دستورالعمل: 2795اصلاح اطلاعات فرم ثبت نام

دستورالعمل:

دستورالعمل: 2795 – دستورالعمل مالیاتی فرم ثبت نام

اصلاح اطلاعات فرم ثبت نام

 

شماره:2795

تاریخ:13/02/1389

پیوست:دارد

 

 

دستورالعمل

 

00988ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزودهالف

دستورالعمل مالیاتی فرم ثبت نام

 

مخاطبین

روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

موضوعاصلاح اطلاعات فرم ثبت نام
احـتـرامـا نـظـر بـه ایـنکه برخـی از مـودیان به هـنـگام ورود اطـلاعات در سـامـانه مـالیـات بر ارزش افزوده اشتباهاتی داشته اند که نیازمند اصلاح می باشد. لذا به منظور تسریع در انجام رویه های اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده و بهره مندی بیشتر از سامانه الکترونیکی، امکان اصلاح برخی اطلاعات ثبت نام در سامانه عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان محترم و ادارات کل فراهم گردیده است که نحوه اصلاح و سطوح دسترسی به شرح ذیل تعیین می گردد. دستورالعمل مالیاتی فرم ثبت نام

1- اصلاح ثبت نام

1- 1اصلاح توسط مودیان مالیات بر ارزش افزوده

به منظور تسهیل اصلاح اطلاعات مودیان،امکان اصلاح بخشی از آیتم های فرم ثبت نام از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده(evat.ir)، ” اصلاح اطلاعات ثبت نام”  در صفحه اصلی سایت برای مودیان محترم فراهم گردیده است که با اصلاح اطلاعات،اطلاعات قبلی در سیستم حفظ خواهد شد ولی ملاک عمل آخرین اطلاعات اصلاحی خواهد بود.

1-2 اصلاح توسط ادارات کل امور مالیاتی

با توجه به عدم امکان اصلاح برخی آیتم های فرم ثبت نام توسط مودیان مالیاتی،این امکان برای کاربران ادارات کل امور مالیاتی از طریق فرم مخصوص اصلاح اطلاعات مذکور در بخش مدیریت عملیات سامانه مالیات بر ارزش افزوده فراهم گردیده است که شامل:

1- استان/شهرستان/شهر در بخش ” مشخصات اصلی” فرم ثبت نام

2- (دلایل مشمولیت) و مبالغ فروش در بخش “ثبت نام”

3- میزان فروش معاف در بخش ” معافیت و استرداد” می باشد.

لازم به ذکر است ثبت نتایج رسیدگی مبنی بر مشمولیت مراحل اول تا سوم که در قالب فرم های(18)،(19) و (20) موضوع بخشنامه شماره 1231 مورخ 25/1/1389 که توسط ادارات کل به دفتر نظارت بر اجرا و دفتر توسعه سامانه ها این معاونت اعلام می گردید،از این پس توسط ادارات کل قابل اعمال از طریق سامانه خواهد بود.

شایان ذکر است به منظور اصلاح موارد فوق مودیان مالیات بر ارزش افزوده می بایست با اداره کل مربوطه مکاتبه نمایند و در خصوص اصلاح سایر موارد و عدم مشمولیت تا اطلاع ثانوی مکاتبات از طریق ادارات کل با معاونت مالیات بر ارزش افزوده انجام گیرد.

دستورالعمل مالیاتی فرم ثبت نام

2- تعریف کاربران با 4 سطح دسترسی متفاوت

به منظور دسترسی مدیران کل،معاونین با روسای امور مالیاتی، واحدهای حسابرسی و خدمات مودیان به گزارشات و ثبت اطلاعات مرتبط با حوزه فعالیت خود،4 سطح کاربر تعریف گردیده است که میزان دسترسی آنها طبق جداول پیوست خواهد بود.

بنابراین با توجه به فعال سازی بخش اصلاحات توسط ادارات کل، از تاریخ 15/3/89 امکان استفاده از نام کاربر قبلی از سیستم حذف خواهد شد.مقتضی است که ادارات کل از تارخ 18/2/89 لغایت تاریخ 29/2/89 جهت دریافت پاکت های رمز فوق الذکر(سطوح کاربری جدید) با معرفی نماینده اقدام نمایند.

ضمنا به منظور تسریع در انجام امور،دفتر توسعه سامانه های این معاونت آماده هر گونه راهنمایی و پاسخگویی به کاربران محترم در مورد این دستورالعمل می باشد.

 

محمد قاسم پناهی

معاون مالیات بر ارزش افزوده

دامنه کاربرد:1- داخلی:      2- خارجی:مرجع پاسخگویی:دفتر توسعه سامانه ها

تلفن:83271008- 021، 83271055،021

بخشنامه های منسوخ:تاریخ اجراء:مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتینحوه ابلاغ:فیزیکی
دستورالعمل مالیاتی فرم ثبت نام

 

نسخه های پیوست بخشنامه  داخلی و غیر مرتبط میباشد.

 

 

شماره:1231

تاریخ:25/01/1389

پیوست:

 

بخشنامه

 

00288ماده«25» قانون مالیات بر ارزش افزودهالف

دستورالعمل مالیاتی فرم ثبت نام

 

مخاطبین

روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

موضوعفرم های اصلاحی در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده
پیرو بخشنامه شماره 8470 مورخ 8/4/1388 و با توجه به فراخوان مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون توسط  فعالان اقتصادی،جهت پاسخ به استعلام مودیان محترم مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست فرمهای اصلاحی موضوع بخشنامه مذکور جهت بهره برداری ایفاد می گردد.

مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1389 جهت پاسخ به استعلام مودیان از فرمهای اصلاحی استفاده نمایند.

دستورالعمل مالیاتی فرم ثبت نام

محمد قاسم پناهی

معاون مالیات بر ارزش افزوده

دامنه کاربرد:1- داخلی:      2- خارجی:مرجع پاسخگویی:دفتر نظارت بر امور اجرایی

تلفن:83271068- 021، 83271072- 021

بخشنامه های منسوخ:تاریخ اجراء:مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتینحوه ابلاغ:فیزیکی

 

 

 

شماره:8470

تاریخ:08/04/1388

پیوست:

 

 

روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

 

باسلام

احتراما، نظر به اینکه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در پاسخ به استعلام های مستقیم و همچنین ارجاع شده توسط این معاونت در رابطه با مودیان در خصوص شمول یا عدم شمول شرایط ثبت نام مرحله اول و دوم  رویه های متفاوتی را اعمال می نمایند، لذا به منظور وحدت و صحت رویه موارد ذیل به عنوان رویه اجرائی رسیدگی و صدور جوابیه این گونه استعلامات ابلاغ می گردد:

ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مکلفند ضمن بررسی گزارش اداره امور مالیاتی ذیربط نسبت به صدور جوابیه به شرح یکی از نمونه فرم های3,2,1 و یا 4 پیوست حسب مورد اقدام نمایند.

در گزارش اداره امور مالیاتی بایستی موارد ذیل رعایت گردد:

1. در کلیه موارد ضروری است ابتدا اسناد و مدارک مودیان بررسی گردیده و با شرایط مرحله اول فراخوان ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده مطابقت داده شود و صرفا در صورتیکه با توجه به بررسی به عمل آمده مودی مشمول شرایط مرحله اول تشخیص داده نشد، شرایط مرحله دوم بررسی و اظهار نظر شود. بدیهی است تنها در صورت دارا نبودن شرایط مراحل اول و دوم گزارش عدم مشمولیت قابل صدور خواهد بود.

2. ادارات امور مالیاتی مکلفند جهت اظهارنظر در خصوص بررسی مشمولیت مودی به شرح بند «1» فوق حسب مورد نسبت به رسیدگی به اسناد و مدارک مودی به شرح زیر اقدام نمایند:

– پروانه(های)کسب/فعالیت/بهره برداری

– روزنامه رسمی تأسیس و آخرین تغییرات موضوع فعالیت در روزنامه رسمی (در مورد اشخاص حقوقی)

– اوراق تشخیص و قطعی مالیات عملکرد سال 1385(به منظور بررسی روند و میزان معاملات مودی در سنوات گذشته)

– اوراق تشخیص و قطعی(در صورت صدور)مالیات عملکرد سال 1386

– اظهارنامه مالیات عملکرد سال 1387(به انضمام شماره و تاریخ تسلیم آن به حوزه مالیاتی ذیربط)

– بررسی صورتحسابها، اسناد و مدارک و دفاتر مودی(حسب مورد)در سالهای 86 و 87

– بازدید از محل(های)فعالیت و کسب مودی(به منظور بررسی موضوع فعالیت مودی)

دستورالعمل مالیاتی فرم ثبت نام

شایان ذکر است در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک توسط مودیان، بر اساس فرم نمونه شماره 4 مراتب عدم همکاری و عدم ارائه اسناد و مدارک و بالطبع عدم امکان پاسخگوئی صادر و به مودی ابلاغ می گردد.

ضمنا در رابطه با کلیه پاسخ های داده شده به استعلامات موضوع این دستورالعمل که قبل از تاریخ صدور این دستورالعمل بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور صادر و به مودیان تحویل گردیده است رسیدگی مجدد در چارچوب این دستورالعمل و در صورت نیاز مکاتبه اصلاحی مجدد با مودی ضروری خواهد بود.

 

ضروری است ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده رونوشت کلیه پاسخ ارائه شده به مودیان در خصوص شمول یا عدم شمول را حداکثر به صورت هفتگی به دفتر نظارت بر امور اجرائی و همچنین دفتر توسعه سامانه های این معاونت جهت اقدامات بعدی ارسال نمایند. ضمنا ارسال نسخه ای از پاسخ های صادره تا این تاریخ که توسط آن اداره کل صادر گردیده است نیز به دفاتر فوق الذکر ضروری می باشد.

 

 

نادر آریا

معاون مالیات بر ارزش افزوده

دستورالعمل مالیاتی فرم ثبت نام

 

 

مواد قانونی وابسته

ماده 18- مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور وتکمیل فرمهای …

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...