نکات استاندارد حسابداری راهنماییهاي لازم در موارد زیر است

هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهاي لازم در موارد زیر است : الف) توافق حسابرس با صاحبکار درباره شرایط انجام کار

1. هدف استاندارد حسابداری راهنماییهاي لازم، در موارد زیر است :
الف) توافق حسابرس با صاحبکار درباره شرایط انجام کار.
ب) چگونگی برخورد حسابرس با درخواست صاحبکار درباره تغییر خدمت حسابرس از حسابرسی به خدمتی با سطح
اطمینان پایین تر.

 

2. قرارداد حسابرسی که حسابرس براي صاحبکار می فرستد، پذیرش کار، هدف و دامنه حسابرسی ، حدود مسئولیت
حسابرس نسبت به صاحبکار و شکل گزارشهایی را که ارائه خواهد داد، مشخص و مستند می کند.
3. هر قرارداد حسابرسی موارد زیر را دربر می گیرد: (موضوع بند 5 استاندارد)
مقدمه: شامل دامنه حسابرسی و عنوان کامل صورت هاي مالی اعم از صورت هاي مالی اساسی و یادداشت هاي
توضیحی مربوط .

 

موضوع قرارداد: شامل هدف از حسابرسی صورتهاي مالی (هدف از حسابرسی صورت هاي مالی اظهار نظر درباره
آنهاست نه تایید آن)

استاندارد حسابداری راهنماییهاي لازم

تعهدات حسابرس: شامل اشاره به انجام حسابرسی صورتهاي مالی طبق استانداردهاي حسابرسی، تذکر این واقعیت که
به دلیل انجام رسیدگیها بر مبناي نمونه گیري و سایر محدودیتهاي ذاتی حسابرسی و همچنین ، محدودیتهاي ذاتی هر
سیستم حسابداري و کنترل داخلی این خطر اجتناب ناپذیر وجود دارد که برخی اشتباهات و یا تحریفهاي با اهمیت در
صورتهاي مالی کشف نشده باقی بماند، چگونگی و ترتیب برنامه ریزي حسابرسی و شکل هرگونه گزارش اعلام نتایج کار و
تاریخ تقریبی ارائه آن .

تعهدات واحد مورد رسیدگی: شامل اشاره به مسئولیت مدیریت نسبت به صورتهاي مالی ، امکان دسترسی بدون
محدودیت حسابرس به هرگونه سند، مدرك و سایر اطلاعات موردنیاز درارتباط با کار حسابرسی ، تاییدیه هایی که
حسابرس باید درباره اطلاعات ارائه شده در مورد حسابرسی از مدیریت دریافت کند (تاییدیه مدیران ) و تامین محل کار،
امکانات و تسهیلات مناسب و همچنین همکاري کارکنان واحد مورد رسیدگی.

 

حق الزحمه قرارداد: شامل حق الزحمه حسابرسی ، مبانی محاسبه آن و ترتیب ارسال و پرداخت صورتحسابهاسایر موارد: شامل رفع هر گونه اختلاف نظر در اجراي مفاد قرارداد.امضاء: امضاي قرارداد توسط صاحبکار به عنوان پذیرش و تایید کتبی شرایط قرارداد حسابرسی است.

4. حسابرسی اجزاي واحد مورد رسیدگیهنگامی که حسابرس واحد مورد رسیدگی ، حسابرسی شرکتهاي فرعی ، شعب یا قسمتهاي آن (یعنی ، اجزاي تشکیلدهنده واحد مورد رسیدگی ) را نیز به عهده دارد باید با در نظر گرفتن عوامل زیر درباره تنظیم قرارداد حسابرسی جداگانهبراي هریک از اجزاي واحد مورد رسیدگی تصمیم گیري کند:

٢
منصوب کننده حسابرس هریک از اجزاي واحد مورد رسیدگی . 
لزوم ارائه گزارش جداگانه براي هریک از آنها. 
الزامات قانونی . 
حدود و میزان هرگونه کار انجام شده توسط حسابرسان دیگر. 
میزان مالکیت واحد مورد رسیدگی در هریک از اجزاي آن . 
میزان استقلال مدیریت هریک از اجزاي واحد مورد رسیدگی . 

استاندارد حسابداری راهنماییهاي لازم

5. در مواردي که پیش از تکمیل کار از حسابرس خواسته می شود، خدمت خود را به کاري با سطح اطمینان پایین تر
تغییر دهد، حسابرس باید نسبت به درست بودن یا نبودن پذیرش درخواست مزبور تصمیم گیري کند . در مواردي که
حسابرس طبق قوانین و مقررات به این سمت منصوب شده باشد، تغییر مزبور امکان پذیر نیست .

 

6. تغییر در نیاز به خدمات درخواستی و برداشت نادرست واحد مورد رسیدگی از ماهیت خدمات مورد درخواست اولیه ،معمولا دلایلی منطقی براي درخواست تغییر نوع خدمت محسوب می شود. برعکس ، چنانچه به نظر رسد درخواستتغییر در نوع خدمت به دلیل نادرستی ، نقص یا رضایت بخش نبودن اطلاعات واحد مورد رسیدگ ی است ، چنیندلیلی غیرمنطقی خواهد بود.

استاندارد حسابداری راهنماییهاي لازم

7. حسابرس مستقلی که انجام حسابرسی صورتهاي مالی را طبق استانداردهاي حسابرسی پذیرفته است ، پی ش از
پذیرش تغییر کار حسابرسی به یکی از خدمات مرتبط باید آثار حقوقی و پیامدهاي قراردادي این تغییر را نیز ارزیابی
کند.

8. اگر حسابرس به این نتیجه برسد که توجیهی منطقی براي تغییر نوع خدمت وجود دارد و در صورتی که کارهاي انجام
شده وي با استانداردهاي حسابرسی مربوط به خدمت جدید منطبق باشد، گزارشی متناسب با شرایط خدمت جدید صادر
خواهد کرد.گزارش مزبور به موارد زیر اشاره اي نخواهد داشت :

 

الف ) خدمت مورد توافق قبلی .
ب) هرگونه روش حسابرسی که براي ارائه خدمت قبلی انجام شده است ؛ مگر آن که خدمت حسابرس به اجراي روشهاي
رسیدگی مورد توافق تغییر یافته باشد که در این صورت ، ذکر روشهاي اجرا شده ، بخشی از گزارش است .
9. حسابرس در مواردي که توجیهی منطقی براي تغییر نوع خدمت وجود ندارد نباید با تغییر درخواستی موافقت کند.

 

10 . چنانچه حسابرس نتواند با انجام آن تغییر مورد درخواست صاحبکار موافقت کند و اجازه نیابد که خدمت مورد قرارداد
را به پایان رساند باید از انجام آن کار کناره گیري کند و درباره این که آیا به موجب قرارداد، قوانین و مقررات ، آیین رفتار
حرفه اي یا الزامات دیگر مکلف به گزارش دلایل کناره گیري خود به هیات مدیره ، صاحبان سرمایه یا دیگران می باشد یا
نه ، تصمیم گیري کند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...