بخشنامه: 260/93/83 شمول مالیات برارزش افزوده بر مکمل‌های غیر دارویی

اظهارنامه مالیاتی

بخشنامه مالیاتی 260/93/83

شمول مالیات برارزش افزوده بر مکمل‌های غیر دارویی
________________________________________

شماره: 83-93-260
تاریخ: 27-07-1393
پیوست: دارد

بخشنامه

83 94 ماده 12قانون مالیات بر ارزش افزوده الف

مخاطبین/ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

موضوع شمول مالیات برارزش افزوده بر مکملهای غیر دارویی

پیرو بخشنامه¬ های شماره 9155مورخ 5-7-1390، شماره 6110-260/د مورخ 12-9-1391، شماره 517-260/د مورخ 15-2-1392 ،1436-260/د مورخ 17-4-92، شماره 2685 -260/د مورخ 6-7-1392 و شماره 3376-260/د مورخ 6-8-1392، حسب اعلام سازمان غذا ودارو وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی به موجب نامه شماره 44762- 665 مورخ 25-4-1393 «صرفا آندسته از فرآورده ها که به عنوان فهرست دارویی کشور تصویب ومنتشر می گردد مشمول معافیت از مالیات برارزش افزوده می باشد وفهرستهای ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان غذاودارو تحت عنوان مکمل فاقد مصوبه بوده و مبنای معافیت از مالیات بر ارزش افزوده نخواهدبود.» لذا کلیه مکمل های (غیردارویی) که از تاریخ (1-1-1390) لغایت حال وارد کشور شده مشمول پرداخت مالیات وعوارض می باشد.
بنابراین ضرورت دارد مأموران مالیاتی درموقع رسیدگی به پرونده های مالیات برارزش افزوده واردکنندگان مکملهای غیرداروئی، این موضوع را مورد توجه قرار داده و در چارچوب مقررات، مالیات وعوارض را با توجه به آخرین نظریه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (نامه شماره 44762-665مورخ 25-4-1393) مورد مطالبه قراردهند. بخشنامه مالیاتی 260/93/83
شایان ذکر اینکه مراتب مذکور به موجب نامه شماره 463-260/ص مورخ 6-5-1393 (تصویر پیوست) برای معاون محترم امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.

علیرضا طاری بخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده

دامنه کاربرد: 1- داخلی * 2- خارجی * دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افروده تلفن:88805106
تاریخ اجرا : مدت اجرا : نا محدود مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ :فیزیکی

شماره : 9155
تاریخ :05-07-1390
پیوست : دارد
بخشنامه

040 1390 بند(9) ماده(12) قانون مالیات بر ارزش افزوده الف

مخاطبین / ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی
پیرو بخشنامه شماره 1833 مورخ 11-2-1390 با توجه به نظریه شماره 79337-14284 مورخ 16-6-1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور (تصویر پیوست) که مقرر می دارد:« ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان « دارو » تأیید و اعلام می نماید ،مشمول بند(9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد » بنابراین واردات و عرضه ویتامین و مکمل های غذایی به شرح فهرست پیوست موضوع نامه شماره 39437/655 مورخ 16-12-1389 که مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد . بخشنامه مالیاتی 260/93/83
با صدور این بخشنامه عبارت « به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان » از ردیف (1- 9) صفحه (15) بخشنامه فوق الاشاره حذف می گردد .

محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده

دامنه کاربرد:1- داخلی: 2- خارجی: مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ اجراء:1-1-1390 مدت اجراء: نامحدود مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکی

شماره: 6110 /260/د
تاریخ: 12-09–1391
پیوست: دارد
بخشنامه

066 1391 بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده م

مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی
پیرو بخشنامه شماره 9155 مورخ 5-7-1390، درراستای اجرای نظریه شماره 79337-14284 مورخ 16-6-1390معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، که مقررمیدارد: «ویتامینها و مکملهای غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام مینماید مـشمول بـنـد (9) ماده (12) قـانــون مـالیات بـر ارزش افزوده میباشد.» به پیوست فهرست تکمیلی ویتامینها و مکملهای غذایی منضم به نامه شماره 44794-665 مورخ 21-5-1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.

علیرضا طاریبخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه مالیاتی 260/93/83

دامنه کاربرد: 1- داخلی 2- خارجی مرجع پاسخگوئی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن: 88805106
تاریخ اجراء: 01-01-1390 مدت اجراء: نامحدود مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:

شماره: 517 /260/د
تاریخ: 15-02-1392
پیوست: دارد

بخشنامه

03 92 بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده الف

مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی
پیرو بخشنامه شماره 6110 مورخ 12-09-1391، در راستای اجرای نظریه شماره 79337-14284 مورخ 16-06-1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر میدارد: «ویتامینها و مکملهای غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تائید و اعلام مینماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.»به پیوست فهرست تکمیلی ویتامینها و مکملهای غذایی منضم به نامه شماره 98208-665 مورخ 09-10-1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. بخشنامه مالیاتی 260/93/83
علیرضا طاری بخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده
دامنه کاربرد: 1- داخلی: 2- خارجی: مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده تلفن: 88805106
تـاریـخ اجـراء: 1-1-1390 مدت اجراء: نامحدود مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکی

شماره: 1436 /260/د
تاریخ:17-04-1392
پیوست: دارد

بخشنامه

031 92 بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده الف

مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی
پیرو بخشنامه شماره 517 مورخ 15-02-1391، در راستای اجرای نظریه شماره 79337-14284 مورخ 16-06-1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر می دارد:«ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهـداشت،درمـان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تأیید و اعـلام می نـماید مشمول بـنـد(9) مـاده (12) قـانـون مـالیات بـر ارزش افـزوده می باشد.» به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین ها و مکمل های غذایی منضم به نامه شماره 99881-665 مورخ 29-03-1392وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی(در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:1- داخلی 2- خارجی مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده تلفن: 88805106
تـاریـخ اجـراء: 01-01-1390 مدت اجراء: نا محدود مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامههای منسوخ: –

شماره: 2685 /260/د
تاریخ: 06-07-1392
پیوست: دارد

بخشنامه

070 92 بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده الف

مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامینها و مکملهای غذایی

پیرو بخشنامه شماره 517 مورخ 15-2-1392،در راستای اجرای نظریه شماره 79337-14284 مورخ 16-6-1390 معاونت حقوقی رئیس جمهور،که مقررمی دارد:«ویتامینها ومکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی به عنوان دارو تایید واعلام مینماید مشمول بند(9)ماده(12)قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد”،به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین ها ومکمل های غذایی منضم به نامه شماره 201205-665مورخ10-6-1392وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی(در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع واقدام لازم ارسال میگردد . بخشنامه مالیاتی 260/93/83

علیرضا طاری بخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده
دامنه کاربرد:1- داخلی 2- خارجی مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن: 88805106
تـاریـخ اجـراء: 1-1-1390 مدت اجراء: نامحدود مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامههای منسوخ: –

شماره: 3376 /260/د
تاریخ:06-08-1392
پیوست: دارد

بخشنامه

084 92 بند(9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده الف

مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامین ها ومکمل های غذایی
پیرو بخشنامه شماره 2685مورخ 6/7/92 ،در راستای اجرای نظریه شماره 79337-14284مورخ 16-6-1390معاونت حقوقی رئیس جمهور،که مقرر می دارد:«ویتامینها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید واعلام مینماید مـشمول بند(9)ماده(12)قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.»، به پیـوست فهرست تکمیلی ویتامین ها و مکمل های غذایی منضم به نامه شماره 260349 /665 مورخ 23-7-1392وزارت بهداشت،درمان وآموزش پـزشکی(درقـالب یـک عـدد لوح فشرده)جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد.
علیرضا طاری بخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه مالیاتی 260/93/83
دامنه کاربرد:1- داخلی 2- خارجی مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن: 88805106
تاریخ اجراء:1-1-1390 مدت اجراء: نامحدود مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامههای منسوخ: –

مواد قانونی وابسته
ماده 12- عرضه کالاها وارائه خدمات زیر وهمچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:
1- محصولات کشاورزی فرآوری نشده;

تاریخ سند: 1393/07/27
شماره سند: 260/93/83
کد سند: ال/قانون ماليات بر ارزش افزوده/93/83
وضعیت سند: معتبر

دانلود پیوست

________________________________________

بازگشت به ماده قانونی

سایر بخشنامه ها
*زمینهایی که در طرح قرار می گیرند

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با با خدمات بیمه ای

تصویب نامه موضوع بند 17 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تصویبنامه موضوع بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ابلاغ متن اصلاحی بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

پاسخ به سوالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده

احکام مالیاتی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

ابلاغ ضوابط اجرائی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره های پـاییز و زمـستان سـال 1387

استرداد اضافه دریافتی مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط گمرکات کشور

فهرست رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها

مالیات بر ارزش افزوده نهادها و آستانه های مقدسه و واحدهای وابسته

بررسی چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و چالشها و موانع پیش روی آن

در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر قراردادهای حمل و نقل عمومی مسافری

فهرست عناوین کالا ها و خدمات مندرج در ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده

سایر اسناد مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...