تصویب نامه و تصمیم نامه: 262655/ت انتهای تصمیم نامه شماره 73848/ت 48222ن مورخ 19/4/1391 اضافه می شود:

رای شورا

تصویب نامه مالیاتی 262655/ت48877
متن زیر به انتهای تصمیم نامه شماره 73848/ت 48222ن مورخ 19/4/1391 اضافه می شود:

شماره:262655/ت48877ن
تاریخ:28/12/1391
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت،معدن و تجارت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه حمایت از تولید که در جلسه مورخ 29/8/1391 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود:
متن زیر به انتهای تصمیم نامه شماره 73848/ت 48222ن مورخ 19/4/1391 اضافه می شود:
موسسات مالی و اعتباری که به موجب نامه شماره 282715/89 مورخ 19/12/1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت آنها مجاز شناخته شده است از تاریخ 19/11/1389 حائز شرایط موسسات اعتباری غیربانکی مجاز موضوع بند(18) ماده(48) قانون مالیاتهای مستقیم می باشند.

تصویب نامه مالیاتی 262655/ت48877

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

مواد قانونی وابسته
ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است: 1- قیمت خرید کالای فروخته شد…

تصویب نامه و تصمیم نامه: 5285/ت 32794هـ

چاپ مطلب

ضوابط اجرایی بودجه 84


 

شماره:5285/ت 32794هـ

تاریخ:03/02/1384

پیوست:دارد

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/1/1384 بنا به پیشنهاد شماره 7897/101 مورخ 24/1/1384 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی بودجه سال 1384 کل کشور را برای وزارتخانه وموسسات دولتی که در این تصویب نامه دستگاه اجرایی نامیده می شوند، به شرح زیر تصویب نمود:

پیوست:

ضوابط اجرایی بودجه سال 1384 کل کشور

1- گسترش تشکیلات اداری وایجاد پست سازمانی جدید ممنوع ودر موارد ضروری با پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وتصویب هیأت وزیران امکان پذیر می باشد.

تبصره – در مورد واحدهای خارج از کشور هماهنگی با وزارت امور خارجه الزامی است.

2- به کار گیری نیروی انسانی به هر شکل در چارچوب جدول شماره (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وآئین نامه مربوط و بند ((الف)) ماده (146) قانون  یاد شده امکان پذیر می باشد. هر نوع استخدام وبه کار گیری نیروی انسانی خارج از جدول فوق الذکر ممنوع می باشد.

تبصره 1- تمدید قرارداد کارکنان غیر رسمی شاغل در سال 1383 در صورت نیازدستگاه از محل اعتبار هزینه ای (جاری) ملی واستانی مجاز است.

تبصره 2- ایجاد هر گونه تعهد استخدامی برای سال های بعد صرفا در قالب سهمیه های جدول یاد شده وپس از اخذ مجوز از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مجاز می باشد.

3- دستگاه های اجرایی موظفند برای کاهش حجم تصدی های دولت وافزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور ودر اجرای بند ((ب)) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وجدول شماره (17) مندرج در قانون بودجه سال 1384 کل کشور موارد ومیزان واگذاری تصدی های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی ونظایر آن را درجهت کاهش سه درصد (3%) از تصدی های دولت بر حسب برنامه وفعالیت در موافقتنامه اعتبارات هزینه ای مورد مبادله منظور نمایند. سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور واستان مکلفند از تأمین اعتبار جهت پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام ویا آماده بهره برداری مندرج در ستون اهداف کمی جدول مزبور خودداری نمایند.

4- دستگاه های اجرایی مکلفند، صرفا پس از تأمین صددرصد (100%) حقوق ومزایای مستمر کارکنان وافزایش ضریب حقوق آنان، پاداش بازنشسته ها، عیدی (پاداش پایان سال) وسایر هزینه های قانونی پرسنلی دستگاه تا پایان سال 1384 نسبت به پیش بینی سایر هزینه ها اقدام نماید به طوری که در پایان سال هیچگونه کسری اعتبار بابت پرداخت های پرسنلی ایجاد نگردد.

5- مبلغ قطعی پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، ولی دستگاه های اجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل وبازنشسته مبلغ یک میلیون وپانصد هزار (000، 500، 1) ریال پیش بینی ودر موافقتنامه مربوط منظور نمایند.تصویب نامه مالیاتی 262655/ت48877

6- میزان پرداخت کمک های نقدی (با تشخیص بالاترین مقام مربوط) وغیر نقدی به کارکنان دستگاه های اجرایی از محل بودجه عمومی سال 1384، هشتصد هزار (000 ،800) ریال تعیین می گردد.

7- به کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران ومستمری بگیران در سال 1384 معادل ششصد هزار (600،000) ریال کمک نقدی ( با تشخیص بالاترین مقام مربوط) وغیر نقدی توسط دستگاه متبوع آنان قابل پرداخت می باشد.

8- دستگاه های اجرایی موظفند اعتبار لازم برای پرداخت صددرصد (100%) پاداش پایان خدمت آن دسته از کارکنان خودرا که در سال 1384 بازنشسته می شوند، از اعتبارات مصوب خود تأمین ودر موافقتنامه های مربوط منظور نمایند.

9- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود هزینه های ورزش کارکنان خودرا در چارچوب آئین نامه توسعه وتعمیم ورزش کارکنان دولت – مصوب 1376 – انجام داده وتسهیلات لازم را برای ایاب وذهاب کارکنان خود به شرح مندرج در موافقتنامه های مربوط به صورت نقدی یا انعقاد قرارداد فراهم نمایند. تصویب نامه مالیاتی 262655/ت48877

10- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود با رعایت بند (4) این تصویب نامه :

الف- با توجه به تصویب نامه شماره 67768/ت 25 مورخ 9/7/1369 هیأت وزیران حسب مورد برای تأمین غذای کارکنان خود ونیز کمک ماهانه به ازای هر کودک کارکنان خود که از مزایای مهد کودک استفاده می کند، در حد اعتبارات مندرج در موافقتنامه پرداخت نمایند.

تبصره – در اداراتی که دارای مهد کودک نمی باشند دستگاه ها مجاز می باشند به کارکنان اناث خود که دارای فرزند زیر پنج سال می باشند هر ماه به ازای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) حداکثر مبلغ دویست هزار ریال در اعتبارات خود پیش بینی نماید.

ب- میزان پرداخت اضافه کارکنان خودرا در قالب موافقتنامه های مربوط منظور نمایند.

پ- میزان پرداخت های مأموریت های خارج از کشور کارکنان خودرا با توجه به آئین نامه نظارت بر مسافرت های خارجی دستگاه های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 20860/ت 29728هـ مورخ 18/5/1383 هیأت وزیران در قالب اعتبار موافقتنامه پیش بینی نماید. تصویب نامه مالیاتی 262655/ت48877

ت- هزینه های مربوط به انجام فریضه نماز وامور دینی، کمک به پایگاه های بسیج ادارات وبرگزاری مناسبت های ملی ومذهبی را در مورد موافقتنامه هزینه ای خود در قالب اعتبار فصل هزینه مربوط پرداخت نمایند.

11- به منظور صرفه جویی در هزینه های مربوط به تأسیسات رفاهی از قبیل زائر سرا، مهمانسرا، باشگاه وموارد مشابه:

 الف- پرداخت هرگونه وجهی از محل اعتبارات مصوب جهت اجاره، احداث، توسعه و ایجاد موارد فوق حتی از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی وسایر مقررات عمومی کشور، ممنوع می باشد.

ب- واحدهای نیمه تمام فوق با رعایت قوانین ومقررات مربوط، به بخش غیر دولتی (خصوصی وتعاونی) واگذارمی گردند.

12- در راستای دولت سبز دستگاه های اجرایی مکلف به رعایت موارد زیر می باشند:

الف- در خرید ومصرف مواد مصرفی اداری، سوخت، آب وبرق وتعمیرات خودروها صرفه جویی شود ودر استفاده از خودروها وامکانات اداری برای مسئولان وکارکنان دولتی مراقبت لازم به عمل آید.

ب- مدیران ودستگاه هایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه ها صرفه جویی می نمایند، به صورت بارز ودر مقایسه با دستگاه های دیگر تشویق دارند.

پ- به منظور تسریع در تصمیم گیری های دولت، دستگاه های اجرایی پیشنهاد ها ودرخواست های خودرا با در نظر گرفتن سیاست های مندرج در بندهای فوق ارائه نمایند.

13- گردهمایی ها، هم اندیشی ها، همایش ها ونظایر آن باید به دور از هر گونه تجمل برگزار ومحل برگزاری باید متناسب با موضوع وبا رعایت اصل صرفه جویی انتخاب گردد.

14- هرگونه سرمایه گذاری توسط دستگاه های اجرایی اعم از کشوری ولشگری جهت ساخت وتوسعه واحدهای جدید درمانی ممنوع می باشد.

تبصره – وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی وساخت آسایشگاه ها ومراکز توانبخشی جانبازان توسط بنیاد شهید وامور ایثار گران ازشمول این بند مستثنی می باشند.

15- اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ ونظایر آن از محل اعتبارات هزینه ای(جاری) صرفا بر اساس شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ویا استان مجاز  می باشد. تصویب نامه مالیاتی 262655/ت48877

16- خزانه معین استان مکلف است عملکرد درآمدها، پرداخت های اعتبارات هزینه ای (جاری) استان (برحسب دستگاه، برنامه) واعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) (برحسب طرح) را در مقاطع سه ماه به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان اعلام نمایند.

17- وزیران ومعاونان رئیس جمهوری که مسئول شرکت های دولتی (از جمله شرکت هایی که شمول قوانین ومقررات عمومی برآنها مستلزم ذکر وتصریح، نام می باشد موسسات انتفاعی وابسته دولت هستند، موظفند حداکثر تا پایان خردادماه نسبت به تصویب وابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 1384 خود با در نظر گرفتن مفاد این  تصویب نامه اقدام ونسخه ای از آن را به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی ودارایی ارسال نمایند وجنانچه در این زمینه اقدام ننمایند، مفاد این تصویب نامه به عنوان ضوابط اجرایی دستگاه ذیربط تلقی خواهدشد.

 

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

تصویب نامه مالیاتی 262655/ت48877

مواد قانونی وابسته

بودجه سال 84…
سابر قوانین..

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...