ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی

دیوان عدالت اداری

ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی

برابر ماده 202 ق.م.م وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم ماده یاد شده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات­هایی که به موجب قانون، شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می­باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. برابر تبصره ماده یاد شده در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.بدهکاران مالیاتی

نکته: برابر بخشنامه شماره 24246/200 مورخ 28/12/1392 نظر به اینکه طبق بند (ک) تبصره (9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیات­های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره­بردار (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد ریال افزایش یافته است، لذا بدینوسیله مقررمی­دارد:

 • حکم موضوع این بند صرفاً در خصوص واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره­برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) بابت کلیه فعالیت­های آنها و بابت کلیه سال­های عملکرد، تکلیفی، حقوق و مالیات و عوارض ارزش افزوده می­باشد و به سایر فعالان اقتصادی و حتی واحدهای تولیدی فاقد پروانه بهره­برداری تسری ندارد.
 • بنا به اختیار حاصل از ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ مذکور برای سایر اشخاص حقوقی مبلغ یک میلیارد ریال و برای سایر اشخاص حقیقی مبلغ یکصد میلیون ریال تعیین می­گردد.
 • ادارات کل امور مالیاتی می­بایست نسبت به رفع ممنوع الخروجی هر یک از مودیان مذکور که قبلاً در اجرای ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم بابت بدهی کمتر از مبالغ یاد شده در بندهای صدرالاشاره ممنوع الخروج شده­اند اقدام نمایند بدیهی است این امر مانع از انجام اقدامات اجرایی برای وصول بدهی­های مالیاتی با رعایت مقررات موضوعه نخواهد بود.

نکته 2- برابر بخشنامه شماره 11425/111150/210 مورخ 21/6/1384 در خصوص اشخاص حقوقی مدیرانی باید ممنوع الخروج شوند که اختیار و مسئولیت انجام وظایف قانونی اداره امور شخص حقوقی که یکی از آن وظایف پرداخت دیون مالیاتی می­باشد بعهده آنان بوده است و اوراق حاکی از بدهی قطعی مالیات در دوران مدیریت آنان ابلاغ شده باشد و ممنوع الخروج نمودن مدیرانی که حق امضا اوراق مالی و پرداختهای اشخاص حقوقی را نداشته یا اینکه از اعضا غیرموظف هیات مدیره اشخاص حقوقی بوده­اند به ملاحظه اینکه برای تادیه دیون مالیاتی اختیاری نداشته­اند موجه به نظر نمی­رسد.

نکته 3- برابر بند 3 بخشنامه شماره 11660/230/د مورخ 30/4/1392 مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی موضوع ماده 202 ق.م.م مدیرانی هستند که وفق مادتین 135 و 142 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت داشته و وظیفه اداره امور شخص حقوقی به عهده آنها بوده و اوراق مالیاتی و به تبع آن بدهی مالیاتی صرف نظر از سال عملکرد در دوران مدیریت آنان قطعی و یا ایجاد شده باشد لذا با توجه به مفاد رای شماره 13543/4/30 مورخ 25/11/1378 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی اگر ختم دوره مدیریت مدیر قبلی در زمانی صورت گیرد که فرجه قانونی برای تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی و یا ارسال مدارک مربوط به مالیاتهای تکلیفی و پرداخت مالیات­های متعلق باقی باشد مسئولیت و به تبع آن اعمال ضمانت اجرائی متوجه مدیر بعدی خواهد بود همچنین بعنوان مثال چنانچه بدهی و مالیاتهای قعی شرکت صرفنظر از سال عملکرد آن دردوران مدیریت مدیران قبلی تقسیط و چکهای مربوط به آن برای تادیه در سررسید مقرر تحویل اداره امور مالیاتی شده باشد لیکن در دوران مدیریت مدیران بعدی وجوه آن تامین و پرداخت نگردد مدیر یا مدیران بعدی مسئول بوده و اقدامات اجرائی قانونی بایستی نسبت به آنان صورت پذیرد.بدهکاران مالیاتی

نکته 4- برابر بند 2 بخشنامه شماره 33811/3532/230 مورخ 25/6/1382 ادارات کل مالیاتی از درخواست ممنوعیت خروج از کشور در مورد اشخاص ذیل اجتناب نمایند:

الف) اشخاصی که اموال و دارائیهای آنها در اجرای حکم حکومتی حضرت امام خمینی (ره) و با احکام قطعی دادگاه­ها و با قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و با سایر قوانین موضوعه مصادره یا ملی اعلام گردیده و با بهره­برداری از آنها به جهت قانونی از عهده مالک خارج شده باشد مشروط بر اینکه ایجاد بدهی مالیاتی ناشی از تعلق مالیات به همان اموال و دارائیها با درآمد مربوط به آنها باشد.

ب) ورشکستگان براساس گواهی اداره تصفیه امور ورشکستگی

ج) اشخاصی که بدهی آنها مالیاتی نبوده و صرفاً وظیفه وصول آن بدهی­ها در اجرای ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین موضوعه به وزارت دارائی با سازمان مالیاتی احاطه شده باشد.

د) مدیر و مدیران مسئول اشخاص حقوقی دولتی نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای تحت پوشش آنها به استثنای مدیران موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 و تبصره 1 ذیل آن و اصلاحات بعدی.بدهکاران مالیاتی

هـ) اشخاصی که به عنوان مدیر یا مدیر مسئول اشخاص حقوقی غیردولتی و شرکتهای وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نسبت به انجام تکالیف و وظایف قانونی خود از جمله تسلیم بموقع اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات سود ابرازی و سایر مالیاتهای قطعی و ابلاغ شده در دوران مدیریت خود همراه با مالیاتهایی که مکلف به کسر و ایصال آن بوده اقدام نموده باشند و اسناد پرداختی امضا شده توسط آنها برگشت و یا واخواهی و نکول نشده باشد.

ر) کلیه بدهکاران مالیاتی و مدیر و مدیران مسئول اشخاص حقوقی که به میزان بدهی مالیاتی قطعی شده آنها حسب مورد از اموار و دارائیهای شخص حقیقی و حقوقی در توقیف و بازداشت واحد اجرائیات بوده و معارضی نداشته باشد.

ز) اشخاصی که به میزان بدهی مالیاتی قطعی شده نسبت به معرفی وثیقه ملکی با ارائه ضمانت نامه بانکی با واریز وجه نقد به حساب سپرده بنفع سازمان امور مالیاتی کشور با سررسید و حداکثر مهلت یکساله اقدام نموده باشند.بدهکاران مالیاتی

ماده 181 قانون مالیات­های مستقیم

آیین­نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیات­های مستقیم و تبصره آن

ماده 1- در اجرای مقررات ماده 181 قانون مالیات­های مستقیم و به منظور نظارت و نحوه صحیح رویدادهای مالی و کنترل و بازدید دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مالی مودیان و اجرای صحیح آیین­نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون یاد شده هیأت­هایی مرکب از سه نفر به محل فعالیت یا اقامتگاه قانونی مودیان اعزام می­شوند.ماده 2- اعضای هیات­های موضوع ماده 181 قانون مالیات­های مستقیم، از میان افراد بصیر و مطلع در امر حسابرسی مالیاتی، از طرف رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب می­شوند و یکی از اعضاء هیات یاد شده به حکم مقام مزبور سرپرستی هیات را به عهده خواهد داشت.

تبصره 1- با درخواست رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت مراجع ذیصلاح قانونی، هیات را یک نفر به عنوان نماینده رییس دادگستری یا دادگاه محل همراهی می­کند.

تبصره 2- واحدهای اجرای مربوط موظفند عندالزوم تعدادی متخصص در امور رایانه­ای در اختیار هیات قرار دهند.

ماده 3- سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند، در چارچوب تشکیلات مصوب و ابلاغی مراجع ذیصلاح قانونی به منظور ساماندهی امور اجرایی ماده 181 قانون مالیات­های مستقیم در ستاد سازمان اقدام به تشکیل دبیرخانه نماید.بدهکاران مالیاتی

ماده 4- کلیه گزارش­ها و درخواستهای لازم در ارتباط با اجرای ماده 181 قانون مالیات­های مستقیم از سوی ماموران مالیاتی یا سایر مراجع قانونی ذیربط می­بایست به  اداره کل مربوطه ارسال گردد و اداره کل مذکور پس از بررسی موضوع، مراتب را ضمن معرفی اعضای هیات جهت صدور حکم به رییس کل سازمان یا اشخاصی که رییس سازمان به آنان تفویض اختیار نموده است، ارسال می­دارد. در متن حکم صادره موارد ذیل باید مشخص گردد:

الف- روز و تاریخ اجرای ماموریت

ب- محل مراجعه اعم از محل فعالیت یا مرکز امور یا اقامتگاه قانونی و سایر محل­های نگهداری دفاتر اسناد و مدارک مودی مورد حکم

تبصره 1- در مورد سایر محل­های نگهداری دفاتر اسناد و مدارک، چنانچه اماکن م ورد نظر محل سکونت باشد نسبت به اخذ مجوز قضایی به لحاظ ضمانت اجرایی مقرر در ماده 580 قانون مجازات اسلامی اقدام شود مگر آنکه در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیات­های مستقیم مودی قبلاً محل سکونت را به عنوان مرکز عملیات خود کتباً اعلام نموده باشد.

تبصره 2- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در صورت ضرورت می­تواند راساً نسبت به صدور احکام اعضای هیات به منظور اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم فارغ از تشریفات مذکور اقدام نماید.بدهکاران مالیاتی

ماده 5- هیات­های موضوع این آیین نامه موظفند در مراجعات خود کلیه دفاتر قانونی مورد عمل سال مراجعه و در صورت لزوم دفاتر قانونی سنوات قبل را ملاحظه و ذیل آخرین ثبت دفتر روزنامه و دفتر مشاغل و حداقل سه حساب از دفتر کل به انتخاب خود را امضا و چنانچه در تحریر دفاتر تخلفی از آیین­نامه تحریر دفاتر موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات­های مستقیم مشاهده گردد مراتب را نیز در صورت مجلس منعکس نمایند. هیات­ها باید صورت مجلس را به امضا مودی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور و یا خودداری آنان از امضا موضوع را در صورت مجلس قید نمایند.

ماده 6- هیات­ها می­توانند حسب تجویز احکام ماموریت خود کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مودیان را اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به مراجع ذیصلاح مالیاتی مورد رسیدگی قرار داده و در صورت لزوم از تمام یا برخی از آنها تصویر و یا رونوشت تهیه و نزی در صورت عدم امکان رف نیاز در قبال ارائه رسید به مودی دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را به امور اجرایی ماده 181 قانون یاد شده یا اداره کل امور مالیاتی مربوط تحویل نمایند. در اجرای این ماده هیات­ها باید اطلاعات مکتسبه به انضمام دفاتر و اسناد و مدارک اخذ شده را جداگانه صورت مجلس نموده و به امضای مودی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور نامبردگان و یا خودداری از امضا موضوع را در صورت مجلس قید نموده همراه با صورت مجلس به مقامات مربوط تسلیم نمایند.

تبصره 1- مراد از اسناد و مدارک مالی مذکور در متن این ماده اسناد و مدارک مالی است  اعم از آنکه اسناد و مدارک یاد شده در قالب نوشته­های کاغذی باشد و یا داده­های الکترونیکی.

تبصره 2- مسئولان موضوع ماده 4 این آیین­نامه باید ترتیبی اتخاذ نماید که اداره کل امور مالیاتی و یا امور اجرایی ماده 181 قانون یاد شده در اسرع وقت دفاتر و اسناد و مدارک ماخوذه را بررسی و گزارش و صورتجلسات لازم را به منظور ضبط در پرونده مالیاتی مربوط تهیه نمایند به نحوی که دفاتر و اسناد دریافتی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت به وسیله اداره کل امور مالیاتی یا امور اجرایی ماده 181 قانون مذکور در قبال اخذ رسید به مودی تحویل گردد.بدهکاران مالیاتی

تبصره 3- با توجه به شرایط ویژه محل ماموریت، هیات اجرایی حسب مورد می­تواند تنها مودی، نماینده یا نمایندگان وی را در محل پذیرفته و سایر مستخدمین مودی را از دسترسی به اسناد و مدارک و رایانه­ها منع نماید.

تبصره 4- در مواردی که اطلاعات حسابداری سال جاری و سنوات قبل مودی در رایانه تحت یک نرم­افزار متمرکز باشد و هیات اجرایی نیاز به خروج رایانه مذکور جهت بررسی اطلاعات حسابداری سنوات قبل داشته باشد، مودی مکلف است اقدام لازم جهت تفکیک اطلاعات حسابداری سنوات قبل از سال جاری را در همان روز اجرای حکم به عمل آورد.

تبصره 5- اعضای هیات­ها مکلف­اند اطلاعات مالی مکتسبه از مودی مالیاتی را کاملاً محرمانه تلقی و از افشای آن جز در نزد مراجع مالیاتی ذیربط اکیداً خودداری نمایند متخلفین از این امر، توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و به تجویز بند پ ماده 265 قانون مالیات­های مستقیم برای تعقیب انتظامی وفق مفاد بند الف ماده 264 قانون مالیات­های مستقیم، به دادستانی انتظامی مالیاتی معرفی خواهند شد.

ماده 7- چنانچه هنگام اجرای مقررات موضوع ماده 181 قانون یاد شده دفاتر قانونی و یا اسناد و مدارکی از سایر مودیان مالیاتی در محل ماموریت بدست آید، هیات اجرایی می­تواند آنها را نیز مورد رسیدگی قرار داده و جزئیات کامل آن را به ادارات کل امور مالیاتی مذکور در ماده 4 این آیین­نامه گزارش نمایند.

ماده 8- مودیان مالیاتی که برای نگهداری اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای شغلی خود از ابزار و سیستم­های حسابداری الکترونیکی استفاده می­نمایند، مکلف­اند رمز ورود به رایانه و سخت­افزارهای مربوط و همچنین دستورالعمل­های نحوه کار با نرم­افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار اعضای هیات­های مراجعه کننده قرار دهند. در غیر این صورت مشمول حکم قسمت اخیر ماده 181 قانون مالیات­های مستقیم می­گردند.بدهکاران مالیاتی

ماده 9- چنانچه هیات اجرایی در روند رسیدگی و دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک و یا صورتجلسه تحویل آنها و یا سایر موارد دیگر، با مشکلات و یا اخلال در کار مواجه گردد، می­تواند از اختیارات قانونی نماینده دادگستری همراه هیات حسب مورد بهره­مند گردد.بدهکاران مالیاتی

ماده 10- صورت مجلس تنظیمی هیات­ها باید حداقل متضمن نکات زیر باشد:

 • شماره و تاریخ حکم ماموریت و مرجع صدور آن؛
 • تاریخ مراجعه هیات؛
 • نام و مشخصات مودی؛
 • نشانی محل و ساعت مراجعه و خروج هیات برای اجرای ماده 181 قانون مذکور؛
 • سال مالیاتی مربوط به بازدید دفاتر؛
 • مشخصات دفاتر ارائه شده؛
 • شماره و تاریخ آخرین ثبت با قید شماره صفحه و نوع دفاتر مربوط؛
 • قید شماره صفحاتی که نا نویس مانده یا بیش از حد مجاز سفید گذاشته شده است و با خط قرمز علامت گذاری شده است
 • در صورت اجرای قسمت اخیر حکم تبصره ماده 181 قانون یاد شده مشخصات دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل در صورت مجلس قید گردد

10- نام و مشخصات و امضای اعضای هیات

11- مشخصات مودی نام مدیرعامل و صاحبان امضای مجاز مدیر امور مالی یا حسابدار مربوط حسب مورد در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی

12- توضیحات لازم در موارد عدم ارائه دفاتر و خودداری مودی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی از امضا صورتجلسه

ماده 11- صورت مجلس موضوع مواد 5 و 6 این آیین نامه باید در چهار نسخه تنظیم و یک نسخه آن به مودی و نسخه دیگر در همان روز رسیدگی یا حداکثر روز بعد با گزارش اقدامات هیات به اداره کل امور مالیاتی یا امور اجرای ماده 181 قانون تسلیم گردد تا در دفتر مخصوص که برای ثبت این صورتجلسات اختصاص می­یابد به ترتیب تاریخ ثبت نگهداری و یک نسخه از صورت مجلس ماده 5 این آیین­نامه برای ضبط در پرونده مودی به اداره امور مالیاتی ذیربط و یک نسخه از صورت مجلس ماده 6 این آیین­نامه به همراه رایانه­ها دفاتر و اسناد و مدارک به اداره کل امور مالیاتی ذیربط یا امور اجرای ماده 181 قانون مالیات­های مستقیم تحویل گردد.

ماده 12- اداره امور مالیاتی یا ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مودی که مورد اجرای ماده 181 قانون مالیات­های مستقیم قرار گرفته است مکلف­اند در مواردی که مودی از ارائه دفاتر به هیات خودداری نموده مراتب را به هیات بند 3 ماده 97 قانون جهت اعلان نظر هیات مزبور ارجاع نمایند.بدهکاران مالیاتی

ماده 13- ادارات کل امور مالیاتی می­توانند در اجرای آیین­نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم گزارش­ها و اطلاعات واصله در اجرای ماده 181 قانون مذکور را به یک یا گروهی از ماموران مالیاتی جهت اقدام محول نمایند.

ماده 14- به منظور پیگیری روند رسیدگی و تشخیص ادارات کل امور مالیاتی موظفند هر سه ماه یک بار آخرین نتایج حاصله از رسیدگی به پرونده­های مورد اجرای ماده 181 قانون مذکور را تا قطعیت آن و همچنین تصویری از گزارش­ها و برگ­های تشخیص قطعی آرای هیات حل اختلاف و… را به واحد سازمانی مربوط در ستاد که توسط رییس کل سازمان امور مایاتی کشور تعیین می­گردد ارسال نمایند.

بدهکاران مالیاتی

آیین­نامه­ها

آیین­نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات­های مستقیم

ماده 1- واژه­ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آیین­نامه به شرح زیر تعریف می­شود:

الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ب- قانون: قانون مالیات­های مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه­های بعدی آن منتهی به ا صلاحیه مصوب مورخ 27/11/80

ج- واحد مالیاتی: کوچکترین جزء تقسیمات اداری است که براساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مودیان یا حسب وظیفه مقرر در «قانون» از طرف «سازمان» تعیین می­شود.

د- اداره امور مالیاتی: منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف «قانون»، واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتری به نام «واحد مالیاتی» می­باشد و براساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی نوع مودیان، یا براساس نوع وظیفه با تعداد کافی «واحد مالیاتی» تشکیل می­شود.

ماده 2- وظایف شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات با تاکید بر انتزاع آنها از سایر وظایف و مطالبه و وصول مالیات موضوع «قانون» و همچنین اداره امور مراجع ما لیاتی از جمله هیات­های حل اختلاف مالیاتی به عهده «سازمان» می­باشد. وظایف مذکور حسب صلاحیت­ها مسئولیتهای فنی و تخصصی و اداری براساس «قانون» مقررات مربوط و با رعایت مفاد این آیین­نامه، حسب مورد به ماموران مالیاتی یا سایر مرجع حسب تشخیص سازمان محول خواهد شد.بدهکاران مالیاتی

بدهکاران مالیاتی

ماده 3- وظایف و مسئولیت­های ماموران مالیاتی منحصراً در اداره امور مالیاتی است که در آن به خدمت گرفته می­شوند.

ماموران مالیاتی

ماده 4- کلیه کارکنانی که عهده­دار انجام وظایف موضوع ماده 219 قانون مشتمل بر  شناسایی تشخیص مطالبه و وصول مالیات­های موضوع قانون می­باشند ماموران مالیاتی نامیده می­شوند.

تبصره – سازمان می­تواند شناسایی، رسیدگی، مطابه و وصول سایر انواع مالیات­هایی را که به موجب مقررات قانونی موضوعه عهده­دار می­باشد به ماموران مالیاتی موضوع این ماده محول نماید.بدهکاران مالیاتی

ماده 5- عناوین شغلی ماموران مالیاتی عبارت است از کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رییس گروه مالیاتی و رییس امور مالیاتی.

ماده 6- کاردان مالیاتی از بین کارمندان سازمان با مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم انتخاب می­شود و حداقل یکی از وظایف اصلی سازمان را عهده­دار بوده و تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی انجام وظیفه می­نماید.

ماده 7- حذف شد.

ماده 8- کارشناس مالیاتی از بین کارمندان با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3 سال سابقه خدمت در شغل کاردان مالیاتی انتخاب می­شود و حداقل یکی از وظایف اصلی سازمان را بر عهده دارد و تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی انجام وظیفه می­نماید.

ماده 9- کارشناس ارشد مالیاتی، از بین کارمندان سازمان با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3 سال سابقه خدمت در شغل کارشناس مالیاتی انتخاب می­شود و سرپرستی واحد مالیاتی را عهده­دار بوده و مسئولیت تایید گزارشات و عملکرد افراد تحت سرپرستی به عهده وی می­باشد و تحت نظر رییس گروه مالیاتی انجام وظیفه می­نماید.

تبصره- در صورت نبودن کارمند واجد شرایط مذکور در این ماده ارتقای کارشناس مالیاتی به کارشناس ارشد مالیاتی با حداقل دو سال سابقه خدمت در شغل کارشناس مالیاتی در صورت در خواست اداره کل امور مالیاتی و تایید دادستان انتظامی مالیاتی و موافقت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور امکان پذیر خواهد بود.

ماده 10- رییس گروه مالیاتی از بین کارمندان سازمان با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3 سال سابقه خدمت در شغل کارشناس ارشد مالیاتی انتخاب می­شود و سرپرستی واحدهای مالیاتی را عهده دار بوده و تحت نظر رییس امور مالیاتی انجام وظیفه می­نماید.بدهکاران مالیاتی

ماده 11- رییس امور مالیاتی از بین کارمندان سازمان با تحصیلات لیسانس یا بالاتر با حداقل 3 سال سابقه خدمت در شغل رییس گروه مالیاتی انتخاب می­شود و مسئولیت نظارت بر گروه­های مالیاتی و نظارت بر حسن اجرای مقررات را بر عهده دارد.

ماده 12- در مواردی که حداقل سطح تحصیلات در شرایط احراز مشاغل  ماموران مالیاتی مقطع تحصیلی کارشناسی در نظر گرفته شده باشد رشته­های تحصیلی مطلوب عبارتند از: حسابداری، حسابرسی، بازرگانی، مدیریت، بانکداری، اقتصاد، حقوق و رشته­های مشابه حسب تشخیص سازمان.

ماده 13- تطبیق و انتصاب ماموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آیین­نامه به ترتیب زیر می­باشد:

الف- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی دیپلم و کاردانی – به عنوان – کارشناس مالیاتی

ب- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس – به عنوان – کارشناس مالیاتی

ج- ممیز مالیاتی – به عنوان – کارشناس ارشد مالیاتی

د- سرممیز مالیاتی – به عنوان – رییس گروه مالیاتی

ه- ممیز کل مالیاتی – به عنوان – رییس امور مالیاتی

تبصره 1- در تطبیق و انتصاب و ارتقاء «ماموران مالیاتی» شاغل، فعلی (در زمان تصویب این آیین­نامه) رعایت شرایط مدرک و رشته تحصیلی الزامی نیست و کلیه ماموران مالیاتی موجود با دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم، کارشناسی و بالاتر در رشته­های غیرمطلوب می­توانند با رعایت سنوات خدمت و سایر شرایط مربوط، به مشاغل بالاتر ارتقاء یافته و منصوب گردند.

ماده 14- انتصاب و ارتقاء ماموران مالیاتی در هر یک از پستهای مربوط منوط به گذراندن دوره­های آموزشی و موفقیت در آزمونهای تعیین شده حسب برنامه آموزشی «سازمان» خواهد بود.بدهکاران مالیاتی

ماده 15- در انتصاب به هر یک از رده­های شغلی ماموران مالیاتی در شرایط مساوی، اولویت با دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر می­باشد.

ماده 16- انتصاب و ارتقاء ماموران مالیاتی منوط به وجود پست سازمانی و اعلام نظر دادستان انتظامی مایاتی و با رعایت کامل مقررات این آیین­نامه خواهد بود.

ماده 17- از تاریخ تصویب این آیین­نامه کلیه کارمندان مالیاتی که عهده­دار وظایف شناسایی، تشخیص، مطالبه و وصول و اداره امور مراجع حل اختلاف مالیاتی می­باشند و در مشاغلی غیر از عناوین شغلی ماده فوق اختصاص یافته­اند در عداد ماموران مالیاتی تلقی و در صورت احراز شرایط، عناوین شغلی ماموران مالیاتی به آنان تخصیص می­یابد.

شناسایی مودیان و فعالیت­های اقتصادی

ماده 18- شناسایی عبارت است از: مجموعه اقداماتی که جهت شناخت هویت مودیان مالیاتی، نوع، شروع و میزان فعالیت­های اقتصادی و سایر منابع درآمد مشمول مالیات آنها، انجام می­گیرد.

ماده 19- ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی، حسب مورد موظفند از طریق اداره یا واحدهای شناسایی مربوط براساس سطح سازمانی و محدوده جغرافیایی تحت پوشش، نسبت به شناسایی مودیان و فعالیت­های اقتصادی آنها اقدام نمایند.

ماده 20- ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند با استفاده از اطلاعات سایر دستگاه­ها، مجامع، اتحادیه­ها، واحدیابی جغرافیایی و سایر منابع اطلاعات نسبت به شناسایی و یا تکمیل شناسایی مودیان اقدام نمایند.

ماده 21- ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان کلیه مودیان مالیاتی شناسایی شده را ثبت و به آنها شماره شناسایی تخصیص دهندو

ماده 22- ماموران مالیاتی موظفند در کلیه فرمها و اوراق مالیاتی مربوط به شناسایی، تشخیصف مطالبه وصول و اجرا و طرح پرونده در سایر مراجع مالیاتی شماره شناسایی مودی ذیربط را درج نمایند.بدهکاران مالیاتی

ماده 23- حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطالعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 قانون و سایر مقررات رییس گروه  مالیاتی می­باشد.

ماده 24- ماموران مالیاتی موظفند در صورت دسترسی به اطلاعات فعالیتهای اقتصادی سایر مودیان مراتب را به ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند و همچنین ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام سایر ادارات امور مالیاتی در خصوص فعالیتهای اقتصادی مودیان در صورت دسترسی به اطلاعات مزبور مراتب را به اداره امور مالیاتی استعلام کننده اعلام نمایند.بدهکاران مالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...