برنامه حسابرسي مــالي سرمايـه، اندوختـه‌ها ، سهــام

برنامه

موسسه حسابرسي

برنامه حسابرسي مــالي

صفحه : …………U1……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص)                                                                               دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

سرمايـه، اندوختـه‌ها ، سهــام

 

چنانچه اولين سال حسابرسي موسسه مورد رسيدگي توسط ما مي‌باشد، سرمايه شركت را با توجه به مفاد اساسنامه و صورتجلسات مجامع عمومي مربوطه و احتمالاً‌ هيات مديره رسيدگي نموده وكنترل نمائيدكه مبالغ مربوط به حساب بانكي موسسه مورد رسيدگي واريز شده باشد. اطمينان حاصل كنيد كه سرمايه ثبت شده با اساسنامه شركت مطابقت مي‌نمايد.

 

درصورتيكه قسمتي از سرمايه شركت از آورده غيرنقدي تشكيل شده است، يادداشتهائي دراين مورد تهيه و رسيدگي كنيد كه مقررات قانوني مربوطه و همچنين موارد مندرج در اساسنامه رعايت شده باشد.

 

يك كاربرگ تهيه كنيد كه وضعيت كامل سرمايه موسسه مورد رسيدگي و اجزاء تشكيل دهنده آنرا نشان دهد. دراين كاربرگ تغييرات حاصله درسرمايه از پايان سال مالي قبل تاكنون را از هر نوع و قسم كه باشد نشان دهيد. همچنين مشخص كنيد كه چه مقدار از سرمايه بايستي طبق مصوبات مربوطه تا پايان سال پرداخت شده باشد و از اين مقدار چه مبلغ واقعاً‌ پرداخت شده است .

 

چنانچه در خلال سال مورد رسيدگي تغييراتي درسرمايه شركت بوجود آمده ، طي كاربرگ جداگانه‌اي تغييرات انجام شده را به انضمام كليه اطلاعات مربوط يادداشت كرده و رسيدگي كنيد كه اقدامات قانوني لازم انجام گرفته است .

 

 

برنامه حسابرسي مــالي سرمايـه

موسسه حسابرسي

برنامه حسابرسي مــالي

صفحه : …………U2……

نام صاحبكار .. سهامی خاص)                                                                          دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

درمورد وجوه دريافتني بابت افزايش سرمايه كنترل كنيد كه وجوه مربوط به حساب بانكي شركت واريز شده باشد. درمورد آورده‌هاي غيرنقدي كنترل كنيد كه قانوناً به نحو صحيح ارزيابي شده و مورد تصويب مجمع عمومي قرار گرفته باشد.

 

چنانچه سهام شركت صادر شده است رسيدگي كنيد كه جمع كل تعداد سهام صادر شده تا تاريخ رسيدگي با توجه به سهام باطل شده معادل تعداد سهامي است كه معرف كل سرمايه مي‌باشد.

 

يك كاربرگ تهيه كنيد كه نقل و انتقالات سهام را با جزئيات لازم نشان دهد. سپس رسيدگي كنيد كه درنقل و انتقالات انجام شده مقررات مربوطه رعايت گرديده و مدارك لازم در پرونده ميباشد. مراتب را با دفتر ثبت سهام كنترل كنيد. چنانچه تعداد نقل و انتقالات انجام شده زياد ميباشد،‌اين قسمت را از طريق آزمايش انجام دهيد.

 

درمورد اندوخته‌ها ، يك كاربرگ تهيه كنيد كه درآن وضعيت اندوخته‌ها درتاريخ ترازنامه (به تفكيك و با ذكر نوع) و همچنين وضعيت اندوخته‌ها درتاريخ ترازنامه قبلي نشان داده شده باشد. رسيدگي كنيد كه اگر طبق مصوبات مجامع عمومي هريك از اندوخته‌ها براي منظور بخصوصي ايجاد شده است، مراتب در يادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي قيد گردد.

 

جزئيات مربوط به ايجاد و يا هرنوع افزايش و كاهش اندوخته‌ها بايستي طي كاربرگي درپرونده دائمي حسابرسي درج گردد. درمورد تغييرات سال مورد رسيدگي ، اطلاعات كاربرگ مذكور را به روز درآوريد.

 

 

برنامه حسابرسي مــالي سرمايـه

موسسه حسابرسي

برنامه حسابرسي مــالي

صفحه : …………U3……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص)                                                                               دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي ‌كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

13

درمورد اندوخته قانوني رسيدگي كنيد كه مقررات قانوني و اساسنامه رعايت شده باشد . درصورتيكه دراساسنامه وضع هرگونه اندوخته ديگري قيد شده ، رسيدگي كنيد كه مقررات اساسنامه رعايت گرديده است.

 

جدول ميزان مالكيت سهامداران را تهيه يا اخذ نموده و آنرا با دفتر سهام شركت مقايسه كنيد و جمع جدول را با مبالغ مربوط به هرطبقه از سهام حسب مورد مطابقت داده و جدول را از نظر صحت عمليات جمع كنترل نمائيد.

 

ثبت انتقالات سهام را بصورت نمونه كنترل نماييد و صورتجلسات و اساسنامه را درخصوص مجوز و مصوبه لازم بررسي نمائيد.

 

چك ليست رعايت مواردقانون تجارت را درخصوص سرمايه كنترل و بررسي نمائيد. موارد غيرعادي را يادداشت كنيد.

 

 

 

 

 

برنامه حسابرسي مــالي سرمايـه

 

 

 

 

 

برنامه حسابرسي مــالي سرمايـه

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...