ابطال دستور العمل و تفاهم نامه مورخه 28/6/1389 بین سازمان امور مالیاتی و کانون سردفتران استان تهران

دیوان عدالت

ابطال دستور العمل مالیاتی 9927- 23/7/1390 و تفاهم نامه مورخه 28/6/1389 بین سازمان امور مالیاتی و کانون سردفتران استان تهران- ابطال دستور العمل مالیاتی- 23/7/1390-
S

ابطال دستور العمل شماره 9927- 23/7/1390 و تفاهم نامه مورخه 28/6/1389 بین سازمان امور مالیاتی و کانون سردفتران استان تهران

کلاسه پرونده: هـ ع/92/411 و94/206 و93/818
موضوع: ابطال دستور العمل شماره 9927- 23/7/1390 و تفاهم نامه مورخه 28/6/1389
تاریخ ارجاع: 12 اردیبهشت 1394
مهلت اعتراض: از 07 شهریور 1394 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 29 تیر 1394
بـسـمـه تـعـالـی
دادنامه 205 90/ات/92
* مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
* شـاکــی : احمد علی سیروس فرزند علی در پرونده کلاسه هـ ع /92/411 و آقای رضا خدابخشی در پرونده های 93/818 و 94/206
* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارائی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« گردشکـار »
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
شکات در پرونده های مذکور در دادخواست مشابه تفاهم نامه صدرالذکر و نامه شماره 9927 مورخه 23/7/1390 ( که شاکی آن را دستور العمل تلقی نموده ) و طی آن تفاهم مورد اعتراض را برای اجراء در سال 1390 قابل اجراء اعلام داشته مغایر قانون اعلام نموده و توضیح داده اند که به موجب تفاهم نامه فوق و دستورالعمل مربوط دفاتر اسناد رسمی مکلف به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از ارباب رجوع شده اند که براساس دلایل زیر مخالف قانون وخارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی است .
1- سردفتر یا دفتر یار مانند تاجر یا کاسب ، فروشنده خدمات نمی باشد زیرا موجب بند (2) ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 ، اشتغال سردفتر و دفتریار به امر تجارت منافی شغل سردفتری و دفتر یاری اعلام شده است .
2- مطابق ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده مودی را تعریف نموده و طبق آن مودیان در قبال عرضه کالا و خدمات با رعایت قانون نظام صنفی مکلف به صدور صورتحساب شده اند درحالی که وفق تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی دفاتر اسناد رسمی که دارای قانون خاصی می باشند مشمول مقررات نظام صنفی و به تبع مشمول ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند .
3- وفق بند 8 ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده عرضه اموال غیر منقول و ارائه خدمت بابت آن از پرداخت مالیات معاف است و نیز به صراحت ماده 4 قانون تجارت معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی شوند . در نتیجه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از متعاملین اموال غیر منقول ( معاملات قطعی ، رهنی ، اجاره ، صلح و غیره ) بابت حق التحریر پرداختی جهت تنظیم اسناد مذکور مغایر قانون بوده و فروشنده اموال غیر منقول فقط به موجب ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال می باشند . از طرفی وفق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت معاملات وسائط نقلیه موتوری دفاتر اسناد رسمی مکلف به دریافت مالیات گردیده و وفق ماده 46 قانون مذکور به حساب درآمد عمومی واریز میگردد در اینصورت اخذ مالیات دیگری از ارباب رجوع بابت اسناد تنظیمی نظر قانونگذار بوده و دریافت مالیات مضاعف باید صراحتاً تجویز گردد و در قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط و فقط در ماده 42 دفاتر اسناد رسمی مکلف به اخذ مالیات گردیده و تفسیر وزارت امور اقتصادی و دارائی در سایر موارد خارج از حدود اختیارات می باشد.

ابطال دستور العمل مالیاتی 9927

4- در سایر اسناد تنظیمی که عمدتاً غیر مالی و یا در زمره ایقاعات است بصورت یکطرفه برای موکل یا اقرار کننده و متعهد و امثال آن نیز مشمول تعاریف در قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی گردد .
5- مطابق ماده یک قانون و دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 54 و وفق بند (5) ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری امور ثبتی ازجمله امور حاکمیتی است که در بخشی به دفاتر اسناد رسمی محول شده و نیز مطابق ماده 406 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 تنظیم اسناد راجع به عین یا منافع املاک و ثبت شرکت نامه و صلح نامه و هبه نامه و نقل و انتقال وسائل نقلیه بایستی با تنظیم سند صورت بگیرد و با این اوصاف وضع مالیات بر ارزش افزوده در امر حاکمیتی و اجباری وجاهت قانونی ندارد . آنچنانکه اداره ثبت شرکتها به موجب ماده پنجم طرح اصلاحی آئین نامه ثبت شرکتها مصوب 1340 ، به قائم مقامی دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ثبت شرکت نامه می نمایند و رأی شماره 567 مورخه 9/9/1346 شورای عالی ثبت هم موید همین معنی است و سئوال اینجاست که آیا اداره ثبت شرکتها برای ثبت شرکت نامه از متقاضیان مالیات بر ارزش افزوده دریافت می نمایند ؟
6- طبق قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1373 ، حدود 40% حق التحریر بابت بیمه و بازنشستگی و پاداش و حق الزحمه دفتریار اول است حال چگونه ارباب رجوع بایستی در صدی از مبالغی که به کارکنان دفتر خانه وکانون سردفتران پرداخت می شود را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نماید . در نتیجه به جهات فوق و موکداً به استناد اصل 51 قانون اساسی و مواد 1و 19 و42 قانون مالیات بر ارزش افزوده به دلیل مغایرت قانونی و خروج از حدود اختیارات خواهان ابطال توافق نامه و مصوبه صدرالذکر شده است .* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :پاسخ طرف شکایت بطور خلاصه مشعر به این است که اولاً : به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده ارائه خدمات به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 12 قانون مشمول مالیات بر ارزش افزوده است وموجبی برای معافیت اشخاص اعم از دولتی یا غیر دولتی به غیر موارد موضوع ماده 12 قانون پیش بینی نشده است .ثانیاً : مطابق ماده (8) قانون مزبور اشخاصی که به ارائه خدمات مبادرت می نمایند به عنوان مودی در اجرای مواد (19) و (20) در قبال ارائه خدمات با رعایت قانون نظام صنفی مکلفند صورتحساب موضوع این قانون را صادر نمایند و عوارض متعلقه را از خریداران خدمات به مأخذ بهای خدمت وصول نمایند رعایت مقررات نظام صنفی در ارتباط با صدور صورتحساب به معنی این نمی باشد که فقط تابعین قانون نظام صنفی مشمول قانون مالیات برارزش افزوده می باشند .
ثالثاً :اگر چه به استناد مقررات بند 8 ماده 12 قانون ، عرضه اموال غیر منقول از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف شده است لیکن از آنجائیکه ارائه خدمات جانبی اموال غیر منقول طیف وسیعی از خدمات دفاتر اسناد رسمی در موضوع نقل و انتقال ، خدمات پیمانکاری ساخت ، خدمات واسطه ای مشاورین املاک را شامل می شود بنابراین معافیت مذکور قابل تسری به ارائه خدمات دفاتر اسناد رسمی یا خدمات دفاتر مشاورین املاک نمی باشد .
رابعاً : معافیت قانونی صرفاً اشاره ای به عدم تعلق مالیات و عوارض به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو ماده (42 ) با وجوه دریافتی بابت خروج مسافرین و (ماده 5) ومواردی این چنین دارد درحالی که فعالیت دفاتر اسناد رسمی منحصر و محدود به تنظیم هر نوع سند برای فروش خودرو نمی باشد .
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
با توجه به مواد 1 و5 و12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه مالیات بر ارزش افزوده از ارباب رجوع گرفته شود و از درآمد سردفتران بنابراین دستور العمل و تفاهم نامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد .

ابطال دستور العمل مالیاتی 9927

تهیه کننده گزارش :
ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 5/5/94 هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

* رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف *
در خصوص شکایت آقایان احمد علی سیروس فرزند علی و رضا خدابخشی فرزند حیدر به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال دستور العمل شماره 9927 – 23/7/90 و تفاهم نامه مورخ 28/6/89 بین سازمان امور مالیاتی کشور وکانون سردفتران استان تهران ، بر مبنای ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده ،عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد و مطابق ماده پنج همان قانون ارائه خدمات در این قانون به استنثنای موارد مندرج در فصل نهم ، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می باشد و بر اساس ماده هشت قانون مذکور اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند بعنوان مودی شناخته شده ومشمول مقررات این قانون خواهند بود و در اجرای مواد 19 و 20 قانون یاد شده مکلفند در قبال ارائه خدمات موضوع این قانون با رعایت قانون نظام صنفی صورتحساب های موضوع این قانون را صادر و مالیات و عوارض متعلقه را خریداران خدمات از ماخذ بهای خدمت محاسبه و ذیل آن درج مطالبه وصول نمایند ، نظر به اینکه دستورالعمل و تفاهم نامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب ) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1394 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است . /ز

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...