بخشنامه: 30/5/3544/43672 احتساب استرداد مالیاتها با وجود فهرست کالاهای سرمایه ای و واسطه ای

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب¬های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شو

بخشنامه احتساب استرداد مالیاتها

بخشنامه: 30/5/3544/43672
*احتساب استرداد مالیاتها با وجود فهرست کالاهای سرمایه ای و واسطه ای

شماره:43672/3544/5/30
تاریخ: 26/08/1372
پیوست:

بطوریکه اطلاع دارند مقررات ماده 132قانون مالیتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی نسبت به واحدهای تولیدی که از3/12/1366 لغایت پایان سال 1370 برای آنهاپروانه یاکارت تاسیس از وزارتخانه های ذیربط صادر و حائز شرایط مقررباشند قابل اجرا است ، ازطرفی طبق تبصره 2 این ماده در صورتیکه محصول واحد تولیدی موضوع ماده 132قانون فوق الذکر از انواع کالاهای سرمایه ای باشد 6 سال و چنانچه از نوع کالاهای واسطه ای باشد3 سال به مدت معافیت مالیاتی مربوطه افزوده خواهد شد بعلاوه چون اخیرا فهرست کالاهای مذکور واصل که طی شماره های 5658/30 مورخ 25/2/1372 و 1972-5/30 مورخ 4/5/1372و2388-5/30 مورخ 2/6/1372 و 3024-5/30 مورخ 18/7/1372 دفترفنی مالیاتی ابلاغ شده است و ماموران مالیاتی بامسائل و ابهاماتی مواجه میباشند، لذابه منظوراجرای صحیح قانون و پرهیز از اتخاذ رویه های گوناگون تاکید مینماید . 1 – درمواردیکه برگ تشخیص مالیات سنوات گذشته صادرنگردیده ، ماموران تشخیص ذیربط باید با رعایت معافیتهای مقرراقدام به رسیدگی و عنداللزوم مطالبه مالیات بنمایند و در صورتیکه احیانا برگ تشخیص مالیات صادر گردیده و به دلایلی ابلاغ نشده و هنوز فرصت قانونی برای ابلاغ آن باقی است ، باید برگ مزبور حسب گزارش تنظیمی وسیله ممیزین و سرممیزین مسئول بر اساس مقررات حاکم ابطال یا اصلاح و سپس اقدام به ابلاغ آن گردد. 2 – چنانچه برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده وپرونده درمرحله حل وفصل وسیله ممیز کل مالیاتی ویا هیئتهای حل اختلاف مالیاتی (خواه بدوی یاتجدید نظر) میباشد،مراجع مذکورحسب مورد مکلفندبارعایت معافیت قانونی موردبحث اتخاذ تصمیم وبرگ تشخیص مالیات را ردیادرآمد مشخصه راتاحد معافیت متعلق تعدیل نمایند. 3- درمواردیکه مالیات دوره عمل سال 1368 و سنوات بعد قطعیت یافته امابرگ مالیات قطعی آن صادرنگردیده وباوجودصدورهنوزابلاغ نشده وهمچنین درصورتی که مالیات قطعی وبرگ مالیات قطعی آن نیز صادر وابلاغ گردیده ،ممیزین مالیاتی مکلفندگزارشی عنوان سرممیزی متبوع تهیه والنهایه پس از ملاحظه و تائید ممیزکل مالیاتی متبوع درآمدهای معاف از پرداخت مالیاتی راازدرآمدهای قطعی شده سابق کسر وعندالاقتضاء برگ مالیات قطعی یابرگ مالیات قطعی اصلاحی با لحاظ نمودن معافیت صادر وابلاغ و اگر به جهت برخورداری ازمعافیت بطورکلی مالیاتی تعلق نگیرد، موضوع را طی نامه ای باطلاع مودی برسانند. 4- چنانچه تولیدکنندگان علاوه برفعالیت تولیدی ، فعالیتهای جنبی دیگری هم داشته اندوحال پس از قطعیت ، ماموران تشخیص درتفکیک درآمد مربوط به هریک ازفعالیتها مواجه با اشکال میباشند لازم است بطریق زیراقدام گردد: الف درمواردیکه میزان درآمدناشی از تولید کاملا” مشخص ومنفک ازسایردرآمدها است (مثلا”در موارد قطعیت پرونده به لحاظ عدم اعتراض مودی که دراین صورت مسلما”درآمدهای ناشی ازفعالیتهای مختلف طبق گزارش تعیین مالیات بطورجداگانه مشخص میباشد)برگ مالیات قطعی یااصلاحی آن ویا اعلامیه با ملحوظ داشتن درآمد مذکورتنظیم وابلاغ گردد. ب اگردرآمد توسط مراجع حل اختلاف بدون قید وتفکیک اقلام مختلف آن یکجا مورد تعدیل قرارگرفته باشد، میزان تعدیل شده را به نسبت اقلام مذکور تسهیم وازاین طریق درآمد مربوط به تولید را معین نموده اقدام بعدی رابه ترتیب فوق معمول دارند. 5 – درتمامی مواردپیش گفته چنانچه مالیاتی مازاد برحد مقررپرداخت شده باشد پس از بررسی وانجام اصلاحات لازم بشرح بندهای فوق الذکر اضافه پرداختی بایدطبق مقررات ماده 242قانون مالیاتهای مستقیم مسترد گردد. بخشنامه احتساب استرداد مالیاتها

معاون درآمدهای مالیاتی

مواد قانونی وابسته
ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده …
ماده 242- اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌ مالیاتی طبق م…

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...