بخشنامه: 211-1074/197تصویب نامه در خصوص هزینه های قابل قبول انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمانهای غیر دولتی

بورس و ارز

بخشنامه مالیاتی 211-1074/197

چاپ مطلب

*تصویب نامه در خصوص هزینه های قابل قبول انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان هزینه قابل قبول


 

شماره: 197/1074/211

تاریخ: 06/04/1381

پیوست:

سازمان امور اقتصادی ودارائی

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

دفتر فنی مالیاتی

دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادی

بخشنامه مالیاتی 211-1074/197

 مفاد بند ب ماده 1 وماده 2 آیین نامه اجرایی بند ”ب“ ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی موضوع تصویب نامه شماره 53608/ت 23895هـ موره 25/11/1379 هیات محترم وزیران (تصویر پیوست) در خصوص هزینه های قابل قبول انجام شده توسط اشخاص حقیقی وحقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست ومنابع طبیعی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی جهت اطلاع واقدام لازم عینا بشرح ذیل ابلاغ می شود: بند ب ماده 1: کمک های مالی – کمک هایی است که از سوی اشخاص حقیقی وحقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست ومنابع طبیعی به حسابی که از طرف خزانه اعلام خواهد شد واریز می گردد وبه عنوان هزینه های قابل قبول در احتساب درآمد مشمول مالیات مودی قرار خواهد گرفت حداکثر میزان کمک ها از سوی هر یک از اعطاء کنندگان دویست میلیون (000ر000ر200) ریال می باشد. ماده 2: حوزه های مالیاتی و واحدهای وصول و اجراء وزارت امور اقتصادی ودارائی با توجه به ماده 179قانون مالیاتهای مستقیم موظفند هر سال صورت کمک های ارائه شده به این سازمانها را از درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی وحقوقی که خود آنها منبع یا منابع آن را انتخاب خواهند نمود کسر نمایند ودرصورت تقاضای مودی گواهی لازم را در خصوص میزان کسر شده صادر نمایند. ضمنا حسب اعلام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور شماره حساب 16/1325 خزانه برای این منظور اختصاص یافته است. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره 53608/ت 23895 وزارت جهاد کشاورزی – سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور – سازمان حفاظت محیط زیست هیات وزیرن در جلسه مورخ 5/11/1379 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان های مدیریت وبرنامه ریزی کشور وحفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، به استناد بند (ب) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (104) قانون یاد شده را به شرح زیر، تصویب نمود: ” آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (103) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران“ ماده 1- در این آیین نامه، تعاریف واصلاحات به شرح زیر است: الف – سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست ومنابع طبیعی: تشکیلات وموسسات مردمی هستند که بر اساس بند (الف) مصوبه شماره 455/14 مورخ 17/12/1378 شورای عالی اداری، تشکیل وثبت شوند وصرفا در زمینه حفاظت محیط زیست ومنابع طبیعی فعالیت نمایند ودر این آیین نامه ” سازمانیها“ نامیده می شوند. ب – کمک های مالی: کمک هایی است که از سوی اشخاص حقیقی وحقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست ومنابع طبیعی به حسابی که از طرف خزانه اعلام خواهد شد واریز می گردد وبه عنوان هزینه های قابل قبول در احتساب درآمد مشمول مالیات مودی قرار خواهد گرفت. حداکثر میزان کمک ها از سوی هر یک از اعطا کنندگان دویست میلیون (000ر000ر200) ریال می باشد. ج – شبکه : مجمعی است ایرانی، غیر سیاسی، غیر انتفاعی ومستقل از دولت که با شرکت سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست ومنابع طبیعی ایجاد شده وبرای تسهیل فعالیت سازمان ها وبرقراری هماهنگی با دستگاه های اجرایی ذی ربط فعالیت می کنند. ماده 2- حوزه های مالیاتی و واحدهای وصول و اجرای وزارت امور اقتصادی ودارایی، با توجه به ماده (172) قانون مالیات های مستقیم، موظفند هر سال صورت کمک های ارایه شده به این سازمان ها را از درامدهای مشمول مالیات اشخاص حقیقی وحقوقی که خود انها منبع یا منابع آن را انتخاب خواهند نمود، کسر نمایند ودر صورت تقاضای مودی، گواهی لازم را در خصوص میزان کسر شده صادر نمایند. تبصره – خزانه مکلف است جمع میزان کمک های واریزی اشخاص حقیقی وحقوقی به خزانه را در آخر هر ماه به کار گروه (کمیته) موضوع ماده (3) این آیین نامه ارسال نماید. ماده 3- به منظور توزیع کمک های اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی وهماهنگی در فعالیت ها، کار گروه (کمیته) اجرایی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وشبکه برای انجام وظایف زیر ایجاد می گردد: الف- تهیه فهرست اسامی سازمان هایی که حایز شرایط استفاده از امکانات بند (ب) ماده (104) قانون برنامه سوم می باشد. ب – تعیین سهم هر سازمان از کمک های اعطایی بر اساس برنامه های آینده، فعالیت های گذشته، ارزیابی توان اجرایی، میزان کمک های جذب شده، نیاز به تجهیز وتقویت آنها. ج – نظارت مستمر بر نحوه هزینه اعتباری که از محل بند ”ب“ ماده (104) قانون برنامه سوم تامین می گردد. تبصره 1- سازمان ها ملزم به رعایت اخطاریه ها ونظرات کارگروه (کمیته) می باشند. تبصره 2- در صورت بروز اختلاف نظر، آرای اکثریت از سه دستگاه دولتی مذکور در کار گروه (کمیته) تعیین کننده می باشد. تبصره 3- رییس کار گروه (کمیته)، نماینده تام الاختیار سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور می باشد ودبیری آن به عهده نماینده تام الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست است. ماده 4- سازمان ها مکلفند بر اساس هدف های آموزشی که توسط کار گروه (کمیته) اجرایی اعلام می گردد، کمک های دریافتی را در جهت ارتقای سطح آگاهی ومشارکت موثر مردم وفرهنگ سازی از طریق فعالیت های اموزشی وپژوهش های کاربردی آموزشی در حفاظت از محیط زیست ومنابع طبیعی صرف نمایند. ماده 5- سازمان ها مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را براساس برگه های خاصی که از طرف کار گروه (کمیته) اجرایی موضوع این آیین نامه تدوین وبه آنها ارایه می شود، تا پایان فروردین ماه اول سال بعد، به کار گروه (کمیته) مزبور ارسال نمایند. کار گروه (کمیته) نیز موظف است گزارشی از فعالیت های سالانه سازمان ها را به شورای عالی حفاظت محیط زیست ارایه نماید. ماده 6- در صورتی که ثابت شود فعالیت های سازمانی در راستای هدف های آموزشی قرار ندارد، کار گروه (کمیته) موضوع ماده (3) موظف به دادن اخطاریه به سازمان مزبور می باشد، در صورت ادامه وضع وعدم توجه به اخطار داده شده، پرداخت کمک های مالی به سازمان مزبور قطع خواهد شد. اگر ثابت شود در کمک های مالی سوء استفاده صورت گرفته است، مسوولان ومتخلفان سازمان ذی ربط، مسوول جبران زیان وارد شده بوده ودر این صورت، اصلاحات لازم باید در سازمان انجام گیرد. تبصره – پیگیری تخلفات، حسب مورد، به عهده دفاتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت جهاد کشاورزی می باشد. ماده 7- اگر بخشی از کمک های مالی دریافت شده هزینه نگردد، به صورت اندوخته قابل مصرف در سال های بعد در حساب خزانه باقی خواهد بود وبنا بر درخواست کار گروه (کمیته) قابل پرداخت می باشد.

بخشنامه مالیاتی 211-1074/197

حسن حبیبی

معاون اول رییس جمهور

فصل دوازدهم – سیاستهای زیست محیطی ماده 104- به منظور حفاظت از محیط زیست وبهره گیری پایدار از منابع طبیعی کشور، اجرای موارد زیر الزامی است: الف- بهره برداری از منابع طبیعی کشور باید بر اساس توان بالقوه منابع صورت گیرد. بدین منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد تولیدات وبهره برداری پایدار از منابع با اجرای طرحهایی از قبیل« تعادل دام ومرتع»، « خروج دام از جنگل»، و « تامین علوفه دام وسوخت جنگل نشینان، عشایر وروستائیان، حفظ و حراست از منابع پایه و ذخائر ژنتیکی، هماهنگی در مدیریت یکپارچه منابع پایه ونهادینه کردن مشارکت مردم در برنامه ریزی، تصمیم گیری واجراء» ترتیبی اتخاذ نماید که تعادل محیط زیست نیز حفظ شود. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر ضوابط زیست محیطی مورد نظر، با پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ب- به منظور تقویت وپشتیبانی از «سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست ومنابع طبیعی»، کمکهای مالی اشخاص حقیقی وحقوقی به این سازمانها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می شود. این کمکها که به حساب خاصی در خزانه واریزمیگردد، دریافت و بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد سازندگی تهیه وبه تصویب هیات وزیران می رسد ومشتمل بر حداکثر میزان کمکها ونحوه اطای انهاست، در اختیار این سازمانها قرار خواهد گرفت.

بخشنامه مالیاتی 211-1074/197

 

مواد قانونی وابسته

‌ماده 147- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدو…
ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است: 1- قیمت خرید کالای فروخته شد…
ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب­های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین …

بخشنامه مالیاتی 211-1074/197

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...