درآمد

بخشنامه 14 جدید درآمد مورخ 1380/5/6 …دستورالعمل حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسي مشاور( نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب