بخشنامه مالیاتی سال 1381

در بند ۵۵ استاندارد حسابداری شماره ۲ چنین ذکر شده که معاملاتی که مستلزم استفاده از وجه نقد نیست ن
 

بخشنامه مالیاتی سال 1381

 

1381/12/28][74876][بخشنامه] جدول استهلاکات موضوع ماده 151 ق.م.م

[1381/12/27][73978][بخشنامه] جداول مالیات نقل و انتقال انواع خودرو وارداتی، عوارض سالیانه انواع خودرو سواری و وانت دو کابین وارداتی و عوارض شماره گذاری خودروی سواری و وانت دو کابین وارداتی
[1381/12/26][73747][بخشنامه] واگذاری وظیفه تشکیل هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع فصل سوم از باب پنجم به ادارات کل مالیات برشرکتها،مودیان بزرگ مالیاتی، شرق،غرب و مرکز تهران
[1381/12/17][211/7980/5357][بخشنامه] آئین نامه اجرائی تبصره 3ماده139
[1381/12/17][211/7009/5355][بخشنامه] بخشنامه در خصوص مدیران شرکتهای تحت پوشش نهادها و موسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان مفاد ماده 202 ق.م.م
[1381/12/17][211/8001/5356][بخشنامه] بخشنامه هیات وزیران در خصوص ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات موضوع بند ب ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
[1381/12/17][211/7009/5355][بخشنامه] بخشنامه در خصوص مدیران شرکتهای تحت پوشش نهادها و موسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان مفاد ماده 202 ق.م.م
[1381/12/14][211/7649/70889][بخشنامه] بخشنامه در خصوص کثرت و تنوع پرداختی های اشخاص مذکور در صدر ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27
[1381/12/14][211/7041/71197][بخشنامه] دستورالعمل اجرایی ماده 138
[1381/12/07][23080][بخشنامه] بخشنامه در خصوص تاریخ لازم الجرا شدن برنامه سوم توسعه
[1381/12/07][23080][بخشنامه] بخشنامه در خصوص تاریخ لازم الجرا شدن برنامه سوم توسعه
[1381/12/03][201/8967/68438][بخشنامه] در مورد شرکت های با فروش بالای هشت میلیارد وبا دارایی شانزده میلیارد که بایستی بازرسی قانونی و…
[1381/12/03][201/8967/68438][بخشنامه] در مورد شرکت های با فروش بالای هشت میلیارد وبا دارایی شانزده میلیارد که بایستی بازرسی قانونی و…
[1381/11/29][67658][بخشنامه] بخشودگی جرائم شامل مودیانیکه اصل بدهی خودرا قبلانیز پرداخت نموده اند نیز می گردد
[1381/11/27][67009][بخشنامه] بخشودگی جرایم در صورت پرداخت بدهی تا پایان سال 81

بخشنامه مالیاتی سال 1381

[1381/11/20][230/4852/67916][بخشنامه] اجرای خوداظهاری مالیاتی املاک
[1381/11/14][211/7057/64186][بخشنامه] تعیین ارزش اجاری هر متر مربع املاک توسطکمیسیون تقویم املاک
[1381/11/14][211/7238/64858][بخشنامه] در مورد مالیات بسیار وبفروشی با توجه به اصلاح ماده 77
[1381/11/14][211/6169/4571][بخشنامه] بخشنامه در خصوص قانون استفساریه اخذ یک ونیم درصد (1/5%) از صادرات فرش …
[1381/11/14][211/7057/64186][بخشنامه] تعیین ارزش اجاری هر متر مربع املاک توسطکمیسیون تقویم املاک
[1381/11/13][64607][بخشنامه] در خصوص اجرای ماده 77 توسط مأموران مالیاتی به منظور رویه و اجرای صحیح قانون
[1381/11/07][63066][بخشنامه] تفویض اختیار رسیدگی به امور مالیاتی فصل چهارم از باب دوم ق.م.م (مالیات بر ارث) به ادارات کل امور مالیاتی استان تهران
[1381/11/02][29331][بخشنامه] *قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و…
[1381/11/02][230/3831/62319][بخشنامه] نگهداری بدون اقدام چکها و سفته های لا وصول مرجوعی از طرف بانکها در برخی از ادارات مالیاتی
[1381/11/01][230/3382/61643][بخشنامه] واحدهای مالیاتی دفاتر مشاغل را صرف نظر از اعتبار یا عدم اغتبار ثبت وامضاءنمایند
[1381/11/01][230/3404/61644][بخشنامه] واحدهای مالیاتی همکاری لازم را با حسابداران رسمی در عملکرد 80انجام دهند
[1381/10/29][61311][بخشنامه] در خصوص تقسیط وبخشودگی جرایم وتفویض اختیار به مدیران کل
[1381/10/22][201/8432/60159][بخشنامه] جریمه 1%ماده 197شامل همه قراردادها می گردد
[1381/10/16][58507][بخشنامه] بخشودگی جرایم واحدهای صنعتی در صورت پرداخت بدهی تا پایان سال جاری
[1381/10/14][58118][بخشنامه] *در خصوص لغو معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی
[1381/10/08][56997][بخشنامه] فروش خودروهای متروکه و قاچاق
[1381/10/07][56502][بخشنامه] ابطال مقررات مربوط به الزام کد اقتصادی وسایر بخشنامه های ذیربط
[1381/10/07][56502][بخشنامه] ابطال مقررات مربوط به الزام کد اقتصادی وسایر بخشنامه های ذیربط

بخشنامه مالیاتی سال 1381

[1381/10/05][56002][بخشنامه] *وظیفه نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه تحقیقاتی …
[1381/10/04][49713][بخشنامه] تسری مفاد ماده 202 در مورد مدیران شرکت های تحت پوشش نهاد ها وموسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان
[1381/10/04][49713][بخشنامه] تسری مفاد ماده 202 در مورد مدیران شرکت های تحت پوشش نهاد ها وموسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان
[1381/10/03][211/4022/55272][بخشنامه] راهنمایی وارشاد مودیان توسط ممیز کل انجام می شود
[1381/10/02][211/6159/55748][بخشنامه] در مورد تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی بین بانکها و اشخاص و عدم مشمول مالیات
[1381/09/26][211/5096/3147][بخشنامه] پاسخ به سازمان حسابرسی درمورد توسعه وتکمیل وذخیره باز خرید خدمت
[1381/09/18][52401][بخشنامه] استفاده از ضوابط نرخ ارز طبق تصویب نامه 79/10/04هیأت وزیران برای تسعیر نرخ ارز مالیات حقوق اتباع خارجی
[1381/09/10][51012][بخشنامه] گزارشهای واصله در مورد قرار دادن پرونده مالیاتی در اختیار مودیان توسط بعضی از ماموران تشخیص مالیات
[1381/09/09][211/5332/50884][بخشنامه] بخشنامه در خصوص زای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به استفاده مودیان مالیاتی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمدهای کتمان شده
[1381/09/03][211/5366/40044][بخشنامه] *ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم در موارد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی و اداری و تجاری به اشخاص حقیقی
[1381/08/22][211/4287/2376][بخشنامه] در خصوص الحاق بند 9 به ماده (38) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
[1381/08/20][211/5144/2307][بخشنامه] تصویر لایحه مالیات بر ارزش افزوده
[1381/08/20][211/3931/2309][بخشنامه] نحوه اجرای کلمه بند«ک» تبصره(5) قانون بودجه سال 1381 موضوع پرداخت بدهی دولت
[1381/08/18][211/4843/2227][بخشنامه] تصویر آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
[1381/08/12][211/3764/2102][بخشنامه] آیین نامه اجرایی بند«ی» تبصره12 قانون بودجه سال 1381
[1381/08/11][211/4588/2094][بخشنامه] در خصوص تصویب نامه شماره 32480 هیات وزیران در خصوص الحاق یک ماده به آیین نامه اجرایی 165 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
[1381/08/11][211/4576/2093][بخشنامه] در خصوص تصویب نامه شماره 33219 در مورد آیین نامه اجرایی ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
[1381/08/11][211/4576/2093][بخشنامه] در خصوص تصویب نامه شماره 33219 در مورد آیین نامه اجرایی ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
[1381/08/07][44408][بخشنامه] آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه

بخشنامه مالیاتی سال 1381

[1381/08/07][211/3730/2027][بخشنامه] قانون اصلاح مواد(2)و(4) قانون برنامه سوم توسعه
[1381/08/06][211/2632/1969][بخشنامه] بخشنامه در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
[1381/08/06][211/1074/197][بخشنامه] کمک به منظور پشتیبانی از فعالیت سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست جزءهزینه های قبول است
[1381/08/06][211/3754/1967][بخشنامه] *قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور
[1381/08/06][211/4334/1966][بخشنامه] *ماده واحده قانون الحاق سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران به فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
[1381/08/06][211/4330/1968][بخشنامه] تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 در مجلس محترم شورای اسلامی
[1381/08/06][211/1074/197][بخشنامه] کمک به منظور پشتیبانی از فعالیت سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست جزءهزینه های قبول است
[1381/07/29][201/4447/43128][بخشنامه] صادرات کلیه کالا ها وخدمات از جمله خدمان فنی ومهندسی بدون هیچ قید وشرطی در طول برنامه سوم معاف از مالیات می باشد
[1381/07/28][211/4678/42770][بخشنامه] بخشنامه به ثبت اسناد مبنی بر پلمپ دفاتر برای اشخاص حقیقی موضوع بند الف ماده 95
[1381/07/22][211/4109/1689][بخشنامه] اقلام هزینه های قابل قبول مالیاتی سرمایه گذاران خارجی …
[1381/07/15][211/1808/40107][بخشنامه] مالیات ازادگان تا 80/11/27 50%معافیت از آن به بعد100%معاف می باشند
[1381/07/15][211/1808/40107][بخشنامه] مالیات ازادگان تا 80/11/27 50%معافیت از آن به بعد100%معاف می باشند
[1381/07/14][211/4442/1468][بخشنامه] *ارزش معاملاتی سال 1381 املاک تهران ، شمیران ، شهرری و حومه
[1381/07/14][211/4442/1468][بخشنامه] *ارزش معاملاتی سال 1381 املاک تهران ، شمیران ، شهرری و حومه
[1381/07/07][211/4360][بخشنامه] *بخشنامه در خصوص تغییراتی در مقررات ناظر بر ماده 138 و تبصره 1
[1381/07/07][211/4299/1382][بخشنامه] آئین نامه اجرائی بند 9 ماده 148
[1381/07/07][211/4300/1381][بخشنامه] آئینامه اجرائی موضوع یند (11) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ( هزینه مطالبات مشکوک الوصول …)
[1381/07/07][211/4298/1380][بخشنامه] آیین نامه اجرایی مقررات بند (ه) جزء 2 ماده 148
[1381/07/07][211/4297/1383][بخشنامه] آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضا هیات های حل اختلاف مالیاتی تبصره 2 ماده 244
[1381/07/06][211/4155/1374][بخشنامه] بخشنامه در خصوص ارزش معاملاتی سال 1381 املاک تهران ، شمیران ، شهرری و حومه …
[1381/07/03][31/24400][بخشنامه] *جدول میانگین نرخ ارزها ( جایگزین نرخ گواهی سپرده ارزی و ارز شناور)
[1381/07/02][93/4305/35401][بخشنامه] قانون استفساریه ماده 51 قانون بخش تعاون مصوب 1370
[1381/06/31][211/4056/37343][بخشنامه] نحوه مطالبه ووصول مالیات تکلیفی از افراد یکه از انجام تکالیف مقررخودداری می نمایند
[1381/06/26][211/4048/36692][بخشنامه] در مورد عدم نیاز به کسر مالیات از کرایه های پرداختی بابت خرید بلیط ،قطار ،اتوبوس ،تاکسی وموارد مشابه
[1381/06/20][35681][بخشنامه] *…هزینه هایی که سرمایه گذار خارجی در خارج و داخل ایران جهت طرح های نیروگاهی (BOT)جزءهزینه های قابل قبول است
[1381/06/19][211/7057/64886][بخشنامه] *مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک
[1381/06/19][35481][بخشنامه] در مورد نقل انتقال املاک شرکتهای دولتی از ابتدای 1381وتوضیحاتی کلادر مورد بخش مالیات بر درامد املاک
[1381/06/19][35485][بخشنامه] دستورالعمل ارشادی در خصوص ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی و….
[1381/06/18][201/4617/35090][بخشنامه] در مورد استهلاک داراییها تجدید ارزیابی شده
[1381/06/18][211/3664/35072][بخشنامه] دستورالعمل حسابرسی مالیاتی
[1381/06/18][201/4617/35090][بخشنامه] در مورد استهلاک داراییها تجدید ارزیابی شده
[1381/06/17][1381/06/17][بخشنامه] *هزینه های قابل قبول ماده 148 هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی
[1381/06/17][211/2941][بخشنامه] تصویب نامه هیات وزیران به شماره 21067/ت25598 مورخ 1381/5/6 در خصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران
[1381/06/17][211/2941][بخشنامه] تصویب نامه هیات وزیران به شماره 21067/ت25598 مورخ 1381/5/6 در خصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران
[1381/06/16][1381/06/16][بخشنامه] * مصوبه 81/4/18 شورای عالی بیمه مبنی بر اصلاح ماده 7 از فصل سوم آیین نامه ذخائر فنی موسسات بیمه موضوع تبصره یک ماده 109 ق.م.م

بخشنامه مالیاتی سال 1381

[1381/06/16][211/3267][بخشنامه] اصلاح ماده 7از فصل سوم آیین نامه ذخایرفنی موسسات بیمه
[1381/06/16][211/3830][بخشنامه] در خصوص عدم اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم به شرکتهای دولتی در زمان اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
[1381/06/16][211/3267][بخشنامه] اصلاح ماده 7از فصل سوم آیین نامه ذخایرفنی موسسات بیمه
[1381/06/14][34656][بخشنامه] *تا تصویب آیین نامه کما کان از روش ها ،ترتیبات اجرایی وعناوین شغلی قبلی استفاده بشود
[1381/06/13][59822][بخشنامه] آراءقطعی هیأت ها پس از رویت ممیز کل ثبت دفتر بشود
[1381/06/12][34111][بخشنامه] در خصوص نحوه وصول وصدور گواهی خریداران که از سازمان ملی زمین ومسکن خریددارند
[1381/06/12][34224][بخشنامه] کلیه جرایم واحدهای صنعتی که بدهی های مالیاتی معوقه خودرا تا پایان 81پرداخت نمایند بخشوده می گردد
[1381/06/09][211/2070/33319][بخشنامه] در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی دفاتر اسناد رسمی
[1381/06/02][217/3980/31562][بخشنامه] *دستورالعمل در مورد همکاری حوزه های مالیاتی به هیآت مذکور وتسریع در ارسال پرونده ها و اجرای قراردادهای صادره توسط ایشان
[1381/06/02][217/3980/31562][بخشنامه] *دستورالعمل در مورد همکاری حوزه های مالیاتی به هیآت مذکور وتسریع در ارسال پرونده ها و اجرای قراردادهای صادره توسط ایشان
[1381/05/30][211/1908][بخشنامه] *اصلاح تعرفه گمرکی7728/40به 7228/40
[1381/05/30][211/876/31209][بخشنامه] در مورد نرخ مالیات حقوق کارکنان سازمانهای دولتی که مشمول ماده نظام هماهنگ مصوب 70/6/13نمی باشند
[1381/05/28][203/9464][بخشنامه] تا تصویب آئین نامه های جدید از روشها ترتیبات اجرایی وعناوین شغلی قبلی استفاده شود
تعداد:صفحه:
تعداد کل: 152

بخشنامه مالیاتی سال 1381

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...