بخشنامه: 200/93/86رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از صندوق­های مکانیزه فروش (سامانه­های فروشگاهی) گردیده­اند.

بورس و ارز
بخشنامه مالیاتی 200/93/86

رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از صندوق­های مکانیزه فروش (سامانه­های فروشگاهی) گردیده­اند.

شماره: 86/93/200تاریخ:  3/8/1393پیوست:

بخشنامه

8693ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعهم
مخاطبین/ ذینفعانامور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی
موضوعرسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از صندوق­های مکانیزه فروش (سامانه­های فروشگاهی) گردیده­اند.
باعنایت به مقررات بند 6 دستورالعمل شماره 515/93/200/ص مورخ 11/4/1393 راجع به چگونگی رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و مقررات بخشنامه شماره 13007/200/ص مورخ 28/6/1391 مکلف به استفاده از صندوق های مکانیزه فروش (سامانه­های فروشگاهی) گردیده اند، مقرر می­دارد:چنانچه مودیان مذکور، هنگام ارائه یا تسلیم اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1392 نسبت به اعلام استفاده و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش یا سامانه های مورد اشاره اقدام لکن نسبت به تکمیل و ارسال فرم پیوست( شماره 1) موضوع بند 1-5 دستورالعمل شماره 26083/200/ص مورخ 23/12/1391 مبادرت ننموده باشند در صورتی که با مراجعه ماموران مالیاتی ذیربط به محل فعالیت مودی، صحت ادعای مطرح شده مبنی بر نصب و استفاده از صندوق یا سامانه های مزبور مورد تایید قرار گیرد، در این صورت به شرط تکمیل و ارائه فرم مورد اشاره موضوع محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون ومفاد بند 3-5 بخشنامه اخیرالذکر در خصوص آنها منتفی می­باشد.بدیهی است در مواردی که مودیان موصوف نسبت به تکمیل و ارائه فرم یاد شده اقدام نموده و مراتب توسط اداره امور مالیاتی تایید گردیده باشدبا رعایت مقررات امکان برخورداری از معافیت های مقرر را دارا خواهند بود.علی عسکری

بخشنامه مالیاتی 200/93/86

تاریخ اجرا :عملکرد 1392مدت اجرا :مطابق بخشنامهمرجع ناظر :دادستانی انتظامی مالیاتینحوه ی ابلاغ :فیزیکی/ سیستمی
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):
*لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903368   با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

شماره: 515 /93/200تاریخ:11/04/1393پیوست:

دستورالعمل

51593ماده 158م
مخاطبین/ ذینفعانامور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی
موضوعپیرو دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور بخشنامه مالیاتی 200/93/86
پیرو دستورالعمل شماره 506/93/200 مورخ 19/3/1393 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماد 95 قانون مالیاتهای مستقیم(اصلاحی 27/11/80) در اجرای مقررات ماده 158 قانون مذکور، مقرر می گردد:1- مودیانی که در عملکرد سال 1391 تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده اند، در صورتی که درآمد مشمول مالیات خود را با میزان حداقل سی درصد(30%) افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات سال گذشته اظهار نمایند، با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهند بود. نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین این اظهارنامه ها به میزان چهار درصد(4%) خواهد بود.2- با توجه به اینکه مبنای خوداظهاری عملکرد سال 1392،مالیات عملکرد سال 1391 می باشد، لذا مودیانی که سال 1392 اولین سال فعالیت آن ها بوده و یا نسبت به سال قبل تغییر شغل داشته اند، مشمول خوداظهاری نمی باشند.3- هر گاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، در این صورت می بایست درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق،درآمد مشمول مالیات(برای پرونده های معاف) و مالیات مذکور(برای سایر پرونده ها) مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.4- در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال 1391 تغییر داشته است، ابتدا می بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.5- مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1391 آن ها با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آنها بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای خوداظهاری عملکرد سال 1392 قرار گیرد.6- در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مودیانی که مطابق دستورالعمل های شماره 13007/200 مورخ 28/6/1391 ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش(سامانه های فروشگاهی) شده اند در صورتی که با رعایت دستورالعمل 26083/200 مورخ 23/12/91 و 3137/200 مورخ 29/2/1392 نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند،چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1392 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح دستورالعمل صدرالاشاره و یا بند یک این دستورالعمل به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده(با توجه به آخرین طبقه احتساب نرخ مالیاتی به درآمد مشمول مالیات) ابراز شده باشد، با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهد بود.7- در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش(مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور(در اولین سال استفاده از سامانه های مذکور) قابل کسر است، بنابراین مودیانیکه در سال 1392 نسبت به خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش(مکانیزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود، لذا در صورتی که درآمد مشمول مالیات یا مالیات ابرازی اینگونه مودیان با رعایت سایر شرایط پس از کسر هزینه های مذکور و یا مالیات متعلق به سهم هزینه های مذکور حسب مورد ابراز شده باشد مشمول خوداظهاری خواهد بود.8- با توجه به ماده 52 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، اشخاصی که مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند، در صورت عدم پیش ثبت نام تا مهلت های مقرر اعلام شده امکان برخورداری از معافیت را نداشته، لذا چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1392 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح دستورالعمل صدرالاشاره و یا بند یک این دستورالعمل به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده (با توجه به آخرین طبقه احتساب نرخ مالیاتی به درآمد مشمول مالیات) ابراز شده باشد،با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهد بود.9- برای مودیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1391 آنها تا زمان تسلیم اظهارنامه (حاکثر تا تاریخ 31/4/1393)به قطعیت نرسیده باشد،مهلت مراجعه برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی، تا 30/7/1393 می باشد.10-در اجرای بند(6)دستورالعمل صدرالاشاره مبنای اعمال حداقل رشد مورد نظر مالیات قطعی هر یک از مودیان می باشد بنابراین در مورد پرونده های  مالیاتی که به صورت مشارکت مدنی می باشد نیز مبنای محاسبات مذکور، مالیات قطعی شده هر شریک می باشد.11- در اجرای تبصره بند 6 دستورالعمل صدرالاشاره برای مودیانیکه پرونده آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه(31/4/1393) قطعی نشده باشد،صرفا پرداخت مالیات به همراه اظهارنامه مالیاتی 30% مبلغ مالیات تشخیصی عملکرد سال 1391 می باشد و تکمیل اطلاعات اظهارنامه بر اساس خوداظهاری مودی الزامی است. در صورتیکه تا تاریخ 31/6/1393 پرونده هر یک از مودیان مذکور به قطعیت برسد مبنای محاسبات خوداظهاری مالیات یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده حسب مورد خواهد بود، در غیر این صورت (عدم قطعیت تا تاریخ مذکور)مبنای محاسبات خوداظهاری در صورت پذیرش مودی(مالیات یا درآمد مشمول مالیات تشخیصی سال 1391خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم پذیرش مودی پرونده مورد نظر مشوق خوداظهاری نبوده و با رعایت مقررات توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.12- دستورالعمل صدرالاشاره و این دستورالعمل صرفا در خصوص صاحبان مشاغل امور صنفی بوده و سایر مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول دستورالعمل مذکور نمی باشند.13- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که با استفاده از ظرفیت ماده 238قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 34 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مذکور،پرونده های مالیاتی برای عملکردهای لغایت 1391 در اسرع وقت به قطعیت رسیده و مالیاتهای مقرر به حیطه وصول درآیند.

علی عسکریرییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه مالیاتی 200/93/86

تـاریـخ اجـراء:مطابق دستورالعملمدت اجراء: مطابق دستورالعملمرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتینحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی
* لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903537 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

شماره: 13007 /200تاریخ: 28/06/1391پیوست: دارد

بخشنامه

0461391مواد «121» قانون برنامه پنجساله پنجم و «19» مالیات بر ارزش افزودهالف
مخاطبینروسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهرانمدیران کل محترم امور مالیاتی استانهامدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوعاجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم بخشنامه مالیاتی 200/93/86
در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش براساس قانون مزبور، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل:1- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر2- فروشندگان آهن آلات3- فروشندگان لوازم صوتی و تصویری4- فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری5- فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها6- فروشندگان لوازم خانگی (شامل برقی، گازی و نفتی)7- تالار پذیرایی، رستورانها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشیها،8- هتل و هتل آپارتمان9- مشاوران املاک و مستغلات10- داروخانه ها

از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی)‌ یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند.ضمنا مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده براساس آئین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام شده، خواهد بود.شایان ذکر است مودیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. همچنین هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار)، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد.معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع دیصلاح می باشد.بدیهـی است در صـورت نـداشتن جـواز کسـب،‌نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.مقتضی است ادارات کل ضمن مکاتبه با اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی استان (مطابق فرم پیوست)، آنان را از اجرای قانون مطلع نموده و تصریح نمایند در توافق عملکرد سال 1392 مالیات صاحبان مشاغل،‌یکی از شروط توافق با اتحادیه صنفی،‌نصب سامانه های فروشگاهی یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و استفاده از آن براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

علی عسکریرئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه مالیاتی 200/93/86

دامنه کاربرد:   1- داخلی            2- خارجیمرجع پاسخگویی: دفتر توسعه سامانه هاتلفن: 83271008-021
بخشنامه های منسوخ:تاریخ اجراء: تاریخ صدورمرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتینحوه ابلاغ: فیزیکی

شماره: 26083 /200تاریخ: 23/12/1391پیوست: دارد

دستورالعمل بخشنامه مالیاتی 200/93/86

91ماده(121) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی ماده(71) قانون نظام صنفیالف
 

سایر بخشنامه ها

ن
*

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...