بخشنامه: 200/95/09 ابلاغ آیین نامه های اجرایی موضوع تبصره های2 مواد 26 و34 اصلاحی مصوب 31-4-1394 قانون مالیاتهای مستقیم و فرم های مربوط به مالیات برارث

بخشنامه:

بخشنامه مالیاتی 200/95/09

ابلاغ آیین نامه های اجرایی موضوع تبصره های2 مواد 26 و34 اصلاحی مصوب 31-4-1394 قانون مالیاتهای مستقیم و فرم های مربوط به مالیات برارث
________________________________________

شماره: 09-95-200
تاریخ: 04-02-1395
پیوست: دارد

بخشنامه
09 95 26 و 34 م

مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع ابلاغ آیین نامه های اجرایی موضوع تبصره های2 مواد 26 و34 اصلاحی مصوب 31-4-1394 قانون مالیاتهای مستقیم و فرم های مربوط به مالیات برارث
به پیوست آیین¬نامه¬های اجرایی مواد 26 و 34 اصلاحی مصوب 31-4-1394 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب
نامه¬های شماره 3862/ت 52804 هــ و 3869/ت 52885 هــ مورخ 21-1-1395 هیأت محترم وزیران به همراه فرم¬های پیوست
به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می¬گردد.
1- فرم اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع ماده (26) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.
2- کاربرگ (فرم) ارزیابی اموال و دارایی و دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی موضوع ماده (26) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.
3- فرم گواهی بلامانع بودن ثبت، انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیر مشمول متوفی موضوع بند (ج) ماده (26) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.
4- فرم درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث موضوع ماده (34) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص:
1-4- ماترک ردیف 1 ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم;
2-4- ماترک ردیف 2 ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم;
3-4- ماترک ردیف 3 ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم;
4-4- ماترک ردیف 4 ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم;
5-4- ماترک ردیف 5 ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم;
6-4- ماترک ردیف 6 ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.
5- کاربرگ (فرم) نتیجه رسیدگی به درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث موضوع ماده (34) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.
6- فرم گواهی پرداخت مالیات بر ارث موضوع ماده (34) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
الف- به منظور رسیدگی به مالیات بر ارث متوفیان 1/1/1395 به بعد در هر اداره امور مالیاتی، نسبت به ایجاد واحد مالیاتی جداگانه ای اقدام گردد. در مورد متوفیان قبل از 1/1/1395 کماکان واحدهای مالیاتی ارث قبلی مطابق مقررات مربوط اقدام خواهند نمود. بخشنامه مالیاتی 200/95/09
ب- پس از دریافت اظهارنامه موضوع ماده (26) اصلاحی قانون یا درخواست گواهی موضوع ماده (34) این قانون، واحد مالیاتی یادشده، ضمن دریافت تصویر مدارک هویتی متوفی و وراث از جمله کارت ملی، شناسنامه، گواهی فوت، گواهی حصر وراثت و مستندات مصدق اموال و دارایی¬ها، دیون و بدهی متوفی نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نماید.
شایان ذکر است پس از پیاده سازی سامانه دریافت اظهارنامه موضوع ماده (26) و فرم درخواست گواهی ماده 34 اصلاحی
قانون ، تسلیم اظهارنامه و فرم اخیرالذکر، منوط به ثبت نام متوفی و وراث در سامانه ثبت نام و اخذ کد رهگیری و شناسه مالیاتی به منظور ارسال اظهارنامه و فرم درخواست گواهی الکترونیکی ماده 34 قانون اصلاحی مذکور خواهد بود.
بدیهی است اطلاعات مربوط به پرونده متوفیان و وراثی که قبل از پیاده سازی سامانه مزبور به صورت دستی تکمیل شده است ، می بایست پس از راه اندازی سامانه مورد بحث در سامانه ثبت و ضبط و برای متوفی و وراث شناسه مالیاتی صادر گردد.
پ – تا راه اندازی سامانه یکپارچه مالیاتی سازمان ، لازم است ادارات امور مالیاتی به منظور هماهنگی امور نسبت به ثبت اظهارنامه موضوع ماده (26) یادشده در سامانه ثبت اظهارنامه ارث فعلی اقدام تا با هماهنگی دفتر اطلاعات مالیاتی نسبت به ارسال کلیه اظهارنامه¬های تسلیمی به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار موضوع بند (ب) ماده (1) آیین¬نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مورد اشاره،اقدام شود.
ت – با توجه به قسمت اخیر بند (ت) ماده (1) آیین¬نامه اجرایی ماده26 اصلاحی قانون فوق، اگر متوفی مقیم ایران نباشد اداره امور مالیاتی صلاحیتدار برای رسیدگی به مالیات بر ارث، اداره کل امور مالیاتی شمیرانات می باشد.
ج – در مواردی که برای یک پرونده( متوفی) چند اظهارنامه از طرف مودی در موعد مقرر قانونی تسلیم شده باشد و یا مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشد، اداره امور مالیاتی صلاحیتدار، مکلف به رسیدگی و ارزیابی کلیه اظهارنامه¬های مذکور با رعایت مقررات و ترتیبات مربوط می¬باشد..
چ – مبنای ارزیابی اموال و دارایی¬ها برای تعیین مأخذ محاسبه مالیات با رعایت ماده (17) قانون تاریخ تنظیم گزارش ارزیابی اموال می¬باشد و چنانچه مودی ظرف مدت ده (10) روز از تاریخ ابلاغ فرم نتیجه رسیدگی به درخواست گواهی موضوع ماده (34) اصلاحی قانون مزبورنسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی مکلف است گزارش ارزیابی یادشده را به روز رسانی نماید.
ح-با توجه به ماده (13) آیین¬نامه اجرایی ماده34 اصلاحی قانون اعتراض مودی به میزان مالیات مشخصه درصورت پرداخت مالیات قابل طرح در مراجع یادشده در ماده مذکور می باشد.
خ – مقررات آیین نامه¬های صدرالذکر درخصوص متوفیان از 1-1-1395 به بعد بوده و برای متوفیان قبل از این تاریخ، احکام قانونی قبل از اصلاحیه31-4-1394 از جمله مقررات مربوط تسلیم اظهارنامه، رسیدگی و پرداخت مالیات ، صدور انواع
گواهی¬های مربوط و… جاری می¬باشد.
د – با توجه به حذف ماده (31) قانون، صدور گواهی حصر وراثت متوفیان از1-1-1395به بعد موکول به ارائه گواهی موضوع ماده فوق نبوده ودر خصوص متوفیان تاپایان سال 1394مطابق مقررات ماده اخیرالذکر اقدام خواهد شد. بخشنامه مالیاتی 200/95/09

سید کامل تقوی نژاد
رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا : 01-01-1395 مدت اجرا :نا محدود مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ :فیریکی/سیستمی
لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903368 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

مواد قانونی وابسته
ماده 26- وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عا…

ماده 34- اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال ودارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی¬له تسلیم کنند…

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...