تهیه و ارائه گزارشهای مالی میان دوره ای

تهیه و ارائه گزارشهای مالی میان دوره ای گزارشهای مالی میان دوره ای طرح شامل دو گزارش زیر است که در به طور ادواری درهر ششش ماه یا در مقاطعی که توسط بانک مرکزی مقرر میگردد باید تهیه ارائه شود: گزارش وضعیت مالی طرح که درآن منابع تامین طرح و داراییها و سایر مصارف طرح به تفکیک آورده میشود. گزارش عملکرد اجرایی طرح که درآن عملیات و مخارج انجام شده یا عملیات و مخارج پیش بینی شده مقایسه و به این ترتیب میزان پیشرفت کار در مقایسه با پیش بینی ها مشخص میشود . این گزارش بر حسب اقلام اصلی و عمده عملیات اجرایی طرح و اقلام اصلی و عمده پیش بینی برای آن تنظیم میشود. گزارش وضعیت مالی در این گزارش منابع مالی طرح و داراییها و مصارف آن بر حسب سرفصلهای مناسب ارائه میشود.بند متن 7 پینهادی به لحاظ لزوم هماهنکی در شکل و طبقه بندی اقلام و عناوین و چگونگی ارائه اقلام در این گزارش را به شرح زیر تعیین کرده است:» گزارش وضعیت مالی نام طرح موضوع اوراق مشارکت نام کامل ناشر مقطع زمانی گزارش منابع تامین طرح داراییها و مصارف آورده ناشر طرح در دست اجرا آورده دارندگان اوراق مشارکت داراییهای عملیاتی پس از کسر استهلاک انباشته درآمدهای اصلی پیش پرداختهای مربوط به طرح درآمدهای جانبی موجودیهای جنسی پیش دریافتهای درآمد سود علی الحساب تحقق یافته بدهی طرح به اشخاص ثالث و پرداخت نشده مخارج جانبی سود علی الحساب مطالبه و پرداخت نشده سپرده ها سایرمنابع تامین مطالبات موجودی نقد سایر مصارف جمع و موازنه جمع و موازنه در ادامه این بند مقرر شده است که در هر یک از گزارشهای وضعیت مالی به غیر از اولین گزارش باید دو ستون مبلغ تعبیه شود که در ستون اول مانده اول هر قلم در پایان دوره مورد گزارش و در ستون دوم مانده مربوط در پایان دوره قبل درج شود. صورت ریز اقلام و توضیحات مربوط نیز باید حسب مورد و نیاز در یادداشتهای همراه منعکس و شماره یادداشت در متن گزارش درج شود. الزام به ارائه این گزارش در هر شش ماه یک الزام قنونی است ولی تهیه آن بر اساس گذشت هر شش ماه از تاریخ صدور اوراق مشارکت اگر ناممکن نباشد لااقل بسیار دشوار . زیرا این دوره های شش ماهه لزوما بر دوره ای مالی ناشر انطباق ندارد و با این ترتیب تعدیلات و اصلاحات مربوط به حسابها نظیر محاسبه و ثبت استهلاکات و نخصیص هزینه های سربار را نمیتوان سربار را نمیتوان بر حسابهای ناشر مبتنی کرد. از طرف دیگر تطبیق و رفع مغایرت بین اقلام مندرج در این گزارش و اقلام مندرج در حسابها و صورتهای مالی ناشر با مشکلات جدی مواجه شد. علاوه بر این در صورتهای مالی ناشر حسابهای مربوط به طرح و اوراق مشارکت منتشره باید منعکس و حداقل در یادداشتهای این گزارش با صورتهای مالی میان دور ه ای و سالانه ناشر ابهامات متعددی پیش خواهد آمد. راه رفع این مشکل در چارچوب مقررات موجود این است که بانک مرکزی تایخ اولین گزارش را به تاریخ ارائه صورتهای مالی و یا گزارشهای مالی میان دوره ای ناشر تغییر دهد. مثال:»هرگزارش مالی لزوما باید بر مجموعه ای از حسابها متکی باشد. به این منظور بافرض این که نخستین حالت معاملات و عملیاتی از لحاظ طرح واقع شده حسابها تنظیم و تراز آزمایشی مربوط استخراج شد بر اساس تراز آزمایشی مزبور گزارش وضعیت مالی طرح طبق متن پیشنهادی تهیه . نکات زیر در مورد این گزارش قابل توجه است:» نظر به این گزارش اولین گزارشی است که تهیه میشود فقط یک ستون مبلغ در آن تعبیه شده ،گزارشهای بعدی باید دو ستون مبلغ داشته باشد و در ستون دوم مانده مربوط در پایان دوره قبل درج و امکان مقایسه فراهم شود. شرکت الفبا طرح مجتمع ساختمانی تراز آزمایشی 31/06/1377 بستانکار بدهکار عنوان حساب 6434750 طرح در دست اجرا 425000 ارزش ثبت شده بخش فروخته شده 795700 مخارج جانبی 1000000 سود علی الحساب تحقق یافته 200000 سود علی الحساب پرداختنی 40000 دارایی عملیاتی 6000 استهلاک انباشته دارایی عملیاتی طرح 130000 پیش پرداختها 1500000 سپرده بانکی 117000 حسابجاری..... 7623000 آورده ناشر 6663700 حساب فی مابین ناشر 1175000 آورده دارندگان اوراق مشارکت 10000000 حسابهای پرداختنی 22000000 درآمد اصلی 750000 درآمد جانبی 90750 کمک دولت 500000 20410450 20410450 منابع تامین طرح دارایها و مصارف مانده فعلی شماره یاداشت عنوان حساب مانده فعلی شماره یاداشت 5488700 8 آورده ناشر خالص 6434750 1 طرح در دست اجرا 10000000 9 آورده دارندگان اوراق مشارکت 795700 12 مخارج جانبی 325000 10 درآمد اصلی خالص 34000 2 دارایی عملیاتی خالص 90750 11 درآمد جانبی خالص 1300000 3 پیش پرداختها 22000000 12 حسابهای پرداختنی 1000000 4 سود علی الحساب تحقق یافته 200000 4 سود علی الحساب پرداختنی 5 حسابهای دریافتنی 500000 11 کمک دولت سپرده بانکی 6 سپرده بانکی 7623000 7 موجودی نقد 18804450 جمع 18804450 جمع تقدم و تاخر اقلام در این اقلام گزارش بر اساس میزان اهمیت آنها از لحاظ اجرای طرح در نظر گرفته شده است. یادداشتهای منضم به این گزارش همانند یادداشهای همراه سایر گزارشهای مالی تهیه میشود و حسب مورد ونیاز جزئیات اقلام و روش محاسبه را ردبر دارد .چند یادداشت که به طرح اختصاص دارد . ا

تهیه و ارائه گزارشهای مالی میان دوره  ای

 

گزارشهای مالی میان دوره ای  طرح شامل دو گزارش زیر است که در به طور ادواری درهر ششش ماه یا در مقاطعی که توسط بانک مرکزی مقرر میگردد باید تهیه ارائه شود:

گزارش وضعیت مالی طرح که درآن منابع تامین طرح و داراییها و سایر مصارف طرح به تفکیک آورده میشود.

گزارش عملکرد اجرایی طرح که درآن عملیات و مخارج انجام شده یا عملیات و مخارج پیش بینی شده مقایسه و به این ترتیب  میزان پیشرفت کار در مقایسه با پیش بینی ها مشخص میشود . این گزارش بر حسب اقلام اصلی و عمده عملیات اجرایی   طرح و اقلام اصلی و عمده پیش بینی برای آن تنظیم میشود.تهیه و ارائه گزارشهای مالی

گزارش وضعیت مالی

در این گزارش منابع مالی طرح و داراییها و مصارف آن بر حسب سرفصلهای مناسب ارائه میشود.بند متن 7 پینهادی به لحاظ لزوم هماهنکی در شکل و طبقه بندی اقلام و عناوین و چگونگی ارائه اقلام در این گزارش را به شرح زیر تعیین کرده است:»

گزارش وضعیت مالی

نام طرح موضوع اوراق مشارکت

نام کامل ناشر

مقطع زمانی گزارش

 

منابع تامین طرح                                                                                          داراییها و مصارف
آورده ناشرطرح در دست اجرا
آورده دارندگان اوراق مشارکتداراییهای عملیاتی پس از کسر استهلاک  انباشته
درآمدهای اصلیپیش پرداختهای مربوط به طرح
درآمدهای جانبیموجودیهای جنسی
پیش دریافتهای درآمد                               سود علی الحساب  تحقق یافته
بدهی طرح به اشخاص ثالث و پرداخت نشدهمخارج جانبی
سود علی الحساب مطالبه و پرداخت نشدهسپرده ها
سایرمنابع تامینمطالبات
موجودی نقد
سایر مصارف
جمع و موازنه 

جمع و موازنه

در ادامه این بند مقرر شده است که در هر یک از گزارشهای وضعیت مالی به غیر از اولین گزارش باید دو ستون مبلغ تعبیه شود که در ستون اول مانده اول هر قلم در پایان دوره مورد گزارش و در ستون دوم مانده مربوط در پایان دوره قبل درج شود. صورت ریز اقلام و توضیحات مربوط نیز باید حسب مورد و نیاز در یادداشتهای همراه منعکس و شماره یادداشت در متن گزارش درج شود.الزام به ارائه این گزارش در هر شش ماه یک الزام قنونی است ولی تهیه آن بر اساس گذشت هر شش ماه از تاریخ صدور اوراق مشارکت اگر ناممکن نباشد لااقل  بسیار دشوار .

زیرا این دوره های شش ماهه لزوما  بر دوره ای مالی ناشر انطباق ندارد و با این ترتیب تعدیلات و اصلاحات مربوط به حسابها نظیر محاسبه و ثبت استهلاکات و نخصیص هزینه های سربار را  نمیتوان سربار را نمیتوان بر حسابهای ناشر مبتنی کرد. از طرف دیگر تطبیق و رفع مغایرت بین اقلام مندرج در این گزارش و اقلام مندرج در حسابها و صورتهای مالی ناشر با مشکلات جدی مواجه شد.

تهیه و ارائه گزارشهای مالی

علاوه بر این در صورتهای  مالی ناشر حسابهای مربوط به طرح و اوراق مشارکت منتشره باید منعکس و حداقل در یادداشتهای این گزارش با صورتهای مالی میان دور ه ای و سالانه ناشر ابهامات متعددی پیش خواهد آمد. راه رفع این مشکل در چارچوب مقررات  موجود این است که بانک مرکزی تایخ اولین گزارش را به تاریخ ارائه صورتهای مالی و یا گزارشهای مالی میان دوره ای ناشر تغییر دهد.مثال:»هرگزارش مالی لزوما باید بر مجموعه ای از حسابها متکی باشد. به این منظور بافرض این که نخستین حالت معاملات و عملیاتی از لحاظ طرح واقع شده حسابها تنظیم و تراز آزمایشی مربوط استخراج شد بر اساس تراز آزمایشی مزبور گزارش وضعیت مالی طرح طبق متن پیشنهادی تهیه .

نکات زیر در مورد این گزارش قابل توجه است:»

نظر به این گزارش اولین گزارشی است که تهیه میشود فقط یک ستون مبلغ در آن تعبیه شده ،گزارشهای بعدی باید دو ستون مبلغ داشته باشد و در ستون دوم مانده مربوط در پایان دوره قبل درج و امکان مقایسه فراهم شود.

شرکت الفبا

طرح مجتمع ساختمانی

تراز آزمایشی

31/06/1377

بستانکاربدهکارعنوان حساب
6434750طرح در دست اجرا
425000ارزش ثبت شده بخش فروخته شده
795700مخارج جانبی
1000000سود علی الحساب تحقق یافته
200000سود علی الحساب پرداختنی
40000دارایی عملیاتی
6000استهلاک انباشته دارایی عملیاتی طرح
130000پیش پرداختها
1500000سپرده بانکی
117000حسابجاری…..
7623000آورده ناشر
6663700حساب فی مابین ناشر
1175000آورده دارندگان اوراق مشارکت
 

10000000

 

 

حسابهای پرداختنی

 

22000000درآمد اصلی
750000درآمد جانبی
90750کمک دولت
500000
2041045020410450

 

گزارش وضعیت مالی

طرح مجتمع ساخنمانی

موضوع اوراق مشارکت صادره توسط شکت الفبا

در تاریخ 31/06/1377

منابع تامین طرحدارایها و مصارف
مانده فعلیشماره یاداشتعنوان حسابمانده فعلیشماره یاداشت
54887008آورده ناشر خالص64347501طرح در دست اجرا
100000009آورده  دارندگان اوراق مشارکت79570012مخارج جانبی
32500010درآمد اصلی خالص340002دارایی عملیاتی خالص
9075011درآمد جانبی خالص13000003پیش پرداختها
2200000012حسابهای پرداختنی10000004سود علی الحساب تحقق یافته
2000004سود علی الحساب پرداختنی 5حسابهای دریافتنی
50000011کمک دولتسپرده بانکی6سپرده بانکی
76230007موجودی نقد
18804450جمع18804450جمع

تقدم و تاخر اقلام در این اقلام گزارش بر اساس میزان اهمیت آنها از لحاظ اجرای طرح در نظر گرفته شده است.

یادداشتهای منضم به این گزارش همانند یادداشهای همراه سایر گزارشهای مالی تهیه میشود و حسب مورد ونیاز جزئیات اقلام و روش محاسبه را ردبر دارد .چند یادداشت که به طرح اختصاص دارد .تهیه و ارائه گزارشهای مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...