امتحان همگونه حسابدار رسمی

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 81/93/200-20/7/1393 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

امتحان همگونه حسابدار رسمی
امتحان همگونه حسابدار رسمی مقدمه تغییرهای مداوم در دنیای کســبوکار و پیشــرفتهای فناوری بر حرفه حســابداری و دانش، مهارت و مســئولیتهای حرفهای الزم برای مشــتاقان مدرک حسابدار رسمی (CPA ،(تأثیر گذاشته است. حسابداران حرفهای ناگزیرند در مسیر شغلی خود، وظایف پیشرفتهتری انجام دهند و در کارهایی که هر روز بر پیچیدگی آن افزوده میشود، مشارکت کنند. از اینرو، حسابداران رسمی جدید باید ویژگیهای زیر را داشته باشند: • مهارتهای شناختی ردهباال، شامل تفکر انتقادی، حل مسئله، توانایی تحلیل، و همچنین تردید حرفهای، • درک عمیق از مسئولیتهای حرفهای و اخالقی، • درک قوی از فرایندها و محیط کسبوکار، و • مهارتهای ارتباطی مؤثر. امتحان همگونه حسابدار رســمی در ایاالتمتحد، اطمینان منطقی برای هیئتهای حسابداری ایالتی (SBA( فراهم میآورد که افرادی که امتحان را با موفقیت میگذرانند، کمترین مهارتها و دانش فنی الزم برای گرفتن مدرک را دارند. امتحان حسابدار رسمی برای اینکه ارتباط خود را با حرفه پویا حفظ کند و از نیازهای دنیای واقعی عقب نماند، باید پیوسته تحول پیدا کند. در اوایل سال 2014 ،انجمن حسابداران رسمی امریکا (AICPA (برای نگارش بعدی امتحان و روشن ساختن دانش و مهارتهای الزم برای اعطای مدرک به حســابداران رسمی جدید، در قالب یک پروژه پژوهشی جامع، دست به تحلیل حرفه زد و بر مبنای آن در ســپتامبر 2015 پیشنویس پیشنهادی با عنوان »حفظ مقبولیت امتحان همگونه حسابدار رسمی« را برای نظرخواهی منتشر کرد. 97 شماره 81 اسفند 1394 رئوس تغییرات پیشنهادی در مجموع، پژوهش انجامشــده نشــان داد که حرفه از اقدام برای انجام تغییرهای معنیدار در امتحان حســابدار رســمی، و عملیاتی کــردن آزمــون مهارتهای ردهبــاال، و همچنین همســوتر ســاختن امتحان با انواع وظایفی کــه بهطور عموم بهوســیله حسابداران رســمی جدید انجام میشــود، پشتیانی میکنــد. نتیجههای مهــم و مربوط بهدســتآمده، برمبنای تحلیل حرفــه و تغییرهای پیشــنهادی برای نــگارش بعدی امتحان، شامل موارد زیر است: • امتحان بهگونه ِ ای طراحی خواهد شد که آزمون »مهارتهای شناختی ردهباال«، از جمله تفکر انتقادی، حل مسئله، توانایی تحلیل، و تردید حرفهای را دربر گیرد. • امتحان با همان ســاختار »چهار قسمتی« موجود باقی خواهد 1) AUD ،(مفاهیم و محیط ماند: حسابرسی و گواهیدهی 3 2) BEC ،(حســابداری و گزارشگری مالی کســبوکار 4) REG.( (FAR ،(و مقررات 5 است که دانش و • هر قســمت دارای یک طرح ســاختاری مهارتهایی را که در امتحان حســابدار رســمی آزمون خواهد شد، به تصویر میکشــد و بهصورت مستقیم به وظایفی پیوند می ِ دهد که نمایانگر کار یک حســابدار رسمی تازهمجوزگرفته است. طرحهای ساختاری یادشده، جایگزین مطالبی میشود 6) CSO (و رئوس ویژگیهای که رئوس ویژگیهای محتوا 7) SSO (در امتحان کنونی را نشان میداد و در کل مهارتها آگاهی بیشتری برای متقاضیان امتحان، دانشگاهیان، مراجع نظارتی، و دیگر ذینفعان فراهم میآورد. ِ • بــرای آزمــودن ترکیبی از دانــش محتوایــی و مهارتهای ردهباال، تعداد بیشــتری از پرســشهای شبیهسازیشــده 8 برای امتحان برنامهریزی شده است. وظیفهگرا • پرســشهای شبیهسازیشــده وظیفهگرا بــرای اولین بار به قسمت »مفاهیم و محیط کسبوکار« اضافه خواهد شد. • جمع ســاعتهای آزمون از 14 به 16 ســاعت افزایش خواهد یافت؛ چهار قسمت، »هر یک چهار ساعت«. در نتیجه تغییرهای پیشــنهادی، و با توجــه به انتظارهای امروز حرفه از حسابداران رسمی جدید، نگارش بعدی امتحان تمرکز بیشتری بر ســطوح مهارتهای مناسب خواهد داشت. چنیــن تغییری در مفاد آزمــون و روش آزمون، نگارش بعدی امتحان را با دانش و مهارتهــای مورد نیاز برای مدرک اولیه حسابدار رسمی، همسو میسازد. نگارش بعدی امتحان طرح پیشنهادی برای نگارش بعدی امتحان حسابدار رسمی، در قیــاس با نــگارش کنونی، چنــد تغییر عمــده دارد؛ گرچه در بعضــی مــوارد، روال کنونی حفظ شــده اســت. مهمترین ویژگیهای نگارش بعدی به این شرح است: تمرکز بیشتر بر مهارتهای ردهباال مهمترین تغییر پیشنهادی برای نگارش بعدی امتحان، تأکید و تمرکــز بیشــتر بر آزمــون مهارتهای ردهبــاال خواهد بود. بسیار مهم است که حســابداران رسمی جدید در مهارتهایی مثل شــناخت مسائل، شناسایی اشــتباهها، به چالشطلبیدن فرضهــا، و بهکارگیری قضــاوت و تردید حرفــهای، هر دو، شایسته باشند. پیشــرفتهای فنــاوری و اســتفاده فزاینــده از آن، و بــه همین ترتیب برونســپاری وظایف تکراری و غیرپیچیده، بر مســئولیتهای هر روزه حسابداران رسمی جدید تأثیر گذاشته اســت. اکنون از حســابداران رســمی تازه بهحرفهپیوســته، انتظار میرود که وظایف خود را در مســیر شــغلی، در سطحی پیشرفتهتر و سریعتر انجام دهند. تغییرهای رخداده در حرفه، نیازمند آن است که حسابداران رسمی جدید در کارهایی درگیر شوند که به مهارتهای شناختی ردهباال و تردید حرفهای بیشتر نیاز دارد و آماده باشــند تا برای مثال، کار دیگران را در مســیر شغلی خود بسیار زودتر برنامهریزی و رسیدگی کنند. بــرای تمرکز بر آزمــون مهارتهای ردهبــاال و ارتقای آن، انجمن حســابداران رســمی امریکا از چارچوبی برای مهارت اســتفاده کرده که از نسخه تعدیلشــده دانشنامه هدفهای 9 اقتباس شده است. دانشنامه بلوم، پیوستاری آموزشی بلوم از مهارتهــا را طبقهبنــدی میکند که از دانشــجویان انتظار مــیرود یاد بگیرند و از خود نشــان دهند. گروهبندیهای این دانشــنامه، از زمان پیدایش، برای شــکل دادن به هدفهای یادگیری و طراحی امتحانها استفاده شده است. دانشنامه بلوم ابتدا در ســال 1956 بهوسیله روانشناســان آموزشی تهیه و در 98 شماره 81 اسفند 1394 سال 2001 اصالح شد (2001, Krathwohl & Anderson .( این دانشنامه بهطور گســترده در آزمونهای آموزشی و مجوزدهی برای تعریف ســطح مهارتهایی که باید ارزیابی شــود، و هدایت مراحل تهیه پرسشهای آزمون بهکار برده میشود. در بهکارگیری چارچوب یادشده، ابتدا نزدیک به 700 وظیفه نمونه10 بهوسیله کارشناسان امتحان حسابدار رسمی شناسایی شد که ممکن اســت از یک حسابدار رســمی تازهمجوزگرفته انتظار برود که انجام دهد. این وظیفهها، سپس در کمیتههای مسئول محتوای امتحان بررسی و هر وظیفه به حوزه مشخصی از محتوای بخشهای چهارگانه امتحان ارتباط داده شد. وظیفههــای نمونه، هر دوی دانش محتوایی و مهارتهای مورد نیاز را که حســابدار جدید میتواند در فضای کارش بهکار گیرد، ترکیب میکند. برمبنای ماهیت هر وظیفه، یکی از چهار ســطوح مهارت که از نگارش تعدیلشده دانشنامه هدفهای آموزشی بلوم اخذ شده بود، به هر یک از وظیفهها و بهترتیبی که در شکل 1 نشان داده شده است، اختصاص یافت. بهطورکلی، امتحان کنونی دو سطح از مهارتهای 1 -درک و بهخاطرســپاری، و 2 -بهکارگیــری را بهطور ســاده ارزیابی میکند. در نگارش بعدی امتحان، تغییر آشــکاری وجود دارد که مهارتهای ردهباال- یعنی تحلیل و ارزیابی را آزمون کند. طرح ساختاری هر یک از چهار قسمت امتحان، دربرگیرنده محتــوا، مهارتها و وظیفههای نمونه مربوط به آنهاســت که در امتحان آزمون خواهد شد. هدف از طرح ساختاری بهشرح زیر است: • فراهم ساختن این اطمینان که امتحان بهطور مناسبی برای ِ آزمون دانــش، مهارتها و وظیفههای مرتبط طراحی شــده است؛ • کمــک به متقاضیان در آماده ســاختن خود برای امتحان، با مشخص ساختن دانش و مهارتهایی که ممکن است آزمون شود؛ • آگاهســاختن مربیــان، دربــاره دانــش و مهارتهایــی که متقاضیان برای انجام وظیفه، بهعنوان حســابداران رســمی تازهمجوزگرفته، نیاز دارند؛ و • هدایت مراحل تهیه پرسشهای امتحان. توجه به این نکته ضروری اســت که وظیفههای درجشــده در طرح ســاختاری، جنبه نمونهای دارند و قصد آن نیســت و نباید چنین تصور شود که فهرســت کاملی از تمام وظیفههای ارائهشده در طرح، ممکن است آزمون شود. حفظ قسمتبندی کنونی امتحان برمبنای بازخورد دریافتی ازنظرخواهیها، ساختار قسمتبندی کنونی امتحان مناســب بهنظر رسیده است. امتحان کماکان از »چهار قسمت« زیر تشکیل خواهد شد: • حسابرسی و گواهیدهی، • مفاهیم و محیط کسبوکار، • حسابداری و گزارشگری مالی، و • مقررات. افزایش پرسشهای شبیهسازیشدهوظیفهگرا پرسش شبیهسازیشدهوظیفهگرا، بهمنظور آزمون مهارتهای ردهباال طراحی شــده اســت؛ زیرا بهصورتی کنشمند متقاضی حســابداری رســمی را در تکمیل وظیفههای مرتبط با حرفه درگیر میسازد. بررسیهای انجامشــده، از این دیدگاه حرفه پشــتیبانی میکنــد که آزمون بیشــتر از مهارتهــای ردهباال )بهکارگیری، تحلیل و ارزیابی( ترجیح دارد. پرسشهای شبیهسازیشدهوظیفهگرا، به قسمت »مفاهیم ارزیابی رسیدگی یا ارزشیابی مسائل و استفاده از قضاوت برای نتیجهگیری تحلیل رسیدگی و مطالعه روابط متقابل بین عرصههای جداگانه، بهمنظور شناسایی علتها و یافتن شواهد برای پشتیبای از نتیجهگیریها بهکارگیری استفاده از دانش، مفاهیم، یا فنون یا نشان دادن آنها درک و بهخاطرسپاری درک و استنباط از اهمیت موضوع، با بهرهگیری از دانش بهدستآمده جمع کل 817ر7 شکل 1 -سطوح مهارت 99 شماره 81 اسفند 1394 و محیط کســبوکار« اضافه خواهد شــد. پیشبینی میشــود که قســمت »مفاهیم و محیط کســبوکار« حدود چهار تا پنج پرســش شبیهسازیشــدهوظیفهگرا را دربــر خواهــد گرفت. ســه قســمت دیگــر، هر یک شــامل هشــت تا نه پرســش شبیهسازیشدهوظیفهگرا خواهند بود. در امتحان کنونی، هر دانشــجو بهطور متعارف حدود 10 تا 20 دقیقه روی هر پرســش شبیهسازیشــدهوظیفهگرا صرف میکند که بهطور کلی برای ارزیابی ســطح مهارت بهکارگیری طراحی شــده اســت. در امتحان بعدی، افزونبر پرسشهای شبیهسازیشدهوظیفهگرا برای ســطح بهکارگیری، و در پاسخ ِ به ضــرورت آزمــودن مهارتهــای ردهباال، انتظــار میرود کــه متقاضیان حــدود 15 تــا 30 دقیقه وقت صــرف کنند تا پرسشهای شبیهسازیشدهوظیفهگرا را که برای ارزیابی سطح مهارتهای تحلیل و ارزیابی طراحی شده، تکمیل کنند. نــوع جدیــدی از پرســشهای شبیهسازیشــدهوظیفهگرا کــه در امتحــان بعدی معرفی خواهد شــد، عبارت اســت از: پرســش شبیهسازیشده برای بررسی سند11) DRS (که مهارتهای بهکارگیری، تحلیل و یــا ارزیابی را آزمون خواهد کرد. پرســش شبیهسازیشــده برای بررسی ســند، یک سند واقعی و همچنین سندهای مبنای مربوط به آن را ارائه خواهد کرد که نیازمند رســیدگی متقاضیان اســت. کلمات، عبارتها، جملهها، و بندهای درجشــده در سند شبیهسازیشده، ممکن اســت درست باشد یا نباشــد و از متقاضی میخواهد که گزینه مناسب را براساس سند مبنای مربوط، انتخاب کند. افزونبر این، پرســشهای شبیهسازیشــده وظیفهگرا در نگارش بعدی امتحــان، دادهها و مطالب زمینهای بیشــتری را ارائــه خواهند داد کــه متقاضیان را ملزم خواهند ســاخت تا مشخص سازند چه اطالعاتی به پرسش ارتباط دارد یا ندارد، و رویههای واقعی را منعکس میسازد. حفظ روش کنونی ارزیابی قدرت انتقال نوشتاری قدرت انتقال نوشــتاری در حال حاضر در قســمت »مفاهیم و محیط کســبوکار« آزمون میشــود و ادامه خواهد داشت. در فرایند تحلیل حرفه، کارشناســان امتحان حســابدار رســمی راههــای گوناگونــی برای آزمــون مهارتهای قــدرت انتقال نوشــتاری در ســطح مهارت ردهبــاال، و ســپس ارزیابی آن تواناییها در محیط رتبهبندی کامپیوتری، کشف کردند. با این حال، امروزه فرایند ارزیابی واقعبینانه بهکارگیری مهارتهای ردهباال بهوســیله متقاضیــان )یعنی، فرایند تفکــر(، در قالب پاسخ نوشتاری ازپیشآمادهشده12 ،از نظر صرف هزینه و وقت، کاری منسوخ است. با فــرض محدودیــت یادشــده، اعتقــاد بر این اســت که مهارتهای نوشــتاری و مهارتهای ردهبــاال باید ادامه یابد و بهصورت مستقل ارزیابی شود. قدرت انتقال نوشتاری، تنها از نظر توانایی نوشتن ارزیابی خواهد شد )ربط داشتن به موضوع، سازمان، جملهبندی، دستور زبان، صرف و ترکیب(. نوشتن، کماکان تنها در یک قســمت از امتحان آزمون خواهد شد؛ زیرا ِ هدف از ارزیابی ارتباط نوشــتاری، تنها مهارت نوشتن است. بهعنوان بخشی از تحلیل انجامشده، نتیجهگیری شد که دانش محتوایی و آزمون مهارتهای ردهبــاال )بهکارگیری، تحلیل، و ارزیابــی( باید بهصورتــی واقعبینانه از طریق پرســشهای چندگزینهای و پرسشهای شبیهسازیشدهوظیفهگرا، در همه قسمتهای امتحان آزمون شود. در همان حال که رتبهبندی آزمون و امتحان حسابدار رسمی پیوســته تحول مییابد، هیئت امتحانها این موضوع را عمیقتر ارزیابــی خواهد کرد که چگونه به بهتریــن وجه میتوان فرایند فکری متقاضیان را در مورد پاسخهای نوشتاری ازپیشآمادهشده که بهوسیله کامپیوتر رتبهبندی میشود، آزمون کرد. افزایش یکپارچگی محتوا وظایف روزانه حسابدار رسمی تازهمجوزگرفته، نیازمند دانشی اســت که دامنــه هر چهار قســمت امتحان را دربــر میگیرد؛ »حسابرســی و گواهیدهــی، مفاهیــم و محیط کســبوکار، حســابداری و گزارشــگری مالی، و مقررات«. با اینکه هیئت امتحانها و حرفه از ساختار کنونی امتحان پیرامون چهار قسمت یادشده پشــتیبانی میکنند، مشــخص کردهاند که حسابداری حرفــهای جدید، به آزمــون مهارتهای ردهبــاال، مثل تفکر انتقادی، حل مسئله، توانایی تحلیلی، و تردید حرفهای، فراتر از داشــتن محتوای مقدماتی، نیاز دارد که به یکپارچگی بیشتر محتوا در میان چهار قسمت امتحان، منجر خواهد شد. هریک از قسمتهای امتحان، از طریق منظور کردن دانش محتوا و مهارتهای کاربردی که در فضای کار حسابدار رسمی شماره 81 اسفند 1394 100 تازهمجوزگرفته الزم اســت، بهگونهای طراحی خواهد شد که مهارتهای ردهباال را آزمون کند. وظیفههایی که مهارتهای بهکارگیــری، تحلیل، و یا ارزیابی را دربر دارند، ممکن اســت از ســایر قســمتهای امتحان نیز محتوا دربر داشته باشند که از دیدگاه مضمونی بهطــور طبیعی در وظیفه رخ میدهد. این وظیفهها، همیشــه ریشــه در دانش محتوایــی و مهارتهای یک قســمت معین از امتحان خواهند داشت، اما ممکن است از دانش ابتدایی متقاضی در زمینههای عمومی حســابداری، حسابرسی، مالیات و مفاهیم تجاری نیز تأمین شوند- در سطح پایه که بهطــور معمول در دروس دورههای پیشدانشــگاهی پوشش داده میشــوند. برای مثال، در قســمت »حسابرسی و گواهیدهی«، پرســش شبیهسازی شــده وظیفهگرا که برای ارزیابی روش ِ های حسابرســی مشاهده موجودی کاال طراحی شده اســت، ممکن اســت شــامل نکتههایی درباره ارزیابی/ ضایعات موجــودی یا جنبههای مربوط بــه مقطعزنی فروش باشــد؛ حتی اگر این مفاهیم قرار باشــد بهصورتــی کاملتر در قسمت »حسابداری و گزارشگری مالی« ارزیابی شود. افزایش امتحان سندشناسی یک هدف در آزمونهای بااهمیت باال عبارت است از ساختن وظایف مرتبط با سندشناســی که با رویه حرفهای همسو باشد و متقاضیان را بهطور مناســب آزمون کند. امتحان حســابدار رســمی بهصورتی موفق از تصاویر ثابت صورتحساب بانکی، تفاهمنامه، و دیگر اســناد که نمایانگر مدارک معمول تجاری هستند، استفاده کرده است. پرسشهای شبیهسازیشــده برای بررسی سند که پیش از این به آن اشــاره شد، سندشناسی را گســترش میدهد؛ زیرا نشاندهنده وظایفی است که از بیشتر حسابداران رسمیجدید، اگر نه همه آنــان، انتظار میرود انجام دهنــد. افزونبر این، پرســشهای شبیهسازیشــده وظیفهگرا که برای ســنجش مهارتهای تحلیل و ارزیابی طراحی شــدهاند، اســناد واقعی بیشــتری را بهصورت شــکل دربر خواهد گرفت که متقاضیان باید به ترتیبی که یاد شد، ارزیابی کنند. امتحــان، به تحول خود ادامه خواهد داد و سندشناســی نیز از طریق پیادهســازی انواع اقالم جدیــد، اطالعات زمینهای مربوط بــه هر قلم، و وظایفی کــه از متقاضیان انتظار میرود انجام دهند، بهتدریج افزایش خواهد یافت. افزایش زمان تخصیصیافته و اصالح وزن رتبهبندی در تغییــر نــگارش بعدی امتحــان، انتظار مــیرود که در هر یک از دو قســمت »مفاهیم و محیط کســبوکار، و مقررات«، زمان آزمون یک ســاعت افزایش یابد. این افزایش، زمان کل امتحان را از 14 به 16 ســاعت میرســاند؛ چهار قسمت، هر یک چهار ساعت. در نتیجــه تمرکز بیشــتر امتحــان بر آزمــون مهارتهای ردهباال، یک تنفس کوتاه به هر قســمت امتحان اضافه خواهد شد. زمان تنفس در زمان آزمون منظور نخواهد شد؛ در قیاس با امتحان کنونی، که در آن زمان تنفس به حساب زمان آزمون گذاشته میشود. برای تنفس، یک زمان رسمی در نظر گرفته خواهد شد که ممکن است 10 یا 15 دقیقه باشد. در اثــر افزایــش آزمــون مهارتهــای ردهباال، بــه تعداد پـرسـشهـــای شبیـهسازیشـدهوظیفـهگـــرای مــربــــوط بــه قســمتهای »حسابرســی و گواهیدهی، حســابداری و گزارشــگری مالی، و مقررات«، افزوده خواهد شد و به همین ترتیب، پرسشهای شبیهسازیشــدهوظیفهگرایی به قسمت »مفاهیم و محیط کســبوکار« اضافه خواهد شــد. پیشبینی میشــود کــه وزن رتبهبنــدی پرســشهای چندگزینــهای و پرســشهای شبیهسازیشــدهوظیفهگرا، هر کــدام بهتقریب حسابداران حرفهای ناگزیرند در مسیر شغلی خود وظایف پیشرفتهتری انجام دهند و در کارهایی که هر روز بر پیچیدگی آن افزوده میشود مشارکت کنند 101 شماره 81 اسفند 1394 50 درصــد در قســمتهای »حسابرســی و گواهیدهــی، حســابداری و گزارشــگری مالی، و مقررات« باشد. به همین ترتیــب، وزن رتبهبندی پرســشهای چندگزینهای مربوط به قســمت »مفاهیم و محیط کســبوکار«، بهتقریب 50 درصد، پرســشهای ارتباط نوشتاری حدود 15 درصد، و پرسشهای شبیهسازیشدهوظیفهگرا حدود 35 درصد خواهد بود. در حــال حاضر، وزن رتبهبندی پرســشهای چندگزینهای در ســه قســمت »حسابرســی و گواهیدهی، حســابداری و گزارشــگری مالی، و مقررات« معادل 60 درصد و در قســمت »مفاهیم و محیط کسبوکار«، معادل 85 درصد است. افزودن اکسل بهعنوان ابزار برای متقاضیان از ســال 2018 که نرمافزار مناســب برای امتحان حسابداری رســمی در مراکز امتحان آماده شــود، صفحهگســترده ساده کنونی، که متقاضیان میتوانند از آن بهعنوان وســیلهای برای انجام محاســبهها اســتفاده کنند، با نرمافــزار مایکروسافت اکسل (Excel Microsoft (جایگزین خواهد شد. نرمافــزار اکســل بهعنوان یک ابــزار افزوده خواهد شــد تا متقاضیــان از آن در جریان امتحان اســتفاده کنند؛ اما توانایی آنان در استفاده از اکسل آزمون نخواهد شد. توضیح درباره قسمتهای امتحان توضیحهایی که در پی میآید، تغییرهای دانش و مهارتهای خواستهشــده از حســابداران رسمی جدید را نشــان میدهد. توضیح دقیق و مفصل تغییرها در قسمتهای چهارگانه امتحان، در طرح ساختاری ارائه شده است. قسمت حسابرسی و گواهیدهی قســمت »حسابرســی و گواهیدهــی«، دانــش و مهارتی را آزمــون میکند که یک حســابدار رســمی تازهمجوزگرفته باید در زمان انجام حسابرســی ناشــران، غیرناشــران، واحدهای دولتی، واحدهــای غیرانتفاعی، و طرحهــای مزایای کارکنان از خود نشــان دهد. حسابداران رســمی جدید ملزمند در زمان انجام ســایر انواع خدمات، نشــان دهند که با اســتانداردهای حرفهای مثل اســتانداردهای انجام خدمات حسابداری و بررسی اجمالی13 ،و اســتانداردهای خدمات گواهیدهی و اطمینانبخشــی14 ،آشــنایند. حســابداران رســمی تازهمجوزگرفتــه همچنیــن ملزمند نشــان دهند کــه دانش و توانایــی بهکارگیری دیگر مســئولیتهای حرفــهای را دارند؛ از جمله، اخالق و استقالل. الف- محتوا جدول 1 مواد امتحانی قســمت »حسابرسی و گواهیدهی« و تقسیمبندی مطالبی را که باید آزمون شود، در امتحان کنونی و نگارش بعدی امتحان، هر دو نشان میدهد. از آنجــا که حسابرســی مهمترین عرصه دانــش و مهارتها در قســمت »حسابرسی و گواهیدهی« اســت، تصمیم گرفته شــد که اســتانداردهای حسابرســی شفافسازیشده ایاالتمتحــد15 مبنای مناســبی بــرای ســازماندهی طرح ســاختاری قســمت »حسابرســی و گواهیدهی« است. برای اطمینــان از اینکــه ســازماندهی یادشــده برای دیگــر انواع امتحان کنونی نگارش بعدی امتحان الف- پذیرش قرارداد و آشنایی با مأموریت 16 -٪ 12 ٪ الف- اخالق، مسئولیتهای حرفهای و اصول کلی 25 -٪ 15٪ ب- آشنایی با واحد تجاری و محیط آن )شامل کنترل داخلی( 20 -٪ 16 ٪ ب- ارزیابی ریسک و طراحی پاسخ برنامهریزیشده 30 -٪ 20٪ ج- انجام روشهای حسابرسی و ارزیابی شواهد 20 -٪ 16 ٪ ج- انجام روشهای دیگر و بهدست آوردن شواهد 40 -٪ 30٪ د- ارزیابی یافتههای حسابرسی، اطالعرسانی و گزارشگری 20 -٪ 16 ٪ د- نتیجهگیری و گزارشگری 25 -٪ 15٪ ه- قرارداد خدمات حسابداری و بررسی اجمالی 16 -٪ 12٪ و- مسئولیتهای حرفهای 20 -٪ 16٪ جدول 1 -مواد امتحانی قسمت حسابرسی و گواهیدهی شماره 81 اسفند 1394 102 قراردادها مناســب اســت، اســتانداردهایگواهیدهی16 ، استانداردهای خدمات حسابداری و رسیدگی اجمالی17 ، اســتانداردهای حسابرســی هیئتنظارت بر شرکتهای سهامی عام و استانداردهای موقت موجود18 ،و همچنین اســتانداردهای حسابرســی دولتی19 ،در طرح ساختاری جاسازی خواهند شد. ب- سطوح مهارت ســطوح مهارت براســاس وزنهــای تعیینشــده در جدول 2 ارزیابی خواهد شد. مهارتهــای »درک و بهخاطرســپاری«، و »بهکارگیــری«، بهطور عمده در مواد امتحانی »الف« و »د« متمرکز خواهد بود. مهارتهای »تحلیل و ارزیابــی« ابتدا در مواد امتحانی »ب« و »ج« آزمون میشوند. قسمت محیط و مفاهیم کسبوکار قسمت »محیط و مفاهیم کسبوکار«، مفاهیم عمومی کسبوکار و مهارتهای مرتبط با آن را آزمون میکند که برای حسابدار رسمی تازهمجوزگرفتــه در انجــام خدمات حسابرســی و گواهیدهی، گزارشگری مالی، و خدمات مالیاتی الزامی است. در این قسمت از امتحان، برای اولین بار از پرسشهای شبیهسازیشدهوظیفهگرا استفاده میشود که تغییر مهمی بهحساب میآید. الف- محتوا جدول 3 بهطور خالصــه، مواد امتحانی قســمت »محیط و مفاهیم کســبوکار« و تقسیمبندی مطالبی که باید آزمون شود را در امتحان کنونی و نگارش بعدی امتحان، نشان میدهد. مواد امتحانی قســمت »محیط و مفاهیم کسبوکار« بهطور عمــده در نگارش بعدی امتحان یکســان باقــی خواهد ماند؛ با این اســتثنا که برنامهریزی راهبــردی از آن پس یک بخش جداگانــه نخواهد بود و مــواد آن به بخشــهای دیگر امتحان منتقل خواهد شد. برنامهریزی راهبردی که به بخشهای دیگر منتقل خواهد شد، مربوط خواهد بود به مدیریت ریسک بنگاه )در بخش »الف«(، اقتصاد )در بخــش »ب«(، مدیریت مالی )در بخش »ج«(، یا مدیریت عملیات )بخش پیشنهادی »ه«(. ب- سطوح مهارتها ســطوح مهارت بر اســاس وزنهای تعیینشــده در جدول 4 ارزیابی خواهد شد. مهارت وزن ارزیابی 15 – ٪ 5٪ تحلیل 25 – ٪ 15٪ بهکارگیری 40 – ٪ 30٪ درک و بهخاطرسپاری 40 – ٪ 30٪ جدول 2 -سطوح مهارت و وزن آنها در آزمون امتحان کنونی نگارش بعدی امتحان الف- نظام راهبری بنگاه 20-٪16 ٪الف- نظام راهبری بنگاه 27-٪17٪ ب- مفاهیم و تحلیل اقتصادی 20-٪16 ٪ب- مفاهیم و تحلیل اقتصادی 27-٪17٪ ج- مدیریت مالی 23 -٪19 ٪ج- مدیریت مالی 21-٪11٪ د- سیستمهای اطالعاتی و ارتباطات 19-٪15 ٪د- فناوری اطالعات 25-٪15٪ ه- برنامهریزی راهبردی 14-٪10 ٪ه- مدیریت عملیات 25-٪15٪ و- مدیریت عملیات 16-٪12٪ جدول 3 -مواد امتحانی قسمت محیط و مفاهیم کسبوکار مهارت وزن ارزیابی – تحلیل 30-٪20٪ بهکارگیری )شامل ارزیابی مهارت نوشتاری( 60-٪50٪ بهخاطرسپاری و درک 25-٪15٪ جدول 4 -سطوح مهارت و وزن آنها در آزمون شماره 81 اسفند 1394 103 بخــش »ب« )مفاهیــم و تحلیل اقتصــادی(، بخش »ج« )مدیریت مالی(، و بخش »ه« )مدیریت عملیات(، در ســطح مهــارت تحلیلی آزمــون خواهد شــد. بخش »الــف« )نظام راهبری بنگاه(، و بخش »د« )فناوری اطالعات( که بهعنوان معلومات عمومی برای حسابدار رسمی تازهمجوزگرفته قلمداد میشود، از آن پس در سطح مهارت بهکارگیری آزمون خواهد شد. مهارت ارتباط نوشتاری کماکان در قسمت »مفاهیم و محیط کسبوکار«، آزمون خواهد شد. مهارت ارتباط نوشتاری حدود 10 تا 20 درصد قسمت »مفاهیم و محیط کسبوکار« را شامل میشود و در سطح مهارت بهکارگیری آزمون خواهد شد. قسمت حسابداری و گزارشگری مالی قسمت »حســابداری و گزارشگری مالی«، دانش و مهارتهایی را آزمون میکند که حســابدار رســمی تازهمجوزگرفته باید در چارچوبهای حسابداری و گزارشگری مالی )شامل چارچوبهای با مقاصد خاص( که بهوســیله واحدهای تجــاری، واحدهای غیرانتفاعی، واحدهای دولتی، ایالتی و محلی استفاده میشود، از خود نشــان دهد. چارچوبهای حسابداری و گزارشگری مالی ِ که مشمول ارزیابی در آزمون قسمت »حسابداری و گزارشگری مالی« میشوند، عبارتند از: استانداردها و/ یا ضوابط صادرشده بهوسیله هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB ،( کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالتمتحد (SEC US ،( هیئت اســتانداردهای حســابداری دولتی (GASB ،(و هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری (IASB.( الف- محتوا جدول 5 بهطور خالصه، مواد امتحانی قسمت »حسابداری و گزارشگری مالی« و تقســیمبندی مطالبی که باید آزمون شود را در امتحان کنونی و نگارش بعدی امتحان، نشان میدهد. دو تغییر عمده پیشنهادی در قسمت »حسابداری و گزارشگری مالی« پیشنهاد شده است که بر سازمان و ماهیت مواد امتحانی تأثیر میگذارد. اول، کاهش تعداد مواد امتحانی از پنج به چهار و ارزیابی چارچوب حســابداری و گزارشگری مالی واحدهای غیرانتفاعی در بخشــهای »الف«، »ب«، و »ج«. دوم، محدود ســاختن ارزیابی اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالــی (IFRS (از ِ طریق آزمودن تنها تفاوتهای اســتانداردهای بینالمللی و اصول پذیرفتهشــده حســابداری ایاالتمتحد (GAAP US ،( به ِ جــای آزمودن تمامیت اســتانداردهای بینالمللی بهعنوان یک چارچوب حسابداری و گزارشگری مالی مستقل. ب- سطوح مهارت سطوح مهارت در قســمت »حسابداری و گزارشگری مالی« بر اساس وزنهای تعیینشده در جدول 6 ارزیابی خواهد شد. امتحان کنونی نگارش بعدی امتحان الف- چارچوب مفهومی، استانداردها، استانداردگذاری، و ارائه صورتهای مالی 23-٪17 ٪الف- چارچوب مفهومی و گزارشگری مالی 35-٪25٪ ب- حســابهای صورتهای مالی: شناخت، اندازهگیری، ارزشــیابی، محاسبات، ارائه، و موارد افشا 23-٪27 ٪ب- حسابهای برگزیده صورتهای مالی 40-٪30٪ ج- معاملههــای خاص، رویدادها و موارد افشــا: شــناخت، اندازهگیری، ارزشــیابی، محاسبات، ارائه، و موارد افشا 33-٪27 ٪ج- معامالت برگزیده 30-٪20٪ د- حسابداری و گزارشگری دولتی 12-٪8 ٪د- دولتهای ایالتی و محلی 15-٪5٪ ه- حسابداری و گزارشگری غیرانتفاعی )غیردولتی( 12-٪8٪ جدول 5 -مواد امتحانی قسمت حسابداری و گزارشگری مالی مهارت وزن ارزیابی – تحلیل 35 – ٪25٪ بهکارگیری )شامل ارزیابی مهارت نوشتاری( 60 – ٪50٪ بهخاطرسپاری و درک 20 – ٪10٪ جدول 6 -سطوح مهارت و وزن آنها در آزمون شماره 81 اسفند 1394 104 قسمت »حســابداری و گزارشــگری مالی« امتحان، برای پاســخگو بودن به نیاز مهارتهای سطح باال، تطبیق داده شده ِ اســت؛ به این ترتیب که تأکید بیشــتری بر وظایف تحلیلی و بهکارگیری، گذاشــته شده است. بخشــهای »الف« و »ب«، و بعد از آنها بخش »ج«، بیشــترین تمرکز را بر محتوای تحلیلی دارند. بخش »ه« بیشــترین تمرکز را برمطالبــی دارد که باید درک و بهخاطرسپاری شود. قسمت مقررات قســمت »مقررات«، دانش و مهارتهایــی را آزمون میکند که حسابدار رسمی تازهمجوزگرفته باید در ارتباط با مالیات دولت مرکــزی، اخــاق و مســئولیتهای حرفهای مرتبــط با حرفه مالیاتی، و قانون تجارت از خود نشان دهد. الف- محتوا جدول 7 بهطور خالصه، مواد امتحانی قســمت »مقررات« و تقسیمبندی مطالبی که باید آزمون شود را در امتحان کنونی و نگارش بعدی امتحان، نشان میدهد. در نتیجه تحلیل خدمات حرفهای، محتوای قسمت »مقررات« و ســطح مهارتهایی که برای آزمون محتوا بهکار میرود، نیاز به تغییر مهمی دیده نشد. بخش »ج«، فرایند، رویهها، حسابداری و برنامهریزی مالیاتی، برای کاهش تکرار، حذف خواهد شــد و تعداد بخشها از شش به پنج کاهش خواهد یافت و محتوای این بخش بین دیگر بخشها تقسیم خواهد شد. امتحان کنونی نگارش بعدی امتحان الف- اخالق، مسئولیتهای حرفهای، الف- اخالق، مسئولیتهای حرفهای و قانونی 19-٪15٪ و رویههای مالیاتی دولت مرکزی 20-٪10٪ ب- قانون تجارت 21-٪17 ٪ب- قانون تجارت 15-٪5٪ ج- فرایند، رویهها، حسابداری و برنامهریزی مالیاتی 15-٪11 ٪ج- مالیات دولت مرکزی برای معامالت اموال 25-٪15٪ د- مالیات دولت مرکزی برای معامالت اموال 16-٪12 ٪د- مالیات اشخاص 25-٪15٪ ه- مالیات اشخاص 19-٪13 ٪ه- مالیات شخصیتهای حقوقی 40-٪30٪ و- مالیات شخصیتهای حقوقی 24-٪18٪ جدول 7 -مواد امتحانی قسمت مقررات شماره 81 اسفند 1394 105 ب- سطوح مهارت ســطوح مهــارت در قســمت »مقــررات« براســاس وزنهای تعیینشده در جدول 8 ارزیابی خواهد شد. به این دلیل که بخشهای »الف« و »ب«، دانش عمومی مورد نیاز برای حسابدار رسمی تازهمجوزگرفته را دربر میگیرد، این بخشها در سطوح درک و بهخاطرسپاری، و بهکارگیری، آزمون خواهند شد. برعکس، بخشهای »ج«، »د« و »ه«، شامل بیشتر فعالیتهای روزمره حسابداری رسمی تازهمجوزگرفته است و در بررسیها بهعنوان بخشهای »مهم« تلقی شده است. در نتیجه، این بخشها در ابتدا در ســطح مهارتهای بهکارگیری و تحلیل، آزمون خواهند شد. پانوشتها: Attestation & Auditing- 1 Concepts & Environment Business- 2 Reporting & Accounting Financial- 3 Regulation- 4 Blueprint- 5 Outline Specification Content- 6 Outline Specification Skill- 7 Simulations based-Task- 8 Objectives Educational of Taxonomy s’Bloom- 9 Tasks Representative- 10 Simulation Review Document- 11 Response Written Constructed- 12 Review and Accounting Performing for Standards- 13 Services mentsEngage Assurance and Attestation for Standards- 14 Standards Auditing. S.U Clarified- 15 Standards Attestation- 16 Standards Services Review and Accounting- 17 Standards Interim and Standards Auditing PCAOB- 18 Standards Auditing Governmental- 19 منبع: Relevance the Maintaining: Draft Exposure, AICPA 2015. Sept, Examination CPA Uniform the of مهارت وزن ارزیابی – تحلیل 35-٪25٪ بهکارگیری )شامل ارزیابی مهارت نوشتاری( 45-٪35٪ بهخاطرسپاری و درک 35-٪25٪ جدول 8 -سطوح مهارت و وزن آنها در آزمون امتحان حسابدار رسمی برای اینکه ارتباط خود را با حرفه پویا حفظ کند و از دنیای واقعی عقب نماند باید پیوسته تحول پیدا کند

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...