پاسخ کاملاً تشریحی حسابداری صنعتی کنکور ارشد 19 دانشگاه های سراسری

حسابداری صنعتی

پاسخ کاملاً تشریحی حسابداری صنعتی کنکور ارشد 19 دانشگاه های سراسری

 

 

*******************************************
-19 گزینه 2 صحیح است.
ساعت کار واقعی ( { = انحراف هزینه سربار × سربار واقعی – } سربار ثابت بودجه شده + ) نرخ جذب سربار متغیر
با استفاده از روش بالاترین و پایین ترین سطح فعالیت) روش حداقل و حداکثر( نرخ جذب سربار متغیر را محاسبه می کنیم و سپس
سربار ثابت بودجه شده را بدست می آوریم:
هزینه کل در ترین پایین سطح فعالیت−هزنیه کل در بالاترین سطح فعالیت
پایین ترین سطح فعالیت−بالاترین سطح فعالیت
= 82,000,000−82,000,000
28,000−20,000
=2200
8200000000 = سربار بودجه شده -)280000×2200 ( =2000000000
280000 = تولید واقعی طبق مفروضات سؤال ×)2-%20( =200200
8000000 مساعد = })200200 × 20200 ( + 2000000000{ – 8000000000
-12 گزینه 9 صحیح است.
3و 4 با هم برابر است. – سود خالص در حالت گزینه های 8
ولی هنگامی که درآمد محصولات فرعی از هزینه تولید یا قیمت تمام شده کالای ساخته شده کسر گردد ، قیمت تمام شده یک واحد کالای
ساخته شده کاهش می یابد بنابرین بهای موجودی های پایان دوره نیز کاهش یافته که باعث می شود سود نسبت به حالات دیگر کاهش
یابد.
بنام خدا
پاسخ کاملاً تشریحی حسابداری صنعتی کنکور ارشد 19 دانشگاه های سراسری

-19 گزینه 4 صحیح است.
هر سه نوع هزینه در سطح واحد داده شده است نه در سطح کل.
نوع اول هزینه متغیر هر واحد / نوع دوم هزینه ثابت هر واحد/ نوع سوم هزینه نیمه متغیر هر واحد
هزینه های متغیر: در کل متغیر ولی در واحد ثابت، 80000 ریال برای هر دوسطح تولید ثابت است ولی مبلغ کلی آن ها در دوسطح تولید
متغیر است در سطح 200000 واحد مبلغ 8000000000 ریال و در سطح 220000 واحد مبلغ 3000000000 ریال بدست آمده است
هزینه های ثابت: در کل ثابت ولی در واحد متغیر ، برای سطح 200000 واحد 40200 ریال و لی برای 220000 واحد 30000 ریال و برای هر
دوسطح 4200000000 ریال محاسبه شده است
× ) کل هزینه نوع سوم) 00444 ( نوع دوم) 00544 ( نوع اول) 00444
040444 8000000000 4200000000 4000000000 20200000000
) کل هزینه نوع سوم) 00444 ( نوع دوم) 00444 ( نوع اول) 00444
050444 3000000000 4200000000 4200000000 28000000000
با استفاده از روش بالاترین و پایین ترین سطح فعالیت) روش حداقل و حداکثر( نرخ سربار متغیر را محاسبه می کنیم و سپس سربار ثابت
پیش بینی شده شده را بدست می آوریم:
280,000,000−202,000,000
22,000−20,000 = 30000
تعداد تولید ( = کل هزینه های پیش بینی شده × سربار ثابت پیش بینی شده + ) نرخ سربار متغیر
07007770777 = )00777 × 070777( + x x = 0007770777
:یا
00707770777 = )00777 × 000777( +x  x= 0007770777
-14 گزینه 2 صحیح است.
در این نمودار مبلغ 2 میلیون ریال فروش و 0 میلیون ریال هزینه های متغیر می باشد.
Cm%= 2 –
?
?
 2- 0
2
= 82%
مبلغ هزینه = fc ، نسبت حاشیه فروش =cm% ، مبلغ فروش در نقطه سربه سر = Sb ( : ابتدا باید هزینه ها ثابت را پیدا کنیم
هاحسابداری صنعتی کنکور ارشدی ثابت(

??%
 4200000000 =حسابداری صنعتی کنکور ارشد
??
82%
 fc = 2800000000
برای بدست آوردن سود با فروش 20 میلیون ریال از فرمول زیر استفاده می کنیم: ) 2000000000 ریال مبلغ فروش جدید می
باشد(
S=
??+?
??%
 2000000000 = 28,000,000+?
82%
 I = 200000000
راه حل دوم :
)I( سود = )MS ( مبلغ حاشیه فروش × )CM%( نسبت حاشیه فروش
MS = فروش در نقطه سربه سر – فروش واقعی  20 – 42 = 38
I = 00 × 002 = 8
-19 گزینه 9 صحیح است.
هزینه فرصت از دست رفته سود تحصیل نشده ای است که به علت گزینش یک راه حل موجود فدا می گردد و هر چند که دردفاتر ثبت نمی شود ولی اهمیت آنها به حدی است که باید در تصمیم گیریها به آن توجه شود.یا به عبارتی دیگر ارزش قابل
اندازه گیری فرصتی است که واحد تجاری بر اثر رد یک راه حل در ارتباط با استفاده از منابع خود از دست داده است.
20000 × %00 = 30200 : » الف « حاشیه فروش محصول
40000 × %20 = 80000 : » ب« حاشیه فروش محصول
» الف « 30200 = حاشیه فروش به ازای هر دقیقه تولید محصول ÷ 20 =00
» ب« 80000 = حاشیه فروش به ازای هر دقیقه تولید محصول ÷ 40 =20
به ازای هر دقیقه بیشتر است اولویت با تولید این نوع محصول است ولی طبق گفته سؤال » الف « چون حاشیه فروش محصولتولید » الف « تولید شده پس اینجاست که هزینه فرصت از دست رفته بوجود می آید.)اگر همان فقط محصول » ب« محصولشود هزینه فرصت از دست رفته نداریم و صفر می باشد(30200 :ساعت کار ماشین × 00 = دقیقه 82000008200000 ÷ 20 = 40800 » الف « تعداد تولید محصول8200000 ÷ 40 = 20820 » ب« تعداد تولید محصول
40800 × 30200 = 2400000000 » الف « کل حاشیه فروش ایجاد شده توسط محصول
20820 × 80000 = 2002000000 » ب« کل حاشیه فروش ایجاد شده توسط محصول
h.belkame@yahoo.com هیوا بلکامه www.hiwa-belkame.blogfa.com
» ب« و » الف « هزینه فرصت از دست رفته برابر است با: اختلاف بین دو حاشیه فروش محصول
2400000000 – 2002000000 = هزینه فرصت از دست رفته 408000000
-19 گزینه 4 صحیح است.
م. پایان دوره – سربار + دستمزد + مواد + م. اول دوره = بهای تمام شده محصول ساخته شده) هزینه های مشترک(
220 = 30 + صفر – 220
80+20 = کل تولید به تن 30
220 ×20
30
= 00حسابداری صنعتی کنکور ارشد
-19 گزینه 9 صحیح است.
رابطه زیر همواره برقرار است:
درجه اهرم عملیاتی = درصد افزایش در سود × درصد افزایش در فروش
OL = : درجه اهرم عملیاتی عکس رابطه نسبت حاشیه ایمنی است
0
??%
یا:
OL = : تقسیم بر سود )TCM( حاشیه فروش
???
?
اگر سود از 20 میلیون به 22 میلیون ریال افزایش یابد به معنی که درصد افزایش سود 20 % می باشد، پس یکی از اجزای
معادله بالا بدست آمد. و درجه اهرم عملیاتی را با استفاده از یکی از فرمول های زیر بدست می آوریم
TCM = 20 -30=80
OL = 80
20
=8حسابداری صنعتی کنکور ارشد
درجه اهرم عملیاتی = درصد افزایش در سود × درصد افزایش در فروش
20% = 8 × 82%
h.belkame@yahoo.com هیوا بلکامه www.hiwa-belkame.blogfa.com
S= : یا سؤال را می توان به صورت زیر حل کرد
??+?
??%
CM% = 2 – 30
20
= 40%
 FC= 2000000000
حالا به جای 2000000000 ریال سود 2200000000 سود جدید) طبق مفروضات سؤال( را جایگزینی می کنیم) نسبت حاشیه
فروش برای سطوح مختلف ثابت است (
S=
07,777,777+00,777,777
%72
مبلغ فروش جدید( ( )S=0802000000
20,077,777−07,777,777
07,777,777
 = 002
فروش قدیم−فروش جدید
فروش قدیم = درصد تغییرات فروش
-19 گزینه 9 صحیح است.
استفاده از بودجه ایستا زمانی مطلوب است که ظرفیت واقعی با ظرفیت بودجه شده تفاوت قابل توجهی نداشته باشد. در واقع
بودجه انعطاف پذیر، یک بودجه ایستا است که برای سطوح مختلف فعالیت در دامنه مربوط، تعدیل شده است.همچنین بودجه
انعطاف پذیرف بودجه ای است که با تغییرات در سطح یا حجم فعالیت، تعدیل لازم را داشته باشد. بودجه انعطاف پذیر، برای
تحلیل تغییرات در هزینه ها و درآمدها، در هر سطح فعالیت است. اگر هیچ گونه تغییری در سطح فعالیت، مورد انتظار نباشد و
واقع نشود، نیازی به بودجه انعطاف پذیر نیست. در این حالت، تمام مبالغ در بودجه انعطاف پذیر در دامنه مربوط ثابت باقی
خواهد ماند،یعنی تمام هزینه ها ثابت می مانند.حسابداری صنعتی کنکور ارشد
-11 گزینه 2 صحیح است.
سود عملیاتی = هزینه های ثابت قابل کنترل – هزینه های متغیر قابل کنترل – فروش
اختلاف این دو تا همان حاشیه فروش است
-911 گزینه 9 صحیح است.
معرف نرخ واقعی باشد( که در این صورت گزینه 3 صحیح است ولی طبق گفته سؤال A معرف نرخ استاندارد و H ) احتمالا
داریم:حسابداری صنعتی کنکور ارشد
K = خرید واقعی ، I = مصرف استاندارد ، J = مصرف واقعی ،A = نرخ استاندارد ،H = نرخ واقعی
خرید واقعی ) نرخ واقعی – نرخ استاندارد( = انحراف نرخ مواد
یا:
مصرف واقعی ) نرخ واقعی – نرخ استاندارد( = انحراف نرخ مواد
h.belkame@yahoo.com هیوا بلکامه www.hiwa-belkame.blogfa.com
مساعد یا نامساعد بودن انحراف را حاصل داخل پرانتر معلوم می کند یعنی اگر نرخ استاندارد> نرخ واقعی باشد انحراف مساعد
است و بر عکس. از آنجا که نرخ استاندارد بالاتر از نرخ واقعی )روی محور عمودی( می باشد پس نتیجه می گیریم انحراف نرخ
را نرخ واقعی بدانیم.گزینه 3 صحیح A نرخ استاندارد و H مواد مساعد است که در این صورت گزینه صحیح وجود ندارد ولی اگر
است.
نرخ استاندارد مواد ) مصرف واقعی – مصرف استاندارد برای تولید واقعی( = انحراف مصرف مواد
انحراف نرخ مواد در زمان خرید  (A – H) × K= AK – HK = ADEH
انحراف نرخ مواد در زمان مصرف  (A – H ) × J = AJ – HJ = ACFH
انحراف مصرف مواد  ( I – J ) × A = IA – JA = BCJI
919 – گزینه 2 صحیح است.
انحراف کل مواد  -2800000 + 400000 = – نا مساعد 200000
مواد
؟ = واحد های تکمیل شده فروش رفته 000
کالای ساخته شده پایان دوره صفر
واحدهای در جریان ساخت پایان دوره 040
معادل آحاد از نظر مواد 2000
200000× = سهم بهای تمام شده کالای فروش رفته 420000
000
2000
200000 × = سهم کالای در جریان ساخت پایان دوره 380000
040
2000
** توجه کنید که هنگام تسهیم انحرافات دستمزد و سربار باید به درصد تکمیل توجه کنیم به فرض اگر 040444 انحراف
004 ( می نوشتیم. × %04( دستمزد بود به جای 004 باید 500
912 – گزینه 4 صحیح است.
روابط زیر را به خاطر بسپاریم:
MS% × CM% = I%
MS% × سود = مبلغ حاشیه فروش
CM% × سود = مبلغ حاشیه ایمنی
h.belkame@yahoo.com هیوا بلکامه www.hiwa-belkame.blogfa.com
MS% = طبق مفروضات سؤال: نرخ مالیات = 80 % و درصد سود به فروش قبل از مالیات = 80 % و % 20
I% = 80% =% درصد سود بعد از مالیات 82
2−80%
%20 × CM% = %82  CM% = 20%
قیمت فروش هر واحد = حاشیه فروش هر واحد × نسبت حاشیه فروش
200 = 800 × %20
-919 گزینه 9 صحیح است.حسابداری صنعتی کنکور ارشد
مراکز مسئولیت به ترتیب از رده پایین به بالا
-2 مرکز هزینه ) بها( 8- مرکز درآمد 3 – مرکز سود 4 – مرکز سرمایه گذاری
عملکرد هر یک از مراکر فوق در قالب گزارش عملکرد مرکز در پایان هر دوره ارائه می شود.
-914 گزینه 9 صحیح است.
در گزینه 4 زمان مطرح است و مبنا تخصیص هزینه از منبع به فعالیت می باشد لذا 3 صحیح تر می باشد و دلایل نادیده انگاشتن
آن اینست که هزینه انباشت شده در منبع بر اساس نوع فعالیت تخصیص داده می شود نه مثل سنتی که یک مبنای همه گیری
لحاظ می گردد.
در ضمن در هزینه یابی مستقیم که در مقابل هزینه یابی جذبی ) گزینه 8( اجرا می شود . امکان محاسبه هزینه ظرفیت
بلااستفاده وجود ندارد.
-919 گزینه 2 صحیح است.
شرح مقدار تولید
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره 220000
واحدهایی که طی دوره اقدام به تولید آنها شده 000000
جمع واحدهای وارده به خط تولید 020000
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره 00000
%20x ضایعات
x واحد های تکمیل شده و انتقال یافته
جمع واحدهای صادره از خط تولید 020000
%20x + x + 00000 =020000  x = تعداد کالای تکمیل شده 0000000
000000 × 20% = تعداد ضایعات 00000
حسابداری صنعتی کنکور ارشد
معادل آحاد تکمیل شده
C ماده B ماده * A شرح ماده
000000 000000 کالای تکمیل شده 000000
)00000(8 )20000(2 ) موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره ) 220000
00000 00000 **ضایعات 00000
008003 00000 موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره 00000
040800 000000 000000 FIFO ***معادل آحاد تکمیل شده به روش
000777 × = 00777
0حسابداری صنعتی کنکور ارشد
0
)0(
)0( 000777 × 272 = 00777
)0( 00777 × 872 = 00077
بین 20 الی 20 درصد به طور یکنواخت وارد فرآیند تولید می شود. اگر مقطع 20 الی 20 درصد را به سه مقطع B * ماده
یک سوم این مقطع است به همین خاطر موجودی کالای اول دوره B تقسیم کنیم نقطه 00 % یعنی نقطه اضافه کردن ماده
را به طور کامل مصرف کرده است. B در یک سوم ضرب شده است. در ضمن موجودی پایان دوره ) 20 % تکمیل( ماده
** چون ضایعات در پایان عملیات شناسایی شده است درصد تکمیل آن 200 % می باشد.
است موجودی کالای اول دوره در محاسبات دخالت داده شده است. FIFO *** چون روش
-919 گزینه 2 صحیح است.
حجم فروش واقعی بازار ) درصد سهم بودجه ای – درصد سهم واقعی بازار( = انحراف سهم بازار × میانگین نرخ فروش بودجه ای هر واحد
=
حجم فروش واقعی شرکت
حجم فروش واقعی بازار درصد سهم واقعی بازار
= %0 0,%77
27,777
= درصد سهم واقعی بازار
——————————————–
=
حجم فروش بودجه ای شرکت
حجم بودجه ای فروش بازار درصد سهم بودجه ای بازار
= 2,000
20,000
20% = درصد سهم بودجه ای بازار
———————————————حسابداری صنعتی کنکور ارشد
=
(8,000×2,000)+(3,000×8,000)
2,000
2,000 = میانگین نرخ فروش بودجه ای
h.belkame@yahoo.com هیوا بلکامه www.hiwa-belkame.blogfa.com
%0 ( = انحراف سهم بازار – %20( × 000000 × 2000 = ) 0000000(
-919 گزینه 2 صحیح است.
موجودی اول دوره > موجودی پایان دوره : اگر  سود به روش مستقیم > سود به روش جذبی
یا:
تعداد فروش > تعداد تولید : اگر  سود به روش مستقیم > سود به روش جذبی
پس با این حساب در این سؤال چون موجودی پایان دوره ) 4200000 واحد( بیشتر از موجودی اول دوره ) 4000000 واحد(
است پس سود به روش جذبی بیشتر از سود به روش مستقیم است
موجودی اول دوره – موجودی پایان دوره ( = سود به روش مستقیم – سود به روش جذبی ( × نرخ سربار ثابت
800000000 – x = ) 4200000 – 40000000( × 80
x = سود به روش مستقیم 200000000
با استفاده از فرمول زیر که در هزینه یابی مستقیم) متغیر( صدق می کند، مبلغ فروش لازم را بدست می آوریم.
P=حسابداری صنعتی کنکور ارشد
??+?
??%
 ? = %40?+2,000,000
%20
 ? = 20,000,000
-919 گزینه 2 صحیح است.
منظور از انحرافات ویژه سربار ، همان کل انحرافات سربار است:
روش دو انحرافی روش چهار انحرافی روش سه انحرافی
انحراف هزینه سربار انحراف هزینه سربار
انحراف قابل کنترل سربارحسابداری صنعتی کنکور ارشد
انحراف کارایی سربار متغیر
انحرافات کل سربار انحراف کارایی سربار انحرفات کل سربار
انحراف کارایی سربار ثابت
انحراف حجم سربار
انحراف ظرفیت سربار انحراف ظرفیت سربار
در هرکدام از روش های فوق حاصل عمودی انحرفات برابر است با انحراف کل سربار یا همان انحراف ویژه.
از آنجا انحراف قابل کنترل داده شده است به روش دو انحرافی راحتر می توان به جواب رسید، یعنی:
انحراف قابل کنترل + انحراف حجم سربار = انحراف کل ) ویژه( سربار
h.belkame@yahoo.com هیوا بلکامه www.hiwa-belkame.blogfa.com
800000 ( + انحراف حجم سربار = انحراف کل )ویژه( سربار (
طبق اطلاعات سؤال انحراف ظرفیت سربار 200000 مساعد می باشد.
000111) × = ) حال باید انحراف کارایی سربار ثایت را پیدا کنیم: ) 000111
8
01
8+9 = ( و 01
انحراف کارایی سربار ثابت + انحراف ظرفیت سربار = انحراف حجم سربار
00111 = 010111 + )000111(
و در نهایت :
090111 ( مساعد ( = 00111 + )010111(
911 – گزینه 2 صحیح است.) سازمان سنجش گزینه 2 را انتخاب کرده است(
هزینه های بعد از نقطه تفکیک – ارزش فروش یا بازار = ارزش خالص بازیافتنی محصول فرعی 3
20000 = 200000 – 80000
حال ارزش خالص بازیافتنی محصول فرعی 3 از هزینه های مشترک کم می شود و باقیمانده ب محصولات اصلی تخصیص
200000 – 20000 = داده می شود: 480000
200000 + 300000 = کل ارزش بازار محصولات اصلی برابر است با: 200000
480000× = سهم محصول اصلی یک از هزینه های مشترک 800820
20,000
20,000حسابداری صنعتی کنکور ارشد
-991 گزینه 4 صحیح است.
فرآیندهای تولید
سطح تقاضا
کم متوسط زیاد
044 004 04 0
004 004 04 0
004 005 044 0
%04 %54 % احتمال برای سطوح 04
برای محاسبه ارزش اطلاعات کامل از هر سطح از جدول فوق بیشترین سطح تقاضا را انتخاب و در احتمال مربوطه ضرب می
کنیم و سپس حاصل را با هم جمع کرده و ارزش مورد انتظار تقاضا بدست می آید.
(800× %40) + ( 282 × %20 ) + ( 200× %20)= 228/ ارزش مورد انتظار با اطلاعات کامل 2

حسابداری صنعتی کنکور ارشد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...