ریاست سازمان امور مالیاتی طی توافقنامه های سالیانه با رئیس سازمان نظام پزشکی کشور،

ریاست سازمان امور مالیاتی طی توافقنامه های سالیانه با رئیس سازمان نظام پزشکی کشور،