بخشنامه 30/5/1596/24828 بخشودگی جرائم تا مبلغ دویست هزار ریال

بخشنامه

بخشنامه مالیاتی 30/5/1596/24828

*بخشودگی جرائم تا مبلغ دویست هزار ریال

 

شماره: 24828/1596/5/30

تاریخ: 27/05/1373

پیوست:

 

چون به قرار اطلاعات واصله تعداد کثیری ازمودیان ضمن پرداخت اصل بدهی مالیاتی خود جرائم مالیاتی مربوط را نپرداخته اند ودسترسی به این قبیل مودیان بعلت نداشتن نشانی صحیح امکان پذیرنبوده و وصول جرایم مزبوراز طریق عملیات اجرائی نیز مقرون به صرفه نمیباشد .علیهذابه منظوراختتام وامحاء این قبیل پروندهای مالیاتی وبنابراختیار حاصله از ماده 191قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه بعدی آن به آقایان مدیران کل اجازه داده میشود درموارد یادشده وبه تشخیص خودجرایم متعلق تامبلغ دویست هزارریال را بخشوده وپرونده امررا مختومه نمایند.

 

احمدحسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

 

 

مواد قانونی وابسته

ماده 191 ـ تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به ‌درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف…

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 191

ماده 191 ـ تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به ‌درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد.

 

بخشنامه مالیاتی 30/5/1596/24828

بخشنامه ها

[1368/10/25][30/5/3841/54152] *تقسیط و بخشودگی جرائم مالیاتهای جاری و بقایا

 

[1369/08/21][30/5/3514/36388] *اختیار مدیران در مورد مدت تقسیط مالیات بقایا و جاری

 

[1370/05/15][30/5/1517/24370] *تفویض اختیار به معاونین و ممیزین کل در مورد تقسیط و بخشودگی جرائم

 

[1373/05/27][30/5/1596/24828] *بخشودگی جرائم تا مبلغ دویست هزار ریال

 

[1374/10/02][55632] *تمدید مهلت بخشودگی جرائم

 

[1374/10/30][61378] *تمدید مهلت بخشودگی جرائم

 

[1374/11/10][63570] *بخشودگی جرائم مالیات حقوق

 

[1375/10/04][46266] *بخشودگی جرایم

 

[1375/10/12][47907] *بخشودگی و لغو بخشنامه 24266-2/10/75

 

[1376/04/25][17634] *نحوه تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی مودیان

 

[1376/08/11][34540] *تقسیط بدهی و تغییر سقف بخشودگی توسط مدیران کل بمبلغ 4/000/000 ریال

 

[1376/08/21][36198] *تفویض اختیار جهت بخشودگی جرائم و تقسیط در استانها

 

[1377/02/22][6464] *تسریع در رسیدگی به پرونده اشخاصیکه اضهارنامه نمیدهند و نحوه بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی

 

[1377/09/24][46314] *در خصوص تقسیط مالیات شرکتهای تحت پوشش بنیاد

 

[1381/02/09][5733] دستورالعمل ارشادی در مورد وصول مالیات ماهیانه از شرکت های دولتی نحوه تقسیط وبخشودگی جرایم مودیان ومالیات عملکرد 80 وتوافق با اتحادیه

 

[1381/03/25][15396] درمورد سقف بخشودگی جرایم وتقسیط برای حقیقی وحقوقی

 

[1381/06/12][34224] کلیه جرایم واحدهای صنعتی که بدهی های مالیاتی معوقه خودرا تا پایان 81پرداخت نمایند بخشوده می گردد

 

[1381/10/16][58507] بخشودگی جرایم واحدهای صنعتی در صورت پرداخت بدهی تا پایان سال جاری

 

[1381/10/29][61311] در خصوص تقسیط وبخشودگی جرایم وتفویض اختیار به مدیران کل

 

[1381/11/27][67009] بخشودگی جرایم در صورت پرداخت بدهی تا پایان سال 81

 

[1381/11/29][67658] بخشودگی جرائم شامل مودیانیکه اصل بدهی خودرا قبلانیز پرداخت نموده اند نیز می گردد

 

[1382/01/31][211/479/3347] صورتجلسه در مورد مسایل مالیاتی شرکتهای برق تابعه وزارت نیرو

 

[1383/07/05][11506] اعلام سقف بخشودگی جرائم

 

[1384/02/14][1933] دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری

بخشنامه مالیاتی 30/5/1596/24828

[1384/09/14][232/1982/16155] نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد

 

[1387/04/17][232/769/35323] جرائم موضوع ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1387/04/17][232/785/35320] بخشودگی جرائم موضوع ماده 197 ق.م.م

 

[1387/06/24][210/60598] ارسال دو فقره فرم بخشودگی جرایم وتقسیط بدهی

 

[1389/04/08][210/10775] ارسال قانون تسری حکم ماده (191)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات

 

[1389/10/13][17676] تسریع در قطعیت پرونده های مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض

 

[1389/10/20][210/30123] تسریع در به قطعیت رساندن پرونده های مالیات و عوارض قانون تجمیع عوارض

 

[1390/12/16][200/28695] پیرو تفویض اختیار در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی

 

[1391/03/31][200/6598] نحوه اجرای بند «40» قانون بودجه سال 1391 مبنی بر تسری حکم ماده «191» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03نسبت به مانده بدهی جرائم و مالیات اضافی

 

[1391/10/04][19663] اختیار بخشودگی جرایم ماده 191

 

[1391/12/21][36855] در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرایم

 

[1392/05/06][200/8362] تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1392/05/29][200/9685] اجرای بند(74)قانون بودجه سال 1392 کل کشور مبنی بر بخشودگی جریمه های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای 89، 90 و 91 بنگاههای تولیدی دارای پروانه بهره برداری

 

[1392/10/14][200/17887] اصـلاح بنـد(1) تـذکـرات بـخـشنامه شماره 8362/200- 6/5/1392 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1392/12/06][200/21937/ص] اختیار بخـشودگی جـرایم مـقرر در مواد مـذکور(به استثنای جرایم غیرقابل بخشودگی)

 

[1393/06/24][200/93/66] نحوه تقسیط و بخشودگی جرائم موضوع مادتین 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم درخصوص مودیان مشمول قانون مالیات برارزش افزوده

 

[1393/07/08][200/93/76] تصویب نامه شماره 56917/ ت 50582 هـ مورخ 25/5/1393 هیات محترم وزیران درخصوص بخشودگی جرائم بنگاههای تولیدی با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1393/10/27][200/93/122] تصویب نامه شماره 56917/ت50582هـ مورخ 25/5/1393 هیأت محترم وزیران درخصوص بخشودگی جرایم بنگاههای تولیدی با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1394/08/11][200/94/81] تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی در خصوص مفاد بند 5 دستور العمل های شماره 5765/200 مورخ 4-4-1392 و 506-93-200 مورخ 19-3-1393

 

[1395/01/25][200/95/05] تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

[1395/01/29][200/95/06] ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 373 مورخ 24-11-1394 مبنی بر رد شکایت شرکت سیمان لار سبزوار

 

[1395/07/07][200/95/42] ابلاغ تصویب­ نامه شماره 62111/ت 51052 هـ مورخ 25-05-1395 هیأت محترم وزیران موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات ­های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

[1396/04/20][230/96/56] رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 137 مورخ 26/02/1396 درخصوص ابطال بخشنامه 66/93/200 مورخ 24/06/1393 راجع به تقسیط و بخشودگی جرائم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

[1396/04/27][200/96/60] بخشودگی جرایم موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحبان مشاغل خودرو که تا پایان تیرماه سال 1396 نسبت به پرداخت مالیات عملکرد سال 1395 اقدام نمایند.

بخشنامه مالیاتی 30/5/1596/24828

تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

[1381/02/31][1925/ ت 25524هـ] در مورد بخشودگی جرایم مالیاتی، بانکی و بیمه در صورت تسویه اصل بدهی تا پایان سال 81

 

[1393/05/25][56917/ت50582هـ] تصویب نامه شماره 56917/ ت 50582 هـ مورخ 25/5/1393 هیات محترم وزیران درخصوص بخشودگی جرائم بنگاههای تولیدی با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1394/12/26][50582/171343] تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

دستورالعمل ها

[1374/12/26][73022] *دستورالعمل مطالبه و قطعیت و بخشودگی جرائم و تقسیط مالیات

 

[1381/02/09][5733] دستورالعمل ارشادی در مورد وصول مالیات ماهیانه از شرکت های دولتی نحوه تقسیط وبخشودگی جرایم مودیان ومالیات عملکرد 80 وتوافق با اتحادیه

 

[1384/02/14][1933] دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری

 

[1384/02/27][2972] مقررات مزبور را برای عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل به شرح ذیل

 

[1389/04/22][200/12149] بخشودگی جرائم موضوع تبصره«3» ماده «6» قانون موسوم به تجمیع عوارض

 

[1389/04/28][200/12982/ص] تشویق تکمیل اظهارنامه های جدید کاغذی یا الکترونیکی برای صاحبان مشاغل

 

[1389/04/29][200/13082/ص] تشویق تسلیم اظهارنامه الکترونیکی توسط صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1392/10/16][230/30010] بند یک تذکرات بخشنامه های شماره 8362/200 مورخ 6/5/1392و 17887/200 مورخ 14/10/1392 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1394/06/31][200/94/512] نحوه اجرای بخشودگی جرائم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات‌های غیر‌مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381

 

[1396/09/04][260/96/521] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت تولیدکنندگان آجر دستی و ماشینی

 

[1396/09/04][260/96/522] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت عمده‌فروشان کارت شارژ و سیم کارت

 

[1396/09/04][260/96/523] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان عینک و لوازم مربوط

 

[1396/09/12][260/96/524] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه

 

دیوان عدالت اداری

[1394/11/24][373 اقتصادي] ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 373 مورخ 24-11-1394 مبنی بر رد شکایت شرکت سیمان لار سبزوار

 

[1396/02/26][137] ابطال حکم مقرر در بخشنامه شماره 66/93/200- 24/6/1393

بخشنامه مالیاتی 30/5/1596/24828

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...