ابطال بخشنامه مالیاتی17839/200 مورخ 27/7/90 سازمان امور مالیاتی ، 2- ابطال ماده 14 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم

دیوان عدالت اداری:

موضوع: 1- ابطال بخشنامه مالیاتی 17839/200 مورخ 27/7/90 سازمان امور مالیاتی ، 2- ابطال ماده 14 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم

تاریخ تنظیم گزارش: 10 دی 1396

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

* شماره پــرونـــده : هـ ع /95/1435 دادنامه : 221 تاریخ : 9/10/96

* شـاکــی : آقای محمد تقی قاسم زاده

* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع خـواستـه : 1- ابطال بخشنامه شماره 17839/200 مورخ 27/7/90 سازمان امور مالیاتی ، 2- ابطال ماده 14 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* متن مقرره مورد شکایت

بخشنامه شماره 17839/200 مورخ 27/7/90 سازمان امورمالیاتی

مخاطبین / ذینفعان : رئیس امور مالیاتی شهر تهران / رئیس امور مالیاتی استان تهران / مدیر کل امور مالیاتی استان

موضوع : انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر و استان تهران

پیرو سیاست های متخذه برای محدود نمودن فعالیت های حوزه ستادی به امور سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت و انتقال وظایف و اعطای اختیارات لازم به مسئولین واحدهای مالیاتی استانی در ارتباط با انتخاب و انتصاب مشاغل مدیران موضوع دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 70169/200 مورخ 23/10/1388 به پیوست دستورالعمل جدید « انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر و استان تهران » با لحاظ نمودن امتیاز معیار ایثارگری به مجموعه معیارهای ارزیابی و همچنین اعمال برخی اصلاحات در مفاد آن که جایگزین دستورالعمل قبلی می شود ، به شرح مفاد پیوست برای اجرا ابلاغ می گردد ، بدیهی است از تاریخ ابلاغ بخشنامه اختیارات انجام امور و اتخاذ تصمیمات مربوط به انتخاب و انتصاب نیروهای شاغل برای تصدی مشاغل سطوح مدیریتی براساس دستورالعمل جدید به آن اداره کل تفویض می شود . ابطال بخشنامه مالیاتی 17839/200

مدیران کل محترم استان ها ، روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مسئولیت حسن اجرای بخشنامه را بر عهده خواهند داشت و معاون محترم توسعه مدیریت و منابع نظارت بر اجرای بخشنامه و دستورالعمل مربوط و انجام هماهنگی های لازم را برای اجرای مطلوب آن به عمل خواهند آورد . شایان ذکر است براساس ارزیابی نتایج بخشنامه شماره 13042/200 مورخ 2/6/1390 مقتضی است دستور فرمایند علاوه بر انعکاس مشخصات کارکنان آن واحد که در اجرای دستورالعمل مذکور برای انتصاب به مشاغل مدیران مورد ارزیابی قرار می گیرند ( فرم منضم به بخشنامه اخیرالذکر ) تصویر فرم ” ارزیابی داوطلبین مشاغل مدیران ” که به هنگام انجام مصاحبه برای تمامی داوطلبین تکمیل و امتیاز احرازی آنان تعیین می شود به تفکیک نفرات اصلی و ذخیره در هر انتصاب ، حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نیز ارسال شود . ابطال بخشنامه مالیاتی 17839/200

ماده 14 – انتصاب و ارتقاء ماموران مالیاتی در هر یک از پست های مربوط منوط به گذراندن دوره های آموزشی و موفقیت در آزمون های تعیین شده حسب برنامه آموزشی سازمان خواهد بود . ابطال بخشنامه مالیاتی 17839/200

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به شرح ماده 14 آئین نامه اجرائی ماده 216 قانون مالیات های مستقیم و نیز جدول ضمیمه بخشنامه شماره 17839/200 مورخ 27/7/90 برای انتصاب و ارتقاء مدیران اقدام به وضع ضوابط نموده و از جمله در این مقررات برای ارتقاء و انتصاب مدیران شرکت در آزمون مقرر شده است از آنجا که طبق ماده 57 از فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه دستورالعمل اجرائی اصل مذکور با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب شورای عالی اداری طراحی شده است و در دستورالعمل های مصوب آن شورا پس از تصویب قانون مدیریت ، شرکت در آزمون برای ارتقاء مدیران پیش بینی نشده است و ماده 219 قانون مالیات های مستقیم ناظر به چگونگی شناسائی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه و وصول آن است و در خصوص تبیین ضوابط برای ارتقاء و انتصاب مدیران به سازمان امور مالیاتی اختیاری اعطاء نشده است بنابراین بخشنامه مورد اعتراض و ماده 14 آئین نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم خارج از حدود اختیار مرجع صدور و تصویب است .

*خلاصه مدافعات طرف شکایت

آئین نامه اجرائی بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 4/6/1380 هیات وزیران در مواد مختلف از جمله ماده 7 و بندهای الف ، پ ، ت ، ث و بویژه بندهای « و » و « ز» ماده 9 اختیار تدوین آئین نامه و بخشنامه های مربوط به سازمان امور مالیاتی داده است همچنین مصوبه 1426/1/190 مورخ 11/1/82 شورای عالی اداری که شاکی به آن استناد نموده است با توجه به ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 7 آئین نامه اجرائی نسخ شده است . ابطال بخشنامه مالیاتی 17839/200

*رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای ماده 53 قانون مدیریت خدمات کشوری « انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد » و مطابق ماده 54 قانون مذکور « به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران دستگاه های اجرایی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند :

الف – در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای ، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند . در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد با برگزاری امتحانات تخصصی لازم انتخاب صورت می پذیرد . دستگاه های اجرایی می توانند برای حداکثر 15% سمتهای مدیریت حرفه ای از افراد شایسته ( با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل ، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی ) خارج از دستگاه استفاده نمایند .» ابطال بخشنامه مالیاتی 17839/200

و به موجب ماده 57 قانون مزبور « دستورالعمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پست های مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می رسد » ابطال بخشنامه مالیاتی 17839/200

نظر به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری اصل را برای انتصاب و ارتقاء مدیران بر احراز شایسته سالاری و ارزشیابی قرار داده است بنابراین ماده 14 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . ابطال بخشنامه مالیاتی 17839/200

 

دکتر زین العابدین تـقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...