حسابداری مالی مقدماتی

نمونه سوال تستی حسابداری مالی-مقدماتی 1.پرداخت پول به بستانکاران موجب می شود که : الف ) دارایی وبدهی کاهش ب( دارایی کاهش وبدهی افزایش

 

نمونه سوال تستی حسابداری مالی-مقدماتی

 

 

1.حسابداری مالی مقدماتی پرداخت پول به بستانکاران موجب می شود که :

الف ) دارایی وبدهی کاهش ب( دارایی کاهش وبدهی افزایش

ج( سرمایه افزایش ودارایی کاهش د( دارایی افزایش وبدهی کاهش

2.وجوهی را که صاحب یک مؤسسه به عنوان سرمایه به حساب جاری بانک واریز می کند :حسابداری مالی مقدماتی

الف( فقط دارایی را افزایش می دهد ب( فقط سرمایه را افزایش می دهد

ج( بستانکاران کاهش وسرمایه افزایش د ) دارایی وسرمایه را افزایش می دهد

3.حسابداری دوبل یا دو طرفه یعنی هر معامله :

الف( در دودفتر ثبت می شود ب ) حداقل به دو حساب اثر می گذارد

ج( در دوطرف یک حساب ثبت می شود د( دوبار در حسابها ثبت می شود

4.خرید نسیه یک دستگاه کامپیوتر وآپارتمان که وجه آن طی مدت یک ماه بعد پرداخت خواهد شد چه تغییری در حسابها ایجاد می کند؟

الف( حساب بدهکاران بدهکار واثاثه وآپارتمان بستانکار

ب ) حساب اثاثه وآپارتمان بدهکار و حساب بستانکاران بستانکار

ج( اثاثه وآپارتمان بدهکار وحساب بانک بستانکار

د( هیچکدام

5.کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟ حسابداری مالی مقدماتی

الف( دریافت پول از بدهکاران موجب افزایش دارایی و افزایش بدهی می شود

ب( خرید نسیه اثاثه موجب افزایش دارایی وافزایش سرمایه می شود

ج( برگشت دادن اثاثه خریداری شده موجب کاهش دارایی و افزایش سرمایه می شود

د ) پرداخت پول به بستانکاران موجب کاهش دارایی و کاهش بدهی می شود

6.کدامیک از گزینه های زیر درست است .

الف( هزینه ها وبرداشت باعث افزایش در سرمایه می شود

ب ) هزینه ها وبرداشت باعث کاهش در سرمایه می شود

ج( برداشت باعث افزایش در بدهی می شود

د( هر سه مورد درست است

7.کدامیک از حسابهای زیر در تراز آزمایشی اختتامی وجود ندارد؟حسابداری مالی مقدماتی

اف( بستانکاران ب( بدهکاران ج ) برداشت د( هرسه مورد

8.مانده کدامیک از حسابهای زیر به حساب سرمایه بسته خواهد شد؟

الف( تراز نامه ب( تراز آزمایشی ج ) برداشت د( دارایی

9.حسابهای دارایی درآغاز دوره مالی کدامیک از حسابهای زیر را بستانکار می کند؟

2حسابداری مالی مقدماتی

الف( دارایی وسرمایه ب( تراز اختتامیه ج ) تراز افتتاحیه د( سود وزیان

11 .کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف(حساب برداشت ماهیت بدهکار دارد ودر صورت حساب سرمایه یک رقم کاهنده است .

ب( حساب برداشت ماهیت بدهکار دارد ودر صورت حساب سرمایه یک رقم افزاینده است .

ج( حساب برداشت ماهیت بستانکار دارد و در سود وزیان نشان داده می شود

د( حساب برداشت ماهیت بدهکار دارد ودر تراز نامه نشان داده می شود .

11 .برای بستن حساب درآمد در پایان دوره مالی کدام حساب بستانکار می گردد .

الف( حساب درآمد ب ) خلاصه حساب سود وزیان

ج( حساب هزینه د( دارائیها

12 .اگر مانده حساب خلاصه سود وزیان بدهکار باشد کدام حساب کاهش پیدا میکند؟

الف( سرمایه ب( درآمد ج( هزینه د( هیچکدام

13 .اگر صاحب مؤسسه ای از صندوق مؤسسه به مبلغ 01111 ریال برای مصارف شخصی

برداشت کند کدام حساب کاهش پیدا می کند؟

الف( حساب برداشت ب( هزینه ها ج ) صندوق د( درآمد

14 .کدامیک از تعاریف زیردر مورد تراز آزمایشی صادق است؟

الف ) فهرستی از نام مانده حسابهای دفتر کل می باشد که در پایان هرماه به عنوان مبنایی

برای تهیه صورتهای مالی استفاده می شود .

ب( صورت حسابی که وضعیت مالی یک مؤسسه را نشان می دهد

ج( فهرستی از مانده حسابهای یک مؤسسه را نشان می دهد

د( فهرستی از مانده معاملات را به ترتیب تاریخ وقوع به ثبت می رساند

15 .اگر درآمدی قبلا شناسایی شده باشد ولی پول آن دریافت نگردد کدام ثبت زیر درست است؟

الف ) بدهکاران بدهکار- درآمد بستانکار ب( درآمد بدهکار – هزینه بستانکار

ج( بانک بدهکار- بدهکاران بستانکار د( درآمد بستانکار – هزینه بدهکار

16 .بیلان با کدام گزینه هم معنی است؟حسابداری مالی مقدماتی

الف( کاربرگ ب ) ترازنامه ج( تراز آزمایشی د( الف وج

17 .کدام تعریف برای حسابهای موقت صحیح است؟

الف( حسابهای درآمد وهزینه جزء حسابهای موقت بوده

ب( حسابهایی که در پایان دوره بسته شده ومانده آنها صفر می گردد

ج( حسابهایی که به دوره مالی بعد انتقال می یابد

د ) الف وب درست است

3حسابداری مالی مقدماتی

18 .کدامیک از تعاریف زیر درباره تراز نامه صادق است؟

الف( صورت حسابی که وضعیت مالی یک مؤسسه را نشان می دهد .

ب( صورت حسابی که دارایی ها وبدهی ها ی یک مؤسسه را نشان می دهد .

ج ) صورت حسابی که وضعیت مالی یک مؤسسه را در تاریخ معین نشان می دهد .

د( صورت حسابی که وضعیت مالی یک مؤسسه را طی یک دوره نشان می دهد .

10 .پیش پرداخت هزینه عبارت است از :

الف ) پرداخت هزینه های قابل تحمل قبل از اینکه تحمل شده باشند

ب( پرداخت هزینه آب وبرق وتلفن وسایر هزینه های مصرفی

ج( دریافت صورت حساب هزینه صورت پذیرفته در طی سال

د( دریافت صورت حساب ماهانه قبوض آب وبرق

21 .حسابهای پیش دریافت معمولا چه ماهیتی دارند؟

الف ) ماهیت بستانکار دارند ب( ماهیت بدهکار دارند

ج( جزء حسابهای موقت بوده و ماهیت آنها صفر است

د( بعضی مواقع ماهیت بدهکار وبعضی مواقع با توجه به حسابها ماهیت بستانکار دارند

21 .کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟ حسابداری مالی مقدماتی

الف( هر دریافتی درآمد محسوب می شود

ب( هر پرداختی هزینه محسوب می شود

ج( خدمات ارائه شده که وجه آن وصول نشده درآمد نیست

د ) هیچکدام

22 .شرکت فروزان در شهریور ماه سال 70 مبلغ 3611111 ریال بابت اجاره ماشین آلات برای یک

سال را پرداخت می نماید. در پایان سال 70 اصلاح حسابها و مبلغ مورد نظر را چگونه می نویسند؟

الف ) پیش پرداخت اجاره 0022222 ریال بس

ب( صندوق 0022222 ریال بس

ج( هزینه اجاره 0022222 ریال بس

د( الف وج صحیح است

23 .در شماره گذاری حسابها چه نکاتی باید رعایت کرد؟

الف( نحوه شماره گذاری حسابها بر اساس حجم فعالیت ومعاملات وعملیات مالی

ب( نحوه شماره گذاری باید از روی تراز آزمایشی اصلاح شده باشد

4 حسابداری مالی مقدماتی

ج( تعداد حسابها وشماره گذاری آنها به تناسب نیازهای مؤسسه انتخاب شود

د ) الف وج صحیح است

24 .صورت کاملی از نام وشماره حسابهایی که یک مؤسسه برای ثبت معاملات وعملیات مالی

مورد استفاده قرار می دهد چه نام دارد؟

الف( دفتر معین ب( حساب بدهکاران ج ) کدینگ حسابها د( هر سه مورد

25 .کلیه مراسلات و مخابرات در کدام دفتر ثبت می شود؟

الف( دفتر روزنامه ب( دفتر معین ج ) دفتر کپیه د( دفتر دارایی

26 .دلیل چند رقمی بودن عددها برای هر طبقه از حسابها چیست؟

الف( حجم فعالیت شرکت را افزایش می دهد

ب( نحوه ثبت دفاتر قانونی را مشخص می کند

ج( انتقال ارقام ثبت شده به دفتر را آسان می کند

د ) افزودن حسابهای جدید به فهرست حسابها بدون برهم خوردن نظم شماره گذاری را امکان پذیر میکند

27 .جمع مانده های معین بستانکاران با . ….. برابر است .

الف ) با مانده حساب کل بستانکاران ب( با مانده حساب کل بدهکاران

ج( با مانده حساب دارایی د( با جمع گردش دفتر روزنامه

28 .حساب پیش دریافت کالا جزء کدام طبقه از حسابهای زیر است؟

الف( دارایی جاری ب ) بدهی جاری ج ) درآمد د( بدهی ثابت

20 .معروفترین حسابهای پیش پرداخت کدامند؟ حسابداری مالی مقدماتی

الف( پیش پرداخت اجاره و ملزومات ب( پیش پرداخت بیمه اثاثه

ج( پیش پرداخت اجاره وتبلیغات د ) پیش پرداخت بیمه و اجاره

31 .حساب خرید وحساب فروش به ترتیب چه ماهیتی دارند؟

الف( بستانکار – بستانکار ب ) بدهکار – بستانکار

ج( بدهکار – بدهکار د( بستانکار – بدهکار

31 .حساب موجودی کالای اول دوره به چه حسابی بسته می شود؟

الف( ترازنامه ب( سرمایه ج( دارایی ثابت د ) عملکرد یا خلاصه سود وزیان

32 .به جای ؟ کدام گزینه را باید نوشت؟

کالای آماده برای فروش = موجودی کالای اول دوره + ؟

الف( فروش خالص ب( برگشت از فروش ج( کالای پایان دوره د ) خرید خالص

33 .در حسابداری سرشکن کردن وتخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت به طریقی معقول ومنظم چه نامیده می شود؟ حسابداری مالی مقدماتی

5 حسابداری مالی مقدماتی

الف( هزینه استهلاک ب( هزینه ثبت ج ) استهلاک د( استهلاک انباشته

34 .تخفیفی را که عمده فروشان وتولید کنندگان معمولا نسبت به نرخ های اعلام شده در لیست قیمت های خود به خریداران می دهند چه

نام دارد؟

الف( تخفیف نقدی ب( تخفیف توافقی ج ) تخفیف تجاری د ) تخفیف به علت عیب ونقص

35 .در روش نگهداری دائمی حساب موجودی کالا، خرید کالا در بدهکار کدام حساب زیر ثبت می شود؟

الف ) موجودی کالا ب( خرید ج( کالای آماده فروش د( قیمت تمام شده کالای فروش رفته

36 .هزینه بیمه اداری درمؤسسات تجاری جزء کدام هزینه می باشد؟

الف( خرید ب ) اداری ج( فروش د ) هزینه ثابت

37 .آخرین مرحله چرخه حسابداری در ایران معمولا عبارت است از :

الف( بستن حسابهای دائمی ب( تهیه صورت مالی

ج ) تراز آزمایشی اختتامی د( تهیه کاربرگ

38 .در صورتی که جمع ستون بستانکار بخش تراز آزمایشی اصلاح شده کاربرگ 781111 ریال باشد جمع ستون بدهکار بخش تراز آزمایشی

اصلاح شده کاربرگ عبارت است از :

الف( 002222 ب( 0022222 ج 002222 ) د( 002222

30 .مجموعه عملیات حسابداری که در مراحل پیاپی در یک دوره مالی انجام می پذیرد ودر دوره های بعد به همان ترتیب تکرار می شود چه

نام دارد :حسابداری مالی مقدماتی

الف( رویدادهای مالی مشابه ب( تهیه صورتهای مالی

ج ) چرخه حسابداری د( الف وب صحیح است

41 .کدام گزینه در ستون های کاربرگ موجود نمی باشد؟

الف ) صورت حساب سرمایه ب( تراز آزمایشی

ج( تراز آزمایشی اصلاح شده د( سود وزیان

41 .اولین مرحله چرخه حسابداری معمولا از کجا آغاز می شود؟

الف( تجزیه وتحلیل اطلاعات مالی ب( ثبت معاملات در دفتر روزنامه

ج( تهیه صورتهای مالی د ) جمع آوری اطلاعات مالی

42 .در تهیه کاربرگ مؤسسات بازرگانی کدام گزینه صحیح است؟

الف( موجودی کالا در تراز آزمایشی قبل از اصلاحات به مبلغ موجودی پایان دوره است .

ب( موجودی کالا در تراز آزمایشی بعد از اصلاحات مربوط به اول دوره است .

ج ) موجودی کالا در تراز آزمایشی بعد از اصلاحات مربوط به پایان دوره است .

د( هر سه مورد صحیح است

43 .کدامیک از حسابهای زیر در دوستون تراز آزمایشی کاربرگ مانده ای ندارد؟ حسابداری مالی مقدماتی

الف( استهلاک انباشته ب( هزینه بهره ج( موجودی کالا د ) خلاصه سود وزیان

6حسابداری مالی مقدماتی

44 .اگر موجودی کالای پایان دوره بیش از واقع ارزیابی گردد؟

الف ) سود مؤسسه افزایش می یابد ب( سود مؤسسه کاهش می یابد

ج( جمع دارائیها کاهش می یابد د( ب وج صحیح است

45 .از روش میانگین …….. استفاده می نمایند .

الف( در شمارش صندوق ب( در تعیین استهلاک هزینه ها

ج( در شناخت درآمدها د ) درارزیابی مبلغ موجودی کالا

46 .کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته چه چیز را افزایش می دهد؟

الف( سود ب( فروش ج ) سود نا ویژه د( موجودی کالا

47 .مؤسسات معمولا معاملات خود را با صدور چه اسناد تجاری انجام می دهند؟

الف( سفته ب( برات ج( چک د ) هرسه مورد

48 .عنوان حساب بدهکار در دفاتر دارنده سفته کدام است؟

الف( صندوق ب ) اسناد دریافتنی ج( اسناد پرداختنی د( حساب بدهکاران

40 .مؤسسات تجاری در پایان دوره عملیاتی برای مشخص شدن سود نا ویژه اقدام به تنظیم چه حسابی می کنند؟

الف( حساب سرمایه ب ) خلاصه سود وزیان

ج( صورت حساب سرمایه د( صورت حساب سود وزیان

51 .بابت اصلاح حساب خرید کالائی که هنوز به انبار نرسیده چه حسابی بدهکار می گردد؟ حسابداری مالی مقدماتی

الف ) پیش پرداخت خرید ب( پیش دریافت فروش ج( خرید کالا د( فروش کالا

51 .مبلغی که به عنوان موجودی کالا در استفاده از روش ادواری در تراز آزمایشی اصلاح شده ملاحظه می شود کدام است؟

الف( کالای اول دوره مالی ب( خرید طی دوره ج( کالای طی دوره د ) کالای آخر دوره

20 .با ثبت بدهکار مانده کدامیک از حسابهای زیر کاهش می یابد؟

الف( برداشت ب( خرید ج ) تخفیفات نقدی خرید د( هزینه حمل کالا

53 .کدامیک از حسابهای زیر موقت است؟

الف( بدهکاران ب ) هزینه مطالبات ج( ذخیره مطالبات د( استهلاک انباشته

54 .حواله کتبی که به موجب آن صادر کننده حواله به شخص دیگری دستور می دهد که مبلغ مشخصی را به محض رویت یا در تاریخ معین

در وجه وی یا شخص ثالث ویا به حواله کرد او بپردازد ………

الف( سفته ب( چک ج( اسناد تجاری د ) برات

22 .سفته وصولی یکی از مشتریان به مبلغ 0222222 وبه وعده 02 روزه پس از بیست روز با نرخ 00 % تنزیل شده است هزینه تنزیل چند ریال است؟

الف 5202 ) ریال ب( 00222 ریال ج( 0222 ریال د( 9022 ریال

56 .بابت نکول سفته، دريافت کننده سفته چه حسابی را بستانکار می نماید؟

الف( بستانکاران ب( اسناد پرداختنی ج ) اسناد دریافتنی د( بدهکاران

57 .کدام مورد از موارد زیر باعث می شود که مانده موجودی بانک در دفاتر کمتر از مانده طبق صورت حساب بانک باشد؟حسابداری مالی مقدماتی

آدر

7

الف( عدم ثبت هزینه ها ی کار مزد بانکی در دفاتر

ب ) عدم ارائه چکهای پرداختی توسط بستانکاران

ج( عدم وصول چکهای مشتریان

د( اشتباهات از طرف بانک

58 .با سپرده بین راهی در صورت مغایرت بانکی چگونه برخورد می شود؟

الف ) برای رساندن مانده بانک به مانده واقعی به مانده صورت حساب بانک اضافه خواهد شد

ب( برای رساندن مانده بانک به مانده واقعی از مانده دفاتر کم خواهد شد

ج( برای رساندن مانده بانک به مانده واقعی به مانده دفاتر اضافه خواهد شد

د( هرسه مورد صحیح است

50 .کدام یک از گزینه های زیر از عوامل مغایرت بین صورت حساب بانک با مانده حساب بانک در

دفاتر می باشد .

الف(سپرده های بین راهی ب( چکهای لا وصول

ج( برداشت های بانک از حساب مؤسسه د ) هرسه مورد

61 .حساب تنخواه گردان جزء کدام طبقه از حسابها می باشد؟

الف( تنخواه دار ب ) دارایی ج ) بدهکاران د( هزینه های ثابت

61 .اعلامیه برداشت و خروج وجه از حساب بانک که از طرف بانک برای صاحب ارسال می شود واساس کاهش حساب بانکی صاحب حساب

چیست؟حسابداری مالی مقدماتی

الف ) بدهکار بانکی ب( صورت حساب بانکی ج( بستانکار بانکی د( صورت مغایرت بانکی

62 .کدام یک از موارد زیر اختلاف بین مانده حساب بانک طبق دفاتر وطبق صورت حساب بانک می باشد؟

الف( کارمزد وسایر هزینه های بانکی ب( سپرده های بین راهی

ج( چک های لاوصول واشتباهات د ) هر سه مورد

63 .کدام گزینه از اصول ومفروضات حسابداری می باشد؟

الف( فرض دوره مالی ب( اصل شناخت رویداد مالی ج( فرض تعهدی د ) الف وج

64 .نقدترین نوع دارایی یک مؤسسه که در هر لحظه قابلیت تبدیل به نوع دیگری از دارایی را دارد چه نامیده می شود؟ حسابداری مالی مقدماتی

الف( بدهکاران ب( اسناد تجاری ج ) صندوق د( اسناد دریافتنی

65 .بابت اصلاح کسری صندوق در حسابها در پایان روز چه ثبتی ماهیت بستانکار دارد؟

الف( حساب کسورات ب( حساب اضافات ج ) حساب صندوق د( بدهکاران

66 .صورت حساب بانک حاوی چه اطلاعاتی می باشد؟

8

الف( ستون تاریخ و ستون شرح و ستون بدهکار

ب( ستون شرح وستون شماره وستون بستانکار

ج( ستون مانده وستون شماره سند یا چک

د ) هر سه مورد

67 .کدام گزینه از عوامل مغایرت بین صورت حساب بانک با مانده حساب بانک در دفاتر نمی باشد؟

الف( چکهای لاوصول ب ) هزینه های معوق

ج( سپرده های بین راهی د( برداشت های بانک از حساب مؤسسه

68 .کدامیک از موارد زیر باعث ایجاد مغایرت می شود؟

الف( چکهای معوق ب( اشتباهات ج( چکهای لاوصول د ) هر سه مورد

60 .بر اساس کدام فرض آثار معاملات و عملیات مالی درآمد ها در زمان تحقق وهزینه ها در دوره وقوع شناسایی ودر حسابها ثبت می شود .

الف( فرض دوره مالی ب ) فرض تعهدی ج( اصل بهای تمام شده د( هر سه مورد

71 .در حسابداری وعملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بر حسب واحد پول به عنوان مقیاس مشترک اندازه گیری برکدام فرض مالی

استوار است؟

الف( فرض دوره مالی ب ) فرض واحد اندازه گیری ج( فرض تعهدی د ) فرض بهای تمام شده

71 .کدامیک از اصول زیر وسیله باز دارنده در مقابل ارائه سود ووضعیت مالی به مبالغی بیش از میزان واقعی است؟

الف( اصل فزونی منافع بر مخارج ب( اصل اهمیت ج ) اصل محافظه کاری د( اصل افشاء

72 .اگر حقوق اسفند ماه در فروردین ماه سال بعد پرداخت گردد در زمان پرداخت چه حسابی بدهکار می شود؟

الف ) حقوق پرداختنی ب( بدهکاران ج ) صندوق د( هزینه حقوق

73 .شناخت حقوق پرداختنی در جهت رعایت کدام اصل می باشد؟

الف( اصل شناخت هزینه ب( اصل بهای تمام شده

ج( اصل محافظه کاری د ) اصل تطابق هزینه ها با درآمدها

74 .کدام گزینه در ارتباط با هزینه ها ی معوق صحیح نیست؟

الف ) هزینه های معوق به حساب سرمایه بسته می شود

ب( هزینه های معوق هزینه هایی که تحقق وتحمل شده اند

ج( هزینه های معوق به عنوان بدهی شناسایی می شوند

د( هزینه های معوق هزینه هایی که وجوه آنها هنوز پرداخت نشده است

75 .کدام گزینه در مورد حسابهای مختلط صحیح است؟

الف(حسابی که قسمتی از مانده پایان دوره باید به صورت حساب سود وزیان وقسمت دیگر به ترازنامه انتقال یابد

ب( حسابی که فقط به ترازنامه انتقال می یابد

ج( حسابی که فقط به صورت سود وزیان ودارایی انتقال می یابد

9حسابداری مالی مقدماتی

د( حسابی که قسمتی از آن در پایان دوره به دارایی وقسمت دیگر به خلاصه سود وزیان انتقال می یابد

76 .کدام گزینه از انواع اشتباهات حسابداری می باشد؟

الف( اشتباه در تجزیه وتحلیل معاملات

ب( اشتباه در ثبت معاملات در دفتر روزنامه ویا ثبت نکردن آنها

ج( اشتباه نقل اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل

د ) هرسه مورد

77 .کدامیک از اشتباهات زیر باعث عدم توازن تراز آزمایشی نمی شود؟

الف( ثبت کردن یک معامله به مبلغی کمتر و یا بیشتر در دفتر روزنامه

ب( از قلم افتادگی

ج( تجزیه و تحلیل غلط یک رویداد مالی

د ) الف و ب

78 .هزینه آگهی جزء کدام دسته از هزینه های صورت سود وزیان است؟

الف( هزینه های حمل ب( هزینه های اداری

ج( هزینه های عملیاتی د ) هزینه های فروش

70 .اگر در رویدادهای مالی اشتباها به جای این که حساب هزینه بدهکار شود حساب بدهکاران

بدهکار شود باعث :

الف ) عدم توازن تراز آزمایشی نمی شود

ب( عدم توازن تراز آزمایشی می شود

ج( عدم توازن مانده های حساب دفتر کل می شود

د( عدم توازن مانده های رویداد مالی می شود

02 .اگر بابت خرید یک اثاثه اداری به مبلغ 2111111 ریال اشتباها 211111 ریال در حسابها ثبت شود واز طرف دیگر بابت یک معامله دیگر

حساب بدهکاران 1811111 ریال کمتر ثبت شود، کدام گزینه زیر صحیح می باشد؟

الف( باعث عدم توازن تراز آزمایشی خواهد شد

ب ) باعث عدم توازن تراز آزمایشی نخواهد شد

ج( این اشتباه از قلم افتادگی تلقی خواهد شد

د( این اشتباه یک اشتباه اصولی نامیده می شود

81 .کدام گزینه در انتقال دادن هر دو طرف ثبت روزنامه به ستون بدهکار یا ستون بستانکار حسابهای دفتر کل صحیح می باشد؟

الف( تجزیه وتحلیل غلط یک رویداد مالی

11

ب( از قلم افتادگی طرف بدهکار

ج( این اشتباه باعث عدم توازن تراز خواهد شد

د( این اشتباه توازن تراز را برهم نمی زند

82 .در روش ایجاد ذخیره، بابت برآورد مطالبات مشکوک الوصول، کدامیک از حسابهای زیر بستانکار میگردد؟

الف( هزینه مطالبات مشکوک الوصول ب ) ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

ج( حسابهای دریافتی د( هزینه های مطالبات سوخت شده

83 .کدامیک از گزینه های زیر می تواند مبنای ثبت دفتر معین قرار گیرد؟

الف( دفتر روزنامه عمومی ب ) دفتر کل ج( سند حسابداری د( تمام موارد فوق

84 .کدام گزینه زیرصحیح می باشد؟

الف( دوره حسابداری سالانه برای یک واحد تجاری را دوره مالی گویند.

ب( حداکثرمدت یک دوره مالی به طورمعمول یک سال می باشد.

ج( دوره مالی شامل یک دوره کامل فصول یا فعالیت تجاری می باشد.

د( هرسه مورد فوق صحیح می باشد.

70 تعداد 11 عدد کالای مورد تجارت شرکت را به فروشگاه نور به مبلغ ۰21111 برگشت داد کدام گزینه ثبت /3/ 85 .شرکت جهان در تاریخ 15

70 دردفاتر روزنامه شرکت جهان خواهد بود؟ /3/ رویداد مورخ 1۰

الف( حسابهای پرداختنی )بستانکاران( 202222 ریال بدهکار – حساب برگشت از خرید و تخفیفات 202222 ریال بستانکار.

ب( حسابهای دریافتنی )بدهکاران( 202222 ریال بدهکار- حساب برگشت از فروش و تخفیفات 202222 ریال بستانکار

ج( حسابهای پرداختنی )بستانکاران( 202222 ریال بدهکار – حساب خرید 202222 ریال بستانکار.

د( حساب برگشت از خرید و تخفیفات 202222 ریال بدهکار – حسابهای پرداختنی )بستانکاران( 202222 ریال بستانکار.

73 کالایی را به صورت نسیه به مبلغ 12111111 ریال خریداری کرد مقررشد درصورتیکه طلب فروشنده تا 21 /6/ 86 .شرکت دیبا در تاریخ 11

73 شرکت دیبا فروشنده را پرداخت نمود کدام گزینه ثبت رویداد مورخ /6/ روزبعد پرداخت شود از 3% تخفیف استفاده گردد در تاریخ 12

73/6/12 را به صورت صحیح نشان می دهد؟

الف( حسابهای پرداختنی 00222222 ریال بدهکار – حساب صندوق 00502222 ریال و حساب تخفیفات نقدی خرید 052222 ریال بستانکار.

ب( حسابهای پرداختنی 00222222 ریال بدهکار – حساب صندوق 00222222 ریال بستانکار

ج( حسابهای پرداختنی 00052222 ریال بدهکار – حساب صندوق 00222222 ریال و تخفیفات نقدی خرید 052222 ریال بستانکار

د( حسابهای پرداختنی 00502222 ریال بدهکار – حساب صندوق 00502222 ریال بستانکار

87 .سفته وصولی یکی از مشتریان به مبلغ 511111 ریال وبه وعده 81 روز پس از 41 روز با نرخ 11 % تنزیل شده است مبلغ وصولی چند ریال

است؟)سال 361 روز فرض شود(

000/ 22 ج( 222222 د( 000 / 090 ب( 2222 / الف( 000

88 .کدام گزینه تفاوت حسابهای دریافتنی و اسناد دریافتنی را نشان می دهد؟

الف( حسابهای دریافتنی به عنوان دارائیها می باشد و اسناد دریافتنی به عنوان بدهیها طبقه بندی می شوند.

11

ب( هردو به عنوان دارائیها می باشند و تفاوتی ندارند.

ج( اسناد دریافتنی در ارتباط فعالیتهای تجاری ایجاد می شوند ولی حسابهای دریافتنی مرتبط با سایر فعالیتهای مالی ایجاد می گردند.

د( اسناد دریافتنی متکی براسناد تجاری بود ولی حسابهای دریافتنی مطالبات ناشی از فروش کالا و خدمات بدون مبادله اسناد تجاری می باشد.

80 .وجوهی که از طرف موسسه یا شرکت به حساب بانک واریز شده و شرکت یا موسسه در دفاتر حساب بانک را بدهکار کرده است ولی

به دلایلی بانک وجوه واریز شده را در حساب موسسه منظور نکرده باشد در صورت مغایرت بانکی این رقم به عنوان …………

الف( وجوه معوق شناخته می شود ب( سپرده بین راهی شناخته می شود

ج( اشتباهات شناخته می شود د( وجوه لاوصول شناخته می شود

01 .وجوه تنخواه برای چه پرداختهایی استفاده می شود؟

الف( خریدهای کلی ب( خرید کالا

ج( خریدهای جزئی و پرداخت هزینه های فوری د( پرداخت حقوق تنخواه گردان

01 .مفاهیم بنیادی که زیربنای لازم برای حسابداری می باشند و شالوده سایرمفاهیم حسابداری هستند……..

الف( اصول حسابداری نام دارند ب( مفروضات حسابداری نام دارند

ج( قوانین حسابداری نام دارند د( رهنمودهای حسابداری نام دارند

02 .زمانی که ما هزینه ای را متحمل می شویم ولی وجه آن را پرداخت نکرده ایم و یا درآمدی تحقق یافته است ولیکن وجه آن دریافت نشده

است ولی در حسابها شناسایی می شوند برکدام فرض حسابداری عمل شده است؟

الف( فرض اندازه گیری ب( فرض دوره مالی

ج( فرض تعهدی فرض تداوم فعالیت

03 .کدام گزینه از انواع اثرات اشتباهات برتراز آزمایشی می باشد؟

الف( افزایش تعداد حسابهای ترازآزمایشی

ب( افزایش اصلاحات در ترازآزمایشی

ج( ایجاد عدم توازن طرف بدهکار و بستانکار ترازآزمایشی

د( کاهش تعداد حسابهای ترازآزمایشی

04 .اگر رویداد مالی اشتباها تجزیه و تحلیل شود به عنوان مثال اگر به جای اینکه حساب بدهکاران بدهکارشود حساب اثاثه بدهکار شود

باعث:

الف( عدم توازن ترازآزمایشی می شود ب( عدم توازن ترازآزمایشی نمی شود

ج( عدم توازن مانده های حساب دفترکل می شود د( هیچکدام

05 .اگرمانده پیش پرداخت اجاره در ابتدای آذرماه 251111 ریال باشد و این اجاره بابت 4 ماه آتی باشد مانده پیش پرداخت در پایان ماه عبارت

است:

الف( 50222 ب( 002222 ج( 000222 د( صفر

06 .اگر مانده ملزومات در ابتدای سال 211111 ریال باشد و ملزومات خریداری شده طی سال 151111 ریال و نهایتا در پایان سال 55 % کل

حساب ملزومات باقیمانده باشد چه حسابی در پایان سال و باچه مبلغی بدهکار می شود؟

الف( ملزومات 090222 ب( هزینه ملزومات 090222

12

ج( ملزومات 020222 د( هزینه ملزومات 020222

07 .کدام جمله صحیح است؟

الف( در هنگام بستن حسابهای موقت هزینه ها بدهکار، درآمدها بستانکار

ب( مانده خلاصه سود و زیان اگربدهکار باشد،سرمایه را بستانکارمی کند.

ج( برداشت سرمایه را بستانکار می کند.

د( درهنگام افتتاح حسابها سرمایه بستانکار است.

08 .صورتهای مالی شامل:

الف( ترازنامه، سود و زیان، سرمایه، ترازآزمایشی، کاربرگ

ب( ترازنامه، سود و زیان

ج( ترازنامه، سودو زیان، صورت سرمایه

د( ترازنامه، سود و زیان، سرمایه، ترازآزمایشی

00 .کدام جمله اشتباه است:

الف( در هنگام برگشت از خرید نسیه، بدهکاران بستانکار می شود.

ب( در هنگام خرید نسیه، خرید بدهکار می شود.

ج( در هنگام برگشت از فروش نسیه، بدهکاران بستانکار می شود.

د( در هنگام فروش نسیه، بدهکاران بدهکار می شود.

111 .اگرروش استهلاک یک دارایی نزولی و نرخ استهلاک 21 درصد باشد و استهلاک سالانه سال اول و دوم به ترتیب 411111 و 321111 ریال

باشدارزش دفتری درابتدای سال اول ودوم به ترتیب چند ریال است؟

0522222 – 0222222 ب( 0222222 – الف( 0522222

0222222 – 0522222 د( 0522222 – ج( 0222222

111 .باتوجه به اطلاعات زیر سرمایه پایان دوره را مشخص کنید، سرمایه اولیه 21111 ریال برداشت شخصی 7111 ریال و سرمایه گذاری

مجدد 0111 ریال و زیان دوره مالی 2111 ریال:

الف( 02222 ب( 02222 ج( 09222 د( 02222

112 .صورتهایی که در موسسات تجاری در پایان دوره عملیاتی تنظیم آن اجباری است کدامند؟

الف( ترازاختتامیه و صورت حساب سود و زیان

ب( ترازنامه و ترازاختتامیه

ج( صورتحساب عملکرد سود زیان و ترازنامه

د( صورتحساب سرمایه و ترازنامه و ترازاختتامیه

113 .شرکت سرو تجهیز اثاثه اداری به مبلغ 3151111 ریال قبلا خریداری شده را به فروشنده برگشت داده و قرار شده است که وجه آن را 3

ماه دیگر دریافت کنند رویداد فوق در حسابها چگونه باید نشان داده شود؟

الف( اثاثه اداری 0022222 ریال بدهکار و بستانکاران 0022222 ریال بستانکار خواهد شد.

ب( بدهکاران 0022222 ریال بدهکار و اثاثه اداری 0022222 ریال بستانکار خواهد شد.

13حسابداری مالی مقدماتی

ج( سرمایه 0022222 ریال بدهکار و اثاثه اداری 0022222 ریال بستانکار خواهد د.

د( اثاثه اداری 0022222 ریال بستانکار و دارایی 0022222 ریال بدهکار خواهد شد.

114 .موسسه ای به مبلغ 31111 ریال از اثاثه خود را به صورت نقد می فروشد کدامیک از ثبتهای زیر صحیح است؟

الف( حساب اثاثه کاهش موجودی نقد افزایش ب( حساب اثاثه کاهش و سرمایه افزایش

ج( حساب اثاثه کاهش و بدهکاران افزایش د( حساب اثاثه کاهش و دارایی کاهش

115 .موسسه ای با اختصاص دادن 3511111 ریال موجودی نقد و کالایی به مبلغ 1511111 ریال فعالیت تجاری خود را آغاز می کند ثبت این

حسابها چگونه است؟

الف( دارایی افزایش و سرمایه کاهش ب( سرمایه افزایش و دارایی کاهش

ج( دارایی افزایش و سرمایه افزایش د( موجودی کالا افزایش و دارایی کاهش

116 .وقتی حسابی که مانده اش در پایان عملیات همیشه بستانکاراست در یک رویداد مالی بدهکار شده باشداین حساب:

الف( افزایش یافته ب( کاهش یافته

ج( تغییری نداشته است د( بستگی به رویداد مالی دارد

117 .مانده حساب بانکی در پایان سال 2111111 ریال بدهکار می باشد و اگر در طی سال جمعا 7111111 ریال بدهکار و 5111111 ریال

بستانکار شده باشد مانده ابتدای سال حساب بانک چند ریال بوده است.

الف( 0222222 ب( 2222222 ج( مانده نداشته د( 0222222

118 . رویدادهای مالی طبق قوانین تجارت باید در کدام دفاتر ثبت شوند؟

الف( دفاتر روزنامه و دارایی ب( دفاتر کل و کپیه

ج( دفاتر روزنامه و کپیه د( دفاتر روزنامه و دفتر کل

110 .طبق قوانین تجارت دفاتر قانونی ……….. تا می باشند؟

الف( 0 ب( 0 ج( 0 د( 2

111 .دفتری که تاجر باید هرسال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده و در

آن دفتر ثبت و امضاء نماید.

الف( دفتر کپیه ب( دفتر روزنامه ج( دفتر دارایی د( دفتر کل

111 .فهرستی از نام و مانده حسابهای دفتر کل که معمولا در پایان هرماه به منظورآزمون توازن مانده حسابهای دفتر کل تهیه می شود و به

عنوان مبنای برای تهیه صورتهای مالی مورد استفاده قرار گیردچه نام دارد؟

الف( دفتر روزنامه ب( ترازآزمایشی

ج( صورت سود و زیانی د( درآمد و هزینه

112 .ترازآزمایشی معمولا چند ستونی تشکیل می شود؟

الف( 0ستونی و 0 ستونی ب( 0 ستونی و 0 ستونی

ج( 0 ستونی و 0 ستونی د( 0 ستونی و 2 ستونی

113 .کدام عبارت غلط است؟

الف( توازن ترازآزمایشی صحت معاملات در دفتر روزنامه و نقل به دفترکل را بیان می کند.

14

ب( هرحسابی که مانده اش صفرباشد به ترازآزمایشی دوستونی نقل نمی شود.

ج( ترازآزمایشی دوستونی فقط جمع مانده حسابهای دفتر کل را به دست می دهد.

د( فقط الف

114 .کدامیک از گزارشهای زیر در مورد دفتر کل درست است؟

الف( معمولا حسابها بدون ترتیب انعکاس در ترازنامه در دفتر کل مرتب می شوند.

ب( دردفترکل صفحه یا صفحاتی به هریک از حسابها اختصاص داده می شود.

ج( معمولا صفحات دفترکل به طور یک درمیان شماره گذاری می شود.

د( هیچکدام درست نیست.

115 .کدامیک از گزارشهای زیر در مورد دفتر روزنامه نادرست است؟

الف( دارای ستون تاریخ و ستون شرح است.

ب( پس از ستون شرح دوستون دیگر ستون بدهکار و بستانکار وجود دارد.

ج( دفتر روزنامه یک دفتر کمکی جهت حسابداری می باشد.

د( دارای ستون عطف می باشد.

116 .فرق ترازنامه اصلی با ترازنامه کاربرگ در ……. است.

الف( صورت سود و زیان ب( اصلاحات ج( سرمایه د( هیچکدام

117 .حساب بسته حسابی است که ……..

الف( مانده بدهکار دارد ب( مانده بستانکار دارد

ج( مانده صفر دارد د( هیچکدام

118 .کدام گزینه از رشته های تخصصی حسابداری نمی باشد؟

الف( حسابداری مالیاتی ب( حسابداری مالی

ج( هیچکدام د( حسابداری صنعتی

110 .اگرموسسه ای میزان دارایی خود را 1111111 ریال افزایش دهد و به سرمایه اش نیز مبلغ 711111 ریال اضافه نماید کدام مورد

زیرصحیح است؟

الف( 022222 ریال بدهی ها افزایش می یابد.

ب( 0022222 ریال از بدهی ها کاهش می یابد.

ج( 0022222 ریال بدهی ها افزایش می یابد.

د( 022222 ریال از بدهی ها کاهش می یابد.

121 .کدام گزینه فرض حسابداری نمی باشد؟

الف( فرض دوره مالی فرض تفکیک شخصیت ب( فرض تفکیک شخصیت

ج( فرض تعهدی د( فرض شناخت درآمد به دقت

121 .وصول مطالبات برکدام بخش از معادله حسابداری اثر می گذارد؟

15

الف( هیچکدام ب( جابجایی دارایی هاست

ج( جابجایی بدهی است د( جابجایی دارایی و بدهی است

122 .براساس کدام فرض اقلام دارایی وبدهی جاری و بلند مدت درصورت های مالی ثبت می شوند؟

الف( فرض تداوم بر فعالیت ب( فرض دوره مالی

ج( فرض تعهدی د( فرض تفکیک شخصیت

123 .تعریف زیر مربوط به کدامیک از موسسات می باشد: موسساتی که به خرید و فروش نوعی خاص و یا انواعی از مواد خام و فراورده ها

و کالاها ساخته شده است.

الف( موسسات خدماتی ب( موسسات تولیدی

ج( موسسات صنعتی د( موسسات بازرگانی

124 .کدام گزینه زیر به عنوان بدهی موسسه محسوب نمی شود؟

الف( بستانکاران ب( اسناد دریافتنی

ج( اسناد پرداختنی د( اوراق قرضه

125 .وجوهی که صاحب موسسه به عنوان سرمایه به حساب جاری بانک واریز می کند؟

الف( فقط دارایی را افزایش می دهد ب( فقط سرمایه را افزایش می دهد

ج( دارایی و سرمایه را افزایش می دهد د( دارایی و بدهی را افزایش می دهد

126 .در طی یک دوره مالی جمع دارایی ها 311111 ریال افزایش داشته جمع بدهی در طی همین دوره 211111 ریال کاهش داشته تغییرات

سرمایه چگونه است؟

الف( 222222 ریال کاهش ب( 022222 ریال افزایش

ج( 222222 ریال افزایش د( 022222 ریال کاهش

127 . کدام گزینه موجب شناخت درآمد نمی تواند باشد؟

الف( دریافت وام ب( ارسال صورتحساب خدمات به مشتریان

ج( اصلاح حساب پیش دریافت فروش د( ارسال کالا به خریداران

128 .ارسال صورتحساب برای مشتریان باعث:

الف( افزایش دارایی و درآمد ب( کاهش دارایی و افزایش درآمد

ج( افزایش بدهی و کاهش هزینه د( افزایش بدهی و هزینه

120 .کدام دفتر دفتر نهایی است؟

الف( رویداد مالی ب( معین

ج( روزنامه د( کل

131 .چنانچه مقداری اثاثه بابت بدهی قبلی با توافق ارسال نماییم ثبت بدهکار این معادله کدام حساب است؟

الف( اثاثه ب( بستانکاران

ج( بدهکاران د( بانک

16حسابداری مالی مقدماتی

131 .کدامیک از دسته حسابهای زسر ماهیت بستانکار دارند؟

الف( حسابهای مخلوط ب( هیچکدام

ج( حسابهای بدهی د( حسابهای موقت

132 .تعدادی ملزومات به طور نقد و نسیه خریداری شده است عنوان حساب یا حسابهای بستانکار کدام است؟

الف( صندوق و بدهکاران ب( هیچکدام

ج( اثاثه د( صندوق و بستانکاران

133 .درصورتی که حساب پیش پرداخت درپایان دوره اصلاح نگردد:

الف( درآمد و هزینه شرکت کاهش نشان می دهد.

ب( دارایی و هزینه شرکت افزایش نشان می دهد.

ج( سرمایه و بدهی شرکت افزایش نشان می دهد.

د( دارایی و سود شرکت افزایش نشان می دهد.

134 .درپایان دوره مالی به هنگام ثبت حساب هزینه اجاره بدهکار شده است طرف بستانکاران عبارت است از:

الف( پیش پرداخت اجاره ب( حساب ترازافتتاحیه

ج( اجاره دریافتنی د( پیش دریافت اجاره

135 .حساب واسط در پایان سال مالی برای بستن حسابهای دایمی در دفتر کل و در همان روز بسته می شود:

الف( حساب تراز اختتامیه ب( حساب تراز افتتاحیه

ج( حساب دایمی د( هیچکدام

136 .کدامیک ازحسابهای زیر بدهی به شمار می آید؟

الف( پیش پرداخت هزینه ب( تنخواه گردان

ج( سپرده ثابت د( اضافه برداشت بانکی

137 .مانده کدامیک از حسابهای زیر در پایان سال به ترازنامه انتقال می یابد؟

الف( سرقفلی ب( درآمد فرعی

ج( برگشت از فروش د( برگشت از خرید

138 .در موسسات خدماتی برای تعیین سود باید هزینه ها را از کدامیک از حسابهای زیر کم کرد؟

الف( فروش ب( برداشت ج( خرید د( درآمد

130 .کدام عنوان زیر از حسابهی دائمی است؟

الف( هزینه ملزومات ب( ذخیره استهلاک

ج( هزینه استهلاک د( خرید کالا

141 .در موسسات بازرگانی برای بستن حساب تخفیفات نقدی فروش و تخفیفات نقدی خرید به ترتیب از چه حسابی استفاده می شود؟

17

الف( خ سود و زیان و خ سود و زیان ب( سرمایه و خرید

ج( فروش و خرید د( سرمایه و خ سود و زیان

141 .برای گشایش حسابهای دارایی در آغاز دوره مالی جدید کدام حساب بستانکار می شود؟

الف( تراز افتتاحیه ب( تراز آزمایشی

ج( دارایی ها د( ترازاختتامیه

142 . در فروش های نسیه که سندی دریافت نمی شود چه حسابی بدهکار می شود؟

الف( اسناد پرداختنی ب( صندوق

ج( بستانکاران د( بدهکاران

143 .پرداخت هزینه حمل کالای فروش رفته توسط فروشنده کدامیک از اقلام دفاتر او را افزایش می دهد؟

الف( خرید ب( فروش

ج( هزینه حمل کالای خریداری شده د( هزینه عملیات

144 .کدام حساب زیر از حسابهای موسسات بازرگانی نمی باشد؟

الف( حساب فروش ب( حساب تفخیفات نقدی فروش

ج( حساب درآمد د( حساب برگشت از فروش و تخفیفات

145 .قیمت تمام شده کالای آماده برای فروش برابر است با:

الف( خرید خالص بعلاوه موجودی پایان دوره منهای اول دوره.

ب( خرید خالص بعلاوه موجودی اول دوره منهای پایان دوره.

ج( خرید خالص بعلاوه موجودی اول دوره.

د( خرید خالص بعلاوه موجودی پایان دوره.

146 .کدامیک از ثبت های زیر برای بستن حسابهای موقت درست است:

الف( حسابهای درآمد و حسابهای کاهنده خرید بستانکار و در مقابل خلاصه سود و زیان بدهکار

ب( حسابهای درآمد و حسابهای کاهنده فروش بدهکار و در مقابل خلاصه سود و زیان بستانکار

ج( حسابهای هزینه و حسابهای کاهنده فروش بستانکار و در مقابل حساب خلاصه سود و زیان بدهکار

د( حسابهای هزینه و حسابهای کاهنده هزینه بستانکار و در مقابل خلاصه سود و زیان بدهکار

147 .کدامیک از اقلام زیر جزء بهای تمام شده کالای خریداری شده به شمار نمی آید؟

الف( هزینه حمل کالای فروخته شده ب( هزینه حمل کالا به فروشگاه

ج( قیمت فاکتور کالای خریداری شده د( هزینه بیمه کالای خریداری شده

148 .در شرکت های صنایع غذایی که به خرید و فروش محصولات غذایی و فاسد شدنی مبادرت می ورزند برای ارزیابی موجودی پایان دوره

از:حسابداری مالی مقدماتی

18

الف( میانگین موزون ب( میانگین ساده

ج( lifo د( fifo

140 .اگر موجودی کالای پایان دوره بیش از واقع ارزیابی شود:

الف( جمع دارایی ها کاهش می یابد ب( سود کاهش می یابد

ج( هیچکدام د( سود افزایش می یابد

151 .سرشکن کردن و تخصیص بهای تمام شده دارایی ثابت به شکل منظم به دوره های استفاده از دارایی را ……… گویند.

الف( الحاق دارایی ب( استهلاک

ج( تعمیرات دارایی د( هزینه یابی

151 .در پایان سال هزینه استهلاک ساختمان بدهکار شده است عنوان درست بستانکار عبارت است از:

الف( اندوخته استهلاک ب( هزینه استهلاک

ج( هزینه یابی د( ساختمان

152 .در کدامیک از روشهای ارزیابی موجودی کالا بهای تمام شده کالای فروش رفته مربوط به آخرین خریدها می باشد؟

الف( شناسایی ویژه ب( fifo ج( میانگین موزون د( lifo

153 .هرگاه در موسسات ارزش موجودی کالا در یک سال از روش لایفو و در سال بعد از روش میانگین استفاده شود کدامیک از اصول

حسابداری نادیده گرفته شده؟

الف( اصل ثبات رویه ب( اصل حافظه کاری

ج( اصل تطابق د( اصل احتیاط

154 .اگر موجودی کالای پایان دوره بیشتر از واقع ارزیابی گردد:

الف( سود موسسه افزایش می یابد ب( جمع بدهی افزایش می یابد

ج( سود موسسه کاهش می یابد د( جمع دارایی کاهش می یابد

155 .اطلاعات زیر از یک نوع کالا در فروشگاه ندا طی آبان ماه 70 در دست است:

تعداد بهاحسابداری مالی مقدماتی

0022 موجودی کالای ابتدای ماه 922

0022 0022 0/ خرید مورخ 02

0022 222 0/ خرید مورخ 02

70 تعداد 1111 عدد کالا در فروشگاه موجود باشد مبلغ موجودی مذکور با استفاده از روش اولین صادره از اولین وارده /8/ با فرض اینکه در 31

برابراست با:

الف( 0022222 ب( 0022222

ج( 0022222 د( 0052222

156 .اگر نرخ تنزیل 0% باشد و مدت تنزیل 24 روز . هزینه بهره سفته 511111 ریالی که تنزیل می شود چند ریال است؟

الف( 090222 ریال ب( 0222 ریال

19

ج( 0000 ریال د( 0920 ریال

157 .نگه داری حساب تنخواه گردان به چند صورت است؟

الف( روش تنخواه میانگین و معین ب( روش تنخواه ثابت و معین

ج( روش تنخواه متغیر معین د( روش تنخواه ثابت و متغیر

158 .کدامیک از روشهای برآورد ذخیره مطالبات دقیق تر و قابل اعتمادتر می باشد؟

الف( بررسی موردی ب( درصد از فروش نسیه

ج( درصدی از مانده بدهکاران د( تجزیه سنی

150 .فروش خالص شرکت هما 225111 ریال است. میانگین درصد سود ناخالص 21 % بهای تمام شده کالای فروش رفته بوده است.

مطلوبست محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته؟

الف( 00222 ب( 02222

ج( 002222 د( 000222

161 .در کدامیک از روشهای ارزیابی موجودی کالا اصل تطابق هزینه ها با درآمد رعایت می شود؟

الف( میانگین موزون ب( میانگین ساده

ج( اولین صادره از اولین وارده د( اولین صادره از آخرین وارده

161 .برای تفکیک هریک از حسابهای دفتر کل از چه دفاتر دیگری می توان کمک گرفت؟

الف ) دفتر معین ب( دفترکل کمکی

ج( دفتر روزنامه اختصاصی د( دفتر روزنامه عمومی

.162 پرداخت وام باعث می شود حساب ……………… بستانکار شود .

الف( وام پرداختنی ب ) صندوق ج( پیش پرداخت د( اسناد پرداختنی

163 .بر مبنای کدام روش ارزیابی قیمت مواد صادره به تولید نزدیکترین نرخ به قیمت بازار خواهد بود .

الف( Fifo ب( تفکیک خریدی ج( Lifo د( میانگین

164 .دیونی یا تعهداتی که انتظار می رود طی یک سال از تاریخ ترازنامه از محل دارایی های جاری پرداخت یا تسویه شود.

الف( وام می باشند ب( بدهی بلندمدت ج(بدهی جاری د( بدهی کوتاه مدت

165 .واحد اندازه گیری رویداد مالی در حسابداری چیست؟

الف( پول رایج کشور ب( آرتیکل ج( ثبت د( حساب

166 .سرمایه موسسه یک چهارم دارایی آن می باشد اگر بدهی شرکت 611111 ریال باشد،دارایی شرکت چقدر می باشد؟

الف( 022222 ب( 0222222 ج( 022222 د( 522222

167 .هنگام اصلاح حساب پیش دریافت درآمد چه حسابی بستانکار می باشد.

الف( صندوق ب( درآمد ج( هزینه د( پیش دریافت درآمد

168 .بابت بدهی قبلی و با توافق مقداری از اثاثه پرداخت شد چه حسابی بدهکار می باشد.

21حسابداری مالی مقدماتی

الف( اثاثه ب( بدهکاران ج( بستانکاران د( پیش دریافت

160 .با اطلاعات زیر سود ناخالص شرکت را محاسبه کنید.

فروش 2022222 برگشت از فروش وتخفیفات 022222

بهای کالای آماده فروش 0022222 موجودی پایان دوره 022222

الف( 0022222 ب( 0022222 ج( 2022222 د( 0222222

171 .با اطلاعات زیر بهای تمام شده کالای آماده فروش رامحاسبه کنید.

خرید 0022222 برگشت از خرید و ت 92222 موجودی اول دوره 222222

موجودی پایان دوره 202222

الف( 202222 ب( 0202222 ج( 0022222 د( 0502222

171 .با استفاده از اطلاعات زیر قیمت هرواحد موجودی کالای پایان دوره را با استفاده از میانگین موزون محاسبه نمایید.)تعداد موجودی

) کالای پایان دوره 31

موجودی کالای اول دوره 02 واحد قیمت هر واحد 22

خرید اول 22 واحد قیمت هر واحد 02

خرید دوم 02 واحد قیمت هر واحد 22

خرید سوم 02 واحد قیمت هر واحد 52

00 ب( 0029 ج( 00 د( 09 / الف( 50

172 .قبض آب منزل صاحب موسسه ازصندوق پرداخت شده است چه حسابی بدهکار می شود؟

الف( هزینه آب ب( برداشت ج( قبض آب د( صاحب موسسه

173 .کدام گزینه موجب شناخت درآمد است؟

الف( دریافت وام ب( دریافت طلب از مشتریان

ج( ارسال صورتحساب خدمات به مشتریان د( فروش کالا

174 .در کدامیک از روش های ارزیابی موجودی کالا،بهای تمام شده کالای فروش رفته به قیمت بازار نزدیکتر است؟

الف( Fifo ب( Lifo ج( میانگین د( الف و ب

175 .در کدامیک از روش های ارزیابی موجودی کالا،بهای تمام شده موجودی کالای پایان دوره به قیمت بازار نزدیکتر است؟

الف( Fifo ب( Lifo ج( میانگین ساده د( میانگین موزون

176 .مانده کدامیک از حسابهای زیر در پایان دوره مالی مستقیما به حساب سرمایه بسته می شود؟

الف( هزینه ب( درآمد ج( پرداختنی د( برداشت

177 .ماهیت کدامیک از حسابهای زیر بستانکار است؟

الف( برگشت از فروش و ت ب( تخفیفات نقدی فروش

21

ج( برگشت از خرید و ت د( هزینه حمل کالا

178 .کدام گروه جزء استفاده کنندگان درون سازمانی هستند؟

الف( اعتباردهندگان ب( سرمایه گذاران ج( کارکنان اجرایی د( سهام داران

170 .بابت خرید اثاثه بمبلغ 80111 ریال موسسه چکی پرداخت کرد که حسابدار شرکت اشتباها مبلغ 08111 ریال در دفاتر ثبت کرده

است.چه ثبتی بابت اصلاح آن انجام می شود؟

الف( 9222 ریال به حساب بانک دفاتر اضافه می شود

ب( 9222 ریال از حساب بانک دفاتر کم می شود

ج( 9222 ریال به صورتحساب بانک اضافه می شود

د( 9222 ریال از صورتحساب بانک کم می شود

181 .ماهیت حساب استهلاک انباشته چیست؟

الف(بدهکار ب( بستانکار ج( هر دو د( ماهیت دو گانه

سوالات عملی حسابداری مالی – مقدماتی

مسأله 1حسابداری مالی مقدماتی

فعالیتهای مالی زیر در فروردین ماه سال 0002 در موسسه بازرگانی عطاء انجام شده است .

0/0 سرمایه گذاری اولیه شامل 0222222 ریال وجه نقد و 0222222 ریال موجودی کالا .

0/0 پرداخت – 02222 ریال بابت اجاره یک ساله بطور نقد .

0/0 02/0 ، خرید – 0222222 ریال با شرط )ن/ 02 )

5/ 0/0 ، فروش – 0222222 ریال که نصف آن نقدا دریافت شد و مابقی به شرط )ن/ 02 (

0/0 ارسال صورتحساب به مبلغ – 222222 بابت فروش کالا برای آقای حسینی .

0/0 وصول صورتحساب به مبلغ – 02222 ریال از دفتر روزنامه خراسان بابت چاپ آگهی .

02/0 0/ پرداخت بدهی ایجاد شده در تاریخ 0 .

00/0 0 به علت معیوب بودن / برگشت – 022222 ریال از کالای فروخته شده در 5

00/0 صدور چکی به مبلغ 0222222 ریال جهت افتتاح حساب تنخواه گردان .

02/0 0/ دریافت یک فقره چک جهت معامله 5 .

00/0 طبق شمارش انجام شده در پایان روز مشخص گردید وجه نقد دست صندوق دار – 022222 ریال می باشد در صورتی که مانده حساب صندوق در همین

روز – 002222 ریال می باشد .

00/0 0/ دریافت سفته ای یک ماهه بابت طلب مورخ 0

02/0 خرید چهار عدد اتوبوس جهت ایاب و ذهاب کارکنان به ارزش هرکدام – 00022 ریال که در این معامله مبلغ 00222 ریال به طور نقد پرداخت شد و قرار

شده مابقی طی اقساطی پرداخت گردد .

00/0 مسئول تنخواه گردان اسناد هزینه ای شامل )هزینه حمل – 022222 ، آگهی 002222 و خرید ملزومات 002222 ریال( تسلیم دایره حسابداری نمود .

02/0 پرداخت چکی به مبلغ 022222 ریال بابت حقوق کارکنان و برداشت – 22222 ریال جهت مصارف شخصی .

22

مطلوبست: ثبت فعالیتهای مالی فوق در دفتر روزنامه عمومی .

مسأله 2

فرض کنید اطلاعات مربوط به خرید و فروش نوع خاصی از مواد در شرکت مهتاب به شرح زیر باشد :

2/0/00 خرید 022 واحد به قیمت هرواحد 0022 ریال .

0/9/00 خرید 02 واحد به قیمت هرواحد 0022 ریال .

02/0/00 خرید 02 واحد به قیمت هرواحد 0522 ریال .

00/0/00 خرید 02 واحد به قیمت هرواحد 0222 ریال .

اگر موجودی کالای ابتدای دوره 02 واحد و به قیمت هرواحد 0222 ریال و مقدار فروش 002 واحد باشد .

مطلوبست:

-1 محاسبه موجودی کالای پایان دوره

-2 محاسبه ارزش موجودی کالای پایان دوره به روشهای :

الف( میانگین ساده ب( میانگین موزون

ج( FIFO د( LIFO

مسأله 3حسابداری مالی مقدماتی

02 حساب جاری شرکت دماوند /02/ اطلاعات زیر پس از تطبیق صورتحساب بانکی مورخ 02 نزد بانک تجارت با دفاتر شرکت مذکور بدست آمده است :

0- مانده صورتحساب ارسالی بانک مبلغ – 00222222 ریال می باشد .

0- چک دریافتی از آقای دامغانی از مشتریان شرکت به مبلغ 002222 ریال جهت وصول به بانک سپرده شد و حسابدار شرکت به بدهکار حساب بانک منظور

نموده ولی صورتحساب ارسالی بانک نشان می دهد که چک فوق لاوصول بوده است .

0- مبلغ 005222 ریال توسط صندوق دار شرکت به حساب جاری 22 واریز شده که توسط حسابدار بانک در صورتحساب ارسالی به مبلغ 050222 ریال ثبت

شده است .

0- چک شماره 0000 به مبلغ 000222 ریال که جهت خرید کالا صادر شده بود توسط حسابدار شرکت اشتباها به مبلغ 209222 ریال ثبت شده است .

2- 02 واریز شده / مبلغ 522222 ریال توسط آقای محمدی یکی از بدهکاران در تاریخ 05 02 به موسسه واصل نشده است / که رسید آن تا تاریخ 02 .

5- 02 به مبلغ 592222 ریال در بعد از ظهر همان روز به حساب جاری نزد / فروش روز 02 بانک واریز شده که در صورتحساب ارسالی بانک منعکس نیست .

0- چکی به مبلغ 000222 ریال که جهت خرید اثاثه صادر شده بود اشتباها به مبلغ 520222 ریال در دفاتر شرکت ثبت شده است .

0- سفته سه ماهه آقای شیرازی یکی از بدهکاران به نرخ 0% و به مبلغ اسمی 022222 0 که نزد بانک تنزیل شده بود در تاریخ / ریال صادره در تاریخ 00

02/00 واخواست شده و بانک اصل بهره آن را از حساب جاری برداشت نموده است .

9- از چکهای صادر شده در دی ماه چکهای مشروحه زیر به بانک ارائه نشده است :

چک شماره 00005 به مبلغ 202222 ریال

چک شماره 00000 به مبلغ 000222 ریال

چک شماره 00000 به مبلغ 02222 ریال

چک شماره 00005 به مبلغ 002922 ریال

02- صورتحساب ارسالی بانک نشان می دهد که 022 ریال بابت کارمزد چک لاوصول آقای دامغانی و 0222 ریال بابت کارمزد و هزینه های واخواست سفته

آقای شیرازی از حساب جاری برداشت شده که فیش های بانکی آن هنوز به شرکت نرسیده است .

23حسابداری مالی مقدماتی

00- مانده حساب جاری شماره 22 در دفاتر شرکت دماوند 00222222 ریل می باشد .

مطلوبست: تهیه صورت مغایرت بانکی و تعیین مانده واقعی آن .

مسأله 4

رویدادهای زیر در مهرماه سال 00 موسسه تجاری علوی انجام شده است .

0/0/00 – سرمایه گذاری شامل: وجه نقد – 0222222 ریال یک دستگاه وسائط نقلیه به قیمت کارشناسی – 0222222 ریال و – 022222 ریال به حساب

جاری موسسه واریز نمود .

0/0/00 – 02 ( از موسسه مهر /0 – خرید – 222222 ریال کالا به شرط )ن – 02 .

2/0/00 – تنظیم قرارداد با بیمه البرز به مبلغ – 002222 ریال بابت بیمه یکساله موسسه و صدور چک بابت آن .

5/0/00 – برگشت کالا به موسسه مهر به علت عیب و نقص به ارزش – 02222 ریال .

0/0/00 – صدور چکی به ارزش – 022222 ریال بابت سرقفلی فروشگاه موسسه .

02/0/00 – فروش کالا به آقای محمدی – 022222 ریال که 022222 ریال آن نقدا دریافت شد و برای بقیه یک سفته 02 روزه از آقای محمدی وصول گردید .

00/0/00 – 00 و برگشتی کالا در نظر گرفته شود /0/ پرداخت بدهی موسسه مهر)معامله 0 ) به طور نقد .

00/0/00 – صدور چکی به ارزش – 522222 ریال در وجه متصدی تنخواه گردان بابت افتتاح حساب تنخواه .

00/0/00 – خرید یک دستگاه رایانه به ارزش – 0222222 که – 0222222 ریال آن ازطریق صدور چک صورت گرفت و برای بقیه یک فقره سفته 0 ماهه صادر

شد .

02/0/00 – فروش سفته وصولی آقای محمدی به بانک سپه با نرخ 02 % و دریافت وجه آن .

00/0/00 – برداشت صاحب موسسه از صندوق به ارزش – 022222 ریال وجه نقد و کالا به ارزش – 022222 ریال جهت مصارف شخصی .

02/0/00 – متصدی تنخواه گردان به علت مسافرت اسناد هزینه شامل : حمل و نقل – 002222 ریال ، آب و برق – 022222 ریال ، خرید ملزومات – 022222

ریال را به حسابداری تحویل داد و بقیه وجوه باقیمانده را به حساب جاری موسسه واریز و تسویه حساب کرد .

00/0/00 – خرید کالا به طور نقد به ارزش – 502222 ریال که مامور خرید موفق به یک دوم 0% تخفیف توافقی شد .

02/0/00 – 00 ( نکول گردید و بانک اصل مبلغ /0/ بانک اطلاعا می دهد سفته تنزیلی ) 02 سفته و – 02222 ریال بابت هزینه های واخواست از حساب جاری

موسسه برداشتمی کند .حسابداری مالی مقدماتی

02/0/00 – پرداخت حقوق کارکنان – 222222 ریال که یک پنجم آن مربوط به حقوق معوقه می باشد .

مطلوبست: ثبت رویدادهای مالی فوق در دفتر روزنامه عمومی موسسه علوی .

مسأله 5

توجه: کلیه محاسبات نوشته شود .

09 در موسسه تولیدی نواندیش ارائه /00/ مانده حسابهای زیر قبل از اصلاحات در 09 شده است :

پیش دریافت فروش – 0222222 ریال

پیش پرداخت بیمه – 002222 ریال

موجودی کالای اول دوره – 002222 ریال

ملزومات – 002222 ریال

ماشین آلات – 02222222 ریال

24

اسناد در جریان وصول – 022222 ریال

اطلاعات جهت انجام ثبت های اصلاحی :

0) از مبلغ پیش دریافت فروش – 0222222 ریال آن در سال 09 فروش تحقق نیافته است)سفارشات تحویل مشتری داده نشده )

0) 09 پرداخت شده است /0/ مبلغ پرداختی بیمه یک ساله می باشد که در 0 .

0) استهلاک ماشین آلات 02 % به روش مستقیم می باشد .

0) مصرفی ملزومات – 022222 ریال تا پایان دوره مالی می باشد .

2) حساب کسر و اضافی صندوق در پایان سال – 22222 ریال دارای مانده بستانکار است .

5) موجودی کالا در پایان سال – 022222 ریال ارزیابی شده است .

0) سفته واگذاری به بانک طبق اعلامیه بستانکار از مشتری وصول شده است و همچنین بابت کارمزد اعلامیه بدهکاری به مبلغ – 02222 ریال را نشان می

دهد که بانک از حساب جاری خارج نموده است .

70/12/ مطلوبست: انجام ثبت های اصلاحی در دفتر روزنامه تولیدی نواندیش 20

مسأله 6حسابداری مالی مقدماتی

مانده حسابها در 00 به شرح زیر ارائه شده /00/ دفتر کل موسه خدماتی شاهد در 09 است .

هزینه حقوق – 002222

هزینه اجاره – 022222

هزینه ملزومات – 022222

هزینه ها متفرقه – 02222

سرمایه گذاری اولیه – 2222222 ریال

سرمایه گذاری مجدد – 0222222 ریال

برداشت ماهانه )در طول سال( – 22222 ریال

درآمد ناشی از خدمات ارائه شده – 0022222 ریال

77/12/ مطلوبست: 1( تنظیم صورتحساب سود و زیان در 20

(2 77/12/ تنظیم صورتحساب سرمایه در 20

مسأله 7

خریدها و فروشهای مواد خام در طی فروردین ماه سال 09 در موسسه تولیدی ایثار به شرح زیر می باشد .

02/0/09 – خرید 0222 کیلو ماده خام از قرار هرکیلو 222 ریال .

02/0/09 – خرید 5222 کیلو ماده خام از قرار هرکیلو 222 ریال .

02/0/09 – فروش 0222 کیلو .

00/0/09 – خرید 0222 کیلو ماده خام از قرار هرکیلو 502 ریال .

25

02/0/09 – خرید 0222 کیلو ماده خام از قرار هرکیلو 522 ریال .

02/0/09 – فروش 00222 کیلو .

مطلوبست: 1( تعیین موجودی پایان دوره

2(ارزیابی موجودی پایان دوره به قیمت تمام شده بر مبناهای :

میانگین ساده / میانگین موزون

روش اولین صادره از اولین وارده fifo

روش اولین صادره از از آخرین وارده lifo

مسأله 8حسابداری مالی مقدماتی

02 طبق دفاتر شرکت – 0022022 ریال و /00/ مانده حساب جاری شرکت تولیدی صداقت در 09 مانده حساب جاری طبق صورتحساب ارسالی – 0022222 را

نشان می دهد پس از تطبیق حسابها اقلام باز به شرح زیر بدست آمد :

0) 02 چک صادره به مبلغ – 52222 ریال به جهت وصول به بانک ارائه /00/ در تاریخ 00 نشده است .

0) 02 صورت گرفته و به حساب بانک واریز شده /00/ مبلغ – 022222 ریال فروش در 09 ولی در صورتحساب ارسالی انعکاس نیافته است .

0) یکی از مشتریان – 522222 ریال بدهی خود را به حساب جاری موسسه واریز کرد و اعلامیه بستانکاری آن هنوز به دست موسسه نرسیده و در دفاتر ثبت

نشده است .

0) بانک 0022 ریال کارمزد را از حساب جاری کسر نومده ولی اعلامیه بدهکاری آن به موسسه نرسیده و در دفاتر ثبت نشده است .

2) صدور چکی به ارزش – 00222 ریال بابت خرید اثاثه که توسط حسابدار اشتباها – 00222 ریال در دفاتر موسسه ثبت شده است .

5) سفته تنزیلی آقای صداقت در سررسید نکول شده و بانک وجه سفته را به ارزش – 222222 ریال از حساب جاری موسسه بداشت نمود و از این بابت در

دفاتر هیچ ثبتی به عمل نیامده است .

75/12/ مطلوبست: 1( تهیه صورت مغایرات بانکی به تاریخ 20

2(انجام ثبت های اصلاحی لازم در دفتر روزنامه به تاریخ 20/12/75

مسأله 0

موسسه بازرگانی ایران در اول خرداد ماه 09 به فعالیت خرید و فروش دستگاههای صوتی و تصویری فعالیت خود را شروع نمود – در یک ماه خرداد عملیات زیر

را انجام داده بود .

– 0/0/09 مبلغ – 22222222 ریال به عنوان سرمایه که مبلغ – 00222222 ریال به حساب موسسه واریز نمود و – 00222222 ریال موجودی کالا در اختیار

موسسه قرارداد .

– 0/0/09 اجاره یک انبار جهت موسسه و پرداخت – 0222222 ریال بابت اجاره شش ماه آینده .

– 0/0/09 خرید نقدی – 022222 ریال ملزومات

– 2/0/09 خرید – 2222222 ریال کالا که وجه آن پس از کسر 0 درصد تخفیف تجاری نقدا پرداخت شد .

– 0/0/09 فروش کالا به طور نقد به مبلغ – 0022222 ریال .

– 02/0/09 خرید کالا به مبلغ – 0022222 ریال از شرکت سونی با شرط

( 02/0 – ن/ 02 )

26حسابداری مالی مقدماتی

– 02/0/09 پرداخت – 02222 ریال بابت هزینه حمل کالای خریداری شده .

– 00/0/09 فروش کالا به مبلغ – 0022222 ریال به آقای سلامتی با شرط )ن/ 02 – 0/02)

– 00/0/09 برگشت – 022222 ریال کالا به شرکت سونی به علت آسیب دیدگی دستگاهها به هنگام حمل و نقل

– 05/0/09 برداشت – 022222 ریال توسط موسس برای مصارف شخصی

– 00/0/09 پرداخت طلب شرکت سونی

– 02/0/09 خرید کالا به مبلغ – 0222222 ریال به طور نسیه

– 00/0/09 دریافت طلب از آقای سلامتی

مطلوبست: ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه .

مسأله 11

موسسه بازرگانی سروش در طی دوره مالی خریدهای زیر را از یک نوع کالا انجام داده است :

واحد قیمت هرواحد

0202 ریال 0022 0/ خرید کالا در 02

0022 ریال 0022 0/ خرید کالا در 02

0022 ریال 0222 2/ خرید کالا در 02

0022 ریال 222 5/ خرید کالا در 02

0222 ریال 022 00/ خرید کالا در 02

درصورتیکه موجودی اول دوره 522 واحد برای 0022 ریال و فروش طی دوره 0222 واحد باشد .

مطلوبست: الف( محاسبه مقدار موجودی کالای پایان دوره

ب( محاسبه قیمت تمام شده کالای پایان دوره به روشهای :

1- میانگین ساده 2- میانگین موزون )واقعی(

3- روش اولین صادره از اولین وارده (fifo)

4- روش اولین صادره از آخرین وارده (lifo)

مسأله 11

00 به شرح زیر در /00/ مانده حسابهای دفتر کل موسسه عدالت پس از اصلاحات در 09 اختیار شما حسابداران قرارداده شده است :

بانک – 2202222 ریال

بدهکاران 022222 ریال

موجودی کالای پایان دوره 002222 ریال

27

موجودی کالای اول دوره 000222 ریال

پیش پرداخت اجاره 02222 ریال

ساختمان 0002222 ریال

بستانکاران 022222 ریال

پیش دریافت فروش کالا 022222 ریال

دیون رهنی 222222 ریال

فروش کالا 0222222 ریال

برگشت از فروش و ت 022222 ریال

خرید کالا 0222222 ریال

تخفیفات نقدی خرید 02222 ریال

هزینه حقوق 002222 ریال

هزینه بیمه 00222 ریال

هزینه حمل کالای خریداری شده 02222 ریال

هزینه حمل کالای فروخته شده 02222 ریال

سرمایه 5222222 ریال

مطلوبست :

1- بستن حسابهای موقت در دفتر روزنامه و تنظیم حساب خلاصه سود و زیان و انتقال آن به حساب سرمایه .

2- 78 )به صورت طبقه بندی شده( /12/ تهیه ترازنامه در 20

مسأله 12

مانده حساب سرمایه آقای محسن در مغازه تعمیرات رادیو و تلویزیون متعلق به او در اول فروردین ماه 0009 مبلغ – 002222 ریال می باشد وی در پنجم

شهریور ماه همان سال مبلغ – 02222 ریال نیز به سرمایه خود افزوده است. مانده اقلام دارائی، بدهی، درآمد 0009 به شرح /00/ و هزینه مغازه در تاریخ 09

زیر می باشد :

حساب بستانکاران 00222 ریال

هزینه آگهی 00022 ریال

اثاثه مغازه 050522 ریال

موجودی ملزومات اداری 0022 ریال

هزینه ملزومات اداری 0002 ریال

صندوق 00922 ریال

درآمد 202002 ریال

موجودی ملزومات مغازه )برای تعمیرات( 00022 ریال

هزینه اجاره محل 52222 ریال

حساب بدهکاران 00222 ریال

28حسابداری مالی مقدماتی

هزینه ملزومات مغازه 02222 ریال

هزینه بیمه 0222 ریال

هزینه حقوق کارگران 002222 ریال

آقای محسن در سال 0009 مرتبا هرماهه مبلغ – 02222 ریال برای مصارف شخصی خود از صندوق مغازه برداشت کرده است .

مطلوبست :

تهیه صورت سود و زیان مغازه در سال 1330 .

تهیه صورتحساب سرمایه آقای محسن برای سال 1330

1330/12/ تهیه ترازنامه مغازه به تاریخ 20 .

مسأله 13

09 براساس صورتحساب ارسالی از بانک /0/ مانده حساب جاری موسسه طلوع در تاریخ 0 مبلغ – 02222 ریال می باشد در حالی که مانده حساب بانک در

دفتر موسسه در همین تاریخ – 90522 ریال می باشد پس از تطبیق اطلاعات زیر به دست آمده است :

09 مبلغ – 022222 ریال به حساب /0/ الف( فروش های موسسه در پایان روز پنج شنبه 02 بانکی واریز شده که در صورتحساب بانک دیده نمی شود .

ب( چکها ی صادره در وجه آقای بهلولی – 022222 ریال ، عرب – 02222 ریال ، نجاتی – 02222 ریال می باشد که فقط آقای عرب جهت وصول چک به بانک

مراجعه کرده است .

ج( چک پرداختی به بستانکاران به مبلغ – 025222 ریال در دفاتر موسسه مبلغ – 052222 ریال در بستانکار حساب بانک ثبت شده است .

د( وجه حواله ارسالی از تهران توسط یکی از بدهکاران مبلغ – 22222 ریال می باشد که اعلامیه بستانکار هنوز به موسسه نرسیده است .

ه( چک صادره توسط آقای طلوعی به مبلغ – 022222 ریال توسط بانک در بدهکار حساب جاری موسسه طلوع ثبت گردیده است که مراتب به بانک اطلاع داده

شد .

و( بانک مبلغ – 0522 ریال بابت هزینه واخواست سفته آقای غنی زاده از حساب موسسه برداشت نموده که اعلامیه بدهکار آن به دفتر موسسه نرسیده

است .

ز( سود سهام دریافتی توسط بانک مبلغ – 005222 ریال بوده است که در صورتحساب ارسالی از بانک مبلغ – 050222 ریال دیده می شود .

مطلوبست :

تهیه صورت مغایرت بانکی و تعیین مانده واقعی و انجام ثبتهای اصلاحی لازم در دفتر روزنامه عمومی و نقل به حساب بانک به شکل (T)

مسأله 14حسابداری مالی مقدماتی

مانده برخی از حسابهای شرکت بازرگانی طوس در پایان سال 02 به شرح زیر است :

موجودی کالا – 0222222 ریال ، پیش پرداخت اجاره – 002222 ریال، ملزومات – 002222 ریال، پیش دریافت درآمد – 0222222 ریال، پیش پرداخت بیمه –

022222 ریال .

باتوجه به اطلاعات زیر،

موجودی کالای پایان دوره – 00222222 ریال .

02 پرداخت شده است /0/ پیش پرداخت اجاره برای مدت 0 سال در تاریخ 0 .

از پیش دریافت درآمد هنوز 02 % منقضی نشده است .

از پیش پرداخت بیمه 52 % منقضی شده است .

موجودی ملزومات در پایان دوره – 02222 ریال می باشد .

29

مطلوبست ثبت آرتیکل های اصلاحی لازم در دفاتر بازرگانی طوس

مسأله 15

05 مبلغ 002222 ریال بوده /5/ مانده حساب بانک در دفتر کل موسسه تجاری مهر در 00 در صورتیکه مانده این حساب در همین تاریخ طبق صورتحساب

ارسالی بانک رقم 022222 ریال را نشان می داد که پس از رسیدگی های لازم مغایرتهای زیر کشف شد .

0) چک صادره در وجه یکی از مشتریان به مبلغ 222222 ریال تا تاریخ تهیه صورتحساب جهت وصول به بانک ارائه نگردیده است .

0) چک صادره بابت پرداخت بدهی به یکی از مشتریان به مبلغ 202222 ریال اشتباها توسط حسابدار موسسه به مبلغ 022222 ریال در حسابها ثبت شده

است .

0) 5 به حساب بانک در / وجوه نقدی واریزی به مبلغ – 022222 ریال در تاریخ 00 صورتحساب بانک منعکس نشده است .

0) مبلغ – 052222 ریال بابت سفته نکول شده آقای مدبر به یکی از مشتریان موسسه . که قبلا نزد بانک تنزیل شده بود توسط بانک از حساب موسسه

برداشت گردید که که 5 بدست حسابدار موسسه نرسیده است / اعلامیه بدهکار از تاریخ 00 .

2) دریافت مبلغ – 502222 ریال وصولی از مشتریان به علت نرسیدن اعلامیه بستانکار به حسابدار موسسه در حسابها ثبت نشده است .

5) مسئول بانک اشتباها چک آقای ایمانی مسئول موسسه را به مبلغ – 022222 ریال از حساب موسسه پرداخت نموده است .

مطلوبست :

اولا: تهیه صورت مغایرت بانکی و تعیین مانده واقعی حساب بانک .

ثانیا: انجام ثبتهای اصلاحی لازم در دفتر روزنامه عمومی موسسه مهر .

مسأله 16حسابداری مالی مقدماتی

موسسه قدسیان در اول مهرماه سال 00 تاسیس و عملیات زیر را انجام می دهد .

0/0/00 سرمایه گذاری اولیه شامل 2222222 ریال وجه نقد 02222222 ریال بانک و 2222222 ریال کالا .

0/0/00 02/0 – خرید کالا 0022222 ریال با شرط )ن/ 02 )

2/0/00 0/0- فروش کالا 022222 ریال با شرط )ن/ 02 )

0/0/00 خرید اثاثه به مبلغ 092222 ریال به طور نقد با 0% تخفیف تجاری .

02/0/00 فروش کالا به مبلغ 0222222 ریال و دریافت سفته 02 روزه به همین مبلغ .

00/0/00 برگشت 02222 ریال کالا به موسسه مهر و تسویه حساب با آن از محل صندوق .

02/0/00 طبق اظهار نظر صندوق دار در پایان این روز 02222 ریال کسر صندوق داشته است .

00/0/00 صاحب موسسه 92222 ریال کالا جهت مصرف شخصی خود برداشت نمود

02/0/00 00 به نرخ 00 % به بانک و دریافت وجه از آن /0/ تنزیل سفته وصولی 02 .

00/0/00 00 ( بطور نقد /0/ وصول وجه کالای فروخته شده معامله ) 2 .

00/0/00 فروش کالا 0022222 ریال که 0222222 ریال آن به حساب جاری بانک واریز و بقیه یک فقره سفته به ارزش 022222 ریال دریافت شد .

00/0/00 صدور چکی به ارزش 222222 ریال بابت افتتاح حساب تنخواه گردان .

02/0/00 00 به بانک ملت جهت وصول وجه آن /0/ واگذاری سفته وصولی 00 .

00/0/00 مسئول تنخواه گردان به علت بازنشستگی اسناد)هزینه حمل و نقد – 52222 ریال . هزینه آگهی 02222 ریال و هزینه های متفرقه 002222 ( را به

حسابداری تحویل داد و مابقی وجوه تنخواه گردان به حساب جاری موسسه قدسیان واریز نمود .

09/0/00 صدور چکی به مبلغ 002222 ریال بابت حقوق کارکنان موسسه .

شرکت مجتمع آموزشی فنی و مهندسین فنون گستر ابهر

www.fonongostarabhar.com آدرس دفتر مرکزی: ابهر خیابان ولیعصر, روبه روی پاساژکسری بن بست اول

Email:fonon_gostar@yahoo.com 2020 تلفکس: 5052225 تلفن: 5098725

31

02/0/00 00 موکول گردیده و بانک اصل سفته /0/ بانک اطلاع می دهد که سفته تنزیلی 02 و مبلغ – 02222 ریال هزینه واخواست را از حساب جاری موسسه

برداشت نموده است .

مطلوبست: 1- ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه موسسه قدسیان .

2- تنظیم حساب بانک شکل T و تعیین مانده آن .

مسأله 17حسابداری مالی مقدماتی

فعالیتهای مالی زیردر فروردین ماه سال 0002 در موسسه بازرگانی عطاء انجام شده است .

0/0 سرمایه گذاری اولیه شامل 0222222 ریال وجه نقد و 0222222 ریال موجودی کالا .

0/0 پرداخت 02222 ریال بابت اجاره یک ساله بطور نقد .

0/0 02/ خرید 0222222 ریال با شرط )ن/ – 0 )

5/0 فروش 0222222 ریال که نصف آن نقدا دریافت شد و مابقی به شرط )ن/ 02 – 0/0)

0/0 ارسال صورتحساب به مبلغ 222222 ریال بابت فروش کالا برای آقای حسینی .

0/0 وصول صورتحساب به مبلغ 02222 ریال از دفتر روزنامه خراسان بابت چاپ آگهی .

02/0 0/ پرداخت بدهی ایجاد شده در تاریخ 0 .

00/0 0 به علت معیوب بودن / برگشت 022222 ریال از کالای فروخته شده در 5 .

00/0 صدور چکی به مبلغ 0222222 ریال جهت افتتاح حساب تنخواه گردان .

02/0 0/ دریافت یک فقره چک جهت معامله 5 .

00/0 طبق شمارش انجام شده در پایان روز مشخص گردید وجه نقد دست صندوق دار – 022222 رای می باشد در صورتیکه مانده حساب صندوق در همین

روز – 002222 ریال می باشد .

00/0 0/ دریافت سفته ای یک ماهه بابت طلب مورخ 0 .

02/0 خرید چهار عدد اتوبوس جهت ایاب و ذهاب کارکنان به ارزش هرکدام – 00022 ریال که در این معامله مبلغ 00222 ریال به طور نقد پرداخت شد و قرار

شده مابقی طی اقساطی پرداخت گردد .

00/0 مسئول تنخواه گردان اسناد هزینه ای شامل)هزینه حمل – 022222 ریال. آگهی – 002222 و خرید ملزومات – 002222 ریال( تسلیم دایره حسابداری

نمود

02/0 پرداخت چکی به مبلغ – 022222 ریال بابت حقوق کارکنان و برداشت 22222 ریال جهت مصارف شخصی .

مطلوبست: ثبت فعالیتهای مالی فوق در دفتر روزنامه عمومی .

مسأله 18

موسسه آذر در اول فروردین ماه سال 00 تاسیس و عملیات زیر را انجام می دهد .

0/0 سرمایه گذاری آقای آذر به مبلغ 02222222 ریال که 00222222 ریال آن واریز به حساب جاری بانک گردید و 0222222 ریال آن به صورت موجودی کالا وارد

شرکت شد .حسابداری مالی مقدماتی

0/0 ساختمان موسسه برای مدت 5 ماه اجاره می شود و مبلغ 022222 ریال برای 5 ماه طی چک پرداخت می گردد .

0/0 02/2 – خرید کالا 022222 ریال با شرط )ن/ 02 )

31

0/0 0/0 – فروش کالا 022222 ریال با شرط )ن/ 02 )

2/0 خرید 0222222 ریال ملزومات بطور نسیه .

5/0 خرید – 22222 ریال اثاثه بطور نقد با 0% تخفیف توافقی .

0/0 فروش کالا 222222 ریال و دریافت سفته 02 روزه به همین مبلغ .

0/0 0 بطور نقد / پرداخت بدهی معامله 0 .

9/0 0/ برگشت 22222 ریال از کالای فروخته شده در تاریخ 0 .

02/0 0 بطور نقد / دریافت طلب معامله 0 .

02/0 0 به بانک و دریافت وجه آن و واریز به / 0 با نرخ 0 / تنزیل سفته وصولی مورخ 0 حساب جاری .

05/0 فروش 022222 ریال کالا و دریافت سفته ای 02 روزه .

00/0 صدور چک به مبلغ 022222 ریال جهت افتتاح تنخواه گردان .

09/0 پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان به مبلغ – 022222 ریال طی چک .

02/0 0 به بانک ملت واگذار می شود / سفته وصولی 05 .

00/0 0 موکول گردیده است / بانک اطلاع می دهد سفته تنزیل شده 02 .

مطلوبست: 1- ثبت رویدادهای مالی فوق در دفتر روزنامه عمومی موسسه آذر .

-2 تهیه دفتر کل فروش به شکل T.

مسأله 10حسابداری مالی مقدماتی

بازرگانی شکوه در مهرماه 00 تاسیس و عملیات زیررا انجام داده است :

0/0 سرمایه گذاری اولیه شامل 02222222 ریال وجه نقد – 02222222 ریال کالا و – 02222222 ریال اثاثه .

0/0 پرداخت 2222222 ریال بابت اجاره محل 00 ماهه بطور نقد .

0/0 افتتاح حساب جاری نزد بانک و واریز – 0222222 ریال وجه نقد به حساب جاری از صندوق موسسه

0/0 خرید – 0222222 ریال کالا 02 % نقد و برای بقیه سفته ای 02 روزه صادر گردید .

0/0 9( به آقای کشمیری /0 – فروش – 0222222 ریال کالا با شرط )ن/ 02 .

00/0 0 و واریز به حساب جاری / دریافت 22 % طلب از آقای کشمیری بابت معامله 0 موسسه .

00/0 فروش 0222222 ریال از کالا به آقای کیمیایی بطور نسیه 02 روزه .

00/0 0 به علت معیوب بودن / برگشت 022222 ریال از کالای فروخته شده در 00 .

00/0 وصول صورتحسابی به مبلغ 022222 ریال از دفتر روزنامه خراسان بابت چاپ آگهی .

02/0 پرداخت 022222 ریال بابت هزینه حمل کالای خریداری شده بطور نقد .

00/0 صدور چکی به مبلغ 0222222 ریال به عنوان تنخواه گردان در وجه آقای بهرامی .

09/0 طبق اظهار صندوق دار موسسه و مقابله و مطابقت با حساب صندوق 0222 ریال کسرصندوق مشاهده گردید .

شرکت مجتمع آموزشی فنی و مهندسین فنون گستر ابهر

www.fonongostarabhar.com آدرس دفتر مرکزی: ابهر خیابان ولیعصر, روبه روی پاساژکسری بن بست اول

Email:fonon_gostar@yahoo.com 2020 تلفکس: 5052225 تلفن: 5098725

32

02/0 0 طی چک / پرداخت بدهی به روزنامه خراسان بابت صورتحساب وصولی در 00 .

00/0 فروش 0222222 ریال کالا و دریافت سفته 02 روزه .

09/0 پرداخت 022222 ریال بابت هزینه های متفرقه طی چک .

02/0 0 تجدید / 0 با سفته ای به همان مبلغ به سررسید 02 / سفته وصولی در 00 گردید .

00/0 0 با نرخ 00 % به بانک فروخته شد و مبلغ آن نقدا وصول / سفته وصولی در 02 گردید .

02/0 آقای بهرامی مسئول تنخواه گردان اسناد هزینه شامل: هزینه آگهی – 22222 ریال – هزینه ملزومات 02222 ریال و هزینه های متفرقه 02222 ریال ارائه

و به علت انتقال تسویه حساب نمود .حسابداری مالی مقدماتی

02/0 0 به بانک موکول گردید / سفته فروخته شده در 00 .

0/9 وصول اعلامیه بدهکار از بانک مبنی بر برداشت 522 ریال بابت هزینه دادخواست 0/ سفته موکول شده در 02

مطلوبست: ثبت فعالیتهای فوق در دفتر روزنامه عمومی بازرگانی شکوه .

مسأله 21حسابداری مالی مقدماتی

ثبتهای لازم در مورد هریک از عملیات زیر را در دفتر روزنامه موسسه نور انجام دهید :

0/5 سرمایه گذاری آقای نوری به مبلغ 02222222 ریال که 00222222 ریال آن به حساب جاری بانک و 022222 ریال آن بصورت م. کالا وارد شرکت شد .

0/5 پرداخت بیمه یک ساله بابت موسسه که توسط چک پرداخت شد به مبلغ – 222222 ریال

0/5 خرید 02222 ریال اثاثه با 02 % تخفیف توافقی .

00/5 فروش 092222 ریال کالا به آقای احمدی و دریافت یک برگ سفته 0 ماهه .

00/5 فروش 002222 ریال کالا به آقای پیروزی و دریافت یک برگ سفته 0 ماهه .

00/5 تنزیل سفته های دریافتی از آقای احمدی و آقای پیروزی نزد بانک صادرات تا نرخ 00 % و واریز وجه دریافتی به حساب جاری خود نزد همان بانک.)برای هر

رویداد ثبت جداگانه انجام دهید . )حسابداری مالی مقدماتی

02/0 آقای احمدی وجه سفته تعهدی خود را در سررسید بانک صادرات پرداخت می نماید .

0/9 )02/0 – خرید نسیه 0222 ریال کالا از شرکت وزیر با شرط )ن/ 02

0/9 )02/0 – فروش نسیه 0222 ریال کالا به شرکت پویا با شرط)ن/ 02

0/9 خرید نقدی کالا از شرکت کیوان به مبلغ – 00222 ریال شرکت کیوان 0% تخفیف تجاری اعطاء کند .

00/9 تسویه حساب با شرکت وزین .

02/9 دریافت وجه از شرکت پویا .

00/9 صدور چک شماره 000 در وجه آقای رستگار به مبلغ – 02222 ریال برای افتتاح تنخواه گردان .

02/9 پرداختهای لازم بابت هزینه های انجام شده و اطلاع به حسابداری موسسه و دریافت چکی به همان میزان از بخش حسابداری هزینه ها به شرح زیر

می باشد :

هزینه های پستی 2222 ریال نوشت ابزار 02222 ریال

بنزین مصرفی 0222 ریال کرایه تاکسی 222 ریال

تعمیر اتومبیل 2222 ریال

33حسابداری مالی مقدماتی

مسأله 21

موسسه بازرگانی جهان در آغاز مهرماه 02 تاسیس و عملیات زیر را در یک ماهه مهر انجام داده است :

0/0 سرمایه گذاری اولیه شامل 02222222 ریال وجه نقد و 2222222 ریال اثاثه .

0/0 پرداخت 052222 ریال بابت اجاره یک ساله موسسه بطور نقد .حسابداری مالی مقدماتی

0/0 خرید کالا – 2222222 ریال که نصف بهای آن نقدا پرداخت و برای بقیه سفته ای دوماهه صادر و تنظیم گردید .

0/0 0( به آقای تقی پور /0 – فروش 0222222 ریال کالا با شرط )ن/ 52 .

9/0 افتتاح حساب جاری نزد بانک ملی و واریز 0222222 ریال به حساب از صندوق موسسه .

02/0 0/ دریافت طلب از آقای تقی پور بابت فروش 0 .

00/0 فروش 0222222 ریال کالا به آقای بهبودی بطور نسیه 02 روزه .

00/0 وصول صورتحساب به مبلغ 022222 ریال از دفتر روزنامه خراسان بابت چاپ آگهی .

02/0 صدور چکی به مبلغ 0222222 ریال بعنوان تنخواه گردان در وجه آقای بهرامی .

00/0 پرداخت 022222 ریال بابت هزینه حمل کالای خریداری شده بطور نقد .

02/0 طبق اظهار نظر صندوق دار موسسه مبلغ – 2222 ریال کسر صندوق داشته است .

00/0 پرداخت 022222 ریال بابت هزینه حقوق یکی از فروشندگان طی چک .

00/0 20/0/ پرداخت بدهی به روزنامه خراسان بابت صورتحساب وصولی در 00 .

00/0 فروش مقداری کالا به ارزش – 022222 ریال و دریافت سفته ای 02 روزه بابت بهای آن .

05/0 آقای بهبودی ورشکست شده و 52 % طلب از وی سوخته و بفیه وصول گردید .

00/0 پرداخت 022222 ریال بابت هزینه های متفرقه به طور نقد .

00/0 02 تجدید /0/0/ 20 با سفته ای به همان مبلغ به سررسید 02 /0/ سفته وصولی در 00 گردید .

02/0 آقای بهبودی تاجر ورشکسته به علت یافتن توانایی مالی بدهی خود را به بازرگانی جهان پرداخت نمود .

02/0 02 موکول گردید /0/ سفته وصولی در 00 .حسابداری مالی مقدماتی

02/0 آقای بهرامی مسئول تنخواه گردان اسناد هزینه شامل : هزینه آگهی 022222 ریال و هزینه های متفرقه 022222 ریال ارائه و به علت انتقال تسویه

حساب نمود .

مطلوبست : ثبت فعالیتهای فوق در دفتر روزنامه عمومی بازرگانی جهان .

مسأله 22حسابداری مالی مقدماتی

قسمتی از عملیات مالی انجام شده در فروشگاه انقلاب به شرح زیر است :

0/0 اختصاص مبلغ 0222222 ریال وجه نقد و 0222222 ریال واریز به بانک سرمایه گذاری اولیه .

0/0 02/0/ خرید 0022222 ریال کالا از آقای احمدی با شرط)ن/ 52 )

0/0 0 بعلت معیوب بودن / برگشت مبلغ 022222 ریال از کالای خریداری شده در 0 .

34

0/0 خرید 0222222 ریال اثاثه بطور نسیه و پرداخت 2222 ریال کرایه حمل آن نقدا .

0/0 02/0/ فروش 022222 ریال کالا به شرکت کیوان با شرط)ن/ 02 )

02/0 در این روز مسئول تنخواه گردان اسناد هزینه ای به شرح زیر به حسابدار ارائه و معادل هزینه های چکی دریافت نمود .

خرید لوازم التحریر 022222 ریال خرید ماشین حساب برای شرکت – 002222 ریال .

پرداخت هزینه ها ی متفرقه 02222 ریال .

00/0 0 نقدا / پرداخت بدهی معامله 0 .

02/0 در آخر وقت موجودی صندوق شمارش شد که مبلغ 090222 ریال بود در حالیکه مانده حساب صندوق 090222 ریال بود .

02/0 برداشت 022222 ریال توسط صاحب موسسه جهت مصارف شخصی .

02/0 پرداخت حقوق معوق کارکنان به مبلغ 022222 ریال طی چک بانک .

02/0 پرداخت حقوق کارکنان طی چک بانک به مبلغ – 022222 ریال .

مطلوبست: ثبت عملیات مالی در دفتر روزنامه .حسابداری مالی مقدماتی

مسأله 23حسابداری مالی مقدماتی

عملیات و رویدادهای زیر که مربوط به فعالیتهای یک ماهه پایان سال 78 در موسسه تجاری پارس الکتریک می باشد را در دفتر روزنامه

عمومی ثبت نمایید :

0/00 اختصاص یک اتومبیل به ارزش 0222222 ریال و مقداری کالا به ارزش – 522222 ریال توسط صاحب موسسه بابت افزایش سرمایه .

0/00 02/ خرید کالا از بازرگانی قدس به مبلغ 502222 ریال با شرط ن/- 0 )

0/00 دریافت یک برگ سفته 02 روزه از آقای احمدی به ارزش 0522222 ریال بابت طلب موسسه از ایشان .

0/00 فروش نقدی کالا به تجارتخانه ایمانی به مبلغ 002222 ریال به اعطای 2% تخفیف تجاری .

2/00 00 معادل – 02222 / به علت معیوب بودن بخشی از کالای خریداری شده در تاریخ 0 ریال آن برگشت داده شده است .

5/00 مبلغ 222222 ریال بابت پرداخت مخارج جزئی در اختیار آقای اسماعیلی مسئول تنخواه گردان قرار گرفت .

0/00 چکی به مبلغ 022222 ریال از موسسه بابت پرداخت بدهی آقای کوشا مدیر موسسه صادر و پرداخت گردید .

9/00 0/0- فروش کالا به مبلغ 022222 ریال به شرکت پویا با شرط )ن/ 02 )

02/00 تنزیل سفته دریافتی از آقای احمدی به نرخ 0% نزد بانک .

00/00 دریافت صورتحساب از موسسه کیهان بابت درج آگهی به مبلغ – 0222222 ریال .

02/00 00/ دریافت یک برگ چک از شرکت پویا بابت فروش تاریخ 9 .

05/00 پرداخت بدهی به فروشگاه قدس.

00/00 مبلغ 022222 ریال طی یک فقره چک از موسسه آذری جهت تحویل کالا در فروردین سال آینده دریافت گردید .

00/00 طبق اعلام بانک سفته تنزیل شده آقای ریاحی نزد بانک به مبلغ – 0222222 و 00 نکول گردید و بانک اصل مبلغ سفته و هزینه های / به سررسید 02

واخواست سفته مذبور به مبلغ 0022 ریال از حساب موسسه برداشت نموده است .

00/00 در این روز موجودی صندوق شمارش گردیده و مشخص گردید مبلغ 0022 ریال از مانده دفاتر بیشتر است .حسابداری مالی مقدماتی

35حسابداری مالی مقدماتی

00/00 مسئول تنخواه گردان با ارایه اسناد هزینه به شرح زیر و ارائه یک فقره چک با موسسه تسویه حساب نمود. خرید ملزومات – 022222 ریال – خرید تمبر

پست – 02222 ریال – سوخت اتومبیل 02222 ریال – تعمیر اتومبیل – 022222 ریال .

02/00 خرید یک قطعه زمین بابت ساختمان به مبلغ 5022222 ریال که یک سوم بهای آن نقدا پرداخت گردیده و بابت بقیه یک فقره سفته 92 روزه صادر و

تسلیم فروشنده گردیده است .

05/00 مقداری از اثاثه مازاد بر نیاز موسسه به ارزش 022222 ریال بطور نسیه به فروش رسید .

مسأله 24حسابداری مالی مقدماتی

آقای محمدی موسسه کاوش رایانه در ابتدا مهرماه 0009 جهت خرید و فروش قطعات کامپیوتری تاسیس و عملیات زیر را انجام داده است :

0/0 نخصیص 0222222 ریال وجه نقد و 5222222 ریال یک دستگاه رایانه و 2222222 ریال لوازم و قطعات کامپیوتری به عنوان سرمایه اولیه .

0/0 افتتاح جاری 0205 نزد بانک صادرات و واریز مبلغ 0222222 ریال وجه نقد به حساب جاری .

2/0 پرداخت مبلغ 522222 ریال وجه نقد بابت اجاره 5 ماهه محل موسسه .

0/0 فروش مقداری قطعات کامپیوتری به مبلغ 0222222 ریال با شرط )ن/ 02 – 0/02).

0/0 خرید مقداری لوازم کامپیوتری به مبلغ 0222222 ریال که یک پنجم آن طی یک فقره 02/0 – چک پرداخت شد و مابقی با شرط )ن/ 02 ).

02/0 فروش مقداری قطعات کامپیوتری به مبلغ 0222222 ریال طی یک فقره چک با 0 درصد تخفیف تجاری .

00/0 0 با ارسالی مبلغ – 022222 ریال / به علت عدم مطابقت کالای فروش رفته تاریخ 0 تخفیف به خریدار اعطا شد .

00/0 فروش یک دستگاه چاپگر به مبلغ 0022222 ریال به آقای دوراندیش و دریافت سفته ای 02 روزه به همین مبلغ .

00/0 صدور چکی به مبلغ 222222 ریال در وجه آقای بهادری به عنوان مسئول تنخواه گردان .

00/0 0 به علت معیوب بودن قطعات / برگشت مبلغ 022222 ریال از خرید نسیه 0 کامپیوتری .

02/0 به دستور صاحب موسسه بانک مبلغ 022222 ریال بابت اجاره منزل وی پرداخت نمود .

05/0 دریافت یک فقره چک به مبلغ 022222 ریال بابت اجاره واگذاری یک دستگاه کامپیوتر به هنرستان جماران .

00/0 0/ دریافت یک فقره چک بابت طلب مورخ 0 .حسابداری مالی مقدماتی

دریافت صورتحسابی به مبلغ 00222 ریال از شرکت هدف رایانه بابت تعمیر کامپیوتر .

02/0 تنزیل سفته آقای دوراندیش نزد بانک با نرخ 9 درصد .

00/0 آقای محمدی مبلغ 0222222 ریال واریزی به حساب بانکی و مبلغ 0222222 ریال یک دستگاه وانت جهت سرمایه گذاری مجدد .

مطلوبست: ثبت عملیات در دفتر روزنامه عمومی .

مسأله 25

اطلاعات مربوط به بنگاه حقیقت می باشد :

صندوق 0002 – سرمایه 002022 – برگشت از خرید و ت 0222 – بدهکاران 5022 – فروش 000222 – هزینه تعمیرات 02022 – موجودی کالای اول دوره

02222 – موجودی کالای پایان دوره 02222 – برگشت از فروش 0222 – ساختمان 022222 – خرید 52222 – ت ن خرید 0222 – – اسناد پرداختنی 0002

هزینه حمل 0222 .

مطلوبست صورتحساب سود و زیان و ترازنامه و ثبتهای اصلاحی موجودی کالا و ترازآزمایشی 2 ستونه .

36 حسابداری مالی مقدماتی

مسأله 26

مانده حساب جاری شرکت فجر در پایان تیرماه 00 براساس صورتحساب ارسالی بانک 002022 بود. در صورتیکه مانده حساب بانک طبق دفاتر در همان روز

020022 می باشد پس از جستجو اقلام باز زیر بدست آمد :حسابداری مالی مقدماتی

الف( در آخرین روز تیرماه مبلغ 022222 ریال به حساب بانک واریز شد که در صورتحساب بانک مشاهده نمی شود .

ب( اثاثه ای به مبلغ 022222 ریال خریداری و وجه آن طی چک پرداخت شد،خرید فوق اشتباها توسط حسابدار در دفتر شرکت 02222 ریال ثبت شده است .

ت( مبلغ 00222 ریال سود سهام توسط بانک دریافت و به حساب جاری واریز شد که در دفاتر ثبت نشده است .

ث( دو فقره چک به مبالغ 022222 و 022222 ریال در وجه مشتریان صادر شد که هنوز جهت وصول به بانک ارائه نشده است .

ج( واریز مبلغ 022222 ریال به بانک اشتباها توسط بانک 022222 ریال منظور شده است که موضوع به بانک اطلاع داده شد .

چ( برداشتهای بانک از حساب جاری شرکت شامل اقلام زیر بوده است :

دسته چک 022 واخواست سفته فروخته شده 50222 هزینه واخواست سفته 0022 ریال که از این بابت هیچگونه ثبتی در دفاتر منعکس نشده بود .

ح( مبلغ 022222 ریال از مطالبات قبلی توسط بانک از مشتریان وصول شده که بعلت نرسیدن اعلامیه بانک در دفاتر شرکت ثبت نشده است .

خ( فروش مبلغ 002222 ریال کالا بصورت نقد اشتباها توسط حسابدار 020222 ریال ثبت شده است .

مطلوبست تهیه مغایرت بانکی و ثبت اصلاحی موارد مورد نیاز و تنظیم حساب بانک

مسأله 27

مانده های زیر مربوط به قسمتی از فعالیتهای بازرگانی امیری در پایان سال 00 قبل از اصلاحات بشرح زیر است :

موجودی کالا 02222 پیش پرداخت بیمه 022222 ملزومات 022222 پیش دریافت فروش 022222 ساختمان 0222222

فروش کالا 022222 برگشت از فروش 022222

اطلاعات زیر جهت انجام اصلاحات بشرح زیر است :

الف( موجودی کالای آخر دوره طبق شمارش 022222 ریال ارزیابی شد .

ب( پیش پرداخت بیمه در اول دی ماه 00 برای مدت یک سال پرداخت گردید .

ت( موجودی ملزومات در پایان سال 02222 ریال ارزیابی شد .

ث( از پیش دریافت فروش هنوز 02 % آن منقضی نشده است .

ج( برای ساختمان استهلاک به نرخ 02 % خط مستقیم در نظر گرفته شود .

چ( نسبت به فروش خالص 0% مطالبات مشکوک الوصول برآورد کنید .

ح( حقوق ثبت و پرداخت نشده در پایان سال 022222 می باشد .

مطلوبست ثبت اطلاعات فوق در دفتر روزنامه

مسأله 28 حسابداری مالی مقدماتی

مانده های زیر از دفاتر شرکت خاوران استخراج شده است :

صندوق 0222222 بدهکاران 222222 موجودی کالای اول دوره 0022222

هزینه حمل کالای خریداری شده 0522 هزینه آگهی 9222 خرید 0020222

37

هزینه متفرقه عمومی 09222 ملزومات 02222

ملزومات دفتری 00222 پیش پرداخت بیمه 00222 هزینه حقوق فروشندگان 002222 فروش 0222222 برگشت از خرید 002222

تخفیفات نقدی خرید 2022 پیش دریافت درآمد 0022 سرمایه 0222222

بستانکاران 552222 برداشت 22222 هزینه حقوق ادارای 22222

برگشت از فروش 02222 هزینه اجاره محل 090022

تخفیفات نقدی فروش 00222 موجودی کالای اول دوره 0020022

مطلوبست: بستن حسابهای موقت و تهیه ترازاختتامی – بستن حسابهای دائم

مسأله 20

رویدادهای مالی زیر را در دفتر روزنامه و کل ثبت کنید .

02/0 دریافت سفته 0 ماهه به مبلغ 20222 از مغازه ابهر .

00/0 خرید اثاثه اداری به مبلغ 02222 از فروشگاه شیک و صدور سفته 52 روزه در وجه فروشگاه .حسابداری مالی مقدماتی

02/0 0 مغازه ابهر نزد بانک به نرخ 9 / تنزیل سفته مورخ 02 %.

05/0 خرید کالای مورد نیاز تجارت موسسه به مبلغ 002222 از آقای حسینی و صدور سفته یک ماهه در وجه ایشان .

09/0 صدور سفته 02 روزه به مبلغ 022222 و تنزیل آن نزد بانک به نرخ 00 %.

02/0 فروش مبلغ 002222 کالا به آقای زیرک و دریافت سفته 52 روزه .

05/0 0 آقای حسینی و پرداخت سفته یک ماهه جدید به / تعویض سفته تاریخ 05 ایشان .

09/0 0/ پرداخت وجه سفته مورخ 09 .

02/0 خرید ملزومات بصورت نسیه به مبلغ 022222 .

02/0 0 مغازه ابهر.)با در نظر / دریافت اعلامیه ای از بانک مبنی بر نکول سفته 02 0/ گرفتن بند مورخه 02 )

در اول مهرماه خرید یک نوع کالا به مبلغ 902222 انجام شد .

02222 ریال از مبلغ فوق به علت معیوب بودن برگشت داده شد 0/ در تاریخ 0 .

0 سفته ای 02 روزه به نرخ 0% صادر شد / در تاریخ 02 .

مطلوبست ثبت رویدادهای فوق در دفاتر خریدار و فروشنده .

مسأله 31

بهای تمام شده دارایی ثابت 0222222 – ارزش اسقاط آن 22222 – عمر مفید 2 سال – نرخ نزولی 02 % .

مطلوبست محاسبه هزینه استهلاک به روش نزولی ارزش دفتری برای سه سال و به روش مجموع سنوات برای 5 سال و ثبت اصلاحی آن .

مسأله 31

02 در فروشگاه دانیال 22 واحد از قرار هر واحد /0/ موجودی کالای الف در تاریخ 0 222 ریال بود.در طی سال خریدهای فروشگاه به شرح ذیل صورت گرفت :حسابداری مالی مقدماتی

 

38

02/0/02 خرید 00 واحد کالا بهای هر واحد 222 ریال .

02/5/02 خرید 002 واحد کالا بهای هرواحد 202 ریال .

02/0/02 خرید 022 واحد کالا بهای هرواحد 002 ریال .

02/0/02 خرید 02 واحد کالا بهای هرواحد 522 ریال .

00/00/02 خرید 00 واحد بهای هرواحد 202 ریال .

با فرض اینکه در طی دوره مالی 002 واحد به فروش رفته باشد مطلوبست:

-1 تعیین موجودی کالای پایان دوره .

-2 ارزیابی موجودی کالای پایان دوره به روش بهای تمام شده در مبنای فایفو، لایفو، میانگین ساده و موزون، آخرین خرید .

مسأله 32

رویدادهای مالی زیر طی مهرماه در موسسه بازرگانی پاییزان رخ داده است ثبت بزنید .

0/0 اختصاص مبلغ 02222222 ریال وجه نقد و مقداری اثاثه به مبلغ 022222 ریال و مقداری موجودی کالا به مبلغ 0222222 ریال بابت افزایش سرمایه .

0/0 خرید کالا از بازرگانی هنگامه به مبلغ 0222222 ریال با شرط )ن/ 020 – 0/02)

0/0 دریافت یک برگ سفته 02 روزه از آقای اکبری به ارزش 0522222 ریال بابت طلب موسسه از ایشان .

0/0 فروش نقدی کالا به تجارتخانه مبینی به مبلغ 002222 ریال با اعطای 2% تخفیف تجاری .

2/0 0 معادل 52222 ریال / به علت معیوب بودن بخشی از کالای خریداری شده در تاریخ 0 آن برگشت داده شد .

5/0 مبلغ 222222 ریال بابت پرداخت مخارج جزئی در اختیار آقای رحمانی مسئول تن خواه گردان قرار گرفت .

0/0 چکی به مبلغ 002222 ریال از حساب موسسه بابت پرداخت بدهی آقای هخامنش مدیر موسسه صادر شد .

9/0 0/0 – فروش کالا به مبلغ 022222 ریال به شرکت البرز با شرط )ن/ 02 )

00/0 دریافت صورتحسابی به مبلغ 002222 ریال از روزنامه خراسان بابت درج آگهی .

02/0 دریافت طلب موسسه از شرکت البرز .

05/0 پرداخت بدهی موسسه به بازرگانی هنگامه .حسابداری مالی مقدماتی

00/0 مبلغ 002222 ریال وجه نقد از موسسه پویان جهت تحویل کالا در آذرماه سال جاری دریافت گردید .

00/0 در پایان این روز موجودی صندوق به مبلغ 0222 ریال بیشتراز مانده حساب صندوق بوده است .

00/0 خرید یک قطعه زمین به مبلغ 5222222 ریال که یک سوم آن نقدا پرداخت و برای مابقی یک فقره سفته دوماهه صادر شد .

02/0 واگذاری چک مشتری به مبلغ 0222222 ریال به بانک .

00/0 مقداری از اثاثه موجود مازاد بر نیاز موسسه به ارزش 002222 ریال به طور نسیه فروخته شد .

09/0 تن خواه گردان صورت ریزی هزینه ها ی زیر را به حسابداری ارائه کرد و با وی تسویه حساب گردید:)هزینه آب و برق 02222 ریال، هزینه متفرقه 022222

ریال، هزینه اجاره منزل آقای هخامنش 022222 ریال )

09/0 پرداخت بیمه یک ساله موسسه به مبلغ 0222222 ریال و صدور یک فقره چک بانکی .

شرکت مجتمع آموزشی فنی و مهندسین فنون گستر ابهر

www.fonongostarabhar.com آدرس دفتر مرکزی: ابهر خیابان ولیعصر, روبه روی پاساژکسری بن بست اول

Email:fonon_gostar@yahoo.com 2020 تلفکس: 5052225 تلفن: 5098725

39

مسأله 33

مانده های زیر در پایان سال 0002 پس از انجام اصلاحات از دفتر کل فروشگاه مهرداد استخراج شده است :

حساب نقد و بانک 002222 ریال، حسابهای دریافتنی 022222 ریال، هزینه حمل کالای خریداری شده 02222 ریال، خرید کالا 002222 ریال، برگشت از فروش

وتخفیفات 00222 ریال، فروش کالا 522222 ریال، برگشت از خرید و تخفیفات 02222 ریال، تخفیف نقدی فروش 00222 ریال، موجودی کالای پایان دوره

022222 ریال، برداشت 22222 ریال، حسابهای پرداختنی 090222 ریال، پیش دریافت فروش 05222 ریال، سرمایه 0202222 ریال، اثاثه 052222 ریال، دیون

رهنی 002222 ریال، هزینه متفرقه 02222 ریال،

ساختمان 0022222 ریال، هزینه حقوق 00222 ریال، هزینه آگهی 00222 ریال،

موجودی کالای اول دوره 92222 ریال، بوده است مطلوبست :

انجام ثبت های اصلاحی موجودی کالای اول و آخر دوره .

تنظیم صورتحساب سود و زیان و سرمایه .حسابداری مالی مقدماتی

81/12/ تنظیم ترازنامه به تاریخ 20 .

مسأله 34

00 مؤسسه بیاوند مبلغ 000222 ریال می باشد مانده های /0/ مانده موجودی کالای 0 حسابهای موقت دفتر کل این مؤسسه به شرح زیر می باشد :

فروش – 0092222 ریال.- خرید طی دوره – 902222 ریال.- هزینه حقوق فروشندگان – 052222 ریال. برگشت از خرید وتخفیفات – 02222 ریال. – برگشت از

فروش وتخفیفات – 02222 ریال. – هزینه حمل کالای خریداری شده 02222 ریال. – تخفیفات نقدی خرید – 0222 ریال. – هزینه اجاره – 20222 ریال. – هزینه

آگهی – 2222 ریال. – تخفیفات نقدی فروش 0222 ریال. هزینه های متفرقه – 50222 ریال. موجودی کالای پایان دوره – 002222 ریال .

مطلوبست :

الف( ثبت عملیات مربوط به اصلاح موجودی کالا وبستن حسابهای موقت در دفتر روزنامه وتعیین سود وزیان در حساب خلاصه سود وزیان .

78/12/ ب( تنظیم گزارش سود وزیان مؤسسه برای دوره عملکرد منتهی به 20

ج( تنظیم صورت حساب سرمایه در صورتیکه سرمایه اول دوره – 414111 ریال وسرمایه گذاری طی دوره – 211111 ریال و هرماه صاحب

حساب مؤسسه مرتبا مبلغ – 25111 ریال برداشت کرده باشد .

مسأله 35

00 از دفاتر فروشگاه سفید کار /00/ مانده های زیر پس از انجام اصلاحات در تاریخ 09 استخراج شده است .

صندوق – 202222 ریال. – موجودی کالا – 0022222 ریال. – اسناد پرداختی – 0522222 ریال. بدهکاران – 0222222 ریال. – ساختمان – 0222222 ریال.

دیون رهنی – 2222222 ریال. – سرقفلی – 0022222 ریال. ملزومات – 02222 ریال. – پیش دریافت درآمد – 002222 ریال. – زمین – 0022222 ریال. – وسایط

نقلیه – 0222222 ریال. – حقوق پرداختی – 002222 ریال. – ذخیره م.م – 22222 ریال. – پیش پرداخت بیمه – 022222 ریال . – بستانکاران – 000222 ریال. –

اجاره پرداختی – 025222 ریال .

مطلوبست:تهیه ترازنامه طبقه بندی شده ومحاسبه سرمایه پایان دوره .

مساله 36

موجودی کالای x 00 مقدار 022 کیلوگرم از قرار /0/ شرکت مهران شهد طوس در تاریخ 0 هر کیلوگرم 022 ریال می باشد، خرید وفروشهای این شرکت در طی

دوره مالی به شرح زیر است :حسابداری مالی مقدماتی

– 022 کیلوگرم از قرار هر کیلو 022 ریال ،0/ خرید 02 .

– 022 کیلوگرم از قرار هر کیلو گرم 052 ریال ،0/ خرید 0

– 022 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 002 ریال ،9/ خرید 02 .

41 حسابداری مالی مقدماتی

– 022 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 002 ریال ، 0/ خرید 02 .

– 022 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 002 ریال ،0/ خرید 0 .

– 022 کیلوگرم از قرارهر کیلوگرم 002 ریال ،02/ خرید 02 .

– در صورتیکه فروش طی دوره 0222 کیلوگرم باشد،

مطلوبست : 1-محاسبه مقدار موجودی کالای پایان دوره .

-2 محاسبه بهای موجودی کالای پایان دوره به روشهای:

اولین صادره از اولین وارده (fifo)

اولین صادره از آخرین وارده (lifo)

میانگین موزون

مسأله 37

00 به /00/ بعضی از اقلام تراز آزمایشی اصلاح نشده شرکت تولید بیدک در تاریخ 09 شرح زیر می باشد :حسابداری مالی مقدماتی

پیش پرداخت اجاره- 022222 ریال – پیش دریافت فروش – 2222222 ریال –

موجودی ملزومات اداری – 022222 ریال – موجودی کالای اول دوره – 022222 –ساختمان – 9222222 ریال .

سایر اطلاعات لازم برای انجام اصلاحات به شرح زیر است :

الف( موجودی ملزومات اداری طبق ارزیابی بعمل آمده در پایان سال مبلغ – 52222 ریال برآورد گردید .حسابداری مالی مقدماتی

00 پرداخت شده است /5/ ب( اجاره پرداختی برای مدت دوسال در تاریخ 00 .

ج( از مبلغ مندرج در حساب پیش دریافت فروش 02 درصد آن در سال 00 تحقق یافته است .

د( موجودی کالا در آخر سال مبلغ – 0022222 ریال ارزیابی گردیده است .

ه( استهلاک ساختمان به روش خط مستقیم با نرخ 02 درصد می بشد .

و( 0 نفر از کارگران شرکت حقوق 0 روز هفته آخر اسفند ماه را دریافت نکرده اند واز این بابت ثبتی به عمل نیامده است. )حقوق هفتگی هر کارگر – 22222

ریال در ازای 2 روز کار در هفته می باشد ).

ز( مانده حساب کسر واضافی صندوق در پایان سال مبلغ – 02222 ریال بدهکار می باشد

مطلوبست: انجام عملیات ثبتهای اصلاحی در دفتر روزنامه عمومی شرکت بیدک )کلیه محاسبات نوشته شود (حسابداری مالی مقدماتی

مسأله 38 حسابداری مالی مقدماتی

آقای محمدی مؤسسه کاوش رایانه را در ابتداء مهر ماه 0009 جهت خرید وفروش قطعات کامپیوتری تاسیس وعملیات زیر را انجام داده است .

0/0: تخصیص – 0222222 ریال وجه نقد و- 5222222 ریال یک دستگاه رایانه و – 2222222 ریال لوازم وقطعات کامپیوتری بعنوان سرمایه اولیه .

0/0: افتتاح جاری 0205 نزد بانک صادرات و واریز مبلغ – 0222222 ریال وجه نقد به حساب جاری .

2/0: پرداخت مبلغ – 522222 ریال وجه نقد بابت اجاره 5 ماهه محل مؤسسه .

شرکت مجتمع آموزشی فنی و مهندسین فنون گستر ابهر

www.fonongostarabhar.com آدرس دفتر مرکزی: ابهر خیابان ولیعصر, روبه روی پاساژکسری بن بست اول

Email:fonon_gostar@yahoo.com 2020 تلفکس: 5052225 تلفن: 5098725

41

0/0: 02 /0 – فروش مقدار لوازم کامپیوتری به مبلغ – 0222222 ریال با شرط )ن/ 02 )

0/0: خرید مقداری قطعات کامپیوتری به مبلغ – 0222222 ریالکه یک پنجم آن طی یک 02 / 0 – فقره چک پرداخت شد ومابقی با شرط )ن/ 02 )

02/0: فروش مقداری قطعات کامپیتری به مبلغ – 0222222 ریال طی یک فقره چک با 0 درصد تخفیف تجاری .

00/0: 0 با نمونه ارسالی مبلغ / به علت عدم مطابقت کالای فروش رفته تاریخ 0 – 022222 ریال تخفیف به خریدار اعطاء شد .

00/0: فروش یک دستگاه چاپگر به مبلغ – 0022222 ریال به آقای دور اندیش ودریافت سفته ای 02 روزه به همین مبلغ .

00/0: صدور چکی به مبلغ – 222222 ریال در وجه آقای بهادری به عنوان مسئول تنخواه گردان .

00/0: 0 به علت معیوب بودن قطعات / برگشت مبلغ – 022222 ریال از خرید نسیه 0 کامپیوتری .

02/0: به دستور صاحب مؤسسه بانک مبلغ – 022222 ریال بابت اجاره منزل وی پرداخت نمود .

05/0: دریافت یک فقره پک به مبلغ – 022222 ریال بابت اجاره واگذاری یک دستگاه کامپیوتر به هنرستان جماران .

00/0: 0/ دریافت یک فقره چک بابت طلب مورخ 0 .حسابداری مالی مقدماتی

00/0: دریافت صورتحسابی به مبلغ – 00222 ریال از شرکت هدف رایانه بابت تعمیر کامپیوتر .

02/0: تنزیل سفته آقای دوراندیش نزد بانک با نرخ 9 درصد .

00/0: آقای محمدی مبلغ – 0222222 ریال واریزی به حساب بانکی و مبلغ – 0222222 ریال یک دستگاه وانت جهت سرمایه گذاری مجدد اختصاص داد .

00/0: ارسال صورت حسابی به مبلغ – 0222222 ریال فروش قطعات کامپیوتری برای آقای خجسته .

00/0: پرداخت بدهی شرکت هدف رایانه به طور نقد .

00/0: 0/ پرداخت یک فقره چک بابت بدهی 0 .

02/0: دریافت یک فقره سفته یک ماهه ازآقای خجسته بابت صورتحساب ارسالی در تاریخ 00/0.

05/0: آقای بهادری مسئول تنخواه گردان اسناد هزینه ای به شرح زیر را تحویل دایره حسابداری نموده ) 0- پرداخت قبض برق – 022222 ریال. 0- خرید لوازم

تحریر- 22222 ریال. 0- هزینه های متفرقه – 22222 ریال( به علت مسافرت تسویه حساب نموده ومابقی وجه را به طور نقد تحویل حسابداری نمود .

00/0: نکول سفته آقای دور اندیش و برداشت اصل مبلغ سفته و مبلغ – 00222 ریال بابت هزینه واخواست از جاری موسسه .

02/0: در پایان روز پس از شمارش موجودی واقعی صندوق مبلغ – 020222 ریال ومانده حساب صندوق مبلغ 029222 ریال گزارش شد .

مطلوبست: ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه عمومی مؤسسه کاوش )کلیه محاسبات نوشته شود – در ثبتها نیازی به نوشتن شرح نمی

باشد ( حسابداری مالی مقدماتی

مسأله 30

مؤسسه بازرگانی ایران در اول خرداد ماه 09 با فعالیت خرید و فروش دستگاهای صوتی وتصویری فعالیت خود را شروع نمود – در یک ماه خرداد عملیات زیر را

انجام داده بود .

0/0/09 مبلغ – 22222222 ریال بعنوان سرمایه که مبلغ – 00222222 ریال به حساب مؤسسه واریز نمود و – 00222222 ریال موجودی کالا در اختیار مؤسسه

قرار داد .حسابداری مالی مقدماتی

0/0/09 اجاره یک انبار جهت مؤسسه و پرداخت – 0222222 ریال بابت اجاره شش ماه آینده .

0/0/09 خرید نقدی – 022222 ریال ملزومات

2/0/09 خرید – 2222222 ریال کالا که وجه آن پس از کسر 0 درصد تخفیف تجاری نقدا پرداخت شد .

0/0/09 فروش کالا بطور نقد به مبلغ – 0022222 ریال

42

02/0/09 02/0 – خرید کالا به مبلغ – 0022222 ریال از شرکت سونی با شرط )ن/ 02 )

02/0/09 پرداخت – 02222 ریال بابت هزینه حمل کالای خریداری شده .

00/0/09 فروش کالا به مبلغ – 0022222 ریال به آقای سلامتی با شرط )ن/ 02 – 0/02)

00/0/09 برگشت – 022222 ریال کالا به شرکت سونی به علت آسیب دیدگی دستگاهها به هنگام حمل نقل .

05/0/09 برداشت – 022222 ریال توسط مؤسس برای مصارف شخصی

00/0/09 پرداخت طلب شرکت سونی .

02/0/09 خرید کالا به مبلغ – 0222222 ریال بطور نسیه

00/0/09 دریافت طلب از آقای سلامتی

مطلوبست: ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه .

مسأله 41 حسابداری مالی مقدماتی

مؤسسه بازرگانی سروش در طی دوره مالی خریدهای زیر را از یک نوع کالا انجام داده است :حسابداری مالی مقدماتی

واحد قیمت هر واحد

0202 ریال 0022 0/ خرید کالادر 02

0022 0022 0/ خرید کالا در 02 ریال

0022 0222 2/ خرید کالا در 02 ریال

0022 ریال 222 5/ خرید کالا در 02

0222 022 0/ خرید کالا در 02 ریال

در صورتیکه موجودی اول دوره 522 واحد و برای هر واحد 0022 ریال وفروش طی دوره 0222 واحد باشد .

مطلوبست:الف( محاسبه مقدار موجودی کالای پایان دوره

ب( محاسبه قیمت تمام شده کالای پایان دوره به روشهای :

-1 میانگین ساده 2- میانگین موزون)واقعی (

-3 روش صادره از اولین وارده

-4 روش اولین صادره از آخرین وارده) lifo )

مسأله 41 حسابداری مالی مقدماتی

00 به شرح زیر در اختیار شما حسابداران قرار داده شده است: /00/ مانده حسابهای دفتر کل مؤسسه عدالت پس از اصلاحات در 09

بانک 2202222 ریال

بدهکاران 022222 ریال

موجودی کالا پایان دوره 002222 ریال

43حسابداری مالی مقدماتی

موجودی کالا اول دوره 000222 ریال

پیش پرداخت اجاره 02222 ریال

ساختمان 0002222 ریال

بستانکاران 022222 ریال

پیش دریافت فروش کالا 022222 ریال

دیون رهنی 222222 ریال

فروش کالا 0222222 ریال

برگشت از فروش وت 022222 ریال

خرید کالا 0222222 ریال

تخفیفات نقدی خرید 02222 ریال

هزینه حقوق 002222 ریال

هزینه بیمه 00222 ریال

هزینه حمل کالای خریداری شده 02222 ریال

سرمایه 5222222 ریال

مطلوبست:

1( بستن حسابهای موقت در دفتر روزنامه وتنظیم حساب خلاصه سود وزیان واتقال آن به حساب سرمایه.

78 )به صورت طبقه بندی شده( /12/ 2( تهیه ترازنامه در 20

مسأله 42

مانده ی برخی از حسابهای شرکت بازرگانی طوس در پایان سال 02 به شرح زیر است:

موجودی کالا – 0222222 ریال، پیش پرداخت اجاره – 002222 ریال، ملزومت – 002222 ریال، پیش دریافت درآمد – 0222222 ریال، پیش پرداخت بیمه –

022222 ریال.

با توجه به اطلاعات زیر:

0( موجودی کالای پایان دوره – 0022222 ریال است.حسابداری مالی مقدماتی

02 پرداخت شده است. /0/ 0( پیش پرداخت اجاره برای مدت 0 سال در تاریخ 0

0( از پیش دریافت درآمد هنوز 02 % منقضی نشده است.

0( از پیش پرداخت بیمه 52 % منقضی شده است.

2( موجودی ملزومات در پایان دوره – 02222 ریال می باشد.

مطلوبست ثبت آرتیکل های اصلاحی لازم در دفاتر بازرگانی طوس

مسأله 43

44حسابداری مالی مقدماتی

فعالیتهای مالی زیر در فروردین ماه سال 0002 در مؤسسه بازرگانی عطاء انجام شده است:

0/0/ سرمایه گذاری اولیه شامل – 0222222 ریال وجه نقد و- 0222222 ریال موجودی کالا .

0/0/ پرداخت – 02222 ریال ابت اجاره یک ساله بطور نقد .

0/0/ 02/0 ، خرید 0222222 ریال با شرط )ن/ 02 ).

5/0/ ، فروش – 0222222 ریال که نصف آن نقدا درافت شد ومابقی به شرط )ن/ 02 0/0).

0/0/ ارسال صورتحساب به مبلغ – 222222 بابت فروش کالا برای آقای حسینی .

0/0/ وصول صورتحساب به مبلغ – 02222 ریال از دفتر روزنامه خراسان بابت چاپ آگهی .

02/0/ 0/ پرداخت بدهی ایجاد شده در تاریخ 0 .

00/0/ 0 به علت معیوب بود / برگشت – 022222 ریال از کالای فروخته شده در 5

00/0/ صدور چکی به مبلغ – 0222222 ریال جهت افتتاح حساب تنخواه گردان .حسابداری مالی مقدماتی

02/0/ 0/ دریافت یک فقره چک جهت معامله 5 .

00/0/ طبق شمارش انجام شده در پایان روز مشخص گردید وجه نقد دست صندوقدار – 022222 ریال می باشد درصورتی که مانده ی حساب صندوق در

همین روز – 002222 ریال میباشد .

00/0/ 0/ دریافت سفته ای یک ماهه بابت طلب مورخ 0 .

02/0/ خرید چهار عدد اتوبوس جهت ایاب وذهاب کارکنان به ارزش هرکدام – 00022 ریال که در این معامله مبلغ – 00222 ریال بطور نقد پرداخت شد وقرار

شده مابقی طی اقساطی پرداخت گردد .

00/0/ مسئول تنخواه گردان اسناد هزینه ای شامل )هزینه حمل – 022222 آگهی – 002222 و خرید ملزومات – 002222 ریال( تسلیم دایره حسابداری نمود .02/0/ پرداخت جکی به مبلغ – 022222 ریال بابت حقوق کارکنان و برداشت – 22222 ریال جهت مصارف شخصی .مطلوبست: ثبت فعالیتهای مالی فوق در دفتر روزنامه عمومی .مساله 4402 حساب جاری 22 شرکت مهزاد نزد بانک تجارت با دفاتر شرکت مذکور بدست آمده است /02/ اطلاعات زیر پس از تطبیق صورتحساب بانکی مورخ 02-0 مانده صورتحساب ارسالی بانک مبلغ – 00222222 ریال می باشد.

-0 چک دریافتی از آقای دامغانی از مشتریان شرکت به مبلغ – 002222 ریال جهت وصول به بانک سپرده شد و حسابدار شرکت به بدهکار حساب بانک

منظور نموده ولی صورتحساب ارسالی بانک نشان می دهد که چک فوق لاوصول بوده است.

-0 مبلغ – 005222 ریال توسط صندوق دار شرکت به حساب جاری 22 واریز شده که توسط حسابدار بانک در صورتحساب ارسالی به مبلغ – 050222 ریال

ثبت شده است.حسابداری مالی مقدماتی

-0 چک شماره 0000 به مبلغ – 000222 ریال که جهت خرید کالا صادر شده بود توسط حسابدار شرکت اشتباها به مبلغ – 209222 ریال ثبت شده است.

02 به مؤسسه واصل نشده است. / 02 واریز شده که رسید آن تا تاریخ 02 / -2 مبلغ – 522222 ریال توسط آقای محمدی یکی از بدهکاران در تاریخ 05

02 به مبلغ – 592222 ریال در بعد از ظهر همان روز به حساب جاری نزد بانک واریز شده که در صورت حساب ارسالی بانک منعکس / -5 فروش روز 02

نیست.حسابداری مالی مقدماتی

-0 چکی به مبلغ – 000222 ریال که جهت خرید اثاثه صادر شده بود اشتباها به مبلغ – 520222 ریال در دفاتر شرکت ثبت شده است.

0 که نزد بانک تنزیل شده بود در / -0 سفته سه ماهه آقای شیرازی یکی از بدهکاران به نرخ 0% وبه مبلغ اسمی – 022222 ریال صادره در تاریخ 00

02 واخواست شده و بانک اصل وبهره آن را از حساب جاری برداشت نموده است. / تاریخ 00

-9 از چکهای صادرشده در دیماه چکهای مشروحه زیر به بانک ارائه نشده است:

45

چک شماره 00005 به مبلغ – 022222 ریال

چک شماره 00000 به مبلغ – 02222 ریال

چک شماره 00000 به مبلغ – 000222 ریال

چک شماره 00005 به مبلغ – 002922 ریال

-02 صورتحساب ارسالی بانک نشان می دهد که 022 ریال بابت کارمزد چک لاوصول آقای دامغانی و 0222 ریال بابت کارمزد وهزینه های واخواست سفته

آقای شیرازی از حساب جاری برداشت شده که فیش های بانکی آن هنوز به شرکت نرسیده است.

-00 مانده حساب جاری شماره 22 در دفاتر شرکت دماوند – 00222222 ریال می باشد

مطلوبست: تهیه صورت مغایرت بانکی وتعیین مانده واقعی آن.

مسأله 45 حسابداری مالی مقدماتی

09 در مؤسسه تولیدی طوس ارائه شده است: /00/ مانده حسابهای زیر قبل از اصلاحات در 09

پیش دریافت فروش 0222222 ریال

پیش پرداخت بیمه 002222 ریال

موجودی کالای اول دوره 002222 ریال

ملزومات 002222 ریال

ماشین آلات 02222222 ریال

اسناد درجریان وصول 022222 ریال

اطلاعات جهت انجام ثبت های اصلاحی:

-0 از مبلغ پیش دریافت فروش – 0222222 ریال آن در سال 09 فروش تحقق نیافته است)سفارشات تحویل مشتری داده نشده(

09 پرداخت شده است. /0/ -0 مبلغ پرداختی بیمه یک ساله می باشد که در 0

-0 استهلاک ماشین آلات 02 % به روش خط مستقیم می باشد.

-0 مصرف ملزومات – 022222 ریال تا پایان دوره مالی می باشد.

-2 حساب کسر واضافی صندوق در پایان سال – 22222 ریال دارای مانده بستانکار است.

-5 موجودی کالا در پایان سال – 022222 ریال ارزیابی شده است.

-0 سفته واگذاری به بانک طبق اعلامیه از مشتری وصول شده است و همچنین بابت کارمزد اعلامیه بدهکاری به مبلغ – 02222 ریال نشان می دهد که

بانک از حساب جاری خارج نموده است.

70/12/ مطلوبست: انجام ثبت های اصلاحی در دفتر روزنامه تولیدی طوس در 20

مسأله 46حسابداری مالی مقدماتی

00 به شرح زیر ارائه /00/ مانده های حسابها در دفتر کل مؤسسه خدماتی شاهد در 09 شده است .

هزینه حقوق 002222

هزینه اجاره 022222

هرینه ملزومات 022222

هزینه های متفرقه 02222

46 حسابداری مالی مقدماتی

سرمایه گذاری اولیه 2222222 ریال

سرمایه گذاری مجدد 0222222 ریال

برداشت ماهانه)در طول سال( 22222 ریال

درآمد ناشی از خدمات ارائه شده 0022222 ریال

77/12/ مطلوبست: 1- تنظیم صورتحساب سود وزیان در 20

77/12/ -2 تنظیم صورتحساب سرمایه در 20

مسأله 47

خرید و فروشهای ماده خام در طی فروردین ماه سال 09 در مؤسسه تولیدی ایثار به شرح زیر می باشد.

09/0/2 = خرید 0222 کیلو ماده خام از قرار هر کیلو 222 ریال

09/0/02 = خرید 5222 کیلو ماده خام از قرار هر کیلو 222 ریال

09/0/02 = فروش 0222 کیلو

09/0/00 = خرید 0222 کیلو ماده خام از قرار هر کیلو 502 ریال

09/0/02 = خرید 0222 کیلو ماده خام از قرار هر کیلو 522 ریال

09/0/02 = فروش 00222 کیلو

مطلوبست: 0- تعیین موجودی پایان دوره

-0 ارزیابی موجودی پایان دوره به قیمت تمام شده برمبناهای:میانگین ساده/ میانگین موزون/روش اولین صادره از اولین وارده fifo

مسأله 48 حسابداری مالی مقدماتی

00 به شرح زیر در /00/ مانده حسابهای دفتر کل مؤسسه عدالت پس از اصلاحات در 09 اختیار شما حسابداران قرار داده شده است :

بانک 2202222 ریال

بدهکاران 022222 ریال

موجودی کالای پایان دوره 002222 ریال

موجودی کالای اول دوره 000222 ریال

پیش پرداخت اجاره 02222 ریال

ساختمان 0002222 ریال

بستانکاران 022222 ریال

پیش دریافت فروش کالا 022222 ریال

دیون رهنی 222222 ریال

فروش کالا 0222222 ریال

برگشت از فروش و ت 022222 ریال

خرید کالا 0222222 ریال

 

تخفیفات نقدی خرید 02222 ریال

هزینه حقوق 002222 ریال

هزینه بیمه 00222 ریال

هزینه حمل کالاهای خریداری شده 02222 ریال

هزینه حمل کالاهای فروخته شده 02222 ریال

سرمایه 5222222 ریال

مطلوبست: 1- بستن حسابهای موقت در دفتر روزنامه وتنظیم حساب خلاصه سود وزیان وانتقال آن به حساب سرمایه.

78 )به صورت طبقه بندی شده( /12/ -2 تهیه ترازنامه در 20

مسأله 40 حسابداری مالی مقدماتی

02 طبق دفاتر شرکت – 0022022 ریال ومانده حساب جاری طبق صورتحساب ارسالی – 0022222 را /00/ مانده حساب جاری شرکت تولیدی صداقت در 09

نشان می دهد که پس از تطبیق حسابها اقلام باز به شرح زیر بدست آمد:

02 چک صادره به مبلغ – 52222 ریال جهت وصول به بانک ارائه نشده است. /00/ در تاریخ 00

02 صورت گرفته وبه حساب بانک واریز شده ولی در صورتحساب ارسالی انعکاس نیافته است. /00/ مبلغ – 022222 ریال فروش در 09

یکی از مشتریان – 522222 ریال بدهی خود را به حساب جاری مؤسسه واریز کرد واعلامیه بستانکاری آن هنوز به دست مؤسسه نرسیده ود دفاتر

ثبت نشده است.

بانک 0022 ریال کارمزد را از حساب جاری کسر نموده ولی اعلامیه بدهکاری آن به مؤسسه نرسیده ودر دفاتر ثبت نشده است.

صدور چکی به ارزش – 00222 ریال بابت خرید اثاثه که توسط حسابدار اشتباها – 00222 ریال در دفاتر مؤسسه ثبت شده است.

سفته تنزیلی آقای صداقت در سر رسید نکول شده و بانک وجه سفته را به ارزش – 222222 ریال از حساب جاری مؤسسه برداشت نمود واز این بابت در دفتر

هیچ ثبتی به عمل نیامده است.

75/12/ مطلوبست: 1- تهیه صورت مغایرات بانکی به تاریخ 20

75/12/ -2 انجام ثبت های اصلاحی لازم دردفترروزنامه به تاریخ 2

مسأله 51

02 حساب جاری شرکت دماوند نزد بانک تجارت با دفاتر شرکت مذکور بدست آمده است: /02/ اطلاعات زیر پس از تطبیق صورتحساب بانکی مورخ 02

-0 مانده صورتحساب ارسالی بانک مبلغ – 00222222 ریال می باشد.

-0 چک دریافتی از آقای دامغانی از مشتریان شرکت به مبلغ 002222 ریال جهت وصول به بانک سپرده شد و حسابدار شرکت به بدهکار حساب بانک منظور

نموده ولی صورتحساب ارسالی بانک نشان می دهد که چک فوق لاوصول بوده است.

-0 مبلغ 005222 ریال توسط صندوق دار شرکت به حساب جاری 22 واریز شده که توسط حسابدار بانک در صورتحساب ارسالی به مبلغ 050222 ریال ثبت

شده است.حسابداری مالی مقدماتی

-0 چک شماره 0000 به مبلغ 000222 ریال که جهت خرید کالا صادر شده بود توسط حسابدار شرکت اشتباها به مبلغ 209222 ریال ثبت شده است.

02 به موسسه واصل نشده است. / 02 واریز شده که رسید آن تا تاریخ 02 / -2 مبلغ 522222 ریال توسط آقای محمدی یکی از بدهکاران در تاریخ 05

02 به مبلغ 592222 ریال در بعد از ظهر همان روز به حساب جاری نزد بانک واریز شده که در صورتحساب ارسالی بانک منعکس نیست. / -5 فروش روز 02

-0 چکی به مبلغ 000222 ریال که جهت خرید اثاثه صادر شده بود اشتباها به مبلغ 520222 ریال در دفاتر شرکت ثبت شده است.

48https://www.pwc.com/

0 که نزد بانک تنزیل شده بود در تاریخ / -0 سفته سه ماهه آقای شیرازی یکی از بدهکاران به نرخ 0% و به مبلغ اسمی 022222 ریال صادره در تاریخ 00

02/00 واخواست شده و بانک اصل بهره آن را از حساب جاری برداشت نموده است.

-9 از چکهای صادر شده در دی ماه چکهای مشروحه زیر به بانک ارائه نشده است:

چک شماره 00005 به مبلغ 202222 ریال

چک شماره 00000 به مبلغ 000222 ریال

چک شماره 00000 به مبلغ 02222 ریال

چک شماره 00005 به مبلغ 002922 ریال

-02 صورتحساب ارسالی بانک نشان می دهد که 022 ریال بابت کارمزد چک لاوصول آقای دامغانی و 0222 ریال بابت کارمزد و هزینه های واخواست سفته

آقای شیرازی از حساب جاری برداشت شده که فیش های بانکی آن هنوز به شرکت نرسیده است.حسابداری مالی مقدماتی

-00 مانده حساب جاری شماره 22 در دفاتر شرکت دماوند 00222222 ریل می باشد.

مطلوبست: تهیه صورت مغایرت بانکی و تعیین مانده واقعی آن.

مسأله 51 حسابداری مالی مقدماتی

09 در موسسه تولیدی نواندیش ارائه شده است: /00/ مانده حسابهای زیر قبل از اصلاحات در 09

پیش دریافت فروش – 0222222 ریال

پیش پرداخت بیمه – 002222 ریال

موجودی کالای اول دوره – 002222 ریال

ملزومات – 002222 ریال

ماشین آلات – 02222222 ریال

اسناد در جریان وصول – 022222 ریال

اطلاعات جهت انجام ثبت های اصلاحی:

0( از مبلغ پیش دریافت فروش – 0222222 ریال آن در سال 09 فروش تحقق نیافته است)سفارشات تحویل مشتری داده نشده(

09 پرداخت شده است. /0/ 0( مبلغ پرداختی بیمه یک ساله می باشد که در 0

0( استهلاک ماشین آلات 02 % به روش مستقیم می باشد.

0( مصرفی ملزومات – 022222 ریال تا پایان دوره مالی می باشد.

2( حساب کسر و اضافی صندوق در پایان سال – 22222 ریال دارای مانده بستانکار است.

5( موجودی کالا در پایان سال – 022222 ریال ارزیابی شده است.

0( سفته واگذاری به بانک طبق اعلامیه بستانکار از مشتری وصول شده است و همچنین بابت کارمزد اعلامیه بدهکاری به مبلغ – 02222 ریال را نشان می

دهد که بانک از حساب جاری خارج نموده است.

70/12/ مطلوبست: انجام ثبت های اصلاحی در دفتر روزنامه تولیدی نواندیش 20

مسأله 52 حسابداری مالی مقدماتی

00 به شرح زیر ارائه شده است. /00/ مانده حسابها در دفتر کل موسه خدماتی شاهد در 09

 

49

هزینه حقوق – 002222

هزینه اجاره – 022222

هزینه ملزومات – 022222

هزینه ها متفرقه – 02222

سرمایه گذاری اولیه – 2222222 ریال

سرمایه گذاری مجدد – 0222222 ریال

برداشت ماهانه )در طول سال( – 22222 ریال

درآمد ناشی از خدمات ارائه شده – 0022222 ریال

77/12/ مطلوبست: 1( تنظیم صورتحساب سود و زیان در 20

77/12/ 2( تنظیم صورتحساب سرمایه در 20

مسأله 53

خریدها و فروشهای مواد خام در طی فروردین ماه سال 09 در موسسه تولیدی ایثار به شرح زیر می باشد.

09/0/02 – خرید 0222 کیلو ماده خام از قرار هرکیلو 222 ریال.

09/0/02 – خرید 5222 کیلو ماده خام از قرار هرکیلو 222 ریال.

09/0/02 – فروش 0222 کیلو.

09/0/00 – خرید 0222 کیلو ماده خام از قرار هرکیلو 502 ریال.

09/0/02 – خرید 0222 کیلو ماده خام از قرار هرکیلو 522 ریال.

09/0/02 – فروش 00222 کیلو.

مطلوبست: 1( تعیین موجودی پایان دوره

2( ارزیابی موجودی پایان دوره به قیمت تمام شده بر مبناهای:

میانگین ساده / میانگین موزون

روش اولین صادره از اولین وارده fifo

روش اولین صادره از از آخرین وارده lifo

مسأله 54

02 طبق دفاتر شرکت – 0022022 ریال و مانده حساب جاری طبق صورتحساب ارسالی – 0022222 را /00/ مانده حساب جاری شرکت تولیدی صداقت در 09

نشان می دهد پس از تطبیق حسابها اقلام باز به شرح زیر بدست آمد:

02 چک صادره به مبلغ – 52222 ریال به جهت وصول به بانک ارائه نشده است. /00/ 0( در تاریخ 00

02 صورت گرفته و به حساب بانک واریز شده ولی در صورتحساب ارسالی انعکاس نیافته است. /00/ 0( مبلغ – 022222 ریال فروش در 09

0( یکی از مشتریان – 522222 ریال بدهی خود را به حساب جاری موسسه واریز کرد و اعلامیه بستانکاری آن هنوز به دست موسسه نرسیده و در دفاتر ثبت

نشده است.

51

0( بانک 0022 ریال کارمزد را از حساب جاری کسر نومده ولی اعلامیه بدهکاری آن به موسسه نرسیده و در دفاتر ثبت نشده است.

2( صدور چکی به ارزش – 00222 ریال بابت خرید اثاثه که توسط حسابدار اشتباها – 00222 ریال در دفاتر موسسه ثبت شده است.

5( سفته تنزیلی آقای صداقت در سررسید نکول شده و بانک وجه سفته را به ارزش – 222222 ریال از حساب جاری موسسه بداشت نمود و از این بابت در

دفاتر هیچ ثبتی به عمل نیامده است.

75/12/ مطلوبست: 1( تهیه صورت مغایرات بانکی به تاریخ 20

75/12/ 2( انجام ثبت های اصلاحی لازم در دفتر روزنامه به تاریخ 20

مسأله 55 حسابداری مالی مقدماتی

موسسه بازرگانی ایران در اول خرداد ماه 09 به فعالیت خرید و فروش دستگاههای صوتی و تصویری فعالیت خود را شروع نمود – در یک ماه خرداد عملیات زیر

را انجام داده بود.حسابداری مالی مقدماتی

09/0/0 مبلغ – 22222222 ریال به عنوان سرمایه که مبلغ – 00222222 ریال به حساب موسسه واریز نمود و – 00222222 ریال موجودی کالا در اختیار –

موسسه قرارداد.

09/0/0 اجاره یک انبار جهت موسسه و پرداخت – 0222222 ریال بابت اجاره شش ماه آینده. –

09/0/0 خرید نقدی – 022222 ریال ملزومات –

09/0/2 خرید – 2222222 ریال کالا که وجه آن پس از کسر 0 درصد تخفیف تجاری نقدا پرداخت شد. –

09/0/0 فروش کالا به طور نقد به مبلغ – 0022222 ریال. –

)02/0 – 09/0/02 خرید کالا به مبلغ – 0022222 ریال از شرکت سونی با شرط)ن/ 02 –

09/0/02 پرداخت – 02222 ریال بابت هزینه حمل کالای خریداری شده. –

)02/0 – 09/0/00 فروش کالا به مبلغ – 0022222 ریال به آقای سلامتی با شرط )ن/ 02 –

09/0/00 برگشت – 022222 ریال کالا به شرکت سونی به علت آسیب دیدگی دستگاهها به هنگام حمل و نقل –

09/0/05 برداشت – 022222 ریال توسط موسس برای مصارف شخصی –

09/0/00 پرداخت طلب شرکت سونی –

09/0/02 خرید کالا به مبلغ – 0222222 ریال به طور نسیه –

09/0/00 دریافت طلب از آقای سلامتی –

مطلوبست: ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه.

مسأله 56 حسابداری مالی مقدماتی

موسسه بازرگانی سروش در طی دوره مالی خریدهای زیر را از یک نوع کالا انجام داده است:

واحد قیمت هرواحد

0202 ریال 0022 0/ خرید کالا در 02

0022 ریال 0022 0/ خرید کالا در 02

0022 ریال 0222 2/ خرید کالا در 02

51حسابداری مالی مقدماتی

0022 ریال 222 5/ خرید کالا در 02

0222 ریال 022 00/ خرید کالا در 02

درصورتیکه موجودی اول دوره 522 واحد برای 0022 ریال و فروش طی دوره 0222 واحد باشد.

مطلوبست: الف( محاسبه مقدار موجودی کالای پایان دوره

ب( محاسبه قیمت تمام شده کالای پایان دوره به روشهای:

-1 میانگین ساده 2- میانگین موزون )واقعی(

-3 روش اولین صادره از اولین وارده ) fifo )

-4 روش اولین صادره از آخرین وارده) lifo )

مسأله 57

05 مبلغ 002222 ریال بوده در صورتیکه مانده این حساب در همین تاریخ طبق صورتحساب /5/ مانده حساب بانک در دفتر کل موسسه تجاری مهر در 00

ارسالی بانک رقم 0022222 ریال را نشان می داد که پس از رسیدگی های لازم مغایرتهای زیر کشف شد.

0( چک صادره در وجه یکی از مشتریان به مبلغ 222222 ریال تا تاریخ تهیه صورتحساب جهت وصول به بانک ارائه نگردیده است.

0( چک صادره بابت پرداخت بدهی به یکی از مشتریان به مبلغ 202222 ریال اشتباها توسط حسابدار موسسه به مبلغ 022222 ریال در حسابها ثبت شده

است.حسابداری مالی مقدماتی

5 به حساب بانک در صورتحساب بانک منعکس نشده است. / 0( وجوه نقدی واریزی به مبلغ – 022222 ریال در تاریخ 00

0( مبلغ – 052222 ریال بابت سفته نکول شده آقای مدبر به یکی از مشتریان موسسه. که قبلا نزد بانک تنزیل شده بود توسط بانک از حساب موسسه

5 بدست حسابدار موسسه نرسیده است. / برداشت گردید که که اعلامیه بدهکار از تاریخ 00

2( دریافت مبلغ – 502222 ریال وصولی از مشتریان به علت نرسیدن اعلامیه بستانکار به حسابدار موسسه در حسابها ثبت نشده است.

5( مسئول بانک اشتباها چک آقای ایمانی مسئول موسسه را به مبلغ – 022222 ریال از حساب موسسه پرداخت نموده است.

مطلوبست:

اولا: تهیه صورت مغایرت بانکی و تعیین مانده واقعی حساب بانک.

ثانیا: انجام ثبتهای اصلاحی لازم در دفتر روزنامه عمومی موسسه مهر.

مسأله 58

موسسه بازرگانی جهان در آغاز مهرماه 02 تاسیس و عملیات زیر را در یک ماهه مهر انجام داده است:حسابداری مالی مقدماتی

0/0 سرمایه گذاری اولیه شامل 02222222 ریال وجه نقد و 2222222 ریال اثاثه.

0/0 پرداخت 052222 ریال بابت اجاره یک ساله موسسه بطور نقد.

0/0 خرید کالا – 2222222 ریال که نصف بهای آن نقدا پرداخت و برای بقیه سفته ای دوماهه صادر و تنظیم گردید.حسابداری مالی مقدماتی

0( به آقای تقی پور. /0 – 0/0 فروش 0222222 ریال کالا با شرط )ن/ 52

0/9 افتتاح حساب جاری نزد بانک ملی و واریز 0222222 ریال به حساب از صندوق موسسه.

0./ 0/02 دریافت طلب از آقای تقی پور بابت فروش 0

 

52حسابداری مالی مقدماتی

0/00 فروش 0222222 ریال کالا به آقای بهبودی بطور نسیه 02 روزه.

0/00 وصول صورتحساب به مبلغ 022222 ریال از دفتر روزنامه خراسان بابت چاپ آگهی.

0/02 صدور چکی به مبلغ 0222222 ریال بعنوان تنخواه گردان در وجه آقای بهرامی.

0/00 پرداخت 022222 ریال بابت هزینه حمل کالای خریداری شده بطور نقد.

0/02 طبق اظهار نظر صندوق دار موسسه مبلغ – 2222 ریال کسر صندوق داشته است.

0/00 پرداخت 022222 ریال بابت هزینه حقوق یکی از فروشندگان طی چک.

20./0/ 0/00 پرداخت بدهی به روزنامه خراسان بابت صورتحساب وصولی در 00

0/00 فروش مقداری کالا به ارزش – 022222 ریال و دریافت سفته ای 02 روزه بابت بهای آن.

0/05 آقای بهبودی ورشکست شده و 52 % طلب از وی سوخته و بقیه وصول گردید.

0/00 پرداخت 022222 ریال بابت هزینه های متفرقه به طور نقد.

02 تجدید گردید. /0/0/ 20 با سفته ای به همان مبلغ به سررسید 02 /0/ 0/00 سفته وصولی در 00

0/02 آقای بهبودی تاجر ورشکسته به علت یافتن توانایی مالی بدهی خود را به بازرگانی جهان پرداخت نمود.

02 موکول گردید. /0/ 0/02 سفته وصولی در 00

0/02 آقای بهرامی مسئول تنخواه گردان اسناد هزینه شامل : هزینه آگهی 022222 ریال و هزینه های متفرقه 022222 ریال ارائه و به علت انتقال تسویه

حساب نمود.حسابداری مالی مقدماتی

مطلوبست : ثبت فعالیتهای فوق در دفتر روزنامه عمومی بازرگانی جهان.

مسأله 50

قسمتی از عملیات مالی انجام شده در فروشگاه انقلاب به شرح زیر است:

0/0 اختصاص مبلغ 0222222 ریال وجه نقد و 0222222 ریال واریز به بانک سرمایه گذاری اولیه.حسابداری مالی مقدماتی

)02/0/ 0/0 خرید 0022222 ریال کالا از آقای احمدی با شرط)ن/ 52

0 بعلت معیوب بودن. / 0/0 برگشت مبلغ 022222 ریال از کالای خریداری شده در 0

0/0 خرید 0222222 ریال اثاثه بطور نسیه و پرداخت 2222 ریال کرایه حمل آن نقدا.

)02/0/ 0/0 فروش 022222 ریال کالا به شرکت کیوان با شرط)ن/ 02

0/02 در این روز مسئول تنخواه گردان اسناد هزینه ای به شرح زیر به حسابدار ارائه و معادل هزینه های چکی دریافت نمود.

خرید لوازم التحریر 022222 ریال خرید ماشین حساب برای شرکت – 002222 ریال.

پرداخت هزینه ها ی متفرقه 02222 ریال.

0 نقدا. / 0/00 پرداخت بدهی معامله 0

0/02 در آخر وقت موجودی صندوق شمارش شد که مبلغ 090222 ریال بود در حالیکه مانده حساب صندوق 090222 ریال بود.

0/02 برداشت 022222 ریال توسط صاحب موسسه جهت مصارف شخصی.

0/02 پرداخت حقوق معوق کارکنان به مبلغ 022222 ریال طی چک بانک.

0/02 پرداخت حقوق کارکنان طی چک بانک به مبلغ – 022222 ریال.

53حسابداری مالی مقدماتی

مطلوبست: ثبت عملیات مالی در دفتر روزنامه

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...