بانک بخشنامه مالیاتی 1370

بانک بخشنامه مالیاتی 1370

بانک بخشنامه مالیاتی 1370

[1370/12/28][30/5/3545/65742][بخشنامه] *تسریع در صدور گواهی انجام معامله ظرف مهلت مقرر در قانون

 

[1370/12/20][30/5/4013/58260][بخشنامه] *اعمال معافیت مستلزم ارائه گواهی از بورس است

بانک بخشنامه مالیاتی 1370

[1370/11/11][30/4/15959/47272][بخشنامه] *حق واگذاری محل را نیز شامل میشود

 

[1370/11/05][30/5/3856/56174][بخشنامه] *تسریع در رسیدگی به پرونده مودیانی که اظهارنامه تسلیم ننموده اند

 

[1370/10/24][30/5/3593][بخشنامه] *نقاط محروم

 

[1370/08/04][30/5/2659/39560][بخشنامه] *پیگیری جهت اختتام مرحله توقیف املاک

بانک بخشنامه مالیاتی 1370

[1370/07/29][30/5/3689/38790][بخشنامه] *اعلام شماره حساب استانداری گیلان

 

[1370/06/10][30/5/702/29506][بخشنامه] *مالیات حقوق اعضا هیات های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

 

[1370/06/10][30/5/702/29506][بخشنامه] *مالیات حقوق اعضا هیات های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

 

[1370/05/15][30/5/1517/24370][بخشنامه] *تفویض اختیار به معاونین و ممیزین کل در مورد تقسیط و بخشودگی جرائم

قانون و آیین نامه (Regulation): قوانین و آیین نامه هایی هستند که یا از طرف بانک به شرکت ابلاغ می گردند یا از سوی مدیر عامل و هیات مدیره شرکت تصویب و ابلاغ می شوند. قوانین و آیین نامه ها بر دو نوع هستند. داخلی که در شرکت از طرف مدیر عامل و هیات مدیره تدوین می شوند و خارجی که توسط بانک یا سایر نهادهای بالادستی به شرکت ابلاغ می گردند.بانک بخشنامه مالیاتی 1370

بخشنامه ( Circular): دستورالعمل هایی هستند که برای تسهیل اجرای قوانین و آیین نامه ها به کارکنان شرکت ابلاغ می گردد. بخشنامه ها به منظور ابلاغ قوانین و مقررات، ارائه اطلاعات و تغییراتی در روال وضع اداری، ابلاغ دستورالعمل ها و ابلاغ به منظور هماهنگی تهیه و تدوین می شوند. و دارای دو نوع داخلی و خارجی هستند. بخشنامه های داخلی توسط مدیرعامل شرکت تهیه و ابلاغ می شود و بخشنامه های خارجی نیز توسط بانک یا سایر نهادهای بلادستی به شرکت ابلاغ می شود.

 

 

بانک بخشنامه مالیاتی 1370

 

 

دستورالعمل ( Guideline ) : تعیین ضوابط اجرایی برای واحدهای شرکت به منظور ارائه اطلاعات فنی و عملی است. دستورالعمل عبارت است  از ترتیب انجام کار به ترتیب اجرای آن که برای اجرا به مقامات صالحه و در حدود وظایف و مسولیت به کارکنان شرکت ابلاغ می شود. دستورالعمل ها به دو نوع اداری و فنی تقسیم می شوند. دستورالعمل های اداری به منظور اجرای ضوابط اجرایی اداری، مالی و منابع انسانی و همچنین راهنماهای کاری در این حوزه به واحدهای شرکت ابلاغ می گردند و دستورالعمل های فنی شامل ظوابط اجرایی تخصصی واحدها و همچنین راهنمای فنی می باشند.

 

 

 • حکم، دستور، دستورالعمل، متحدالمال، تصویب‌نامه
 • 3 -آئین نامه (نظام نامه): مقرراتی که مقامات/ مراجع صلاحیت دار وضـع و ابـلاغ مـی نماینـد . خـواه هـدف آن تسـهیل اجـرا و تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد، خواه در مواردي باشد که اساساً قانونی وضـع نشـده اسـت.
 • بانک بخشنامه مالیاتی 1370
 • به عبارت دیگر آئین نامه به مجموعه مقرراتی اطلاق می شود که یک سـازمان عمـومی یـا خصوصـی به منظور تنظیم امور سازمان خود (در یک یا چند مورد خاص) آن را تهیه و تدوین و به موقـع اجـرا مـی گذارد. آئین نامه با خط مشی ها، سیاستها، برنامه ها و اسـتراتژي هـاي سـازمان همخـوانی داشـته و دستیابی سازمان به اهداف از پیش تعیین شده، برقراري مناسبات و فعالیتهاي همسـو و هـم جهـت بـا یکـدیگر، یکپـارچگی و یکنواخـت نمـودن فعالیتهـا، تصـمیمات، رویـه هـاي اجرایـی و … را در راسـتاي استراتژیهاي سازمان فراهم می نماید. آئین نامه ها به دلایل ذیـل از جنبـه حقـوق اداري حـائز اهمیـت می باشند:
 • 1 -همانند قانون ایجاد حق و تکلیف نموده و جنبه آمرانه و غیرشخصی دارند. 2 -مقام یا مقاماتی آنها را وضع و تصویب می نمایند. 3 -آئین نامه ها به لحاظ کمیت از قانون بیشتر می باشند و بدون وجود آئین نامه ها انجام کـار و فعالیتها در سازمان ها بسیار مشکل و گاهی اوقات غیرممکن می شود. ضمناً از ویژگیها و خصوصیات آئین نامه می توان مواردي نظیر موجز بودن، جـامع الاطـراف بـودن انعطاف پذیري، توالی مواد و بندها و تبصره ها، مکمل بودن و… را برشمرد.
 • بانک بخشنامه مالیاتی 1370
 • 4 -بخشنامه: بخشنامه عبارت است از تصمیم یا تصمیمات کلی و یکنواخت و به صـورت کتبـی کـه از طـرف مقـام اداري به مرئوسین براي ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آیین نامـه داده شـود و ن بایـد مخـالف قانون یا آیین نامه باشد. به عبارت دیگر بخشنامه عبارت از ضـوابط، مقـررات، دسـتورات و مـواردي است که بوسیله آن تصمیم یا تصمیماتی از سوي مقامات ارشـد / مراجـع صـلاحیت دار یـک سـازمان 3 تعاریف واژگان/بررسی طرحها، روشها و هماهنگی مقررات اداري ابلاغ می شود. بخشنامه ها مربوط به امور داخلی سـازمانها بـوده کـه بـراي پـایش، نظـارت و کنتـرل موثر امور صادر می گردد و مخاطبان آن، کارکنان سازمان می باشند. 5 -دستورالعمل اجرایی: روشها و مقررات مکتوبی است
 • که در آن مراحل انجام کار به منظور اجـراي تمـام یـا قسـمتی از یـک سیستم/ فرایند/ روش و نحوه اجراي صحیح یک ماده یا تبصره اي از یک آئین نامه یـا قـانون تهیـه و به موقع اجرا گذاشته می شود. اطلاعات مندرج در یک دستورالعمل اجرایـی مشـتمل بـر نـوع فعالیـت، مشمولین (واجدین شرایط دستورالعمل)، مراحل اجرایی، چگونگی و نحوه اجرا می باشد. 6 -تفاوت بین آیین نامه، دستورالعمل اجرایی و بخشنامه: 1-6 -آئین نامه جنبه آمریت و کلیت دارد و در حکم قانون محسوب می شود ولـی دسـتورالعمل اجرایی و بخشنامه از این قاعده و ویژگی مستثنی می باشند. 2-6 -آئین نامه مانند قانون ایجاد حق و تکلیف می کنـد ولـی دسـتورالعمل اجرایـی و بخشـنامه ایجاد حق و تکلیف نمی کنند.
 • بانک بخشنامه مالیاتی 1370
 • 3-6 -آئـین نامـه همـواره از سـوي مقامـات صـلاحیت دار تصـویب و صـادر مـی شـود ولـی دستورالعمل اجرایی یا بخشنامه می توان از سوي یک مقام خـاص (مـدیرعامل ) نیـز صـادر گردد. 4-6 -دستورالعمل اجرایی و بخشنامه می تواند با استناد یکی از مواد یا تبصره هاي آئـین نامـه صادر و منتشر شود. به عبارت دیگر، تابع آئین نامه می باشد در صـورتی کـه آئـین نامـه تابع دستورالعمل اجرایی و بخشنامه صادره نمی باشد. 5-6 -آئین نامه قواعد و مقررات، دستور العمل اجرایی، نحوه و روش اجرایی صـحیح بعضـی از مواد و تبصره هاي آن و بالاخره بخشنامه اعلانی به زیرمجموعه را ارائه و بیان می کند. 6-6 -آئین نامه جزء مقررات عمومی است ولی دستورالعمل اجرایی و بخشنامه جـزء دسـتورات و تعلیمات داخلی اداري محسوب می شوند.
 • 4 تعاریف واژگان/بررسی طرحها، روشها و هماهنگی مقررات اداري 7-6 -مفاد آئین نامه مشتمل بر مواد و تبصره هاي آن است ولی دستورالعمل اجرایی مـی توانـد شامل فرمولهاي محاسبات، اعداد، جداول، نمودارها و… باشد و بخشنامه مـواردي را فقـط بر مبناي بندهاي مختلف آن انعکاس و ارائه می دهد. 8-6 -مفاد آئین نامه یا دستورالعمل اجرایی براي یک دوره خاص و معمولاًٌ بلندمـدت ولـی مفـاد بخشنامه براي یک دوره کوتاه مدت تهیه و تدوین می گردد. 10 -6
 • بانک بخشنامه مالیاتی 1370
 • عدول از آئین نامه یا دستورالعمل مستقل تخلف از مقـررات و قـوانین تلقـی مـی شـود.در صورتی که تخلف از بخشنامه تخلف اداري بشمار می آید. بخشنامه بیشـتر جنبـه فوریـت قضایا و اطلاع از چگونگی مبنی بر آگاهی و رعایت آنها تکیـه دارد. در صـورتی کـه آئـین نامه و دستورالعمل اجرایی به رعایت موازین و قواعد در طول زمـان و چگـونگی و نحـوه اجرا اشاره می کند. شایان ذکر است، که بعضا در رویه ها و عرف اداري موارد فـوق بـه جـاي یکـدیگر اسـتفاده مـی شوند و معانی و تعریف و کارکرد خاص خود را دارا می باشند. منابع: 1 -جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ دانشنامه حقوق؛ انتشارات امیرکبیر، 1375. 2 -طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ حقـوق اداري؛ چـاپ دوازدهـم، انتشـارات سـمت،

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...