حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی

حسابداری

حسابداری وجوه توسط بیمارستان‌های غیردولتی

 

 

شخصیت حسابداری در بیمارستان‌ها، نظیر دانشگاه‌ها، وجوه است. طبقات اصلی وجوه مرتبط با حسابداری بیمارستان‌ها عبارتند از:

حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی

1. وجوه عمومی
2. وجوه محدود شده مربوط به هدایا.
اهم طبقات وجوه محدود شده مربوط هدایا نیز عبارتند از:
• وجوه مقاصد خاص.
• وجوه هدایا، و
• وجوه جایگزینی و توسعه دارایی‌ها.
منابع بیمارستان‌ها که مربوط به وجوه عمومی است زیر نظر هیأت امنای بیمارستان به مصرف می‌رسد؛ منابع مربوط به وجوه محدود شده هدایا باید طبق خواست اهدا کنندگان این وجوه به مصرف برسد. محدود شدن وجوه مربوط به هدایا می‌تواند دایمی یا غیردایمی باشد.

 

وجوه عمومی
شرح و روش‌های حسابداری
وجوه عمومی بیمارستان‌ها، برای اجرای عملیات روزمره مورد استفاده قرار می‌گیرد. همان‌ طور که قبلاً نیز گفته شد، وجوه عمومی، محدود نشده محسوب می‌شود. در صورت‌های مالی مربوط به وجوه عممی، تمامی اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های محدود نشده و همچنین درآمدها و هزینه‌ها بر مبنای حسابداری تعهدی شناسایی می‌گردند. این صورت‌های مالی عبارتند از ترازنامه، صورت درآمد و هزینه، صورت تغییرات درمانده‌های وجوه و صورت گردش وجوه نقد. عناوین حساب‌های منعکس در صورت‌های مالی مربوط به جوه عمومی بیمارستان‌ها، شباهت زیادی با عناوین صورت‌های مالی واحدهای انتفاعی دارد.

 

 

مثال زیر نوعاً ثبت‌های مربوط به وجوه عمومی بیمارستان‌ها را نشان می‌دهد. ارقام و اطلاعات زیر برای وجوه عمومی بیمارستان‌ (الف) برای سال منتهی به 29 اسفند 8×13 مفروض است.
درآمدها (که به جز 100 میلیون ریال مربوط به خدمات پزشکی روزانه و کسور مربوط، کلاً به صورت نقد وصول شده است:‌

 

حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی

 

(میلیون ریال)
از محل خدمات پزشکی روزانه 9.000
از محل خدمات پرستاری 2.000
از محل سایر خدمات حرفه‌ای 500
انتقال بخشی از مخارج پرداختی قبلی از محل وجوه عمومی 30
سایر درآمدهای عملیاتی (240 میلیون ریال درآمد رستوران و 10 میلیون ریال انتقالی از وجوه هدایا)
250
هدایا – محدود نشده 50مبالغ مکسور از درآمدها (به جز ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول):(میلیون ریال)مبالغ پرداختنی توسط بیمه‌های خدمات درمانی که از صورت حساب بیماران کسر می‌شود

حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی

300
خدمات مجانی و خیریه 190
تخفیفات اعطایی به بیماران و کارکنان 10
هزینه‌های نقدی:
هزینه خدمات عمومی 6.000
هزینه‌های اداری و مالی 1.500
هزینه خدمات پرستاری 1.200
سایر هزینه‌های حرفه‌ای 450
هزینه تحیق و توسعه (انتقالی از وجوه مقاصد خاص) 30
تجهیزات ثابت که نقداً خریداری شده است 1.000
تجهیزات اصلی متحرک از محل وجوه جایگزینی و توسعه 250
تعدیل‌های آخر سال و امثالهم:‌
بهره تحقق یافته پرداختنی 50
هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول برآوردی 10

 

 

حساب‌های غیر قبال وصول 8
هزینه استهلاک:
ساختمان 500
تجهیزات ثابت 200
تجهیزات اصلی متحرک 50
کاهش موجودی‌ها (که مربوط به هزینه خدمات عمومی است) 20
افزایش پیش پرداخت هزینه (که مربوط به هزینه‌های اداری و مالی است) 5

 

حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی

ثبت‌های مربوط به اطلاعات بالا ذیلاً ارائه می‌شود. سه ثبت اول مربوط به درآمدهای سالانه وجوه عمومی است. دو ثبت اول آن، درآمدها و وصول‌های مربوط را به منعکس می‌کند. ثبت سوم نیز مبالغ مکسور از درآمدهای سال را منعکس می‌نماید.

 

 

حساب‌های دریافتنی (این رقم فرض شده است) 6.750
موجودی نقد 5.080
درآمد خدمات پزشکی روزانه 9.000
درآمد سایر خدمات حرفه‌ای 500
سایر درآمدهای عملیاتی (250+30) 280
درآمدهای غیرعملیاتی – هدایا 50
موجودی نقد 6.150
حساب‌های دریافتنی 6.150
مبالغ مربوط به سهم بیمه‌های خدمات درمانی 300
خدمات مجانی و خیریه 190
تخفیفات اعطایی به بیماران و کارکنان 10
حساب‌های دریافتنی 500

 

 

ثبت چهارم که ذیلاً ارائه می‌شود مربوط به هزینه‌های نقدی وجوه عمومی است. ضمناً فرض می‌شود که مبالغ خرج شده برای موجودی‌ها و پیش‌پرداخت هزینه مستقیماً به بدهکار حساب هزینه سال منظور و ثبت‌های اصلاحی در پایان سال انجام می‌شود تا مانده‌های صحیح حساب‌های موجودی‌ها و پیش‌پرداخت هزینه بدست آید.

 

حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی

هزینه خدمات عمومی 6.000
هزینه‌های اداری و مالی 1.500
هزینه‌های خدمات پرستاری 1.200
سایر هزینه‌های حرفه‌ای (30+450) 480
موجودی نقد 9.180
هزینه بهره 50
بهره تحقق یافته پرداختنی 50
هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول 10
ذخیره مطالبات مشکوک‌‌الوصول 10
ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول 8
حساب‌های دریافتنی 8
هزینه استهلاک 750
استهلاک انباشته – ساختمان 500
استهلاک انباشته – تجهیزات ثابت 200
استهلاک انباشته – تجهیزات اصلی متحرک 50

 

حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی

هزینه خدمات عمومی 20
موجودی‌ها 20
پیش پرداخت هزینه 5
هزینه‌های اداری و مالی 5

 

 

ثبت‌های پنجم و ششم زیر تحصیل اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات را منعکس می‌کند. ثبت پنجم، خریداری نقدی تجهیزات ثابت و ثبت ششم، تحصیل تجهیزات متحرک را از محل وجوه جایگزینی و توسعه منعکس می‌نماید. لازم به یادآوری است که مبلغ مربوط به خرید تجهیزات متحرک به عنوان درآمد غیرعملیاتی شناسایی می‌شود.

 

 

تجهیزات ثابت 1.000
موجودی نقد 1.000
تجهیزات اصلی متحرک 250
درآمد غیرعملیاتی – انتقالی از وجوه جایگزینی و توسعه 250
آخرین گروه از ثبت‌ها، تعدیل‌های آخر سال و حذف حساب‌های غیرقابل وصول را منعکس می‌کند. این تعدیل‌ها عبارتند از هزینه بهره، هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول، هزینه استهلاک، موجودی‌ها و پیش پرداخت‌ هزینه.

 

وجوه مقاصد خاص
شرح و روش‌های حسابداری
همان طور که قبلاً گفته شد، وجوه محدود شده بیمارستان‌ها برای مقاصدی مصرف می‌شود که توسط اهدا کنندگان این وجوه تعیین شده است. بنابراین، وجوه مقاصد خاص باید با توجه به محدودیت‌های مربوط مورد استفاده قرار گیرد. مثلاً ممکن است اشخاصی مبالغی را در اختیار بیمارستان بگذارند تا برای تحقق در باره سرطان به مصرف برسد. صورت‌های مالی وجوه مقاصد خاص عبارت است از ترازنامه و صورت تغییرات درمانده وجوه که بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه می‌شود.

 

حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی
مثال زیر مربوط به وجوه مقاصد خاص بیمارستان است. فرض کنید که بیمارستان (الف) در سال 8×13، مبلغ 40 میلیون ریال از اشخاص خیّر دریافت می‌دارد تا در تحقیقات مربوط به سرطان به مصرف برساند. این مبلغ طی سال 8×13 وصول و حساب آن در وجوه مقاصد خاص نگهداری می‌شود. ضمناً یادآوری می‌شود که در مثال‌ قبل مبلغ 30 میلیون ریال از وجوه مقاصد خاص به وجوه عمومی انتقال یافت که مخارج انجام شده برای تحقیقات سرطان را پوشش دهد. ثبت‌های وجوه مقاصد خاص برای سال 8×13 به شرح زیر است:

 

هدایای دریافتنی 40
مانده وجوه 40
موجودی نقد 40
هدایای دریافتنی 40
انتقال به وجوه عمومی – هزینه تحقیقات 30
پرداختنی به وجوه عمومی 30
پرداختنی به وجوه عمومی 30
موجودی نقد 30
وجوه هدایا (با محدودیت دایمی و موقتی)

 

شرح و روش‌های حسابداری
وجوه هدایا در بیمارستان‌ها، مشابه این وجوه در دانشگاه‌هاست. یعنی این وجوه توسط اعطا کنندگان در صندوقی واریز می‌شود تا اصل آن سرمایه گذاری گردد و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها به مصرف مقاصد تعیین شده توسط اعطا کنندگان وجوه یا هیأت امنای بیمارستان برسد.

 

علاوه بر این، وجوه هدایا ممکن است به طور نامحدود در صندوق مربوط باقی بماند یا مدت آن مشروط به رویدادهایی بشود که اعطا کنندگان وجوه معین کرده‌اند. صورت‌های مالی مربوط به وجوه هدایا عبارت است از ترازنامه و صورت تغییرات در مانده وجوه.

 

حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی

چنانچه استفاده از درآمد حاصل از وجوه هدایا توسط اعطا کنندگان وجوه محدود شده باشد، مبالغ خرج نشده آن یا به وجوه مقاصد خاص یا به وجوه جایگزینی و توسعه انتقال می‌یابد و این به تمایلات اعطا کنندگان وجوه بستگی دارد. اما اگر محدودیت استفاده از این درآمدها موقتی باشد، مبالغ خرج نشده آن به وجوه عمومی بیمارستان انتقال می‌یابد.

 

 

 

مثال زیر مربوط به وجوه هدایای (با محدودیت دایمی یا موقتی) بیمارستان (الف) است. این وجوه با هدیه یه شخص خیّر ایجاد و قرار شد که در شروع هر سال مبلغ 20 میلیون ریال توسط وی به صندوق مربوط پرداخت شود و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری این وجوه به مصرف تحقیقات ویروسی بیمارستان برسد. ضمناً مبالغ باقیمانده درآمدهای مذکور نیز به وجوه جایگزینی و توسعه بیمارستان منتقل گردد.

 

یادآوری می‌شود که مبلغ 10 میلیون ریال از وجوه هدایا به وجوه عمومی بیمارستان انتقال یافت تا مخارج تحقیقات ویروسی بیمارستان را پوشش دهد. درآمدهای این وجوه از محل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، طی سال به مبلغ 15 میلیون ریال بالغ شده است. ضمناً درآمد تحقق یافته دریافتنی نیز در آخر سال وجود ندارد. ثبت‌های بیمارستان (الف) برای سال 8×13 در ارتباط با وجوه هدایا به شرح زیر است:‌

 

حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی
موجودی نقد 0/20
مانده وجوه (محدود شده) 0/20
اوراق بهادار 0/20
موجودی نقد 0/20
موجودی نقد 0/15
پرداختنی به وجوه عمومی 0/10
پرداختنی به وجوه جایگزینی و توسعه 0/5
پرداختنی به وجوه عمومی 0/10
پرداختنی به وجوه جایگزینی و توسعه 0/5
موجودی نقد 0/15
وجوه جایگزینی و توسعه
شرح و ر وش‌های حسابداری

 

این وجوه از محل هدایا و تعهدات اشخاص ایجاد می‌شود تا به مصرف تحصیل یا جایگزینی دارایی‌های ثابت بیمارستان برسد. صورت‌های مالی مرتبط با این وجوه عبارتند از ترازنامه و صورت تغییر در مانده وجوه.

 

آخرین مثال مرتبط با بیمارستان (الف) در سال 8×13، مربوط به وجوه جایگزینی و توسعه است. ارقام و اطلاعات زیر نیز برای وجوه جایگزینی و توسعه این بیمارستان در سال 8×13 مفروض است.

 

(میلیون ریال)
تعهدات:
تعهدات تحصیل شده 400
تعهدات وصول شده طی سال 350
تعهدات غیرقابل وصول 10
تعهدات حذف شده از محل تعهدات سال قبل 8
دریافت‌های دیگر (به جز از محل تعهدات):
(میلیون ریال)
وصولی نقد از محل درآمدهای سرمایه‌گذاری 30
وصولی نقد از محل فروش اوراق بهادار با بهای تمام شده 80 میلیون ریال 100
پرداخت‌ها:

 

حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی

(میلیون ریال)
خرید اوراق بهادار 150
خرید تجهیزات متحرک با استفاده نامحدود 250
بهره تحقق یافته دریافتنی در آخر سال 12
ثبت‌های مربوط به ارقام و اطلاعات بالا به شرح زیر است:

تعهدات دریافتنی 0/400
مانده وجوه 0/400
موجودی نقد 0/350
تعهدات دریافتنی 350

 

دومین گروه ثبت‌ها مربوط به انعکاس دریافت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری وجوه است:

 

موجودی نقد 30
مانده وجوه 30
موجودی نقد 100
سرمایه گذاری – اوراق بهادار 80
مانده وجوه 20

 

حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی

سومین گروه ثبت‌ها مربوط به انعکاس پرداخت‌هاست. یادآوری می‌شود که ثبت متناظر با دومین ثبت، قبلاً در وجوه عمومی بیمارستان آمده است.

 

سرمایه‌گذاری – اوراق بهادار 150
موجودی نقد 150
مانده وجوه 250
موجودی نقد 250
چهارمین و آخرین گروه ثبت‌ها مربوط به انعکاس تعدیل‌های آخر سال و حذف تعهدات غیرقابل وصول است:
بهره تحقق یافته دریافتنی 12
مانده وجوه 12
مانده وجوه 10
ذخیره تعهدات غیرقابل وصول 10
ذخیره تعهدات غیرقابل وصل 8
تعهدات دریافتنی 8

 

حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی

خلاصه
در این فصل، روش‌های حسابداری برای دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های غیردولتی تشریح شد. وجوه تمایز واحدهای غیرانتفاعی و واحدهای انتفاعی موجب ایجاد تفاوت بین دیدگاه‌ها و اهداف گزارشگری مالی در این واحدها می‌شود. هدف‌های گزارشگری مالی در واحدهای غیرانتفاعی از علایق تأمین کنندگان منابع واحدهای غیرانتفاعی بر گزارش اطلاعاتی تأکید می‌کنند که آنان را در ارزیابی خدمات ارائه شده توسط این واحدها و همچنین ارزیابی عملکرد مدیران آن یاری دهد. با توجه به اهداف مزبور، اطلاعات مناسب اطلاعاتی است که منابع اقتصادی، تعهدات، ماهیت، تأمین کنندگان منابع، مبالغ مربوط و جریان‌های ورودی و خروجی آنها را منعکس کند.

 

 

طبقات اصلی وجوه که به طور مکرر در حسابداری دانشگاه‌های غیردولتی مورد استفاده قرار می‌گیرند به شرح زیر است:
1. وجوه جاری (شامل وجوه محدود نشده و محدود شده)
2. وجوه صندوق وام
3. وجوه اهدایی و مشابه آن
4. وجوه سالواره و مادام‌العمر
5. وجوه غیر جاری
6. وجوه مباشرت

 

 

صورت‌های مالی مورد استفاده در دانشگاه‌ها معمولاً عبارتند از ترازنامه، صورت درآمدها، صورت مخارج و سایر تغییرات وجوه جاری و صورت تغییرات در مانده وجوه.
طبقات اصلی وجوه که در حسابداری بیمارستا‌های غیردولتی مورد استفاده قرار می‌گیرند به شرح زیر است:

 

 

حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی
1. وجوه عمومی
2. وجوه محدود شده مربوط به هدایا که خود به طبقات زیر تقسیم می‌گردد:
الف- وجوه مقاصد خاص
ب – وجوه هدایا
ج – وجوه جایگزینی و توسعه دارایی‌ها
صورت‌های مالی مورد استفاده در بیمارستان‌های غیردولتی عبارتند از ترازنامه، صورت درآمدها و هزینه‌ها، صورت تغییرات در مانده وجوه و صورت گردش وجوه نقد.

سؤالات، تمرینات و مسایل
سؤالات
1. ویژگی‌هایی که واحدهای غیرانتفاعی را از واحدهای انتفاعی متمایز می‌کند نام ببرید.
2. هدف‌های گزارشگری مالی را در واحدهای غیرانتفاعی مورد بحث قرار دهید.
3. انواع وجوه را در دانشگاه‌های غیردولتی تشریح و صورت‌های مالی مربوط به آنها را ذکر کنید.
4. انواع وجوه مربوط به بیمارستان‌های غیردولتی و صورت‌های مالی تهیه شده توسط این واحدهای غیرانتفاعی را مورد بحث قرار دهید.
5. صورت‌های مالی مرتبط با انواع وجوه مورد استفاده در دانشگاه‌های غیردولتی را نام ببرید.
6. صورت‌های مالی مرتبط با انواع وجوه مورد استفاده در بیمارستان‌های غیردولتی را نام ببرید.

 

تمرینات
بهترین پاسخ هر یک از پرسش‌های زیر را انتخاب کنید. پرسش‌های (الف) الی (ج) بر اطلاعات زیر مبتنی است:
1. بیمارستان (الف) برای سال منتهی به 29 اسفند 8×13، مبلغ 6.000 میلیون ریال درآمد تحصیل کرده است. اما به دلیل وجوه خیریه به مبلغ 1.000 میلیون ریال و تحقیقات به مبلغ 500 میلیون ریال، تمامی مبلغ درآمد وصول نخواهد شد. در مرداد سال 8×13، بیمارستان مزبور برخی از لوازم مصرفی را به مبلغ -/1میلیون ریال خریداری کرد اما فروشنده متعاقباً اعلام کرد که وجه مزبور را دریافت نخواهد کرد و هدیه‌ای به بیمارستان خواهد بود.

 

در تاریخ 29 اسفند 8×13، دارایی‌های بیمارستان (مشخص شده توسط هیأت امنا) شامل 40 میلیون ریال وجه نقد و 700 میلیون ریال سرمایه‌گذاری بوده است.

 

حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی

الف- درآمد حاصل از خدمات ارائه شده بیمارستان در سال مالی منتهی به 29 اسفند 8×13، چقدر است؟
(1) 6.000 میلیون ریال
(2) 5.500 میلیون ریال
(3) 5.000 میلیون ریال
(4) 4.500 میلیون ریال
ب – در سال مال منتهی به 29 اسفند 8×13، بیمارستان‌ (الف) هدیه ملزومات را به چه نحوی ثبت می‌کند؟
(1) کسر 1 میلیون ریال از هزینه‌های عملیاتی
(2) درآمد غیرعملیاتی به مبلغ 1 میلیون ریال
(3) سایر درآمدهای عملیاتی
(4) ثبت تنها یک یادداشت

 

 

ج – چه مبلغ از دارایی‌های مشخص شده هیأت امنا در وجوه محدود نشده منظور می‌گردد؟
(1) – 0 –
(2) 40 میلیون ریال
(3) 700 میلیون ریال
(4) 740 میلیون ریال

 

 

2. در تاریخ 1/5/8×13، شخصی مبلغ 50 میلیون ریال به وجوه هدایا اعطا کرد که درآمد حاصل از آن به وجوه عمومی بیمارستان (ب) اعطا گردد. بیمارستان (ب) کنترلی بر اصل مبلغ مزبور ندارد. شخص هدیه کننده بانک آلفا را به عنوان امین وجوه تعیین کرده است. چه ثبت حسابداری برای رویداد بالا لازم است در دفاتر بیمارستان (ب)‌ انجام شود؟
بدهکار بستانکار

حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی

(1) ثبت یادداشت
(2) وجوه هدایا – غیرقابل خرج
مانده وجوه هدایا 50
50
(3) موجودی نقد
مانده وجوه هدایا 50
50
(4) موجودی نقد
وجوه هدایا – غیرقابل خرج 50
50
3. اموال، ماشین آلات و تجهیزات (خالص) بیمارستان (ج) شامل اقلام زیر است:
(میلیون ریال)
زمین 500
ساختمان 10.000
تجهیزات متحرک 2.000
چه مبلغی از مبالغ زیر در وجوه محدود شده منظور می‌گردد؟

 

حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی

(1) – 0 –
(2) 2.000 میلیون ریال
(3) 10.500 میلیون ریال
(4) 12.500 میلیون ریال

4. هزینه استهلاک در صورت‌های مالی کدام یک از واحدهای زیر شناسایی می‌شود؟

 

(1) تنها در واحدهای انتفاعی انفرادی
(2) در واحدهای انتفاعی انفرادی و بیمارستان‌های غیرانتفاعی
(3) در واحدهای انتفاعی انفرادی و بیمارستان‌های غیرانتفاعی تنها هنگامی که به یک دانشگاه وابسته شوند.
(4) در تمامی بیمارستان‌ها به عنوان یادداشت ثبت می‌شود و اثری بر صورت درآمد و هزینه نمی‌گذارد.
5. در تاریخ 1/7/5×13، هیأت امنای بیمارستان (د)، مبلغ 200 میلیون ریال برای توسعه درمانگاه تخصیص داد. انتظار م‌رود که این مبلغ در سال مالی منتهی به 30/6/8×13 خرج شود. در ترازنامه بیمارستان (د) در تاریخ 30/6/5×13 این مبلغ به چه عنوان منعکس می‌گردد؟

 

حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی

(1) دارایی جاری محدود شده
(2) دارایی غیرجاری محدود شده
(3) دارایی جاری محدود نشده
(4) دارایی‌ غیرجاری محدود نشده
6. داروهای اهدایی به یک بیمارستان که قاعدتاً باید خریداری شود، بر مبنای ارزش متعارف ثبت و مستقیماً به بستانکار کدام یک از حساب‌های زیر باید منظور شود؟
(1) سایر درآمدهای عملیاتی
(2) سایر درآمدهای غیرعملیاتی
(3) مانده وجوه
(4) درآمد انتقالی به دوره‌های آتی
7. هدیه‌ای که توسط شخصی خیّر به بیمارستان غیرانتفاعی اعطا شده و محدود نیز نشده است باید مستقیماً به بستانکار کدام یک از حساب‌های زیر منظور شود‌؟‌

 

 

(1) مانده وجوه
(2) درآمد انتقالی به دوره‌های آتی
(3) سایر درآمدهای عملیاتی
(4) درآمد غیرعملیاتی
8. طی سال مالی منتهی به 29 اسفند 8×13 بیمارستان آلفا هدایای زیر را که بر مبنای ارزش‌های متعارف بیان شده دریافت داشته است:

 

 

(میلیون ریال)
خدمات کارکنان یک سازمان خیریه مذهبی 100
ملزومات پزشکی که استفاده از آن محدود به مصارف داخل بیمارستان است
30
در سال 8×13، بیمارستان چه مبلغی از مبالغ زیر را به عنوان درآمد (عملیاتی و غیرعملیاتی) در صورت درآمد و هزینه خود گزارش می‌کند؟

 

 

(1) -0-
(2) 30 میلیون ریال
(3) 100 میلیون ریال
(4) 130 میلیون ریال
9. در صورت درآمد و هزینه بیمارستان‌ چگونه باید خدمات خیّریه و مطالبات بلاوصول را طبقه‌بندی کرد؟
(1) هر دو مورد به عنوان هزینه طبقه‌بندی می‌شود.

 

(2) هر دو مورد از درآمد حاصل از خدمات بیماران کسر می‌شود.
(3) خدمات خیّریه از درآمد کسر می‌شود و مطالبات بلاوصول به عنوان هزینه طبقه‌بندی می‌گردد.
(4) هیچ یک از موارد بالا.
10. حسابداری استهلاک تجهیزات غیرعمده بیمارستان چگونه انجام می‌گیرد؟
(1) به دلیل بی‌اهمیت بودن از آن صرف‌نظر می‌شود.
(2) همانند استهلاک سایر تجهیزات عمل می‌شود.
(3) به طور ادواری، تجهیزات غیرعمده ارزشیابی و ارزش دفتری آن به تناسب ارزش روز کاهش یابد.

 

 

(4) تنها هنگام جایگزینی تجهیزات غیرعمده، استهلاک شناسایی می‌شود.
11. برای حصول اطمینان از در دسترس بودن پول نقد برای بهسازی، جایگزینی و توسعه تجهیزات، بهترین روش برای بیمارستان این است که:

 

(1) از روش‌های نزولی استهلاک استفاده کند.
(2) از روش خط مستقیم استهلاک استفاده کند.
(3) دارایی‌ها را در زودترین زمان ممکن به فروش برساند.
(4) از محل وجوه نقد عملیاتی، پول نقد کافی دست کم به میزان استهلاک دوره مالی به وجوه غیرجاری انتقال یابد.
12. در نیمسال دوم تحصیلی، دانشگاه آلفا درآمد حاصل از شهریه دانشجویان را به میزان 3.400 میلیون ریال برآورد کرده است. اما انتظار می‌رود که تنها مبلغ 3.000 میلیون ریال تحقق یابد. زیرا مبلغ 300 میلیون ریال بورسیه تحصیلی و مبلغ 100 میلیون ریال برای معافیت فرزندان اعضای هیأت علمی از پرداخت شهریه در نظر گرفته شده است.

 

حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی

(1) 3.400 میلیون ریال
(2) 3.300 میلیون ریال
(3) 3.100 میلیون ریال
(4) 3.000 میلیون ریال
13. در تاریخ 31 تیر 8×13، در دفاتر دانشگاه بتا وجوه زیر منعکس شده است:
(میلیون ریال)
وجوهی که می‌توان برای تحصیل اموال جدید مورد استفاده قرار داد 3.000
وجوهی که برای پرداخت سود وام‌ها یا بازپرداخت وام‌ها در نظر گرفته شده است 5.000
چه مبلغی از وجوه بالا باید به عنوان وجوه غیرجاری طبقه‌بندی شود؟

 

 

(1) – 0 –
(2) 3.000 میلیون ریال
(3) 5.000 میلیون ریال
(4) 8.000 میلیون ریال
14. کدام یک از روش‌های حسابداری زیر برای دانشگاه‌های غیرانتفاعی بکار گرفته می‌شود؟

 

حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی

(1) حسابداری وجوه و حسابداری تعهدی.
(2) حسابداری وجوه و حسابداری غیرتعهدی.
(3) حسابداری تعهدی بدون بکارگیری حسابداری وجوه.
(4) هیچ یک از موارد بالا.

15. کدام یک از دریافت‌های زیر به عنوان وجوه جاری محدود شده در دفاتر دانشگاه ثبت می‌شود؟

 

 

 

 

(1) شهریه.
(2) پرداخت دانشجویان بابت هزینه آزمایشگاه.
(3) دریافت بابت تأمین مسکن.
(4) هدایای دریافتی برای تحقیقات.

 

 

16. طی سال مالی منتهی به 31/6/8×13 و همچنین سال 9×13، دانشگاه گاما یک پروژه تحقیقاتی را در مورد سرطان اجرا کرد. منابع مالی این پروژه از محل هدایای فارغ‌التحصیلات سابق دانشگاه به مبلغ 2.000 میلیون ریال تأمین گردید. اگر چه فارغ‌التحصیلان مزبور مبلغ یاد شده را در تاریخ 10/7/7×13 تعهد کردند اما تنها مبلغ 500 میلیون ریال آن را پرداخت کردند. مصرف این وجوه محدود به پروژه تحقیقاتی سرطان بوده است. طی دو سال مذکور در بالا، دریافت‌ها و مخارج دانشگاه گاما در ارتباط با پروژه مورد بحث به شرح زیر بوده است:

 

حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی
سال مالی منتهی به 31 شهریور
8×13
(میلیون ریال) 9×13
(میلیون ریال)
دریافت هدایا 1.200 800
مخارج تحقیقات سرطان 900 1.100
برای سال منتهی به 31 شهریور 9×13، دانشگاه گاما چه مبلغی را به عنوان درآمد هدایا (در ستون محدود شده) در صورت‌های مالی خود منعکس می‌کند؟

 

 

(1) – 0 –
(2) 800 میلیون ریال
(3) 1.100 میلیون ریال
(4) 2.000 میلیون ریال
مسایل
1. اطلاعات زیر مربوط به وجوه جاری محدود شده دانشگاه (الف) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 8×13 است:
(میلیون ریال)
مبالغ دریافتی از*:
دولت (شامل 60 میلیون ریال برای هزینه‌های سربار**) 600
ارگان‌های استان 150
مقامات محلی 200
محل هدایا 25
مخارج:
مخارج آموزشی 500
مخارج تحقیقاتی 150
خدمات عمومی 100
بورسیه تحصیلی 70
سرمایه‌گذاری: 88
* تمامی وجوه دریافتی به جز مبلغ 7 میلیون ریال از محل هدایا خرج شده است.
** این مبلغ به طور غیرالزامی به وجوه جاری محدود نشده انتقال می‌یابد.

 

حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی

 

مطلوب است:
الف – ثبت وجوه نقد دریافتی (برای وجوه جاری محدود شده) طی سال از محل دریافت‌های دولت، ارگان‌های استان، مقامات محلی و هدایا.
ب – ثبت مخارج وجوه، سرمایه‌گذاری و شناسایی درآمدهای مربوط، فرض کنید که مبلغ 60 میلیون ریال حساب‌های پرداختنی ثبت و متعاقباً پرداخت شده است.

 

 

 

ج – ثبت بستن حساب‌های مربوط به وجوه.
2. اطلاعات زیر مربوط به وجوه صندوق وام دانشگاه (ب) در سال مال منتهی به 29 اسفند 8×13 است.
(میلیون ریال)
مبالغ دریافتنی یا دریافتی از *:
هدایای خصوصی (محدود شده ) 450
وجوه جاری محدود نشده 40
کمک‌های دولت (محدود شده) 35
بازپرداخت وام‌ها (شامل بهره به مبلغ 4 میلیون ریال**) 45
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها ** 17
پرداخت‌ها و اقلام مربوط:
تحصیل اوراق بهادار 125
هزینه‌های اداری و وصول** 12
اعطای وام 350
وام‌های غیرقابل وصول 35
وام‌های جدید غیرقابل وصول** 25

 

 

حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی

* تمامی مبالغ به جز مبلغ 5 میلیون ریال از وجوه جاری محدود نشده دریافت شده است.
** به منظور سادگی فرض کنید این اقلام مربوط به محدود شده دانشگاه است.
مطلوب است:
الف- ثبت منابع تأمین شده برای صندوق وام طی سال 8×13.
ب- ثبت پرداخت‌های مربوط به این وجوه.
ج – حذف اقلام غیرقابل وصول و تعدیل حساب ذخیره وام‌های غیرقابل وصول.
د – ثبت بستن حساب‌های مربوط به این وجوه.
3. اطلاعات زیر مربوط به وجوه اهدایی دانشگاه (ج) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند8×13 است.
(میلیون ریال)
مبالغ دریافتی :

 

 

از یک شرکت کامپیوتر برای تأسیس یک دوره آموزشی کامپیوتر(هدیه) 1.500
از جامعه فارغ‌التحصیلان دانشگاه برای ایجاد تأسیسات تفریحی* (هدیه) 2.750
از وجوه جاری محدود نشده ** (هدیه تخصیص یافته) 400
از وجوه جاری محدود شده (انتقالی الزامی)*** 350
بهره سرمایه‌گذاری‌ها 900
پرداخت‌ها:
تحصیل اوراق بهادار 4.000
بهره‌های پرداختی 900
سایر اطلاعات:

 

سرمایه‌گذاری به بهای تمام شده 400 میلیون ریال به مبلغ 500 میلیون ریال فروخته شد. سود حاصل به وجوه هدایا تخصیص یافته است.
* در پایان 10 سال، این مبلغ برای ساختن یک سالن جدید مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
** این مبلغ را می‌توان برای هر یک از مقاصد دانشگاه مصرف کرد.

 

 

حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی

*** این مبلغ منحصراً برای تحصیل کتب کمیاب مصرف می‌شود.
مطلوب است:
الف- ثبت دریافت‌های وجوه هدایا و همچنین سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری
ب- ثبت پرداخت‌های انجام شده از محل وجوه هدایا و همچنین اوراق بهادار.
4. اطلاعات زیر مربوط به وجوه سالواره و مادام‌العمر دانشگاه (د) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 8×13 است. این سال اولین سالی است که دانشگاه (د) منابعی را در ارتباط با این وجوه دریافت کرده است.

 

 

(میلیون ریال)
مبالغ دریافتی:‌
برای وجوه سالواره* 550
برای وجوه مادام‌العمر** 650
درآمد حاصل از وجوه سالواره 40
درآمد حاصل از وجوه‌ مادام العمر 55
مبالغ پرداختی مربوط به:
سرمایه‌گذاری‌ها 1.200
سالواره‌های پرداختنی 50
سودهای پرداختنی 55

 

 

* شخص اهدا کننده قرار است سالانه مبلغ 50 میلیون ریال را مادام‌العمر دریافت کند. ارزش فعلی اولیه سالواره پرداختنی بالغ بر 230 میلیون ریال است. هنگام فوت اهدا کننده، مانده این حساب به وجوه جاری محدود نشده انتقال خواهد یافت. در آخر سال، ارزش فعلی سالواره پرداختنی به مبلغ 250 میلیون ریال تعیین شده است.

 

 

حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی

** هنگام فوت اهدا کننده، مانده این حساب به وجوه هدایا انتقال خواهد یافت.
مطلوب است:
الف – ثبت اهدای اولیه منابع به وجوه سالواره دانشگاه، سرمایه‌گذاری این منابع، دریافت درآمدهای مربوط، پرداخت سالواره به اهدا کننده و تعدیل لازم در حساب سالواره‌های پرداختنی.
ب – انجام ثبت‌های مشابه برای وجوه مادام‌العمر.

 

 

ج – ثبت بستن حساب‌های مربوط به این وجوه.
اطلاعات زیر مربوط به وجوه غیرجاری دانشگاه (ها) برای سال منتهی به 29 اسفند 8×13 است. فرض کنید وجوه دریافتی از وجوه جاری محدود نشده برای وجوه غیرجاری نیز محدود نشده محسوب خواهد شد.
(میلیون ریال)
مبالغ دریافتی:‌
از وجوه جاری محدود نشده:
انتقال الزامی – بازپرداخت بدهی‌ها 400
انتقال الزامی – نوسازی و جایگزینی 375
انتقال غیرالزامی – وجوه خرج نشده 325
هدایا (که برای دارایی‌های جدید مصرف شود) 375

 

 

 

انتشار اوراق قرضه به مبلغ اسمی برای احداث ساختمان جدید که طی سال شروع و تمام شده است.
900
پرداخت‌ها:‌
احداث ساختمان که طی سال شروع و تمام شده است 900
بازپرداخت اوراق قرضه (که 5 سال قبل برای خرید زمین منتشر شده است)
400
نوسازی و جایگزینی (از وجوه محدود نشده)* 370
ساختمان جدید که از محل وجوه محدود شده تحصیل شده است 350
تجهیزات جدید که از محل وجوه محدود نشده تحصیل شده است 315
* بهسازی تمامی سیم کشی‌های دانشگاه.

 

حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی

مطلوب است:
الف- انجام تمامی ثبت‌های مربوط به وجوه غیرجاری دانشگاه شامل ثبت دریافت منابع از وجوه جاری محدود نشده، دریافت هدایای محدود نشده، خرید دارایی‌های جدید، انتشار اوراق قرضه برای ساختمان، و شروع و پایان ساختمان.

 

 

ب – انجام تمامی ثبت‌های مربوط به وجوه نوسازی و جایگزینی شامل ثبت دریافت منابع از وجوه جاری محدود نشده و مخارج نوسازی و جایگزینی.
ج – انجام تمامی ثبت‌های مربوط به وجوه بازپرداخت بدهی‌ها شامل ثبت دریافت منابع از وجوه جاری محدود نشده و بازپرداخت اوراق قرضه مربوط.
د – انجام تمامی ثبت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری دانشگاه در وجوه غیرجاری شامل ثبت تحصیل ساختمان و تجهیزات از محل وجوه غیرجاری، احداث ساختمان از محل انتشار اوراق قرضه، انجام نوسازی و جایگزینی از محل وجوه مربوط و همچنین اثر بازپرداخت اوراق قرضه از محل وجوه مربوط.

 

 

 

6. اطلاعات زیر مربوط به وجوه مباشرت دانشگاه (و) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 8×13 است.
(میلیون ریال)
وجوه دریافتی از اعضای هیأت علمی برای عضویت در جامعه مدرسین دانشگاه
3.000
مصرف وجوه بالا برای خرید اوراق مشارکت 2.750
سود دریافتی از اوراق مشارکت 100
پرداخت به جامعه مدرسین دانشگاه در تاریخ سررسید اوراق مشارکت 3.000
مطلوب است:

 

 

حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی

انجام ثبت‌های مربوط به وجوه مباشرت دانشگاه شامل ثبت دریافت وجه نقد، خرید اوراق مشارکت، فروش این اوراق، و پرداخت وجه به جامعه مدرسین دانشگاه.
7. اطلاعات زیر مربوط به وجوه عمومی بیمارستان (الف) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 8×13 است.
درآمدها (تمامی مبالغ نقداً دریافت شده است به جز مبلغ 100 میلیون ریال مربوط به خدمات بیماران سرپایی و مبالغ مربوط به کشور درآمد):
(میلیون ریال)
از محل خدمات ارائه شده به بیماران سرپایی 8.000
از محل خدمات پرستاری 3.500
از محل خدمات حرفه‌ای 300
از محل وجوه مقاصد خاص (برای جبران مخارج انجام شده از محل وجوه عمومی برای تحقیقات سرطان)
50

سایر درآمدهای عملیاتی از محل درآمد رستوران به مبلغ 260 میلیون ریال، از محل وجوه هدایا – محدود شده به مبلغ 20 میلیون ریال برای پوشش مخارج انجام شده برای تحقیقات AIDS

290
هدایای محدود نشده 80

(میلیون ریال)
کشور درآمد به جز ذخیره مطالبات مشکوک‌ الوصول:
کشور خدمات درمانی 320
خدمات خیریه 200
تخفیفات بیماران 20
هزینه‌های نقدی:‌
هزینه‌های خدمات عمومی 6.500
هزینه‌های اداری و مالی 1.000
هزینه‌های خدمات پرستاری 1.600
سایر هزینه‌های حرفه‌ای 350
هزینه‌های تحقیقات (انتقالی از وجوه مقاصد خاص) 50
اموال و تجهیزات تحصیل شده:
تجهیزات ثابت (نقداً خریداری شده است) 1.200

 

حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی

تجهیزات عمده متحرک (از محل وجوه جایگزینی و توسعه) 200
تعدیل‌های پایان سال:
بهره تحقق یافته پرداختنی 60
هزینه برآوردی مطالبات مشکوک‌الوصول 15
حساب‌های غیرقابل وصول 11
هزینه استهلاک:
ساختمان 550
تجهیزات ثابت 175
تجهیزات عمده متحرک 75
کاهش موجودی‌ها – مربوط به هزینه خدمات عمومی 30
افزایش پیش پرداخت هزینه – مربوط به هزینه‌های اداری و مالی 7

 

 

مطلوب است:
الف – ثبت درآمدهای وجوه عمومی برای سال و همچنین وصول‌های مربوط. فرض کنید مبلغ 5.000 میلیون ریال از حساب‌های دریافتنی بدواً ثبت شده است.
ب – ثبت کسور درآمدها برای سال به جز مبلغ مربوط به مطالبات مشکوک الوصول.
ج – ثبت هزینه‌های نقدی وجوه عمومی.
د – ثبت تحصیل اموال و تجهیزات از محل وجوه عمومی.
ها- انجام هرگونه ثبت اصلاحی و همچنین حذف حساب‌های غیرقابل وصول.

 

 

8. فرض کنید بیمارستان (ب) در سال مالی منتهی به 29 اسفند8×13، مبلغ 60 میلیون ریال برای مصرف در تحقیقات مربوط به بیماری‌های قلب دریافت کرده است. این وجوه مربوط به وجوه مقاصد خاص بیمارستان است. همچنین فرض کنید مبلغ 50 میلیون ریال از وجوه مقاصد خاص به وجوه عمومی بیمارستان منتقل شده است تا مخارج انجام شده برای تحقیقات بیماری‌های قلب را جبران کند.

 

 

حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی
مطلوب است:
انجام تمامی ثبت‌های لازم برای وجوه مقاصد خاص.
9. بیمارستان (ج) وجوه هدایا را برای فعالیت‌های تحقیقاتی در اختیار دارد. این وجوه چندین سال قبل توسط یک شخص نیکوکار ایجاد گردید. این شخص، در شروع هر سال مبلغ 30 میلیون ریال اهدا می‌کند تا در تحقیقات مربوط به بیماری‌های عضلانی به مصرف برسد. مبالغ اهدایی به این وجوه در اوراق بهادار سرمایه گذاری می‌شود. هر مبلغ باقیمانده این وجوه نیز باید به وجوه جایگزینی و توسعه بیمارستان انتقال یابد. فرض کنید مبلغ 20 میلیون ریال از وجوه هدایا به وجوه عمومی بیمارستان انتقال یافته است تا مخارج تحقیقات طی سال را پوشش دهد. جمع درآمدهای این وجوه طی سال به مبلغ 22 میلیون ریال بالغ شده است. در پایان سال هیچ درآمد دریافتنی وجود ندارد.

 

 

مطلوب است:
انجام تمامی ثبت‌های مربوط به وجوه هدایا با این فرض که مبالغ اهدایی در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده است.
اطلاعات زیر مربوط به وجوه جایگزینی و توسعه بیمارستان (د) در سال مالی منتهی به 29 اسفند 8×13 است.

 

(میلیون ریال)
تعهدات:
تعهدات دریافتنی 450
تعهدات وصول شده طی سال 425
تعهدات غیرقابل وصول 12
تعهدات سال قبل که حذف شده است 9
سایر دریافت‌ها (به جز تعهدات):‌
نقد دریافتی از محل سود سرمایه‌گذاری‌ها 40
نقد دریافتی از محل فروش اوراق بهادار با بهای تمام شده 70 میلیون ریال 110

 

 

حسابداری بیمارستان‌های غیردولتی

 

(میلیون ریال)
پرداخت‌ها:
خرید اوراق بهادار 175
خرید تجهیزات عمده متحرک 225
بهره‌های تحقق یافته دریافتنی – پایان سال 15
مطلوب است:
الف- انجام ثبت‌های مربوط به تعهدات دریافتی و وصولی‌های مربوط.
ب – انجام ثبت‌های مربوط به وجوه تحصیل شده از محل سرمایه‌گذاری‌ها.
ج – انجام ثبت‌های مربوط به پرداخت‌ها.
د – انجام ثبت‌های اصلاحی آخر سال و حذف تعهدات غیرقابل وصول.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...