نخواهدبود،و در صورت عدم پرداخت اقساط تا زمان مقرر در بند 9 فوق، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهند بود.

12- اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند.

13- مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند 10 فوق به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی(قبل از کسر معافیت)با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهن بود.

14- هر گاه طبق اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مودیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات(پس از کسر معافیت)بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی(پس از کسر معافیت) اختلاف دارد در این صورت مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

15- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند تعداد اظهارنامه های دریافتی از مشاغل پزشکی را در استان ها به تفکیک شهرستان و در تهران در سطح اداره کل، به سازمان نظام پزشکی اعلام نمایند.

16- سازمان نظام پزشکی می تواند فهرست پزشکانی که بنا به شرایط خاص در سال 1389 از درآمد کمتری نسبت به سال 1388 برخوردار بوده اند را حداکثر تا تاریخ 15/6/1390 به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

17- سازمان نظام پزشکی تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کدملی، شماره سری و سریال شناسنامه،کد پستی، شماره نظام پزشکی و … به عمل آورده و آنها را ترغیب به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک برای عملکرد سال 1390 می نماید.

محل امضاء
         سید شهاب الدین صدر                                           علی عسکری
رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور           رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

دستورالعمل مالیات 230/11127/د

مواد قانونی وابسته

ماده 167- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و ج…
ماده 137- هزینه‌های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی‌ به شرط ای…
ماده 101- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا ‌میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...