برنامه حسابرسي مــالي سـايـر دارائيهـاي جـاري

برنامه حسابرسي شامل اقلام مختلف دارائي جاري مي‌باشد كه تحت هيچيك از قسمتهاي ديگر برنامه حسابرسي نيامده است . اقلامي مانند مانده اعتبارات اسنادي،

موسسه حسابرسي …

برنامه حسابرسي مــالي

صفحه : …………M1……

نام صاحبكار : ………………                                                                                                             دوره مورد رسيدگي : …………

سـايـر دارائيهـاي جـاري
اين قسمت از برنامه حسابرسي شامل اقلام مختلف دارائي جاري مي‌باشد كه تحت هيچيك از قسمتهاي ديگر برنامه حسابرسي نيامده است . اقلامي مانند مانده اعتبارات اسنادي، سپرده‌هاي گمركي، پيش‌پرداختها، كسور ماليات، سپرده حسن انجام كارو غيره از اين نوع اقلام مي‌باشند كه ممكن است برحسب اهميت نسبي ارقام در ترازنامه بطور جداگانه نشان داده شوند و يا آنكه چند رقم با هم تركيب شده و ريز آنها دريادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي نشان داده شود.
ازخصوصيات اين اقلام آنستكه اكثراً به روش سندرسي اثبات مي‌گردند.
هــــدف
هدف از رسيدگيهاي حسابرس درمورد ساير دارائيهاي جاري بطور خلاصه بشرح زير است :
الف ـ اينكه اقلام مورد بحث ماهيتاً وجود دارند و مشخصات آنها به طوريكه درعناوين يا متن يادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي قيد شده با واقعيت تطبيق دارد.ب ـ  اينكه اقلام موردبحث بدون هيچگونه‌شك متعلق ومربوط به موسسه مورد رسيدگي ميباشد.ج  ـ  اينكه از لحاظ ارزش(و ياآنكه به مبلغ نشان داده شده) قابل بازيافت و يا قابل تهاتر با نوعي بدهيموسسه حسابرسي …برنامه حسابرسي مــاليصفحه : …………M2……نام صاحبكار : ………………                                                                                                             دوره مورد رسيدگي : …………4

مي‌باشد و يا آنكه در صورت هزينه ‌شدن (ماننـد پيش‌پرداختها)، هزينه مربوطه هنوز تعلق نگرفته است و در دوره‌هاي آينده قابل منظور به حسابها خواهد بود.

حسابرسي مــالي سـايـر دارائيهـاي جـاري

روشهـاي كــار

 

روشهاي كار كه درموسسه موردرسيدگي از لحاظ عمليات مربوط به اين نوع اقلام و روشهاي حسابداري مربوط به آنهاو بطور كلي پيگيري و كنترل آنها اعمال ميشود بايد قبل از شروع به رسيدگي كاملاً معلوم گردد. براي اين منظور چنانچه قبلاً‌ پرسشنامه‌ كنترل داخلي، يا يادداشتهاي مربوط به روشهاي كار صاحبكار تهيه شده است، آنها را به دقت مطالعه كنيد و چنانچه اين مدارك قبلاً‌ تهيه نگرديده، در موقع شروع هرقسمت از رسيدگيهاي زير، نخست قسمت مربوطه پرسشنامه كنترل داخلي را تكميل و يا ياددشتهاي لازم را تهيه نموده، سپس براساس اطلاعات بدست آمده بشرح فوق، اقدامات حسابرسي زير را با توجه به مدارك حسابداري و عملياتي صاحبكار و سيستم كنترل داخلي برقرار شده اجراء نماييد.

 

سركـاربرگهــا

حسابرسي مــالي سـايـر دارائيهـاي جـاري

در مورد هر فقره مشخص از ساير دارائيهاي جاري يك سركاربرگ تهيه كنيد كه در آن مبلغ دارائي مربوطه در تاريخ ترازنامه و همچنين در تاريخ ترازنامه قبلي نشان داده شده باشد. در بعضي موارد ممكن است لازم باشد كه گردش خلاصه حساب بين دو ترازنامه نشان داده شود. در موارد ديگر ماهيت ارقام را دقيقاً روشن كنيد.

موسسه حسابرسي … برنامه حسابرسي مــاليصفحه : …………M3……نام صاحبكار : ………………                                                                                                             دوره مورد رسيدگي : …………9

در هريك ازسركاربرگها بطور خلاصه قيد كنيد كه براي برآورده ساختن هدفهاي مندرج در بند 2 فوق چه اقداماتي انجام گرفته است.

 

اثبات وجود و ارزش

 

چون اين نوع اقلام بعضاً در اثر انجام پرداختها و يا تسهيم پرداختها و يا كسر از وصولي‌ها بوجود مي‌آيند، به منظور اثبات وجود و تعلق هريك لازم است ارقام را باتوجه به مدارك مربوطه سندرسي كنيد . چنانچه هرقلم از اجزاء متعددي تشكيل شده است،‌ جزئيات را مشخص نموده و آنها را سندرسي كنيد (در صورت زياد بودن تعداد اقلام، نمونه‌گيري كنيد.)

 

در هر مورد كه هريك از اين اقلام نزد اشخاص ثالث باشد (مانند سپرده‌ها)، ترتيبي اتخاذكنيد كه بنابه درخواست موسسه مورد رسيدگي طي نامه‌اي كه بايد مستقيماً به نشاني حسابرس ارسال شود، اشخاص ثالث مبالغ مورد نظر و قابل استرداد يا قابل تهاتر بودن آنها را تائيد كنند.

 

در موارديكه اقلامي طبق محاسبات انجام شده، بين دو يا چند دوره تسهيم شده‌اند (مانند بعضي پيش‌پرداختهاي هزينه) رسيدگي كنيد كه مبناي محاسبات و عين عمليات محاسباتي صحيح باشد.

 

درهر صورت بخصوص رسيدگي كنيد كه آن قسمت از اقلام كه بايستي در سال مورد رسيدگي به حساب هزينه منظور ميشده، بطور صحيح تفكيك شده و از رديف دارائيها خارج شده باشد.

 

حسابرسي مــالي سـايـر دارائيهـاي جـاري

 
موسسه حسابرسي …برنامه حسابرسي مــاليصفحه : …………M4……نام صاحبكار : ………………                                                                                                             دوره مورد رسيدگي : …………
موسسه حسابرسي …برنامه حسابرسي مــاليصفحه : …..……M5….…نام صاحبكار : ………………                                                                                                             دوره مورد رسيدگي : ………… موسسه حسابرسي … برنامه حسابرسي مــاليصفحه : …..……M6….…نام صاحبكار : ………………                                                                                                             دوره مورد رسيدگي : …………

موسسه حسابرسي … برنامه حسابرسي مــاليصفحه : …..……M7….…نام صاحبكار : ………………                                                                                                             دوره مورد رسيدگي : …………موسسه حسابرسي … برنامه حسابرسي مــاليصفحه : …..……M8….…نام صاحبكار : ………………                                                                                                             دوره مورد رسيدگي : …………

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
10

 

 

 

 

 

11

 

 

12

در مورد كسور ماليات پيمانكاري، رسيدگي كنيد كه موسسه مورد رسيدگي نسبت به اخذ اصل رسيدهاي واريز مالياتهاي مكسوره به حساب وزارت دارائي اقدام كرده و در مقابل رقم مندرج در حسابها رسيد معتبر در اختيار دارد.

 

در مورد كسر ماليات از حق‌الزحمه‌ها و غيره نيز رسيدگي فوق را انجام دهيد.

 

درهر مورد كه هريك از اقلام به ارز بيگانه بيان شده است، رسيدگي كنيد كه در ارزيابي ريالي آن اصول متداول حسابداري رعايت شده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسابرسي مــالي سـايـر دارائيهـاي جـاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعتبارات اسنادي و سفارشات خارجي

 

اهــداف رسيدگي

 

هدف از رسيدگيهاي حسابرس درمورد اعتبارات اسنادي و سفارشات خارجي بطور خلاصه بشرح زير است :

 

الف ـ اطمينان از اينكه افتتاح اعتبار و همه پرداختهاي بعدي با اخذ استعلام بهاء طبق مقررات داخلي شركت و با اخذ مجوز و مصوبات صحيح انجام گرفته است.

 

ب ـ  اطمينان از اينكه قيمت تمام شده اعتبارات و سفارشات بسته شده در طي سال مالي مورد رسيدگي بطور صحيح محاسبه شده و بحساب موجوديهاي انبار و يا دارائيهاي ثابت حسب مورد انتقال يافته است.

 

ج  ـ  اطمينان از صحت مانده حساب سفارشات خارجي و اعتبارات اسنادي درتاريخ ترازنامه.

 

د  ـ  اطمينان از وجود مدارك مستند درمورد مانده اعتبارات و سفارشات خارجي

 

 

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روشهــاي كـار

 

چنانچه درمقطع حسابرسي ضمني قرار گرفته‌ايم چون اين اقلام بعضاً در اثر انجام پرداختها بوجود مي‌آيند به منظور اثبات وجوه و تعلق هريك لازم است ارقام را با توجه به مدارك مربوطه سندرسي كنيد. چنانچه هرقلم از اجزاء متعددي تشكيل شده است، جزئيات را مشخص نموده و آنها را سندرسي كنيد. (درصورت زياد بودن تعداد اقلام، نمونه‌گيري كنيد)

 

در مقطع حسابرسي نهائي صورت ريز مانده اعتبارات اسنادي و سفارشات خارجي را در تاريخ ترازنامه اخذ نمائيد بنحويكه مانده اول سال مالي هر اعتبار و سفارش را نيز منعكس نمايد.

 

الف ـ در مورد اعتبارات و سفارشات بسته شده در طي سال براساس نمونه‌گيري موارد زير را كنترل نمائيد:

 

–  كنترل مدارك و مجوزات گشايش اعتبار اسنادي و همچنين مدارك و مستندات انتخاب فروشنده و استعلام بهاء .

–  كنترل پيش‌فاكتور فروشنده              (Proform Invoice).

–  كنترل فاكتور اصلي فروشنده و مطابقت مبالغ فروش طبق فاكتور و پيش‌فاكتور و دليل وجود مغايرات احتمالي.

–  كنترل اعلاميه‌هاي بانكي در مورد كارمزدهاي گشايش اعتبار و برداشت وجه اعتبار از حساب بانكي شركت.

–  كنترل مدارك گمركي، ترخيص مواد و يا ماشين‌آلات از گمرك.

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–   كنترل صحت محاسبه بهاي تمام شده اعتبار با توجه به بهاي فاكتور فروشنده، هزينه‌هاي حمل داخلي و خارجي، هزينه‌هاي ترخيص و گمركي، هزينه‌هاي بانكي و غيره.

–  كنترل رسيد انبار و مطابقت مشخصات و مقدار طبق رسيد انبار و فاكتور فروشنده و يا حسب مورد رسيد تحويل دارائيهاي ثابت درموارديكه موضوع سفارش خريد دارائيهاي ثابت باشد.

–  كنترل تائيد رسيد انبار توسط مسئولين انبار و ثبت آن در كاردكس انبار.

–  كنترل اسناد حسابداري و ثبت صحيح آن در حسابهاي شركت.

–  در موارديكه اعتبار از طريق يوزانس گشايش يافته است كنترل ثبت بهره يوزانس در قيمت تمام شده اعتبار.

 

ب ـ  در مورد مانده اعتبارات و سفارشاتي كه در تاريخ ترازنامه باز مي‌باشد موارد زير را كنترل نمائيد و كليه اطلاعات در كاربرگ يادداشت شود.

 

–  تاريخ گشايش اعتبار و شماره اعتبار.

–  مدارك و مجوز گشايش اعتبار.

–       موضوع گشايش اعتبار.

–  مبلغ اعتبار با توجه به پيش‌فاكتور.

–  وضعيت اعتبار از نظر اينكه جنس مورد سفارش در چه مرحله‌اي است.

–  در صورت ريز مبالغ ثبت شده در اعتبار و ماهيت هريك از مبالغ.

–  كنترل هزينه‌هاي ثبت شده در اعتبار با مدارك مستند آن.

 

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
اخذ و بررسي پرونده بمنظور اطمينان از اينكه جنس مورد سفارش به شركت نرسيده است (مثلاً‌ عدم وجود مدارك ترخيص و گمركي و يا رسيد انبار در پرونده)

 

درصورتيكه مانده برخي از اعتبارات و سفارشات عيناً‌ از سال قبل نقل شده است دليل معوق ماندن آن را پيگيري نمائيد.

 

 

 

 

حسابرسي مــالي سـايـر دارائيهـاي جـاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...