هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری و گزارشگری یکپارچه

حسابداری

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری گزارشگری یکپارچه

 

 

 

در آخرین بررسی خود در ساختار و اثربخشی، از سال 2015 تا  هیئت امنای بنیاد استانداردهای بی نالمللی گزارشگری مالی

به گزارشگری گسترد هتر بنگاه را تأیید کرد. ب هطور کلی، این  ، رویکرد فعلی هیئت استانداردهای بی نالمللی حسابداری

رویکرد بین سازمانهایی مانند گفتمان گزارشگری بنگاه 1 و شورای بی نالمللی گزارشگری یکپارچه، 2 مشترک است.

همچنین، از این هیئت خواسته شد تا نقش آینده خود را در چش مانداز گزارشگری گسترد هتر بنگاه، بیشتر بررسی کند. هیئت استانداردها،

ه ماکنون در حال بررسی این مسئله است. برای اولین بار ب هصورت عمومی در خلال نشست این هیئت در مارس 2017 ، بر سر این مسئله بحث

کردیم؛ اما هنوز به نتیج های نرسید هایم و هنوز هی چچیز قطعی نیست.حسابداری گزارشگری یکپارچه

در ابتدا باید به این مسئله اشاره کنم که هیئت از بابت اینکه پیوستگی گزارشگری مالی در معرض خطر است، نگران نیست. دلیل اول این

است که گزارشگری مالی در اصل دربرگیرنده اطلاعات تاریخیست و شواهد مشهود عملکرد شرکت را نشان م یدهد. صورت سود و زیان،

و مقایس ه پذیرترین منبع اطلاعات برای سرمای هگذاران باقی خواهد ماند. » محک مترین «حسابداری گزارشگری یکپارچه

دوم اینکه در گذر زمان، تمام ارزش خلق شده )و نیز تمرکز گزارشگری یکپارچه(، در نهایت در صورتهای مالی درج خواهد شد که البته بیشتر اوقات تأخیر زمانی

درخور توجهی دارد. بنا به این دلایل، صورتهای مالی به احتمال زیاد منبع اصلی سرمای هگذاران و بستانکاران در ارزیابی عملکرد شرکت، باقی خواهند ماند.حسابداری گزارشگری یکپارچه

 

چارچوب مفهومی

با وجود این، هیئت استانداردها همیشه بر این مسئله آگاه بوده که گزارشگری مالی، محدودیتهایی دارد. ما در چارچوب مفهومی گزارشگری مالی

خودمان بر این مسئله اذعان کردیم که هدف گزارشهای مالی، نشان دادن ارزش واحد تجاری نیست و استفاد هکنندگان برای براوردهای خودشان

. باید به سراغ دیگر منابع اطلاعاتی بروند 3

 

 

حال این پرسش مطرح می شود که چه اطلاعاتی در صورتهای مالی از قلم م یافتند؟ استفاد هکنندگان به اطلاعاتی درباره داراییهای نامشهود

شرکت مانند راهبرد، الگوی کسب وکار یا دانش فنی(، نیاز دارند که بسیاری از آنها در حال حاضر در صورتهای مالی شناسایی نمی شوند.

همچنین، آنها م یخواهند از محیط بیرونی اطلاع داشته باشند؛ یعنی از وضعیت رقابت یا توسع ه اقتصادی که شرکت در آن فعالیت م یکند. ب هطور

کلی، استفاد هکنندگان به دنبال اطلاعات جدیدتری نسبت به اطلاعات فعلی ارا ئ ه شده در صورتهای مالی، هستند. این عناصر بیشتر اوقات در

گزارشگری یکپارچه درج می شوند.

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری و گزارشگری یکپارچه

سخنرانی هانس هوگرورست، رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری در نشست

شورای بین المللی گزارشگری یکپارچه _ نیویورک

 

بیانیحسابداری گزارشگری یکپارچهه حرف های

آگاهی ما از محدودیتهای گزارشگری مالی، یکی از دلایلی است که این هیئت قدمهای محتاطان های در زمین ه گزارشگری گسترد هتر

بنگاه برداشته است. این کار را در سال 2010 و در زمان انتشار بیانیه حرف های با عنوان تفسیر مدیریت 4، انجام دادیم.

این بیانیه مدیران را تشویق م یکند تا زمینه ای برای صورتهای مالی فراهم کنند. همچنین، آنها را تشویق م یکند دربار ه ماهیت

کس بوکار، هدفها و راهبرد هایش، منابع مهم مالی و غیرمالی، ریسکهای مالی، عملیاتی، تجاری و راهبردی اصلی، شاخصهای

عملکرد و آینده واحد تجاری، اطلاعاتی ارائه دهد.

تمام این عناصر اطلاعاتی، مؤلف ههای مهم گزارشگری یکپارچه هستند. در واقع، تفسیر مدیریت، ب هشرح زیر تعریف م یشود:

“تفسیر مدیریت باید اطلاعات یکپارچه ای 5 را در اختیار استفاد هکنندگان صورتهای مالی که فضایی برای صورتهالی مالی مربوط فراهم

”.) م یکند، قرار دهد )بند 9

 

 

نکت ه جالب توجه دیگر، این است که در این بیانیه به روشنی اعلام شده که تفسیر مدیریت در محدود ه گزارشگری مالی قرار م یگیرد.

دیگر « این کار را با ارجاع به بند 7 پیشگفتار استانداردهای بی نالمللی گزارشگری مالی انجام می دهیم که افزو نبر صورتهای مالی، به

اشاره دارد 6. در این بند به روشنی اعلام کردیم که اطلاعات ارائه شده در خارج از صورتهای مالی، ممکن است به گزارشگریهای مالی

تصمی مگیری اقتصادی استفاد هکنندگان کمک کند.

 

در این بین، فکر کردن دربار ه گزارشگری یکپارچه نیز تکامل یافته و بسیار محکم تر شده است. طبق چارچوب بی نالمللی گزارشگری

یکپارچه:حسابداری گزارشگری یکپارچه

“هدف اصلی گزارش یکپارچه این است به تأمی نکنندگان سرمایه مالی توضیح دهد که چگونه سازمان در گذر زمان ارزش خلق م یکند.”

به اعتقاد من، تمرکز بر ارز شآفرینی و تأمی نکنندگان سرمایه ب هعنوان مخاطب گزارشگری یکپارچه، با تعریف گسترده هدفهای

هیئت ب هطور کامل سازگار است. نتیج هگیری من این است که زمین ه مشترک درخور توجهی بین گزارشگری مالی و گزارشگری

یکپارچه، وجود دارد.

گزارشگری یکپارچه

دنیا از زمان انتشار بیانی ه حرف های تفسیر مدیریت در سال 2010 ، پیشرفت کرده است. علاق همندی به گزارشگری یکپارچه، روزب هروز

و به سرعت، در حال افزایش است. در این میان، چند سند مهم تهیه شده اند که تفکر ما دربار ه گزارشگری یکپارچه را بیشتر توسعه

داد هاند. مایلم به رهنمود گزارش راهبردی که از سوی شورای گزارشگری مالی بریتانیا تهیه شده، و البته چارچوب بی نالمللی گزارشگری
یکپارچه متعلق به شورای بی نالمللی گزارشگری یکپارچه، اشاره کنم.

هر دو سند یادشده راهنماییهای تفصیل یتری نسبت به بیانیه حرف های ما ارائه م یکنند و به دره متنیدگی عناصر گزارش یکپارچه،

تأکید بیشتری دارند؛ ب هطور مثال، اینکه توسع ه محیط خارجی که شرکت در آن فعالیت م یکند، چه تأثیری بر الگوی کس بوکار و راهبرد

آن دارد. هر دو سند با شفافیت بیشتری به منابعی می پردازند که در صورتهای مالی درج نمی شوند.

 

حسابداری گزارشگری یکپارچه

آگاهی سازمانها از تأثیر محدودیتهای محیطی و اجتماعی بر ارزش آفرینی در درازمدت، رو به افزایش است. تشکیل کارگروه

ویژه برای موارد افشای مالی مرتبط با آ بوهوا از سوی هیئت ثبات مالی، یکی از نمونه های درخور ذکر در این روند است. بیانیه

حرفه ای تفسیر مدیریت ما به تأثیر محدودیتهای محیطی و اجتماعی بر ارزش شرکت، نپرداخته است.

 

 

بنا به این دلایل، این هیئت در حال بررسی این مسئله است که آیا برای نشان دادن این پیشرفتها، باید بیانیه

حرف های مان را ب هروز کنیم؟ ب هنظرم برای این کار دلایل لازم را داریم. در جایگاه خوبی قرار داریم تا مطمئن شویم

انطباق و ارتباط خوبی بین گزارشهای مالی و اطلاعات غیرمالی، وجود دارد که معتقدم، در موفقیت گزارشگری یکپارچه

ضروری است.

سخن پایانی

در آخر، با بیان دو نکته سخنانم را به اتمام می رسانم. اول اینکه به اعتقاد من، اگر بخواهیم بیانیه حرف های مان را ب هروز کنیم،

باید پیروی از آن همچنان غیراجباری باقی بماند. تنها در این صورت است که گزارشگری یکپارچه ممکن است موفق باشد.

از آن مه متر، بار دیگر تکرار م یکنم که تا کنون تصمیمی در این باره نگرفت هایم و هیئت باید در این زمینه ب هدقت فکر کند. ما

تجربه برداشتن لقم ه بزر گتر از دهان مان را داشت هایم و به همین دلیل، برای افزودن برنامه جدید به برنامه کار ی فعلی خود،

باید حوا سمان را بسیار جمع کنیم.

پانوشتها:

حسابداری گزارشگری یکپارچه

چارچوب مفهومی برای گزارشگری مالی، بیان م یکند:  هدف کلی گزارشهای مالی با مقاصد عمومی، فصل 1 بند 7

نشان دادن ارزش واحد تجاری گزارشگر نیست، ولی اطلاعاتی را فراهم می کند که به سرمای هگذاران، وا مدهندگان و دیگر

بستانکاران کنونی و آینده کمک م یکند تا ارزش واحد تجاری گزارشگر را براورد کنند.”

 

-6 دیگر گزارشگریهای مالی، شامل اطلاعاتی خارج از صورتهای مالی است که به تفسیر مجموعه کاملی از صورتهای مالی یا

افزایش توانایی استفاد هکنندگان در اتخاذ تصمیمهای اقتصادی کارامدتر، کمک م یکند.

منبع:

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...