بخشنامه: 200/32409مقررات تبصره یک ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب¬های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شو

بخشنامه مالیاتی 200/32409
مقررات تبصره یک ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:32409/200
تاریخ:16/11/1389
پیوست:دارد

بخشنامه

069
1389
تبصره 1 و 3 ماده 132
م

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
مقررات تبصره یک ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
پـیرو بخـشنامـه های شمـاره 63065 مـورخ 31/6/87، 104826/210 مورخ 14/10/87، 118428 مورخ 15/11/87، 128540/210 مورخ 11/12/87، 32808/210 مـورخ 23/3/88، 11466/210 مورخ 6/2/88، 22780/210 مورخ 2/3/88، 27551/210 مـورخ 11/3/88 و 25882/210 مـورخ 9/3/88 بـه پــیوسـت تــصویر تـصویـب نامـه هـای شماره 233508/ت45852ک مورخ 18/10/89 و 232484/ت 45857هـ مورخ 15/10/89 هیئت محترم وزیران مبنی بر تغییر، حذف و جایگزین عبارتهای به عمل آمده حسب مورد در تصویب نامه های موضوع بخشنامه های فوق الاشاره به ترتیب در خصوص استانهای همدان، زنجان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان، اصفهان، فارس و کارمانشاه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دامنه کاربرد:1- داخلی: 2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:39903923
تاریخ اجراء:
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:-

شماره:232484/ت45857هـ
تاریخ:15/10/1389
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- وزارت جهاد کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/10/1389 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 51903 هـ /ب مورخ 9/8/1389 تصوییب نمود:
تصویب نامه شماره 226707/ت41924هـ مورخ 4/12/1387، به شرح زیر اصلاح می گردد:
1- عبارت« فعالیتهای تولیدی و معدنی بخش های تعاونی و خصوصی» جایگزین عبارت « واحدهای تولیدی» می گردد.
2- عـبارت « و مـجتمع های کـشاورزی و گـردشگری» حـذف و عبارت « مجتمع های گردشگری مطابق تبصره(3) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود» به انتهای تصویب نامه اضافه می شود. بخشنامه مالیاتی 200/32409

محمد رضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:233508/ت45852ک
تاریخ:18/10/1389
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/10/1389 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه های شماره های 51900/هـ / ب، 51905هـ/ب، 51978هـ/ب، 51873هـ/ ب، 51868هـ /ب ،51924هـ/ب و 51909هـ/ب مورخ 9/8/1389 تصویب نمود:
در تصویب نامه های شماره 22217/ت39652هـ مورخ 18/2/1387، شماره 162870/ت 41371هـ مورخ 12/9/1387، شماره 188928/ت41591هـ مورخ 16/10/1387، شماره 202455/ت41757هـ مورخ 5/11/1387،شماره 245143/ت42166هـ مورخ 27/12/1387، شماره 8714/ت42240هـ مورخ 20/1/1388، شماره 23127/ت42396هـ مورخ 6/2/1388 و شماره 41400/ت42538هـ مورخ 28/12/1388، حسب مورد عبارتهای” واحدهای تولیدی”، ” واحدهای تولیدی جدید الاحداث”، ” واحدهای جدید الاحداث” و ” واحدهای صنعتی” به عبارت ” فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی” تغییر می یابند.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

شماره:63065
تاریخ:31/06/1387
پیوست:دارد

بخشنامه

041
87
تبصره 1 ماده 132
م

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
مقررات تبصره (1) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
تصویر تصویب نامه شماره 22217/ت 39652هـ مورخ 18/2/87 هیئت محترم وزیران مبنی بر “اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحات بعدی آن به فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیمستقر در شهرکها ونواحی صنعتی خارج از شعاع 30 کیلومتری مرکز استان همدان” جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

بخشنامه مالیاتی 200/32409

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

دامنه کاربرد:1- داخلی : 2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی تلفن:39903912
تاریخ اجراء: ابلاغ مصوبه
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی

شماره:22217/ت39652هـ
تاریخ:18/02/1387
پیوست:

معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور
وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت جهاد کشاورزی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/2/1387 که در مرکز استان همدان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، وزارت صنایع و مـعادن و مـعاونت بـرنامه ریـزی و نـظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود:
فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیمـستقر در شـهرکها و نواحی صـنعتی از شـعاع سـی کـیلومـتری مـرکـز اسـتان هـمدان مـشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحات بعدی آن می باشند.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 104826/210
تاریخ: 14/10/1387
پیوست:دارد

بخشنامه

068
87
تبصره 1ماده 132
م

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی شهرستانهای استان زنجان
تصویر تصویبنامه شماره 162870/ ت 41371هـ مورخ 12/9/87 هیئت وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18576 مورخ 14/9/87 مبنی بر ” فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیدر شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانهای ایجرود، ماهنشان، طارم، خدابنده،سلطانیه و بخشهای محروم استان( خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان زنجان) پس از بهره برداری به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده(132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند.” جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. بخشنامه مالیاتی 200/32409

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

دامنه کاربرد:1- داخلی: 2- خارجی:
مرجع پاسخگویی: دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:39903912
تاریخ اجراء:15روز پس از درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:

شماره: 162870/ت41371هـ
تاریخ: 12/09/1387
پیوست:

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/8/1387 که در مرکز استان زنجان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره(1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380 – تصویب نمود:
فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیدر شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانهای ایجرود، ماهنشان، طارم، خدابنده،سلطانیه و بخشهای محروم استان( خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان زنجان) پس از بهره برداری به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده(132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. بخشنامه مالیاتی 200/32409

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره:118428
تاریخ:15/11/1387
پیوست:دارد

بخشنامه

074
87
تبصره 1 ماده132
م

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابـلاغ مـصـوبـه شمـاره 188928/ت41591هـ مـورخ 16/10/87 هیأت محترم وزیران
تصویر تصویب نامه شماره 188928/ت41591هـ مورخ 16/10/87 هیئت محترم وزیران مـندرج در شـماره 18602 مـورخ 19/10/87 روزنـامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ” فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان خوزستان به مدت (10) ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند” جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

دامنه کاربرد:1- داخلی: 2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:39903912
تاریخ اجراء:15 روز پس از درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
مدت اجراء: –
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:

شماره:188928/ت41591هـ
تاریخ:16/10/1387
پیوست:

وزارت صنایع و معدن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیـئت وزیـران در جـلسـه مـورخ 27/9/1387 کـه در مـرکـز اسـتان خـوزسـتان تـشکیـل شـد، بـنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود:
فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیدر شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان خوزستان به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده(132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. بخشنامه مالیاتی 200/32409

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 128540
تاریخ: 11/12/1387
پیوست:دارد

بخشنامه

076
87
تبصره 1ماده 132
م

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
تصویر تصویب نامه شماره 202455/ ت 41757 هـ مورخ 5/11/887 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18617 مورخ 7/11/87 روزنامه رسمی جـمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیداخل شهرکهای صنعـتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان سیـستان و بلـوچستـان که از ابتدای سال 1387 پروانه بهره برداری گـرفته انـد بـه مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده(132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند جهت اجراء ابلاغ می گردد.

محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

دامنه کاربرد:1- داخلی: 2- خارجی:
مرجع پاسخگویی: دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:39903912
تاریخ اجراء:15 روز پس از درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
مدت اجراء:
مرجع ناظر:
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:

شماره: 202455/ ت 41757هـ
تاریخ: 05/11/1387
پیوست:

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/10/1387 که در مرکز استان سیستان و بلوچستان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره(1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود:
فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیداخل شهرکهای صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان سیستان و بلوچستان که از ابتدای سال 1387 پروانه بهره برداری گرفته اند، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده(132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. بخشنامه مالیاتی 200/32409

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 32808/ 210
تاریخ: 23/03/1388
پیوست: دارد

بخشنامه

021
88
تبصره 1 ماده 132
م

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
تصویر تصویب نامه شماره 245143/ ت 42166هـ مورخ 27/12/87 هیئت محترم وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18656 مورخ 28/12/87 مبنی بر اینکه « فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیدر شهرکهای خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان آذربایجان غربی بر اساس جدولی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر صنایع و معادن و استاندار می رسد به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

دامنه کاربرد:1- داخلی: 2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:39903912
تاریخ اجراء: 15 روز پس از درج در روزنامه رسمی
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:-

شماره:245143/ت 42166هـ
تاریخ: 27/12/1387
پیوست:

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/12/1387 که در مرکز استان آذربایجان غربی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صـنایـع و مـعادن و مـعاونـت بـرنامه ریـزی و نـظارت راهـبردی ریـیس جمـهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود:
فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیدر شهرکهای خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان آذربایجان غربی بر اساس جدولی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن و استاندار می رسد، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 11466/201
تاریخ: 06/02/1388
پیوست: دارد

بخشنامه

008
88
تبصره 1 ماده 132
م

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
تصویر تصویب نامه شماره 8714/ت42240هـ مورخ 20/1/1388 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18673 مورخ 26/1/88 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی در داخل شهرکها ونواحی صنعتی ومجتمع های کشاورزی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کردستان به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحات بعدی آن می باشند» جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد. بخشنامه مالیاتی 200/32409

محمدقاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

دامنه کاربرد: 1- داخلی: 2- خارجی:
مرجع پاسخگویی: دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:39903912
تاریخ اجراء:15 روز پس از درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
مدت اجراء:-
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:

شماره: 8714/ت 42240هـ
تاریخ: 20/01/1388
پیوست:

وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارایی
وزارت جهاد کشاورزی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/12/1387 که در مرکز استان کردستان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، وزارت صنایع ومعادن ومعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور وبه استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1380- تصویب نمود:
فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیدر داخل شهرکها ونواحی صنعتی ومجتمع های کشاورزی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کردستان به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحات بعدی آن می باشند.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره: 22780/210
تاریخ: 02/03/1388
پیوست: دارد

بخشنامه

017
88
تبصره1 ماده 132
م

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
تصویر تصویب نامه شماره 23127/ ت 42396 هـ مورخ 6/2/1388 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18687 مورخ 12/02/88 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه ” فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیمستقر در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع پنجاه کیـلومـتری مـرکز اسـتان اصفهان مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند” جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

دامنه کاربرد:1- داخلی 2- خارجی
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:39903912
تاریخ اجراء: 15 روز پس از درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:

شماره:23127/ت 42396هـ
تاریخ: 06/02/1388
پیوست:

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/1/1388 که در مرکز استان اصفهان تشکیل شد،بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صـنایـع و مـعادن و مـعاونت بـرنامه ریـزی و نـظارت راهـبردی رییـس جـمهور و بـه اسـتناد تبـصـره (1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود:
فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیمستقر در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده(132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 27551/210
تاریخ: 11/03/1388
پیوست:دارد

بخشنامه

020
88
تبصره 1 ماده 132
م

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی

موضوع
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
تصویرتصویب نامه شماره 41400/ت42538هـ مورخ 28/2/88 هیئت محترم وزیران مندرج درشماره 18703 مورخ 30/2/88 روزنامه رسمی مبنی بر “فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیداخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان فارس به مدت ده سال، مشمول مـعافـیت مـالیاتـی مـوضوع مـاده(132) قـانون مـالیاتـهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشد.” جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. بخشنامه مالیاتی 200/32409

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

دامنه کاربرد:1- داخلی 2- خارجی
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:39903912
تاریخ اجراء: 15 روز پس از درج در روزنامه رسمی
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:-

شماره: 41400/ ت 42538هـ
تاریخ: 28/02/1388
پیوست:

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1388 که در مرکز استان فارس تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهـبردی ریـیس جـمهور و به استناد تبصره (1) ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود:
فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیداخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان فارس به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشد.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 25882/210
تاریخ: 09/03/1388
پیوست: دارد
بخشنامه

019
88
تبصره1 ماده 132
م

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
تصویر تصویب نامه شماره 226707/ت41924هـ مورخ 4/12/87 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18640 مورخ 7/12/87 روزنامه رسمی مبنی بر «فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کرمانشاه و مجتمع های کشاورزی وگردشگری، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند» جهت اطلاع واقدام لازم در چارچوب قانون و مقررات مالیاتی ارسال می گردد.

محمدقاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

دامنه کاربرد:1- داخلی: 2- خارجی
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:39903912
تاریخ اجراء:15 روز پس از درج در روزنامه رسمی
مدت اجراء:
مرجع پاسخگویی:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:-

شماره: 226707/ت41924هـ
تاریخ: 04/12/1387
پیوست:

وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت جهاد کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/11/1387 که در مرکز استان کرمانشاه تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود:
1- فعـالیتهای تولیـدی و معـدنی بخـش هـای تعـاونی و خصـوصی جدیدالاحداث در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیـلومتری مـرکز اسـتان کرمانشاه به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. بخشنامه مالیاتی 200/32409
2- مجتمع های گردشگری مطابق تبصره(3) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

مواد قانونی وابسته
ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده …

تاریخ سند: 1389/11/16
شماره سند: 200/32409
کد سند: م/تبصره 1 و 3 ماده 132/1389/069
وضعیت سند: –
امضا کننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (علی عسکری)
بازگشت به ماده قانونی

سایر بخشنامه ها
*بخشنامه در خصوص تولید ماشین آلات تعمیر خودرو شامل بالانس چرخ , لاستیک درآور , میزان فرمان , دستگاه شستشو و میزان موتور
بخشنامه در خصوص تصویب نامه هیات محترم وزیران عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص ایجاد و اصلاح و…
*فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در سال 84لازم الاجرا می باشد0
*تاریخ صدور پروانه تاسیس و اصلاحیه قانون
*قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (112) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی…
*موارد اضافه شده به فهرست کالاهای سرمایه ای و واسطه ای
در خصوص پروانه بهره برداری موقت
*تعیین فاصله از مرکز شهرها
*معافیت مالیاتی مراکز فرهنگی و هنری – صنایع روستایی
بخشنامه در خصوص اصلاح ماده 3 ائین نامه اجرائی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی منابع کشور
اجازه صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی
*مرجع ذیصلاح تعیین فاصله واحدهای تولیدی و معدنی از مراکز شهرها
*20% معافیت تبصره ها محدودیت جغرافیایی ندارد
*مصوبه اولویتها تا پایان 72 اعتبار دارد
*تعدادی دیگر از کالاهای سرمایه ای
سایر اسناد مرتبط

بخشنامه مالیاتی 200/32409

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...