حل مسائل فصل سه حسابداری کنترلهای مالی دولتی

مصوب اداری 30000 330000 33500 اعتبار تخصیص یافته تحقیق 28500 28500 اعتبار تخصیص یافته اداری 28500 اعتبار تعهذ نشذه تحقیق

حل مسائل فصل سه حسابداری
و کنترلهای مالی دولتی

 

حسابداری کنترلهای مالی
2
حل تمرین 1 – 3 صفحه 258
در آمذ پیش بینی شذه 4500
اعتبار مصوب 4000
مازاد تخصیص نیافته 500
مازاد اعتبار مصوب درآمذ پیش بینی شذه
300 500 4000 4500
1800 1500
200 5800 6000
درآمذ پیش بینی شذه 1500
مازاد تخصیص نیافته 300
اعتبار مصوب 1800
حل تمرین 2 – 3 صفحه 258
جاری با دستگاه اجرایی 4600 درخواست وجه دستگاههای اجرایی 4550
اعتبار تخصیص یافته 4600 اعتبار پرداخت شذه 4550
حل تمرین 3 – 3 صفحه 258
درآمذ پیش بینی شذه 12500
اعتبار مصوب 11250
مازاد تخصیص نیافته 1250
ثبت بابت ابلاغ بودجه
جاری با دستگاه اجرایی 9600
اعتبار تخصیص یافته 9600
ثبت بابت تخصیص اعتبار
Maryam-sabri.blogfa.com
3
حل تمرین 4 – 3 صفحه 259
1 ) درآمذ پیش بینی شذه 3000000 2 (جاری با دستگاه اجرایی 2500000
اعتبار مصوب 3000000 اعتبار تخصیص یافته 2500000
3 (درخواست وجه دستگاه اجرایی 2500000 4( اعتبار تخصیص یافته 2300000
اعتبار پرداخت شذه 2500000 انذوخته تعهذات احتمالی 2300000
5 (رخیره اعتبار تعهذات احتمالی 400000 6( رخیره اعتبار پرداختهای غیر قطعی 200000
رخیره اعتبار پرداختهای غیر قطعی 400000 اعتبار مصرف شذه 200000
7 (رخیره تعهذات احتمالی 1600000 8( رخیره تعهذات احتمالی 150000
اعتبار مصرف شذه 1600000 اعتبار تخصیص یافته 150000
شرح بذهکار بستانکار
درآمذ پیش بینی شذه 500000
اعتبار مصوب 500000
اعتبار تخصیص یافته 250000
درخواست وجه 2500000رخیره تعهذات احتمالی 150000رخیره غیر قطعی 200000اعتبار مصرف شذه 1800000
جمع 3000000 3000000

بستن حسابها با فرض الف :حسابداری کنترلهای مالی
1 (رخیره پرداختهای غیر قطعی 200000 2( درخواست وجه سنواتی 200000
رخیره پرداختهای غیر قطعی سنواتی 200000 درخواست وجه 200000
3 (رخیره غیر قطعی سنواتی 200000 4 ( اعتبار مصوب 500000
درخواست وجه سنواتی 200000 اعتبار تخصیص یافته 350000
رخیره احتمالی 150000
اعتبار مصرف شذه 1800000
بودجه جاری 500000
درخواست وجه 2300000

حسابداری کنترلهای مالی

حسابداری کنترلهای مالی

4
ادامه حل تمرین 4 – 3 صفحه 259
فرض “ب” :
1 ( اعتبار مصوب 500000 2( اعتبار مصرف شذه 1800000
درآمذ 500000 درخواست وجه 1800000
3( اعتبار تخصیص یافته 350000
رخیره احتمالی 150000
رخیره غیر قطعی 200000
درخواست وجه 700000
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
حل تمرین 5 – 3 صفحه 260
1 (بودجه جاری 1000000 700000 + 300000
اعتبار مصوب 1000000
اداری 300000
تحقیق و بررسی 700000
2 (جاری با خسانه 950000 95 % × 1000000
اعتبار تخصیص یافته 950000
اداری 285000

 

تحقیق و بررسی 665000
منابع مالی قابل دریافت 950000 درخواست وجه از خسانه 950000
اعتبار تعهذ نشذه 950000 منابع مالی قابل دریافت 950000
اداری 285000
تحقیق و بررسی 665000 95 %

3 (اعتبار مصوب تحقیق 30000 300000 285000
اعتبار مصوب اداری 30000 330000 33500
اعتبار تخصیص یافته تحقیق 28500 28500
اعتبار تخصیص یافته اداری 28500
اعتبار تعهذ نشذه تحقیق 28500
اعتبار تعهذ نشذه اداری 28500

حسابداری کنترلهای مالی

5
قبلا مصوب تخصیص 95 % بعذ از اصلاح مصوب تخصیص 95 %
اداری 300000 285000 اداری 330000 313500
تحقیق 700000 665000 تحقیق 670000 636500

 

 

28500 = 313500 – 285000
28500 = 636500 – 665000
4 (اعتبار تعهذ نشذه 940000 5( انذوخته اعتبار تعهذات احتمالی 195000
اداری 310000 اداری 75000
تحقیق 630000 تحقیق 120000
انذوخته اعتبار تعهذات احتمالی 940000 انذوخته اعتبار پرداختهای غیر قطعی 195000

 

اداری 310000 اداری 75000
تحقیق 630000 تحقیق 120000
6 (انذوخته اعتبار تعهذات احتمالی 55000 7( انذوخته اعتبار تعهذات احتمالی 25000
اداری 25000 اداری 10000
تحقیق 30000 تحقیق 15000
انذوخته اعتبار پرداختهای غیر قطعی 55000 اعتبار تعهذ نشذه 25000
اداری 25000 اداری 10000
تحقیق 30000 تحقیق 15000
8 (انذوخته پرداختهای غیر قطعی 5000
اداری 5000
اعتبار تعهذ نشده اداری 5000
اداری 5000
9 (انذوخته اعتبار تعهذات احتمالی 535000

اداری 130000
تحقیق 405000
انذوخته پرداختهای غیر قطعی 165000
اداری 70000
تحقیق 95000
اعتبار مصرف شذه 700000 انذوخته اعتبار پرداختهای غیر قطعی
اداری 200000 5000 195000
تحقیق 500000 165000 55000
170000 250000
80000
حسابداری کنترلهای مالی
6
اعتبار تعهذ نشذه اعتبار تخصیص یافته انذوخاته اعتبار تعهذات احتمالی
28500 950000 950000 195000
940000 28500 28500 28500 940000
25000 55000
5000 950000 25000
968500 1008500 535000
40000 810000 940000
130000
تراز
شرح بذهکار ب ستانکار
بودجه جاری 1000000
اعتبار مصوب 1000000
جاری با خسانه 950000
اعتبار تخصیص یافته 950000

اعتبار تعهذ نشذه 40000
درخواست وجه از خسانه 950000
انذوخته اعتبار تعهذات احتمالی 130000
انذوخته اعتبار پرداختهای غیر قطعی 80000
اعتبار مصرف شذه 700000
جمع 2900000 2900000
اعتبار مصوب
30000
1000000
30000
1000000

حسابداری کنترلهای مالی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...