بخشنامه: 211/6709/12904نحوه تهیه صورت خلاصه درآمد وهزینه اشخاص بند ج ماده 95

قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 155سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ‌ می‌شود

بخشنامه مالیاتی 211/6709/12904

نحوه تهیه صورت خلاصه درآمد وهزینه اشخاص بند ج ماده 95

 

شماره: 12904/6709/211

تاریخ: 10/12/1382

پیوست:

 

 

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی استان

دفتر فنی مالیاتی

اداره کل

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دفترخدمات مالیاتی

دادستانی انتظامی امور اقتصادی

دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر

پژوهشکده امور اقتصادی

دانشکده امور اقتصادی

جامعه حسابداران رسمی ایران

سازمان حسابرسی

 

ضوابط اجرایی مشمولین بند(ج) ماده 95اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 به انضمام فرم های شماره یک و دو در خصوص نحوه تهیه صورتهای خلاصه درآمد و هزینه ماهانه و صورت خلاصه وضعیت سالانه مشمولین بند فوق الذکر که از ابتدای عملکرد سال 1383 به بعد قابل اعمال و اجراست به پیوست ابلاغ می گردد . مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با هماهنگی و برگزاری جلسات مشترک با اتحادیه های صنفی و نیز راهنمایی مودیان مالیاتی , توضیحات لازم را در رابطه با الزام رعایت مقررات مذکور به مشمولین ذیربط یادآوری نمایند.

 

 

 

عیسی شهسوارخجسته

 

 

 

بخشنامه مالیاتی 211/6709/12904

ضوابط اجرایی مشمولین بند(ج) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380

 

کلیه صاحبان مشاغل مشمول بند(ج) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380مکلف به نگهداری دفاتر درآمد و هزینه (دفترمشاغل) نمی باشند, مکلفند خلاصه درآمد و هزینه های هر واحد شغلی خود را به طور جداگانه و براساس ضوابط ذیل و فرم نمونه شماره (1) به تفکیک هر ماه درج و نگهداری نمایند:

1- جمع فروش کالای هرماه را در پایان همان ماه در ستون ” فروش کالا “ و جمع درآمد بابت ارائه خدمات را در ستون ” درآمد خدمات “ درج نمایند.

2- جمع خرید کالاهای مربوط به فعالیت شغلی هر ماه را در پایان همان ماه در ستون ” خرید کالا “ درج نمایند.

3- جمع هزینه های مربوط به فعالیت شغلی هرماه در پایان همان ماه در ستون ” هزینه “ درج نمایند, هزینه های فوق شامل موارد زیر خواهد بود:

1-3- هزینه حقوق و دستمزد کارکنان شامل حق بیمه سهم کارفرما نیز خواهد بود.

2-3- مخارج سوخت , برق , آب و مخابرات و ارتباطات .

3-3- اجاره محل فعالیت شغلی در صورتی که محل اجاری باشد.

4-3- هزینه بیمه مربوط به عملیات و دارایی شغلی مودی .

5-3- هزینه های بازاریابی , تبلیغات و نمایشگاهی .

6-3- هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل فعالیت در صورتی که ملکی باشد.

7-3- هزینه ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می روند.

8-3- هزینه حمل و نقل.

9-3- سایر هزینه ها که مربوط به تحصیل درآمد شغلی مودی باشد.

10-3- هزینه هایدرمانی پرداختی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و مادر و برادر و خواهد تحت تکفل مودی و همچنین حق بیمه عمر و بیمه های درمانی پرداختی بر اساس شرایط ذکر شده درماده 137قانون مالیاتهای مستقیم .

4- پس از تنظیم فرم شماره (1) در پایان هر ماه اسناد و مدارک مثبته کافی همان ماه را به ترتیب تاریخ ضمیمه فرم نموده و پس از امضاء فرم مذکور , آن را نگهداری نمایند.

5- در پایان هر سال مالی اطلاعات مندرج در فرمهای ماهانه را در صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه (فرم شماره 2) درج و نگهداری و یک نسخه از آن را پس از امضاء به همراه اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ ماده 131قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت نمایند.

6- صاحبان مشاغل مزبور مجاز می باشند برای محاسبه و زیان خود در هر سال مالی یکی از روشهای زیر را در رابطه با موجودی کالای پایان دوره انتخاب و به مورد اجراء گذارند , مشروط به اینکه در سالهای بعد روش انتخابی تداوم داشته باشد و مراتب را نیز به همراه اظهارنامه تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.

1-6- مودیان الزامی به شناسایی و ارزیابی موجودی کالاهایی که تا پایان سال مالی فروش نرفته است را نخواهند داشت . در این صورت سود و زیان هر سال به شرح فرمول زیر محاسبه می گردد.

=سود (زیان )[ (هزینه ها+خرید کالا )- (درآمد خدمات +فروش کالا)]

2-6- مودیان می توانند , موجودی کالاهای که تا پایان سال مالی فروش نرفته است را براساس قیمت تمام شده خرید ارزیابی نمایند . در این صورت موجودی کالاهای ارزیابی شده پایان سال مالی به عنوان موجودی کالای اول سال بعد منظور خواهد شد و سود و زیان هر سال به شرح فرمول زیرمحاسبه می گردد.

[موجودی کالای اول سال + هزینه ها + خرید کالا) – (موجودی کالای پایان سال + درآمدخدمات +فروش کالا)]= سود(زیان)

7-اشخاص یاد شده مکلفند در صورت درخواست کتبی اداره امور مالیاتی یا ماموران مالیاتی مربوط حسب مورد اسناد و مدارک فعالیت شغلی خود را جهت رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و محاسبه مالیات ارائه نمایند.

تذکر مهم: از آنجا که برخورداری از معافیت موضوع ماده 101قانون مالیاتهای مستقیم (معافیت پایه ) از عملکرد سل 1382 به بعد , منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد. لذا تاکید می شود مودیان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خو در مهلت مقرر قانونی اقدام نمایند.

 

 

بخشنامه مالیاتی 211/6709/12904

صورت خلاصه درآمد و هزینه در                        ماه سال         13

نام و نام خانوادگی:                                       نام واحد شغلی:                                   نوع فعالیت:

 

فرم شماره (1)

 

جمع فروش کالاجمع درآمد خدماتجمع خرید کالاجمع هزینهملاحظات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

امضاء

 

صورت خلاصه درآمد و هزینه در سال      13

نام و نام خانوادگی:                                       نام واحد شغلی:                                   نوع فعالیت:

 

 

 

 

ردیفنام ماهفروش کالادرآمد خدماتخرید کالاهزینه ها
1فروردین
2اردیبهشت
3خرداد
4تیر
5مرداد
6شهریور
7مهر
8آبان
9آذر
10دی
11بهمن
12اسفند
جمع

 

امضاء:

بخشنامه مالیاتی 211/6709/12904

 

 

 

مواد قانونی وابسته

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به…

 

ماده 137- هزینه‌های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی‌ به شرط ای…

 

ماده 101- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا ‌میزان.

بخشنامه مالیاتی 211/6709/12904

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...