بخشنامه 30/5/3544/43672احتساب استرداد مالیاتها با وجود فهرست کالاهای سرمایه ای و واسطه ای

بخشنامه: 30/5/3544/43672احتساب استرداد مالیاتها با وجود فهرست کالاهای سرمایه ای و واسطه ای

بخشنامه مالیاتی 30/5/3544/43672

احتساب استرداد مالیاتها با وجود فهرست کالاهای سرمایه ای و واسطه ای

 

شماره:43672/3544/5/30

تاریخ: 26/08/1372

پیوست:

 

بطوریکه اطلاع دارند مقررات ماده 132قانون مالیتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی نسبت به واحدهای تولیدی که از3/12/1366 لغایت پایان سال 1370 برای آنهاپروانه یاکارت تاسیس از وزارتخانه های ذیربط صادر و حائز شرایط مقررباشند قابل اجرا است ، ازطرفی طبق تبصره 2 این ماده در صورتیکه محصول واحد تولیدی موضوع ماده  132قانون فوق الذکر از انواع کالاهای سرمایه ای باشد 6 سال و چنانچه از نوع کالاهای واسطه ای باشد3 سال به مدت معافیت مالیاتی مربوطه افزوده خواهد شد بعلاوه چون اخیرا  فهرست کالاهای مذکور واصل که طی شماره های 5658/30 مورخ 25/2/1372 و 1972-5/30 مورخ 4/5/1372و2388-5/30 مورخ 2/6/1372 و 3024-5/30 مورخ 18/7/1372 دفترفنی مالیاتی ابلاغ شده است و ماموران مالیاتی بامسائل و ابهاماتی مواجه میباشند، لذابه منظوراجرای صحیح قانون و پرهیز از اتخاذ رویه های گوناگون تاکید مینماید . 1 – درمواردیکه برگ تشخیص مالیات سنوات گذشته صادرنگردیده ، ماموران تشخیص ذیربط باید با رعایت معافیتهای مقرراقدام به رسیدگی و عنداللزوم مطالبه مالیات بنمایند و در صورتیکه احیانا برگ تشخیص مالیات صادر گردیده و به دلایلی ابلاغ نشده و هنوز فرصت قانونی برای ابلاغ آن باقی است ، باید برگ مزبور حسب گزارش تنظیمی وسیله ممیزین و سرممیزین مسئول بر اساس مقررات حاکم ابطال یا اصلاح و سپس اقدام به ابلاغ آن گردد. 2 – چنانچه برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده وپرونده درمرحله حل وفصل وسیله ممیز کل مالیاتی ویا هیئتهای حل اختلاف مالیاتی (خواه بدوی یاتجدید نظر) میباشد،مراجع مذکورحسب مورد مکلفندبارعایت معافیت قانونی موردبحث اتخاذ تصمیم وبرگ تشخیص مالیات را ردیادرآمد مشخصه راتاحد معافیت متعلق تعدیل نمایند. 3- درمواردیکه مالیات دوره عمل سال 1368 و سنوات بعد قطعیت یافته امابرگ مالیات قطعی آن صادرنگردیده وباوجودصدورهنوزابلاغ نشده وهمچنین درصورتی که مالیات قطعی وبرگ مالیات قطعی آن نیز صادر وابلاغ گردیده ،ممیزین مالیاتی مکلفندگزارشی عنوان سرممیزی متبوع تهیه والنهایه پس از ملاحظه و تائید ممیزکل مالیاتی متبوع درآمدهای معاف از پرداخت مالیاتی راازدرآمدهای قطعی شده سابق کسر وعندالاقتضاء برگ مالیات قطعی یابرگ مالیات قطعی اصلاحی با لحاظ نمودن معافیت صادر وابلاغ و اگر به جهت برخورداری ازمعافیت بطورکلی مالیاتی تعلق نگیرد، موضوع را طی نامه ای باطلاع مودی برسانند. 4- چنانچه تولیدکنندگان علاوه برفعالیت تولیدی ، فعالیتهای جنبی دیگری هم داشته اندوحال پس از قطعیت ، ماموران تشخیص درتفکیک درآمد مربوط به هریک ازفعالیتها مواجه با اشکال میباشند لازم است بطریق زیراقدام گردد: الف درمواردیکه میزان درآمدناشی از تولید کاملا” مشخص ومنفک ازسایردرآمدها است (مثلا”در موارد قطعیت پرونده به لحاظ عدم اعتراض مودی که دراین صورت مسلما”درآمدهای ناشی ازفعالیتهای مختلف طبق گزارش تعیین مالیات بطورجداگانه مشخص میباشد)برگ مالیات قطعی یااصلاحی آن ویا اعلامیه با ملحوظ داشتن درآمد مذکورتنظیم وابلاغ گردد. ب اگردرآمد توسط مراجع حل اختلاف بدون قید وتفکیک اقلام مختلف آن یکجا مورد تعدیل قرارگرفته باشد، میزان تعدیل شده را به نسبت اقلام مذکور تسهیم وازاین طریق درآمد مربوط به تولید را معین نموده اقدام بعدی رابه ترتیب فوق معمول دارند. 5 – درتمامی مواردپیش گفته چنانچه مالیاتی مازاد برحد مقررپرداخت شده باشد پس از بررسی وانجام اصلاحات لازم بشرح بندهای فوق الذکر اضافه پرداختی بایدطبق مقررات ماده 242قانون مالیاتهای مستقیم مسترد گردد.

 

معاون درآمدهای مالیاتی

 

بخشنامه مالیاتی 30/5/3544/43672

مواد قانونی وابسته

ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده …

 

ماده 242- اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌ مالیاتی طبق م…

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 132

ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان­ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی­ربط برای آنها پروانه بهره­برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به مدت ده‌ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.(1)

الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می­باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک‌سال اضافه می­شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می­شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند کاهش محسوب نمی‌گردد.

پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه‌یافته، به مدت سه‌سال افزایش می‌یابد.

ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود.

ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:

-1 در مناطق کمترتوسعه‌یافته:

مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

-2 در سایر مناطق:

پنجاه­ درصد (50%) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد (50%) باقی‌مانده با نرخهای مقرر در ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می­یابد و بعد از آن، صددرصد (100%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. بخشنامه مالیاتی 30/5/3544/43672

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (1) و (2) این بند برخوردار می‌باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند، درصورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده کنند.

هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به‌ منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به‌استثنای زمین هزینه می‌شود، مشمول حکم این بند است.

ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت) ، در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفا به میزان تعیین‌شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی‌صلاح، جاری نمی‌باشد.

چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود.

ح- درصورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به‌ازای هر پنج‌درصد (5%) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده‌ درصد (10%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه‌درصد (50%) اضافه می‌شود.

خ- شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتی‌که حداقل بیست‌درصد (20%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه‌درصد (50%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌باشند.

د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.

واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می­شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.

درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعه‌یافته است.

ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این‌ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش‌ سال پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن این ماده از پرداخت پنجاه‌درصد (50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.

ز- صددرصد (100%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.

ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان‌شده می‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

س- معادل هزینه­ های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می­شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج ‌میلیارد (5,000,000,000) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده‌درصد (10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.

تبصره 1- کلیه معافیت­های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجراء می‌شود.

تبصره 2- آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می­شود و به‌ تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. بخشنامه مالیاتی 30/5/3544/43672

1 . به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیرو ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1/2/1394، این متن، بندها و تبصره­ های آن جایگزین متن قبلی ماده (132) قانون و تبصره­ های آن شد.

” ماده 132- درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه­های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرار داد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد(80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده(105) این قانون معاف هستند.

تبصره1- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

تبصره2- معافیتهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک­های صنعتی استقرار یافته در شعاع سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور)نخواهد بود.

تبصره3- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت پنجاه در صد (50%) مالیات متعلق معاف هستند.

تبصره 4- ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره برداری و احدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره (2) این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تعیین و اعلام می­گردد.”

 

 

بخشنامه مالیاتی 30/5/3544/43672

ایین نامه ها

[1379/07/12][32952/6409/4/30] رویه واحد در رسیدگی موسسات فرهنگی ، هنری انتشاراتی

 

[1380/10/26][48476/ت 25726هـ] آئین نامه اجرایی قانون حمایت از بازسازی ونوسازی صنایع نساجی کشور مصوب 80 وامکان استقاده مجدد از معافیت 132

 

[1383/02/02][1907/ت 30370هـ] آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تسهیل ونوسازی صنایع کشور ومعافیت مالیاتی افزایش سرمایه

 

[1384/05/10][28621/ت 3354هـ] *اصلاح آئین نامه اجرایی ایجاد – اصلاح تکمیل تأسیسات گردشگری فناوری

 

[1384/05/11][26925/ت33555هـ] مناطق نمونه گردشگری

 

[1388/09/23][688] استفاده از معافیت مقرر در ماده 132

 

[1394/07/11][89478/ت52319هـ] آیین نامه اجرایی بند (د)ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور—مصوب1394

 

[1394/12/16][165311/ت52642هـ] آیین نامه اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم

 

بخشنامه ها

[1370/10/24][30/5/3593] *نقاط محروم

 

[1372/02/25][30/5/658] *فهرست کالاهای واسطه ای و سرمایه ای

 

[1372/05/04][30/5/1972] *تعدادی دیگر از کالاهای سرمایه ای

 

[1372/07/18][30/5/3024] *کالای واسطه – یاتاقان کولر

 

[1372/08/26][30/5/3544/43672] *احتساب استرداد مالیاتها با وجود فهرست کالاهای سرمایه ای و واسطه ای

بخشنامه مالیاتی 30/5/3544/43672

[1372/09/10][30/5/3635/46646] *معافیت مالیاتی مراکز فرهنگی و هنری – صنایع روستایی

 

[1373/01/22][30/4/232/515] *موارد اضافه شده به فهرست کالاهای سرمایه ای و واسطه ای

 

[1373/06/07][30/5/1978] *کاربراتور اتومبیل جز کالاهای واسطه ای است

 

[1373/09/22][30/5/3558/50158] *تاریخ صدور پروانه تاسیس و اصلاحیه قانون

 

[1374/02/16][30/5/361] *بخشنامه در خصوص تولید ماشین آلات تعمیر خودرو شامل بالانس چرخ , لاستیک درآور , میزان فرمان , دستگاه شستشو و میزان موتور

 

[1374/03/21][30/4/1934/14642] *20% معافیت تبصره ها محدودیت جغرافیایی ندارد

 

[1374/04/01][30/4/8595/33964] *تاریخ بهره برداری قبل یا بعد از 7/2/71

 

[1374/05/14][30/4/5029/26630] *مصوبه اولویتها تا پایان 72 اعتبار دارد

 

[1374/07/19][102/3490/82/2591] *فهرست کالاهای واسطه ای و سرمایه ای

 

[1374/10/26][30/4/12153/60464] *تعیین فاصله از مرکز شهرها

 

[1374/11/24][30/4/12802/41075] *مرجع ذیصلاح تعیین فاصله واحدهای تولیدی و معدنی از مراکز شهرها

 

[1375/11/20][30/4/10213] *فروش ضایعات تولید و در آمد کارمزدی نیز مشمول معافیت 132 می باشد

 

[1376/10/08][30/4/10242/43228] *در مورد معافیت واحدهای تولیدی که از 71/2/7 به بعد پروانه یا کارت شناسایی گرفته اند

 

[1377/04/28][30/4/1147] *پروانه بهره برداری موقت و استرداد مالیاتهای اضافی

 

[1377/05/07][30/4/4562/22052] *در مورد معافیت موسسات انتشاراتی -مجله و روزنامه

 

[1378/09/28][30/4/10221/48462] *شرط استفاده از 50% افزایش معافیت مناطق محروم زمان اخذ مجوزهای مربوط به معافیت میباشد و محرومیت زدایی بعد از آن موجب سلب معافیت نمیگردد

بخشنامه مالیاتی 30/5/3544/43672

[1379/07/12][32952] رویه واحد در امر رسیدگی به پرونده مالیاتی موسسات فرهنگی و هنری و انتشاراتی و مطبوعاتی

 

[1380/03/07][6947] شهرک صنعتی اشتهارد خارج از 120 کیلومتری تهران می باشد

 

[1380/03/16][73/5/4/1854] کارت شناسایی نیز همانند پروانه بهره برداری می باشد

 

[1380/04/24][14009] کارت شناسایی نیز در حکم پروانه بهره برداری می باشد

 

[1381/04/08][30/5/1400] تصویب نامه هیات محترم وزیران منضم به فهرست نقاط توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته …

 

[1381/05/01][30/5/2745] در مورد اعتبار فهرست اولویتها برای سال های 79 و80 وتهیه کد ISIC3 وتطبیق آن با ICGS

 

[1381/09/09][211/5332/50884] بخشنامه در خصوص زای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به استفاده مودیان مالیاتی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمدهای کتمان شده

 

[1382/02/23][211/647/7600] ارسال اطلاعات مربوط به مودیان موضوع ماده 95 از طرف ادارات کل طبق جداول پیوست به سازمان امور مالیاتی

 

[1382/05/04][211/2800/2911] *تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132

 

[1382/06/23][211/2989/33207] در خصوص اصلاح برگ قطعی

 

[1382/08/10][211/4611/5148] *قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (112) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی…

 

[1382/09/17][211/2255/7387] در خصوص پروانه بهره برداری موقت

 

[1383/02/08][211/295/1452] تاریخ شروع بهره برداری وفهرست مراکز استانها و شهر های بالای 300هزار نفر جمعیت

بخشنامه مالیاتی 30/5/3544/43672

[1383/02/21][211/471/2183] آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع صنایع کشور و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه

 

[1383/03/20][211/1048/4056] اعطای معافیت مالیاتی به شرکت هایی خصوصی صرف نظر از اینکه بخشی از سهام متعلق به دولت باشد

 

[1383/05/13][211/1990/8040] بخشنامه در خصوص اصلاح ماده 3 ائین نامه اجرائی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی منابع کشور

 

[1383/08/16][211/3159/13982] اجرای دقیق و کامل حمایت های قانونی مقرر در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ( تبصره 3 ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27

 

[1383/09/01][211/3509/14939] اجازه صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی

 

[1383/10/23][211/4213/18492] منتفی نمودن 11 شهر به جز کرج به عنوان بیش از 300000نفر جمعیت

 

[1384/04/06][211/3502/5982] ابهام مطروحه در مورد پروانه بهره برداری مکمل و انطباق آن با شرایط و مقررات موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1384/05/04][211/1486/8301] *فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در سال 84لازم الاجرا می باشد0

 

[1384/05/17][211/1438/9204] بخشنامه در خصوص تصویب نامه هیات محترم وزیران عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص ایجاد و اصلاح و…

 

[1384/10/17][211/3867/18309] تصویز تصویب نامه شماره 57089/ت 34178هـ مورخ 1384/9/20 در خصوص کلیه مناطق استان ایلام به عنوان مناطق کمترتوسعه یافته

 

[1384/10/19][211/3781/18420] تصویر برخی از مواد قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در ارتباط با مسایل مالیاتی

 

[1384/10/25][211/2467/18707] صدور مجوز تأسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی

 

[1385/10/06][211/3321/49633] اصلاح تبصره 2 ماده 132

بخشنامه مالیاتی 30/5/3544/43672

[1386/03/05][210/18918] اعلام سه منطقه نمونه گردشگری در استانهای بوشهر و چهارمحال بختیاری و 21 منطقه نمونه گردشگری در استان یزد

 

[1386/04/30][210/38934] تعیین شهرستان دامغان به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته

 

[1386/09/26][85474] تبصره 2 ماده 132 و ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده مذکور

 

[1387/04/08][210/31351] اعمال مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای جدیدالاحداث خارج از شهر گرگان و شعاع سی کیلومتری

 

[1387/05/29][210/50864] احتساب دهستان پیوه ژن از بخش احمد آباد مشهد جزء مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره یک ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80

 

[1387/06/31][63065] مقررات تبصره (1) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1387/07/27][73019] اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی وطرحهای گردشگری جدیدالاحداث در استان مرکزی

 

[1387/08/01][75452] اعلام استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته موضوع تبصره1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 80/11/27

 

[1387/09/09][90667] ابلاغ مصوبه شماره 128381/ت41044هـ مورخ 28/7/87 هیأت محترم وزیران استان خراسان شمالی

 

[1387/10/07][101824] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان گیلان

 

[1387/10/09][103135] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان مازندران

بخشنامه مالیاتی 30/5/3544/43672

[1387/10/14][210/104826] اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی شهرستانهای استان زنجان

 

[1387/10/25][210/109151] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان لرستان

 

[1387/11/15][118428] ابـلاغ مـصـوبـه شمـاره 188928/ت41591هـ مـورخ 16/10/87 هیأت محترم وزیران

 

[1387/11/19][120072] معافیت مالیاتی تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن

 

[1387/12/11][128540] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان سیستان وبلوچستان

 

[1388/01/17][210/2120] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان یزد

 

[1388/02/06][210/11562] مقررات تبصره 1 ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم شهرستان فردوس

 

[1388/03/02][210/22780] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان اصفهان

 

[1388/03/09][210/25882] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان کرمانشاه

 

[1388/03/11][210/27551] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان فارس

 

[1388/03/23][210/32808] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان آذربایجان غربی

 

[1388/04/21][210/50528] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان سمنان

 

[1388/05/31][210/54829] فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 132 و 92 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1388/06/11][210/56281] ابلاغ مصوبه شماره 99670/ت43084هـ مورخ 18/5/88 هیأت وزیران

 

[1388/07/29][61488] چگونگی اجرای مصوبات هیأت محترم وزیران در خصوص تبصره (1) ماده 132 ق.م.م

 

[1389/03/11][210/6798] ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 668 مورخ 23/9/88

 

[1389/07/11][200/20516] ابـلاغ اصـلاحیه مصـوبه شمـاره128381/ت41044هـ مـورخ 28/7/1387در مـرکـز اسـتـان خـراسـان شـمـالـی بـه مـوجـب مـصــوبـه شـمـاره174728/ت43428 ک مورخ 3/9/88

 

[1389/07/17][200/21048] ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره 137309/ت41147هـ مورخ 9/8/1387 در مرکز استان گیلان به موجب مصوبه شماره 185860/ت43662هـ مورخ 21/9/88

 

[1389/11/16][200/32409] مقررات تبصره یک ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1389/11/16][200/32459] مقررات تبصره 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه مالیاتی 30/5/3544/43672

[1390/07/26][200/17689] ابلاغ صورتجلسه مورخه 24/2/1390 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی

 

[1392/06/03][230/14971] ابلاغ رای شماره 928 مورخ 14/12/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ردیف 3 تصویب نامه شماره 76254/ت 36095 هـ مورخ 10/4/1388 هیات محترم وزیران

 

[1392/11/06][200/19520/ص] ابلاغ دادنامه شماره 670 مورخ 1392/09/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره232/1351/81099مورخ1386/09/12

 

[1393/08/11][200/93/89] اعمال معافیت تبصره 3 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 برای صاحبان سفره خانه های سنتی

 

[1393/12/06][200/93/135] ابلاغ دادنامه شماره 1343 مورخ 26/8/1393هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره 2939/200/ص مورخ 11/2/1390

 

[1394/06/14][200/94/65] ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت موضوع تبصره3ماده 132 قانون مالیات های مستقیم

 

[1394/08/05][200/94/79] آیین­نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394

 

[1394/11/03][200/94/101] دستورالعمل اجرایی بند س ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1394/11/24][200/94/114] ابلاغ تصویب نامه اصلاح “آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها”

 

[1394/12/27][200/94/126] آیین نامه اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1395/11/04][230/79/د] ابلاغ دادنامه شماره 355-354 مورخ 26/05/1395 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 14971/230/د مورخ 03/06/1932ابلاغ تصویب نامه شماره 8241/ت 51618 هـ مورخ 29/10/1395 هیأت محترم وزیران

 

[1396/02/30][230/96/34] ابلاغ تفاهم نامه فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مودیان مالیاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1396/03/03][200/96/35] ابلاغ رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 12/8/1395 درخصوص نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی

 

[1396/04/04][230/96/47] اصلاح آیین­نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394

 

[1396/04/20][200/96/55] دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

 

[1396/06/14][200/96/92] ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 404 مورخ 03/05/1396 در خصوص ابطال بند 5-1 بخشنامه شماره 23720/200 مورخ 30/11/1391 درخصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم

بخشنامه مالیاتی 30/5/3544/43672

[1396/06/29][230/96/95] اصلاح ماده (5) الحاقی به آئین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394

 

[1396/08/24][230/96/119] ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 560 مورخ 1396/06/14 در خصوص بند (الف) ماده(1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/94/79 مورخ 1394/08/05 راجع به محدوده شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتری تهران و …

 

[1396/10/09][230/96/134] ارسال فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01

 

تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

[1368/03/02][7408/ت141] ابلاغ تصویب نامه اصلاح “آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها”

 

[1368/10/11][30/5/3764] *فهرست نقاط محروم کشور

 

[1373/01/20][30338/ت 419هـ] مناطق محروم ودور افتاده کشور

 

[1373/03/31][4348/ت 100هـ] *فهرست اولویت های ماده 132

 

[1374/02/11][1361/ت 11463هـ] *فهرست اولویتهای ماده 132

 

[1374/12/28][15259/ت 15877هـ] *اعتبار فهرست اولویتها برای سال 73

 

[1375/05/16][5125/ت 15891هـ] سایر فعالیت های صنعتی ومعدنی با مشارکت خارجیان در اولویت دوم قرار دارد

 

[1380/07/28][34631/ ت 24059هـ] شرکت صنعتی اشتهارد با همه واحدهای مستقر در خارج از محدوده 120 کیلومتری تهران می باشد

 

[1380/10/26][48476/ ت 25726هـ] آیین نامه اجرایی قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب 80 و امکان استفاده مجدد از معافیت132

 

[1381/03/06][9776/ت 26351هـ] *اضافه نمودن به فهرست نقاط توسعه نیافته

بخشنامه مالیاتی 30/5/3544/43672

[1381/04/19][15648/ ت 26763هـ] اعلام اعتبار فهرست اولویتها مصوب 74/2/11 برای سالهای 79و 1380

 

[1382/04/31][21372/ ت 28893هـ] فهرست مناطق کمتر توسعه یافته

 

[1383/02/02][1907/ ت 30370هـ] آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تسهیل و نوسازی صنایع کشور و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه

 

[1383/07/12][32322/ت31184هـ] *اصلاح ودرجه بندی تاسیسات ایرانگردی وجهانگردی

 

[1383/07/29][39107/ت 29785هـ] وزارت جهاد کشاورزی می تواند مجوز تأسیس وبهره برداری صادر نماید

 

[1384/01/14][969/ت32044ک] *در خصوص فعالیت های ایرانگردی و جهانگردی

 

[1384/01/24][3017/ت 32044ک] اصلاح ماده 12 آئین نامه اجرایی قانون توسعه صنهت ایرانگردی وجهانگردی

 

[1384/03/11][15119/ت32028هـ] *افزودن تبصره به آئین نامه تاسیات گردشگری قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیلات نوسازی صنایع کشور

 

[1384/03/24][12290/ت 33051هـ] انطباق فهرست مناطق محروم وجنگی با فهرست 83 سازمان مدیریت

 

[1384/04/21][20551/ت 33318هـ] اصلاح تصویب نامه 39107

 

[1384/05/10][28621/ت 3354هـ] اصلاح آئین نامه اجرایی اصلاح تکمیل تأسیسات گردشگری

 

[1384/05/11][26925/ت33555هـ] مناطق نمونه گردشگری

 

[1384/09/20][57089/ت 34178هـ] کلیه مناطق استان ایلام مناطق کمتر توسعه یافته است

 

[1386/04/10][54072/ت37588هـ] تعیین شهرستان دامغان به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته

 

[1386/12/21][207669/ت39246هـ] طرحهای گردشگری در مناطق محروم و توسعه نیافته استان هرمزگان

 

[1387/02/11][18242/ت39608هـ] اعلام استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80

بخشنامه مالیاتی 30/5/3544/43672

[1387/02/18][22217/ت39652هـ] اعمال مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها ونواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان همدان

 

[1387/03/06][33602/ت39849هـ] اعمال مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای جدیدالاحداث خارج از شهر گرگان وشعاع سی کیلومتری آن

 

[1387/06/16][97213/ت40652هـ] اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی وطرحهای گردشگری جدیدالاحداث در استان مرکزی

 

[1387/06/16][97212/ت40652هـ] اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی وطرحهای گردشگری جدیدالاحداث در استان مرکزی

 

[1387/07/28][128381/ت41044هـ] ابلاغ مصوبه شماره 128381/ت41044هـ مورخ 28/7/1387 هیآت محترم وزیران استان خراسان شمالی

 

[1387/08/09][137309/ت41147هـ] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان گیلان

 

[1387/08/20][146131/ت41247هـ] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان لرستان

 

[1387/09/05][157401/ت41325هـ] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان مازندران

 

[1387/09/12][162870/ت41371هـ] اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی شهرستانهای استان زنجان

 

[1387/10/16][188928/ت41591هـ] واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان خوزستان

 

[1387/11/05][202455/ت41757هـ] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان سیستان وبلوچستان

 

[1387/12/04][226707/ت41924هـ] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان کرمانشاه

 

[1387/12/14][235422/ت42038 هـ] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان یزد

 

[1387/12/18][238476/ت433 هـ] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم شهرستان فردوس

 

[1387/12/27][245143/ت42166هـ] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان آذربایجان غربی

بخشنامه مالیاتی 30/5/3544/43672

[1388/01/20][8714/ت42240هـ] فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیدر داخل شهرکها ونواحی صنعتی ومجتمع های کشاورزی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کردستان

 

[1388/02/06][23127/ت42396هـ] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان اصفهان

 

[1388/02/28][41400/ت42538هـ] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان فارس

 

[1388/03/20][61515/ت42676 هـ] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان سمنان

 

[1388/04/10][76254/ت36095هـ] مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 132و 92 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1388/05/18][99670/ت43084هـ] معافیت صنایع جدید الاحداث مستقر در شهرکهای صنعتی

 

[1389/10/15][232498/ت45851هـ] اصلاح تصویب نامه شماره 207669/ت 39246هـ مورخ 21/12/1386

 

[1389/10/18][233508/ت45852ک] اصلاح تصویب نامه های شماره 22217/ت39652هـ مورخ 18/2/1387، شماره 162870/ت 41371هـ مورخ 12/9/1387، شماره 188928/ت41591هـ مورخ 16/10/1387، شماره 202455/ت41757هـ مورخ 5/11/1387،شماره 245143/ت42166هـ مورخ 27/12/1387، شماره 8714/ت42240هـ مورخ 20/1/1388، شماره 23127/ت42396هـ مورخ 6/2/1388 و شماره 41400/ت42538هـ مورخ 28/12/1388،

 

[1394/06/11][51001/75791] ابلاغ تصویب نامه اصلاح “آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها”

 

[1394/07/11][89478/ت52319هـ] آیین نامه اجرایی بند (د)ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور—مصوب1394

 

[1394/08/18][107874/ت52514] ابلاغ تصویب نامه اصلاح “آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها”

 

[1394/12/16][165311/ت52642هـ] آیین نامه اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1395/12/24][53384/164480] اصلاح بند (الف) ماده (1) آیین­نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

 

[1396/03/29][36169/ت 53384هـ] الحاق ماده 5 به آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورموضوع تصویب نامه شماره 89478/ت52319هـ مورخ 11/07/ 1394

 

[1396/06/11][71090/ت 54600هـ] اصلاح ماده (5) الحاقی به آئین نامه اجرایی بند (د) ماده ( 132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه مالیاتی 30/5/3544/43672

دستورالعمل ها

[1379/07/12][32952] رویه واحد در امر رسیدگی به پرونده مالیاتی موسسات فرهنگی و هنری و انتشاراتی و مطبوعاتی

 

[1386/09/12][32/1301/81099] ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 ق.م.م

 

[1386/09/12][232/422/20543] پروژه استاندارد سازی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و138 ق.م.م.

 

[1390/02/11][200/2939/ص] اصلاحیه دستور العمل ساماندهی معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1391/11/30][200/23720] دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1396/04/11][64639] نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی

 

دیوان عدالت اداری

[1375/05/20][76/81] *امکان استفاده از معافیت فقط صدور پروانه بهره برداری می باشد

 

[1377/06/21][132] *تاریخ شروع معافیت در مورد اولویتها قبل از 68/01/01 نیز می تواند باشد

 

[1378/08/09][295] ابطال بخشنامه های دارایی که معافیت مراکز فرهنگی را مشروط به شروع فعالیت از 71/1/1 و 71/2/7 می داند

 

[1380/09/04][289] ابطال بند 3 بخشنامه 32952 راجع به معافیت های موسسات انتشاراتی ومطبوعاتی

 

[1388/09/23][668] اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت اداری.

 

[1391/12/14][928] ابطال شقوق«الف»و«پ»از بند3مصوبه شماره76254/ت36095هـ – 10/4/1388 هیأت وزیران

 

[1392/09/25][670] ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیصمالیاتی

 

[1393/08/26][1343] ابلاغ دادنامه شماره 1343 مورخ 26/8/1393هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره 2939/200/ص مورخ 11/2/1390

 

[1396/05/03][404] ابطال بند 5-1 دستورالعمل 23720/200 مورخ 1391/11/30

بخشنامه مالیاتی 30/5/3544/43672

رای شوراها

[1369/10/01][30/4/13502] * معافیت ماده 132

 

[1371/10/29][30/4/12354] *فعالیتهای معدنی

 

[1374/06/07][30/4/43/4315] *مجتمع های تفریحی

 

[1377/11/04][30/4/11113] *معافیت واحد های تولیدی که به هر دلیل برای مدتی دچار وقفه گردیده است

 

[1381/08/13][201/6838] *درآمد کتمان شده که در اظهارنامه قید شده در دوران معافیت 132مشمول مالیات می باشد

 

[1382/04/24][201/3382] تسری مفاد تبصره ماده 193 نسب به کارگاه ها

 

[1384/08/07][201/8613] معافیت موضوع تبصره 7 الحاقی و تبصره 3 اصلاحی ماده 132

 

[1394/05/17][201-3] ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت موضوع تبصره3ماده 132 قانون مالیات های مستقیم

 

[1396/04/10][201-10] صورتجلسه مورخ 1396/04/10شورای عالی مالیاتیدر اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه مالیاتی 30/5/3544/43672

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...