بخشنامه 8334 تسریع در رسیدگی به پرونده های معوق

بخشنامه: 8334 *تسریع در رسیدگی به پرونده های معوق

بخشنامه مالیاتی 8334

*تسریع در رسیدگی به پرونده های معوق

 

شماره: 8334

تاریخ: 24/02/1370

پیوست:

 

اداره کل مالیات برشرکتها پیرو مذاکرات و مطالب مطروحه درسمینار مورخهای 2/2/70 و 3/2/70 ودر راستای تحقق اهداف برنامه سالجاری دستگاه تشخیص و وصول مالیات ، تذکر نکات واجرای دستورات را لازم میداند : 1- اکنون باهمت وتلاش صمیمانه همکاران، مفاد ماده 175قانون مالیاتهای مستقیم به موقع اجراء گداشته شده وبه استنادگزارشهای بازرسی وآمارهای ارائه شده قسمت اعظم پروندههای مالیاتی عملکردسال 1368 نیز مورد رسیدگی وصدوربرگ تشخیص قرارگرفته انتظاردارد درآینده موضوعی بعنوان پروندههای معوق مورد نداشته باشد.به همین منظور لازم است همزمان با تشخیص مالیات پرونده هائی که درموعد مقرراقدام به تسلیم اظهارنامه نموده اند نسبت به تشخیص و وصول مالیات مودیانی که ازتسلیم اظهارنامه خودداری کرده اند نیزاقدام گردد. بنابراین ، احاله رسیدگی اینگونه پرونده ها به ویژه پرونده هائی که ارقام مالیاتی آنها با توجه به سوابق قابل توجه است به آخرین سالها یاماههای مهلت مقرر در ماده 175قانون مالیاتهای مستقیم نه تنها جایزنیست بلکه وسیله ای برای ترغیب وتشویق مودیان متخلف وبدحساب به تعویق پرداخت مالیات ودهن کجی به اشخاصی خواهد بود که اظهارنامه و مدارک حساب خود رادرموعد مقرر به حوزههای مالیاتی تسلیم می نمایند آقایان ممیزین کل دراین رابطه مکلفند: الف سریعا فهرست پرونده های مالیاتی منابع مختلف را که درمواعدمقرراز تسلیم اظهارنامه خودداری کرده اند،با قید میزان مالیات آخرین سالی که منجر به صدور برگ تشخیص گردیده تهیه وبا اولویت دادن پرونده های مهم برنامه کار رسیدگی ماموران تشخیص تحت نظارت خود را به نحوی زمان بندی کنند که برگ تشخیص مالیات هرسال اینگونه مودیان حداکثر تا 6 ماه پس از مهلتی که برای مودیان اظهارنامه داده درنظر گرفته شده است ،صادروابلاغ گردد. ب آمارتعداد برگ تشخیصهای صادره براساس برنامه زمان بندی فوق الاشاره هرماه تاپایان نیمه اول ماه بعد ازطریق هر ممیزکل دراختیارآقایان مدیران کل قرارداده شود.تادرجریان سال مورد بازرسی ماموران اعزامی قرارگیرد. ج حداکثر تایک ماه ازتاریخ وصول این دستورالعمل برنامه زمان بندی تلفیقی کلیه ممیز کلی های هر اداره برای ابنجانب ارسال گردد. د کلیه تسهیلات قانونی پیش بینی شده برای مودیان ازقبیل تخفیفات مالیاتی درمرحله توافق با آقایان ممیزین کلی ،بخشودگی جرائم درچهارچوب دستورات صادره وتقسیط بدهی مالیاتی براساس ملاکهای تعیین شده بعنوان شاخص حسن انجام تکالیف قانونی به ویژه تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی اعمال گردد. 2- سرعت درقطعیت و وصول مالیات برگ تشخیصهای صادره مورد تاکید و در اولویت کارهای جاری درسال مورد رسیدگی است نقش آقایان ممیزین کل مالیاتی دراین رابطه فوق العاده موثروهمکاری آنان درتحقق این امر مورد انتظار است دراین خصوص لازم است به ماموران تشخیص مالیات آموزش لازم داده شود که مودیان مالیاتی رادرمواردی که نسبت به میزان مالیات معترض میباشند بطرق مقتضی جهت مراجعه به آقایان ممیزین کل هدایت وترغیب نمایند.هیئتهای حل اختلاف مالیاتی نیز باانجام کاراضافی درساعات غیراداری و خودداری ازصدور قراررسیدگی در مواردی که درخواست صدور قرار ازسوی مودی به قصد تعویق پرداخت مالیات است نسبت به قطعیت مالیاتها تلاش خواهند نمود. 3- ملاک پرداخت پاداش درهرمقطع ،نحوه عملکرد وحسن انجام وظیفه کارکنان است ودراین خصوص ملحوظ داشتن ضوابط ابلاغ شده قبلی قویا موردتاکیداست آقایان مدیران کل برای اجرای دقیق این خواسته موظفند درمقاطع تنظیم لیست پاداش با همکاری ممیزین کل مالیاتی وحسب مورد روسای ادارات امور اقتصادی ودارائی ضابطه گذاری واقدام به تخصیص پاداش نمایند ولیستهای تنظیمی باید متضمن امضاء آنان نیز باشد. 4- گزارش رسیدگی به شکایات ارجاعی ازسوی مقامات اجرائی ونمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بایدبانظارت وامضاء آقایان مدیران کل وبا احضار واستماع موارد اعتراض مودیان وتفهیم مقررات مالیاتی وتوجیه آنان تهیه وارسال گردد بطورمبسوط به مبانی ومستندات تشخیص مالیات آنان اشاره گردد ومتضمن اظهارنظر مدیر درخصوص نحوه اقدام صادرکنندگان برگ تشخیص باشد. ضمنا همانطورکه مکررا یادآوری گردیده حسن برخوردماموران تشخیص مالیات با مودیان تکلیف قانونی ودرعین حال یک برنامه فرهنگی است و مشاهده موارد خلاف ازاین امرموجب تعقیب انتظامی خواهد بود.

 

بخشنامه مالیاتی 8334

احمدحسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

 

 

مواد قانونی وابسته

ماده 175- کلیه نصاب‌های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت‌وزیران ق..

نتایج جستجو 21 عدد

[1370/12/28][30/5/3545/65742][بخشنامه] *تسریع در صدور گواهی انجام معامله ظرف مهلت مقرر در قانون

 

[1370/12/20][30/5/4013/58260][بخشنامه] *اعمال معافیت مستلزم ارائه گواهی از بورس است

 

[1370/11/11][30/4/15959/47272][بخشنامه] *حق واگذاری محل را نیز شامل میشود

 

[1370/11/05][30/5/3856/56174][بخشنامه] *تسریع در رسیدگی به پرونده مودیانی که اظهارنامه تسلیم ننموده اند

 

[1370/10/24][30/5/3593][بخشنامه] *نقاط محروم

 

[1370/08/04][30/5/2659/39560][بخشنامه] *پیگیری جهت اختتام مرحله توقیف املاک

 

[1370/07/29][30/5/3689/38790][بخشنامه] *اعلام شماره حساب استانداری گیلان

 

[1370/06/10][30/5/702/29506][بخشنامه] *مالیات حقوق اعضا هیات های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

 

[1370/06/10][30/5/702/29506][بخشنامه] *مالیات حقوق اعضا هیات های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

 

[1370/05/15][30/5/1517/24370][بخشنامه] *تفویض اختیار به معاونین و ممیزین کل در مورد تقسیط و بخشودگی جرائم

بخشنامه مالیاتی 8334

[1370/04/29][30/4/4547/21094][بخشنامه] *اعتراض نسبت به مطالبه مالیات حقوق

 

[1370/04/25][30/4/5731/20572][بخشنامه] *عدم تصویب یا تسلیم صورتجلسه مجمع باعث علی الراس نمی شود

 

[1370/04/03][16032][بخشنامه] *نحوه آگهی اوراق مالیاتی در روزنامه

 

[1370/03/20][30/5/703/13028][بخشنامه] *تشکیل کمیسیون جهت تعیین ارزش معاملاتی

 

[1370/03/20][30/5/706/13070][بخشنامه] *مرور زمان مالیاتهای قبل از سال 68

 

[1370/03/20][30/5/703/13028][بخشنامه] *تشکیل کمیسیون جهت تعیین ارزش معاملاتی

 

[1370/03/01][30/5/399/6940][بخشنامه] *مالیات نقل و انتقال اسناد عادی

 

[1370/03/01][30/5/399/6940][بخشنامه] *مالیات نقل و انتقال اسناد عادی

 

[1370/02/28][30/4/2140/4946][بخشنامه] *دستورالعمل چگونگی استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق

 

[1370/02/24][8334][بخشنامه] *تسریع در رسیدگی به پرونده های معوق

بخشنامه مالیاتی 8334

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...