حسابداری وجوه جاری محدود نشده دانشگاهها غیر دولتی

قرارداد های پیمانکاری

حسابداری وجوه جاری محدود نشده دانشگاهها غیر دولتی

 

صورت‌‌‌های مالی دانشگاه‌ها در ارتباط با وجوه جاری محدود نشده شامل ترازنامه؛ صورت درآ»دها، مخارج و سایر تغییرات وجوه جاری؛ و صورت تغییرات درمانده‌های وجوه جاری می‌باشد. لازم به تذکر است که تنها وجوهی که درآمدها و مخارج را در صورتی نظیر صورت سود و زیان واحدهای انتفاعی شناسایی می‌کند، وجوه جاری است. این صورت‌ها، شامل بخش‌های جداگانه برای انواع وجه دانشگاه‌ها می‌باشد.

حساب‌هایی که برای وجوه جاری محدود نشده مورد استفاده قرار می‌گیرند معمولاً شبیه حساب‌هایی است که در واحدهای انتفاعی و صورت‌های مالی مربوط ارائه می‌شود.

 

در دانشگاه‌هایی که از اعتبارات دولتی نیز برای پوشش هزینه‌های عملیاتی خود استفاده می‌کنند لازم است حسابداری بودجه‌ای نیز برای وجوه جاری محدود نشده اعمال شود. هنگامی که حسابداری بودجه‌ای اجرا می‌شود (داوطلبانه یا غیرداوطلبانه)، تعهدات نیز با استفاده از حساب‌های متعهدی ثبت می‌گردد.

حسابداری وجوه جاری محدود

لازم به یادآوری است که امکان دارد برخی از دانشگاه‌ها، علیرغم الزام حسابداری بودجه‌ای باز هم سوابق تعهدات خود را به طور غیررسمی نگهداری و دنبال کنند. در مثال‌هایی که بعداً ارائه خواهد شد، فرض بر این است که دانشگاه‌، سوابق تعهدات خود را به طور غیررسمی نگهداری می‌کند. ثبت زیر، حساب‌های مورد استفاده برای حسابداری بودجه‌ای دانشگاه را نشان می‌دهد:
در آمد تحقق نیافته ×××،×××
مخارج پیش‌بینی شده ×××،×××
مانده بودجه تخصیص نیافته ×××،×××
در حسابداری دانشگاه‌ها، مانده حساب‌های بالا می‌تواند طی دوره مالی به دلیل تجدید نظر در پیش‌بینی‌ها تغییر کند. ضمناً این حساب‌ها همراه با هر گونه یادداشت مربوط به حساب تعهدات در پایان دوره مالی بسته می‌شود.

 

درآمدهای مربوط به وجوه جاری محدود نشده معمولاً براساس حسابداری تعهدی شناسایی می‌گردد. منابع اصلی درآمدهای مربوط به این وجوه عبارتند از شهریه پرداختی دانشجویان، وجوه اختصاص یافته توسط دستگاه‌های دولتی، هدایای خصوصی، قراردادهای منعقد شده و فروش خدمات آموزشی. این اقلام تحت عنوان درآمدها در صورت درآمدها، مخارج و سایر تغییرات وجوه جاری افشاء می‌شود.

 

حسابداری مخارج مربوط به وجوه جاری محدود نشده نیز معمولاً براساس حسابداری تعهدی انجام می‌شود. لازم به یادآوری است که در حسابداری این وجوه، به جای واژه هزینه از اصطلاح مخارج استفاده شده است. مخارج مربوط به وجوه جاری تعهد نشده معمولاً شامل مخارج انجام شده برای تدریس، تحقیق، خدمات عمومی، پشتیبانی آموزشی، پشتیبانی سازمانی، عملیات و نگهداری دارایی‌های ثابت، و بورسیه‌های تحصیلی می‌باشد. علاوه بر این، در استانداردهای حسابداری مربوط توصیه شده است که دانشگاه‌ها هزینه استهلاک خود را نیز ثبت کنند.

 

از محل وجوه دانشگاه‌ها می‌توان انتقالاتی را به خارج و یا از خارج به داخل وجوه دانشگاه داشت. در مورد دانشگاه‌ها، این انتقالات می‌تواند الزامی یا غیرالزامی باشد. انتقالات الزامی معمولاً مبنای قانونی دارد در حالی که مبنای انتقالات غیرالزامی، تصمیمات هیأت امنای دانشگاه می‌باشد.

مثال‌هایی برای انتقال الزامی وجوه جاری محدود نشده عبارتند از انتقالات منابع: (1) برای استفاده در بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌ها، (2) به منظور استفاده برای بازسازی و جایگزینی دارایی‌های ثابت (3) به وجوه غیرجاری برای خرید تأسیسات و دارایی‌ ثابت جدید. نظر به این که انتقالات وجوه جاری محدود نشده به خارج از این وجوه معمولاً بیش از انتقالات به این وجوه است، خالص وجوه انتقالی، در سر فصل مخارج صورت درآمدها، مخارج و سایر تغییرات وجوه جاری منعکس می‌شود.

حسابداری وجوه جاری محدود

بالاخره، دارایی‌ها، بدهی‌ها و خالص منابع وجوه جاری، مشابه اقلام متناظر در صورت‌های مالی واحدهای انتفاعی است. دارایی‌های نوعی این وجوه عبارتند از موجودی نقد، سرمایه‌گذاری‌ها، حساب‌های دریافتنی، موجودی‌ها، پیش پرداخت هزینه، و مخارج انتقالی به دوره‌های آتی. یادآوری می‌شود که دارایی‌های ثابت خریداری شده از محل وجوه جاری محدود نشده در برخی موارد بر مبنای ارزش‌های جاری ثبت می‌شود مشروط بر این که تمامی سرمایه گذاری‌های مربوط به این وجوه به همین منوال ثبت گردد.

 

بدهی‌های وجوه جاری محدود نشده نیز نوعاً عبارتند از حساب‌های پرداختنی، بدهی‌های مربوط به مخارج تحقق یافته. سپرده‌های دانشجویان، مبالغ پرداختنی به سایر وجوه و درآمدهای انتقالی به دوره‌های آتی. تفاوت دارایی‌ها و بدهی‌ها نیز موجودی وجوه جاری تعهد نشده است.

 

مثال مشروح زیر، روش‌های اصلی حسابداری مربوط به وجوه جاری محدود نشده یک دانشگاه را که کمک‌های دولتی نیز برای پشتیبانی از عملیات جاری دریافت می‌دارد نشان می‌دهد. در این مثال فرض بر این است که هزینه استهلاک ثبت نمی‌شود. ضمناً حسابداری بودجه‌ای نیز انجام می‌شود، اما حساب تعهدات به طور رسمی ثبت نمی‌گردد. ارقام زیر که مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند 8×13 است برای دانشگاه (الف) گردآوری شده است.
(میلیون ریال)
ارقام بودجه‌ای:

 

درآمد تحقق نیافته
12.000
مخارج پیش‌بینی شده 10.275
درآمدها(تمامی درآمدها به جز 50 میلیون ریال طی سال مالی وصول شده است):
9.000
کمک‌های اعتباری دولت 1.000
کمک‌های اعتباری استان 750
کمک‌های اعتباری شهرستان 500
هدایای خصوصی 300
درآمدهای اهدایی 500
درآمد خدمات آموزشی 100
مخارج:
تدریس 3.000
تحقیق 1.500
خدمات عمومی 1.400
پشتیبانی آموزشی 1.200
خدمات دانشجویی 100
پشتیبانی سازمانی 250
عملیات و نگهداری 500

حسابداری وجوه جاری محدود

 

بورسیه تحصیلی 350
انتقالات الزامی:
بازپرداخت بدهی 375
بازسازی و جایگزینی 425
اعطای وام 500
انتقالات غیرالزامی (از محل هدایا):
اعطای وام 100
وجوه اهدایی 250
وجوه غیرجاری 300
سپرده‌های دانشجویان:
وصول شده 75
مسترد شده 50
درآمد تحقق نیافته (شهریه):
1/1/8×13 50
29/12/8×13 60

 

موجودی‌ها (مازاد موجودی اول دوره نسبت به موجودی آخردوره به حساب مخارج بسته می‌شود):
1/1/8×13 310
29/12/8×13 180
سایر اطلاعات:
حساب‌های دریافتنی غیرقابل وصول در پایان سال
درحدود 5/0 درصد درآمد شهریه به عنوان حساب‌های دریافتنی غیرقابل وصول برآورد می‌شود. 35
ثبت‌های مربوط به اطلاعات بالا همراه با توضیحات لازم ذیلاً ارائه می‌شود.
ثبت زیر، بودجه دانشگاه را برای وجوه جاری محدود نشده در سال 8×13 منعکس می‌کند. ضمناً فرض می‌شود که پیش‌بینی‌های زیر بنای برآورد بودجه طی سال تغییر نمی‌یابد.

 

حسابداری وجوه جاری محدود

درآمد تحقق نیافته 12.000
مخارج برآورد شده 10.275
بودجه تخصیص نیافته 1.725

 

چهار ثبت زیر نیز درآمدهای وجوه جاری محدود نشده سال و همچنین وصول شهریه را منعکس می‌کند. لازم به یادآوری و تأکید است که ثبت‌های مورد بحث و همچنین سایر ثبت‌های این فصل، خلاصه عملیات دوره مالی است و لزوماً با ثبت‌های واقعی مطابقت ندارد.

 

حساب‌های دریافتنی 9.000
درآمد شهریه 9.000
موجودی نقد 8.950
حساب‌های دریافتنی 8.950
موجودی نقد 2.250
درآمد – کمک‌های اعتباری دولت 1.000
درآمد – کمک‌های اعتباری استان 750
درآمد – کمک‌های شهرستان 500
موجودی نقد 975
درآمد – هدایای خصوصی 300
درآمد – وجوه اهدایی 500
درآمد – درآمد سایر خدمات 75
ثبت‌های زیر، سپرده‌های دریافتی از دانشجویان و استرداد سپرده‌های آنان را منعکس می‌سازد.
موجودی نقد 75
سپرده‌های دانشجویان 75
سپرده‌های دانشجویان 50
موجودی نقد 50

 

حسابداری وجوه جاری محدود

ثبت‌های بعد، مخارج وجوه جاری محدود نشده سال را منعکس می‌کند. ضمناً فرض می‌شود که مبالغ خرج شده برای موجودی‌ها مستقیماً به حساب‌های مربوط بسته می‌شود و در پایان سال به منظور نشان دادن مانده صحیح موجودی‌ها، ثبت اصلاحی لازم به عمل می‌آید.
مخارج – تدریس 3.000
مخارج – تحقیق 1.500
مخارج – خدمات عمومی 1.400
مخارج – پشتیبانی آموزشی 1.200
مخارج – خدمات دانشجویی 100
مخارج – پشتیبانی سازمانی 250
مخارج – عملیات و نگهداری 500
مخارج – بورسیه تحصیلی 350
موجودی نقد، حساب‌های پرداختنی و امثالهم 8.300

 

 

مابقی ثبت‌ها، انتقالات الزامی و غیرالزامی دوره را همراه با پرداخت‌های نقدی مربوط منعکس می‌کند.
انتقالات الزامی – بازپرداخت اصل و فرعی بدهی 375
انتقالات الزامی – بازسازی و جایگزینی 425
انتقالات الزامی – اعطای وام 500
پرداختنی بابت بازپرداخت اصل و فرع بدهی 375
پرداختنی بابت بازسازی و جایگزینی 425
پرداختنی بابت اعطای وام 500
پرداختنی بابت بازپرداخت اصل و فرع بدهی 375
پرداختنی بابت بازسازی و جایگزینی 425
پرداختنی بابت اعطای وام 500
موجودی نقد 1.300
انتقالات غیرالزامی 650
پرداختنی بابت اعطای وام 100
پرداختنی بابت وجوه اهدایی 250
پرداختنی به وجوه غیرجاری 300
پرداختنی بابت اعطای وام 100
پرداختنی بابت وجوه اهدایی 250
پرداختنی به وجوه غیرجاری 300
موجودی نقد 650

 

حسابداری وجوه جاری محدود

آخرین مجموعه ثبت‌ها، اصلاحات آخر سال، حذف حساب‌های دریافتنی غیرقابل وصول و بستن حساب‌ها را منعکس می‌کند. اصلاحات برای شهریه تحقق نیافته، موجودی‌ها و هزینه مطالبات غیرقابل وصول ضرورت دارد. در فرآیند بستن حساب‌ها، حساب‌های بودجه ای، درآمد، مخارج و انتقالات به خارج از سازمان نیز بسته می‌شود.

 

 

درآمد – شهریه 10 650
درآمدهای انتقالی به دوره‌های آتی 10
مخارج – تدریس 130
موجودی‌ها 130
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 35
حساب‌های دریافتنی 35
مخارج – تدریس (9000×5/0%) 45
ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول 45
درآمد – شهریه 8.990
درآمد – کمک‌های اعتباری دولت 1.000

 

حسابداری وجوه جاری محدود
درآمد- کمک‌های اعتباری استان 750
درآمد – کمک‌های اعتباری شهرستان 500
درآمد – هدایای خصوصی 300
درآمد – وجوه اهدایی 500
درآمد- درآمد خدمات آموزشی 100
درآمد – سایر خدمات 75
بودجه تخصیص نیافته 215
درآمد تحقق نیافته 12.000
مخارج برآورد شده 10.275
بودجه تخصیص نیافته 150
مخارج – تدریس 3.175
مخارج – تحقیق 1.500
مخارج – خدمات عمومی 1.400
مخارج – پشتیبانی آموزشی 1.200
مخارج – خدمات دانشجویی 100
مخارج – پشتیبانی سازمانی 250
مخارج – عملیات و نگهداری 500
مخارج – بورسیه تحصیلی 350
انتقالات الزامی – بازپرداخت اصل و فرعی بدهی 375
انتقالات الزامی – بازسازی و جایگزینی 425
انتقالات الزامی – اعطای وام 500
انتقالات غیرالزامی 650
بودجه تخصیص نیافته 1.790
موجودی وجوه 1.790

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...