حسابداری پیشرفته ادغام

حسابداری

حسابداری پیشرفته  ادغام

 

 

مثال 4. شرکت سهند در پایان سال 1389 با شرکت سبلان ادغام شده است. در جریان این ترکیب تجاری، شرکت سبلان تعداد 000ر500ر1 سهم از سهام خود را که دارای مبلغ اسمی هر سهم 000ر1 ریال و ارزش بازار هر سهم 000ر5 ریال است، صادر نمود و در قبال آن کل 000ر000ر1 سهم صادر شده شرکت سهند را که مبلغ اسمی هر سهم آن 000ر1 ریال است. از سهامداران آن خریداری نمود. هر دو شرکت از روش‌های حسابداری شابهی برای حسابداری دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمدها، و هزینه‌ها استفاده می‌کنند و پایان سال مالی هر دو تاریخ 29 اسفند هر سال می‌باشد.شرکت سبلان در ارتباط با این ترکیب تجاری متحمل هزینه‌های جانبی زیر نیز گردید:

هزار ریال

حق‌الزحمه‌های حسابداری:

جهت بررسی وضعیت شرکت سهند از نظر تداوم فعالیت

500

جهت انتشار سهام جدید شرکت سبلان

220

+ حق‌الزحمه‌های قانونی:

مرتبط با ترکیب

000ر2

جهت انتقال سهام شرکت سبلان در بورس

450

هزینه‌های چاپ اوراق بهادار

800

= کل مخارج جانبی

970ر3

در این معامله هیچ‌گونه مابه‌ازای احتمالی وجود ندارد.

قبل از ادغام، اطلاعات مربوط به ترازنامه شرکت سهند به شرح مندرج در صفحه بعد است:حسابداری پیشرفته ادغام

شرکت سهند

ترازنامه

در تاریخ 29 اسفند 1389

میلیون ریال

موجودی نقد

900

حسابهای دریافتنی (خالص)

820

موجودی کالا

400ر1

زمین

100ر2

ساختمان و تجهیزات (خالص)

980ر2

جمع دارایی‌ها

200ر8

بدهی‌ها

700ر1

سرمایه (سهام عادی 000ر1 ریالی)

000ر1

صرف سهام عادی

000ر3

سود انباشته

500ر2

جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سرمایه

200ر8

ارزش منصفانه خالص دارایی‌های شرکت سهند 920ر6 میلیون ریال می‌باشد. ارزش‌های منصفانه دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت سهند به استثنای موارد زیر، مساوی با مبلغ دفتری آنهاست:حسابداری پیشرفته ادغام

مبلغ دفتری

ارزش منصفانه

تفاوت ارزش

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

موجودی کالا

400ر1

500ر1

100

+ زمین

100ر2

300ر2

200

+ ساختمان و تجهیزات (خالص)

980ر2

100ر3

120

= جمع

480ر6

900ر6

420

ثبت‌های شرکتهای سهند و سبلان در تاریخ انجام ترکیب تجاری به صورت زیر ارائه شده است:حسابداری پیشرفته ادغام

میلیون ریال

میلیون ریال

سرمایه‌گذاری در شرکت سهند (5´500ر1)

500ر7

   سرمایه (1´500ر1)

500ر1

صرف سهام عادی (4´500ر1)

000ر6

ادغام شرکت سهند با شرکت سبلان

سرمایه‌گذاری در شرکت سهند (2+5/0)

5/2

صرف سهام (8/0+45/0+22/0)

47/1

موجودی نقد

97/3

هزینه‌های جانبی ترکیب تجاری (توضیح اینکه صرفاً مخارج مستقیم تحصیل به بهای تمام شده ترکیب اضافه می‌شود)حسابداری پیشرفته ادغام

موجودی نقد

900

حسابهای دریافتنی (خالص)

820

موجودی کالا

500ر1

زمین

300ر2

ساختمان و تجهیزات (خالص)

100ر3

سرقفلی*

5/582

         بدهیها

700ر1

سرمایه‌گذاری در شرکت سهند (5/2+500ر7)

5/502ر7

تخصیص بهای تمام شده ترکیب تجاری به دارایی‌ها و بدهیهای قابل تشخیص شرکت سهند و شناسایی سرقفلی

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

* محاسبه سرقفلی:

کل بهای تمام شده ترکیب تجاری

5/502ر7

– مبلغ دفتری تمام شده ترکیب تجاری

500ر6

+ مازاد (کسری) ارزش منصفانه خالص دارایی‌های قابل تشخیص شرکت سهند نسبت به مبالغ دفتری:

موجودی کالا

100

زمین

200

ساختمان و تجهیزان (خالص)

120

420

(920ر6)

= مبلغ سرقفلی

5/582

با توجه به اینکه شرکت سبلان واحد تحصیل کننده محسوب می‌شود، لذا به منظور انعکاس ارزش منصفانه خالص دارایی‌های آن، هیچگونه ثبت تعدیلی در حسابها صورت نمی‌گیرد.

به منظور ثبت این مبادله، در دفاتر شرکت سهند ثبت زیر صورت می‌گیرد:

 میلیون ریال میلیون ریال
بدهی‌ها700ر1  
سرمایه (سهام عادی 000ر1 ریالی)000ر1  
صرف سهام عادی

000ر3

سود انباشته

500ر2

موجودی نقد

900

حسابهای دریافتنی (خالص)

820

موجودی کالا  400ر1
زمین  100ر2
ساختمان و تجهیزات  100ر2
انحلال شرکت سهند به دلیل ادغام با شرکت سبلان  980ر2

بخش دوم: اتحاد منافع

قبل از تجدیدنظر در استاندارد حسابداری شماره 19، روش اتحاد منافع نیز جزء یکی از روشهای حسابداری ترکیب‌های تجاری محسوب می‌گردید و به این صورت تعریف می‌شد:

«اتحاد منافع گونه‌ای از ترکیب واحدهای تجاری است که در آن، صاحبان سرمایه واحدهای ترکیب شونده، کنترل تمام یا قریب به تمام خالص دارایی‌ها و عملیات واحدهای خود را به منظور دستیابی به مشارکت مستمر و متقابل در مخاطرات و مزایای شخصیت حاصل از ترکیب به گونه‌ای درهم آمیزند که هیچ‌یک را نتوان به عنوان تحصیل ‌کننده مشخص کرد.»

بنابراین زمانی استفاده از روش اتحاد منافع مجاز بود که ترکیب تجاری از طریق مبادله سهم واحدهای ترکیب شونده صورت گیرد و تشخیص واحد تحصیل کننده میسر نباشد که در این حالت، به جای تعیین یک واحد مسلط، صاحبان سرمایه واحدهای ترکیب شونده توافق می‌کنند که به صورت مشترک کنترل تمام یا قریب به تمام خالص دارایی‌ها و عملیات واحدهای ترکیب شونده را به عهده بگیرند. در این حالت صاحبان سرمایه واحدهای ترکیب شونده به طور یکسان در مخاطرات و مزایای واحدهای ترکیب شونده مشارکت خواهند داشت.حسابداری پیشرفته ادغام

در روش حسابداری اتحاد منافع فرض بر این است که واحدهای ترکیب شونده همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. به همین دلیل به منظور تهیه صورتهای مالی تلفیقی مشترک این واحدها، تعدیلات اندکی در اقلام صورت‌های مالی جداگانه واحدها صورت می‌گیرد. این تعدیلات شامل یکنواخت کردن رویه‌ها و حذف هرگونه معامله بین واحدهای ترکیب شونده می‌باشد.

پس از انجام تعدیلات، اقلام صورت‌های مالی جداگانه هریک از واحدها با هم جمع می‌شود. در این روش اقلام ترازنامه واحدهای ترکیبی به مبلغ دفتری ثبت می‌گردد. بنابراین هیچگونه سرقفلی یا مازادی شناسایی نمی‌شود. همچنین در این روش هر گونه هزینه‌ای که مرتبط با اتحاد منافع روی دهد، به هزینه دوره منظور خواهدشد.

با این وجود، پس از تجدیدنظر در استاندارد حسابداری شماره 19، روش اتحاد منافع از فهرست روشهای مجاز برای حسابداری ترکیب‌های تجاری حذف گردید. در پیوست این استاندارد برای توجیه حذف این روش، دلایل گوناگونی ارائه شده است که مهمترین آنها عبارتند از مربوط نبودن مبالغ دفتری برای استفاده کنندگان، عدم کارایی مبالغ دفتری در برای استفاده کنندگان، عدم کارایی مبالغ دفتری در بحث ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت، مربوط نبودن روش اتحاد منافع به دلیل عدم انعکاس نوع منافع مالکان به درستی، قضاوتی بودن انتخاب بین روشها، و نهایتاً هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی حسابداری می‌باشد.حسابداری پیشرفته ادغام

مثال 5. به منظور تشریح بیشتر این روش، با مراجعه به اطلاعات مثال ادغام در پیوست همین فصل، فرض می‌کنیم که اگر حسابداری این ترکیب تجاری با استفاده از روش اتحاد منافع صورت گیرد، عملیات مربوط به ثبت و صورت‌های مالی این رویداد چگونه خواهد بود. با این فرض شرکت سبلان در دفاتر خود ثبت‌های زیر را انجام می‌دهد:

میلیون ریال

میلیون ریال

موجودی نقد

900

حسابهای دریافتنی (خالص)

820

موجودی کالا

400ر1

زمین

100ر2

ساختمان و تجهیزات (خالص)980ر2  
بدهی‌ها  700ر1
سرمایه (سهام عادی 000ر1 ریالی  500ر1
صرف سهام عادی  500ر2
سود انباشته  500ر2
ادغام شرکت سهند با شرکت سبلان با استفاده از روش اتحاد منافع

هزینه‌های ترکیب تجاری

97/3

     موجودی نقد

97/3

با توجه به اینکه ترکیب تجاری از نوع اتحاد منافع در واقع به جای تحصیل دارایی‌ها، ترکیب منافع سهامداران فعلی محسوب می‌شود، لذا نیازی به ایجاد حسابی تحت عنوان «سرمایه‌گذاری شرکت سبلان در سهام عادی شرکت سهند» وجود ندارد، در حالی‌که در روش خرید چنین حسابی ایجاد می‌شد و ثبت‌های لازم از آن بابت صورت می‌گرفت.

 

در روش اتحاد منافع، به جای ایجاد این حساب، در ثبت روزنامه دارایی‌ها، بدهی‌ها و سود و زیان انباشته شرکت سهند به مبالغ دفتری به ترازنامه شرکت سبلان انتقال داده می‌شوند. با توجه به اینکه سهام عادی صادر شده توسط شرکت سبلان باید به مبلغ اسمی ثبت شود، لذا مبلغ 500ر2 میلیون ریال به عنوان مانده تعدیل کننده، به حساب صرف سهام منظور می‌شود. این موضوع را می‌توان به این صورت تشریح کرد:

میلیون ریال

کل سرمایه و صرف سهام شرکت سهند قبل از ادغام (000ر3+000ر1)

000ر4

– مبلغ اسمی سهام عادی شرکت سبلان که در رابطه با ادغام منتشر شده است  

(500ر1)

= مبلغ منظور شده به حساب صرف سهام شرکت سبلان

500ر2

چنانچه مبلغ اسمی سهام عادی منتشر شده توسط شرکت سبلان بیشتر از کل مانده سرمایه و صرف سهام شرکت سهند باشد، مبلغ مازاد به بدهکار حساب صرف سهام شرکت سبلان منظور می‌شود. اما اگر مانده صرف سهام شرکت سبلان کمتر از این مبلغ مازاد باشد، حساب سود انباشته شرکت سبلان معادل آن بدهکار خواهد شد.حسابداری پیشرفته ادغام

در ثبت روزنامه دوم همه مخارج جانبی ترکیب به حساب هزینه منظور شده‌اند، زیرا ترکیب تجاری از نوع اتحاد منافع به منظور تحصیل دارایی یا افزایش سرمایه صورت نمی‌گیرد. لذا مخارج مرتبط با آن به عنوان هزینه شناسایی می‌شود. ثبت‌های روزنامه‌ای که در دفتر روزنامه شرکت سهند بابت انحلال آن انجام می‌شود، همانند ثبت‌های روزنامه انجام شده در مثال ادغام به روش خرید می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...