حل مسائل فصل سه حسابداری و کنترلهای مالی دولتی

حل مسائل فصل سه حسابداری حل تمرین 4 - 3 صفحه 259 1 ) درآمذ پیش بینی شذه 3000000 2 (جاری با دستگاه اجرایی 2500000 اعتبار مصوب 3000000 اعتبار تخصیص یافته 2500000 3 (درخواست وجه دستگاه اجرایی 2500000 4( اعتبار تخصیص یافته 2300000 اعتبار پرداخت شذه 2500000 انذوخته تعهذات احتمالی 2300000 5 (رخیره اعتبار تعهذات احتمالی 400000 6

 

 

 حل مسائل فصل سه حسابداری و کنترلهای مالی دولتی

 

 

حل تمرین 4 – 3 صفحه 259

1 ) درآمذ پیش بینی شذه 3000000 2 (جاری با دستگاه اجرایی 2500000

اعتبار مصوب 3000000 اعتبار تخصیص یافته 2500000

3 (درخواست وجه دستگاه اجرایی 2500000 4( اعتبار تخصیص یافته 2300000

اعتبار پرداخت شذه 2500000 انذوخته تعهذات احتمالی 2300000

5 (رخیره اعتبار تعهذات احتمالی 400000 6( رخیره اعتبار پرداختهای غیر قطعی 200000

رخیره اعتبار پرداختهای غیر قطعی 400000 اعتبار مصرف شذه 200000

7 (رخیره تعهذات احتمالی 1600000 8( رخیره تعهذات احتمالی 150000

اعتبار مصرف شذه 1600000 اعتبار تخصیص یافته 150000

شرح بذهکار بستانکار

درآمذ پیش بینی شذه 500000

اعتبار مصوب 500000

اعتبار تخصیص یافته 250000

درخواست وجه 2500000

رخیره تعهذات احتمالی 150000

رخیره غیر قطعی 200000

اعتبار مصرف شذه 1800000

جمع 3000000 3000000

 

بستن حسابها با فرض الف :

1 (رخیره پرداختهای غیر قطعی 200000 2( درخواست وجه سنواتی 200000

رخیره پرداختهای غیر قطعی سنواتی 200000 درخواست وجه 200000

3 (رخیره غیر قطعی سنواتی 200000 4 ( اعتبار مصوب 500000

درخواست وجه سنواتی 200000 اعتبار تخصیص یافته 350000

رخیره احتمالی 150000

اعتبار مصرف شذه 1800000

بودجه جاری 500000

درخواست وجه 2300000

Maryam-sabri.blogfa.com

4 حسابداری و کنترلهای مالی دولتی

ادامه حل تمرین 4 – 3 صفحه 259

فرض “ب” :

1 ( اعتبار مصوب 500000 2( اعتبار مصرف شذه 1800000

درآمذ 500000 درخواست وجه 1800000

3( اعتبار تخصیص یافته 350000

رخیره احتمالی 150000

رخیره غیر قطعی 200000

درخواست وجه 700000

حل تمرین 5 – 3 صفحه 260

1 (بودجه جاری 1000000 700000 + 300000

اعتبار مصوب 1000000

اداری 300000

تحقیق و بررسی 700000

2 (جاری با خسانه 950000 95 % × 1000000

اعتبار تخصیص یافته 950000

اداری 285000

تحقیق و بررسی 665000

منابع مالی قابل دریافت 950000 درخواست وجه از خسانه 950000

اعتبار تعهذ نشذه 950000 منابع مالی قابل دریافت 950000

اداری 285000

تحقیق و بررسی 665000 95 %

3 (اعتبار مصوب تحقیق 30000 300000 285000

اعتبار مصوب اداری 30000 330000 33500

اعتبار تخصیص یافته تحقیق 28500 28500

اعتبار تخصیص یافته اداری 28500

اعتبار تعهذ نشذه تحقیق 28500

اعتبار تعهذ نشذه اداری 28500

5

قبلا مصوب تخصیص 95 % بعذ از اصلاح مصوب تخصیص 95 %

اداری 300000 285000 اداری 330000 313500

تحقیق 700000 665000 تحقیق 670000 636500

28500 = 313500 – 285000

28500 = 636500 – 665000

4 (اعتبار تعهذ نشذه 940000 5( انذوخته اعتبار تعهذات احتمالی 195000

اداری 310000 اداری 75000

تحقیق 630000 تحقیق 120000

انذوخته اعتبار تعهذات احتمالی 940000 انذوخته اعتبار پرداختهای غیر قطعی 195000

اداری 310000 اداری 75000

تحقیق 630000 تحقیق 120000

حسابداری و کنترلهای مالی دولتی

6 (انذوخته اعتبار تعهذات احتمالی 55000 7( انذوخته اعتبار تعهذات احتمالی 25000

اداری 25000 اداری 10000

تحقیق 30000 تحقیق 15000

 

حسابداری و کنترلهای مالی دولتی

انذوخته اعتبار پرداختهای غیر قطعی 55000 اعتبار تعهذ نشذه 25000

اداری 25000 اداری 10000

تحقیق 30000 تحقیق 15000

8 (انذوخته پرداختهای غیر قطعی 5000

اداری 5000

اعتبار تعهذ نشده اداری 5000

اداری 5000

9 (انذوخته اعتبار تعهذات احتمالی 535000

اداری 130000

تحقیق 405000

انذوخته پرداختهای غیر قطعی 165000

اداری 70000

تحقیق 95000

اعتبار مصرف شذه 700000 انذوخته اعتبار پرداختهای غیر قطعی

اداری 200000 5000 195000

تحقیق 500000 165000 55000

170000 250000

80000

 

6حل مسائل فصل سه حسابداری و کنترلهای مالی دولتی

اعتبار تعهذ نشذه اعتبار تخصیص یافته انذوخاته اعتبار تعهذات احتمالی

28500 950000 950000 195000

940000 28500 28500 28500 940000

25000 55000

5000 950000 25000

968500 1008500 535000

40000 810000 940000

130000

تراز

حسابداری و کنترلهای مالی دولتی

شرح بذهکار ب ستانکار

بودجه جاری 1000000

اعتبار مصوب 1000000

جاری با خسانه 950000

اعتبار تخصیص یافته 950000

اعتبار تعهذ نشذه 40000

درخواست وجه از خسانه 950000

انذوخته اعتبار تعهذات احتمالی 130000

انذوخته اعتبار پرداختهای غیر قطعی 80000

اعتبار مصرف شذه 700000

جمع 2900000 2900000

اعتبار مصوب

30000

1000000

30000

1000000

حسابداری و کنترلهای مالی دولتی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...